Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
- Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Jainakeri
- GV
- MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

vÀgÀPÁjUÀ¼À°è OµÀ¢üÃAiÀÄ UÀÄtUÀ¼ÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Health.
Click here to read more about Yogasana.

zÀ0n£À ¸ÉÆ¥ÀÅöà:
zÀ0lÄ DgÉÆÃUÀåzÀ zÀȶ֬Ä0zÀ §qÀªÀ - §°èzÀgÉ®èjUÀÆ ¨sÁUÀåzÀ £À0lÄ. EzÀgÀ°è PÀ©âtzÀ C0±À ºÉaÑzÉ.

¸À0eÉAiÀÄ ªÉÃ¼É zÀ0l£ÀÄß QwÛlÄÖ ¨ÉìĹ, §¼À¸ÀĪÀÅzÀj0zÀ PÀ©âuÁ0±ÀªÀÅ £ÀµÀÖ DUÀĪÀÅ¢®è. EzÀj0zÀ zÉúÀ¥ÀŶ×AiÀÄÆ ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ. zÀ0n£À ¸ÉÆ¥ÀÅöà gÉÆÃUÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ ºÁUÀÆ ¤ªÁgÀPÀªÀÇ ºËzÀÄ.

Cw¸ÁgÀ¢0zÀ £ÀgÀ¼ÀĪÀªÀgÀÄ zÀ0n£À ¸ÉƦà£À ¸ÁgÀ£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¸Éë¸ÀÄwÛzÀÝgÉ gÉÆÃUÀªÀÄÄPÀÛgÁV DgÉÆÃUÀåªÀ0vÀgÁUÀÄvÁÛgÉ. dégÀ¦ÃrvÀjUÉ, zÀ0n£À ¸ÉƦà£À ºÀĽ, ¥À®å vÀÄ0¨Á DgÉÆÃUÀåPÀgÀ. EzÀgÀ ¸ÉêÀ£É¬Ä0zÀ dégÀzÀ vÁ¥À PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ, ¤B±ÀåQÛAiÀÄÆ QëÃt¸ÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ¹zÀ0n£À ¸ÉƦà£À gÀ¸ÀªÀ£ÀÄß vÀ¯ÉUÀÆzÀ°UÉ ¯Éæ¸ÀÄwÛzÀÝgÉ PÉñÀ ¸ÀªÀÄÈ¢ÞAiÀiÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉÃ, PÀÆzÀ°£À°è ºÉƼÀ¥ÀÅ ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ.

PÀ¥ÀÅöà §tÚ EªÀÄär¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÉgÉUÀÆzÀ®Ä PÁt¸ÀzÀ0vÁUÀĪÀÅzÀÄ.
PÀÆzÀ®ÄUÀ¼ÀÄ GzÀÄgÀĪÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

±ÀjÃgÀzÀ°è gÀPÀÛ PÀrªÉĬÄgÀĪÀªÀgÀÄ, £ÀgÀz˧ð®åªÀ£ÀÄß ºÉÆ0¢gÀĪÀªÀgÀÄ, zÀ馅 zÉÆõÀ EgÀĪÀªÀgÀÄ, PÁªÀiÁ¯É gÉÆÃVUÀ¼ÀÄ, ±Áé¸Á0UÀPÉÌ ¸À0§0¢ü¹zÀ gÉÆÃUÀ EgÀĪÀªÀgÀÄ zÀ0n£À ¸ÉÆ¥Àà£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀÅzÀj0zÀ DgÉÆÃUÀåªÀ0vÀgÁUÀÄvÁÛgÉ.

zÀ0n£À ¸ÉƦà£À ¸ÁgÀ£ÀÄß ºÉZÁÑV §¼À¸ÀĪÀÅzÀj0zÀ ±ÀjÃgÀzÀ°è gÉÆÃUÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀ ±ÀQÛ ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ.

¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ ªÀÄÄmÁÖUÀĪÁUÀ Cw gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DUÀÄwÛzÀÝgÉ zÀ0n£À ¸ÉƦà£À §¼ÀPÉ ¸ÁæªÀ ¤®è®Ä vÀÄ0¨Á ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.

zÀ0lÄ CvÀÄåvÀÛªÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ vÁætÂPÀ ¥À¯Éè. ±ÀjÃgÀzÀ°è GµÁÚ¢üPÀåªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁr vÀ0¥À£ÀÄß G0lĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆqÀØ¥ÀvÉæ ¸ÉÆ¥ÀÅöà:
EzÀ£ÀÄß PÀ¥ÀÇðgÀªÀ°è J0zÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.

fÃtð±ÀQÛ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ zÉÆqÀØ¥ÀvÉæAiÀÄ J¯ÉUÀ½UÉ ¸Àé®à G¥ÀÅöà ¨Égɹ ¸Éë¸ÀĪÀÅzÀj0zÀ fÃtð±ÀQÛ ªÀÈ¢Þ¸ÀÄvÀÛzÉ. zÉÆqÀØ¥ÀvÉæ ªÀÄvÀÄÛ Cj²£À PÉÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀÄtÚUÉ CgÉzÀÄ ªÉÄÊUÉ ¯Éæ¹PÉÆ0qÀÄ, PÉ® PÁ®zÀ £À0vÀgÀ ©¹¤Ãj£À°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀj0zÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É UÀļÉîUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÉ ªÀiÁAiÀÄ DUÀÄvÀÛzÉ. ¦vÀÛzÀ ¤ªÁgÀuÉAiÀÄÆ DUÀÄvÀÛzÉ.

PɪÀÄÄä, zÀªÀÄÄä, G§â¸À, G£ÁäzÀ, ºÉÆmÉÖ £ÀÄ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ gÉÆÃUÀUÀ½UÉ zÉÆqÀØ¥ÀvÉæ ¢ªËåµÀ¢ü.

zÉÆqÀØ ¥ÀvÉæ J¯ÉAiÀÄ gÀ¸À vÉUÉzÀÄ CzÀPÉÌ eÉãÀÄvÀÄ¥ÀàªÀ£ÀÄß ¨Égɹ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀÄr¸ÀĪÀÅzÀj0zÀ ªÀÄPÀ̽UÉ CfÃtð¢0zÀ G0mÁVgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ, ºÉÆmÉÖ G§âgÀ UÀÄtªÁUÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆqÀØ ¥ÀvÉæ J¯ÉAiÀÄ gÀ¸À vÉUÉzÀÄ CzÀPÉÌ eÉãÀÄ vÀÄ¥ÀàªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ M0zÀÄ nà ZÀªÀÄZÀzÀµÀÄÖ ¢£ÀPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj ªÀÄPÀ̽UÉ PÀÄr¹zÀgÉ PɪÀÄÄä ¤ªÁgÀuÉ DUÀÄvÀÛzÉ. LzÁgÀÄ zÉÆqÀØ¥ÀvÉæ J¯ÉUÀ¼ÉÆqÀ£É fÃjUÉ ¸ÉÃj¹ ©¹ ªÀiÁr, CgÉzÀÄ gÀ¸À vÉUÉzÀÄ, CzÀ£ÀÄß eÉä£ÉÆ0¢UÉ ¸Éë¹zÀgÉ ¦vÀÛzÀ UÀ0zsÉ PÀÆqÀ¯Éà ¤ªÁgÀuÉ DUÀÄvÀÛzÉ.

£ÉUÀr §0zÁUÀ vÀļÀ¹Ã J¯ÉAiÉÆ0¢UÉ zÉÆqÀØ¥ÀvÉæAiÀÄ£ÀÄß dfÓ vÉUÉzÀÄ gÀ¸ÀPÉÌ eÉãÀÄvÀÄ¥Àà ¨Égɹ ¸Éë¹zÀgÉ UÀÄt DUÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆqÀØ¥ÀvÉæAiÀÄ ZÀnßAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¸ÀĪÀÅzÀj0zÀ vÀ¯É ¸ÀÄvÀÄÛ«PÉ ¤®ÄèvÀÛzÉ.

(š®ºS®äœ®)
î®±ªåN¯c±Áw®

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Health.
Click here to read more about Yogasana.

 

 


 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer