Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
-
Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Venkataramu
- Jainakeri
- GV
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸À0vɨɣÀÆßgÀÄ ¥ÀŵÀÌgÀtÂ
Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Jayadevappa Jainakeri.

zÁªÀtUÉgÉ f¯ÉèAiÀÄ ZÉ£ÀßVj¬Ä0zÀ 17 Q. «ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ LwºÁ¹PÀ ¥ÁæªÀÄÄRå ¸ÀܼÀ ¸À0vɨɣÀÆßgÀÄ. E°ègÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ Cw zÉÆqÀØzÁzÀ ¸ÀÄ0zÀgÀªÁzÀ ¥ÀŵÀÌgÀtÂ, £Ár£ÁzÀå0vÀ ¥Àæ¹zÀÞªÁVzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ Cr GzÀÝ CUÀ® ZÀZËÑPÁgÀzÀ°èzÀÄÝ 80 Cr D¼ÀªÁVzÉ. ¸À0vɨɣÀÆßj¤0zÀ zÉêÀgÀºÀ½îUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÉêÀ® 1 Q. «ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°èzÉ. ¥ÀæZÁgÀzÀ PÉÆgÀvɬÄ0zÁV ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸À®Ä «¥sÀ®ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀŵÀÌgÀtÂAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ J0lÄ ¢QÌ£À°è J0lÄ ¸ÀÄ0zÀgÀ ªÀÄ0l¥ÀUÀ¼ÀÄ EªÉ. FUÀ DgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀĹÜwAiÀÄ°èªÉ. ¥À²ÑªÀÄ ¢QÌ£À°è «±Á®ªÁV E½AiÀÄĪÀ ¥ÁªÀnUÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀĹÜwAiÀÄ°èªÉ. ¸ÀÄvÀÛ®Æ ªÀÄÆgÀÄ Cr JvÀÛgÀªÁzÀ ¥ÁæPÁgÀ«zÉ. G½zÀ ªÀÄÆgÀÄ ¢Q̤0zÀ®Æ ªÀÄ0l¥ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ PɼÀPÉÌ E½AiÀħºÀÄzÀÄ. ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è E¢ÝgÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÀÄÄRå ªÀÄ0l¥ÀªÀÅ FUÀ E®èªÁVzÉ. F ªÀÄ0l¥ÀUÀ¼À PÀ0§UÀ¼À ªÉÄÃ¯É CµÀÖ¢PÁà®PÀgÀ, ««zsÀ zÉêÀvÉUÀ¼À, ««zsÀ jÃwAiÀÄ £ÁUÀgÀ ±ÉÊ°AiÀÄ UÀ0lÄ G§Äâ ²®àUÀ¼ÀÄ EªÉ. EªÀÅ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ AiÉÆÃUÀåªÁVªÉ J0§ÄzÁV EwºÁ¸À vÀdÕgÁzÀ qÁ. C. ¸ÀÄ0zÀgÀgÀªÀgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀnÖzÁÝgÉ.

¸ÀܽÃAiÀÄgÀÄ FUÀ £ÀªÁ§£À ºÉÆ0qÀ J0zÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. FUÀ 25 - 30 ªÀµÀðUÀ¼À »0zÉ Erà UÁæªÀÄPÉÌ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À D±ÀæAiÀĸÁÜ£ÀªÁVvÀÄÛ F ¥ÀŵÀÌgÀtÂ. ¸ÀܽÃAiÀÄ ¤ÃgÀÄUÀ0n EzÀgÀ G¸ÀÄÛªÁj¬Ä0zÀ ¥Á«vÀæåvÉ PÁ¥ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EwÛÃZÉUÉ PÉƼÀªÉ ¨Á«UÀ¼ÀÄ, £À°èUÀ¼ÀÄ §0zÀ £À0vÀgÀ ¥ÀŵÀÌgÀt C®PÀë÷åPÉÌ M¼ÀUÁV, §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁvÀæ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀÄwÛzÉ. PÉÃ0zÀæ ¥ÀÅgÁvÀvÀé E¯ÁSÉ C¢üãÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÁgÀĪÀ ¤Ã° ¨ÉÆÃqïð ªÀiÁvÀæ PÀ0qÀÄ §gÀÄwÛzÉ. E¯ÁSɬÄ0zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄð, ¸À0gÀPÀëuÁ PÁAiÀÄð £ÀqÉ¢gÀĪÀÅ¢®è. ©¢ÝgÀĪÀ ªÀÄ0l¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀÅ£À¤ð«Äð¹ ¥ÀŵÀÌgÀtÂAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ºÀÆvÉÆÃl, ¯Á£ï ¨É¼É¹zÀ°è ¥ÀæªÁ¹UÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸À§ºÀÄzÀÄ.

¸ÀܽÃAiÀÄ ªÁgÀzÀ ¸À0vÉAiÀÄÄ ¥ÀŵÀÌgÀtÂAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ F ¸ÁägÀPÀzÀ ¨sÀªÀåvÉUÉ zsÀPÉÌAiÀÄÄ0mÁVzÉ. ¥ÀŵÀÌgÀtÂAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¢QÌ£À°ègÀĪÀ ¨sÀªÀåªÁzÀ UÁæ£ÉÊmï PÀlÖqÀªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E£ÀÆßgÀÄ Cr CUÀ® £À®ªÀvÀÄÛ Cr GzÀÝ ªÀÄƪÀvÀÄÛ Cr JvÀÛgÀªÁVzÉ. ZËPÁPÁgÁzÀ §ÈºÀvï PÀ0§UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤0wgÀÄvÀÛzÉ. C¢üµÁ×£ÀªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J0lÄ Cr JvÀÛgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. M¼À ¨sÁUÀzÀ PÀ0§UÀ¼À ªÉÄÃ¯É C£ÉÃPÀ »0zÀÆ zÉêÀvÉUÀ¼À G§Äâ ²®àUÀ¼ÀÄ PÀ0qÀÄ §gÀÄwÛªÉ. £ÀªÁ§gÀ PÁ®zÀ°è F PÀlÖqÀªÀÅ ªÀĹâAiÀiÁV G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ §0¢gÀĪÀÅzÀÄ w½zÀÄ §0¢vÀÄ. F PÀlÖqÀPÀÆÌ vÀÄvÀÄð j¥ÉÃjAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ PÀ0qÀÄ §gÀÄwÛzÉ.

F ¥ÀŵÀÌgÀtÂUÉ ¤ÃgÀÄ ¥ÀÇgÉʸÀĪÀ M0zÀÄ ¤Ãj£À ºÀjªÀÅ zÀQët ¢QÌ£À°è EzÉ. C°è0zÀ PÀ°è£À PÁ®ÄªÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀŵÀÌgÀtÂUÉ ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. M¼À¨sÁUÀzÀ°è M0zÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄ0l¥À«zÉ. E°è0zÀ zÉÆqÀØ §0qÉPÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ Cr JvÀÛgÀ¢0zÀ ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. ªÀļÉUÁ®zÀ°è F zÀȱÀå PÀtÂÚUÉ ºÀ§â. ¥ÀŵÀÌgÀtÂAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤ÃgÁªÀjUÀÆ G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ¥ÀǪÀð ¢QÌ£À JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ²¯É¬Ä0zÀ ¤«Äð¹zÀ C0zÀªÁzÀ vÀÆ§Ä EzÉ. vÀÆ©£À ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆ®UÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀºÀ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀlÖqÀzÀ E0f¤AiÀÄj0Uï P˱À®å C¥ÀgÀÆ¥ÀzÁÝVzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À C®PÀë÷å zËdð£Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÉÊ¥ÀjÃvÀåUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¹ £ÀÆgÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½0zÀ®Æ ¥ÀŵÀÌgÀtÂAiÀÄ ¥ÁªÀnUÉUÀ¼À «£Áå¸À G½zÀÄ §0¢zÉ. £ÀªÀÄä ¥ÁæaãÀgÀ ªÁ¸ÀÄÛ²®à P˱À®åPÉÌ ¸ÁQëUÀ¼ÁVªÉ. FUÀ®Æ ¥ÀŵÀÌgÀtÂAiÀÄ°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¤ÃgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ªÀļÉUÁ®zÀ°è ¥ÀŵÀÌgÀtAiÀÄÄ 80 ¨sÁUÀ vÀÄ0©zÀ §UÉÎ ¸ÀܽÃAiÀÄgÀÄ «ªÀgÀuÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.

F ¥ÀŵÀÌgÀtÂAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ ªÀ¸À0vÀ ªÀÄ0l¥ÀªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 Cr JvÀÛgÀªÁVzÀÄÝ, ZÀZËÑPÁgÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. vÀ¼À¨sÁUÀzÀ°è 35 Cr CUÀ®ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. »0zÉ EzÉÆ0zÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ ªÁå¥ÁgÀ ¸ÀܼÀªÁVzÀÄÝ, EzÀj0zÁV ¸À0vɨɣÀÆßgÀÄ J0zÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉ¢zÉ. 14 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ±Á¸À£ÀzÀ°è F ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¨É£ÀÆßgÀÄ J0zÀÄ, 16 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è gÀ0UÀ¥ÀÅgÀ J0§ G¯ÉèÃR PÀ0qÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. £À0vÀgÀzÀ°è ¸À0vÉÆõÀ¥ÀÅgÀ J0zÀÆ, §¸ÀªÁ¥ÀlÖtzÀ ¥Á¼ÉÃUÁgÀ PÉ0UÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ F HgÀ£ÀÄß "¸À0vɨɣÀÆßgÀÄ" J0§ ºÉ¸ÀjlÖ£ÀÄ J0zÀÄ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ (1958) F ¸ÀÄ0zÀgÀªÁzÀ ¥ÀŵÀÌgÀt ªÀÄvÀÄÛ CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¹zÀ£É0zÀÄ w½zÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. 1636 gÀ°è «eÁ¥ÀÅgÀ ¸ÀįÁÛ£À£À zÀ¼À¥Àw gÀtzÀįÁè SÁ£À£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£À£ÀÄß AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ¸ÉÆð¹ ¸À0vɨɣÀÆßj¤0zÀ vÀjPÉgÉUÉ Nr¹zÀ£ÀÄ. £À0vÀgÀ C°èzÀÝ gÀ0UÀ£ÁxÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß £Á±À ªÀiÁr C°è M0zÀÄ ªÀĹâ PÀnÖ¹zÀ£À0vÉ. EzÀj0zÀ £ÉÆ0zÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸Á¢ü¹ M0zÀÄ ¥ÀqÉ PÀnÖ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ, ¸À0vɨɣÀÆßj£À°èzÀÝ gÀtzÀįÁè SÁ£À£À ¥Àæw¤¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ0zÀ£ÀÄ. HgÀ£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆ0qÀÄ ªÀĹâAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ PÉqÀ« ¸ÉÃqÀ£ÀÄß wÃj¹PÉÆ0qÀ£É0zÀÄ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ.

«dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ CgÀ¸ÀgÀ 1636 gÀ ±Á¸À£ÀzÀ°è F ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ G¯ÉèÃR«zÉ. FvÀ£À £À0vÀgÀ ¸À0vɨɣÀÆßgÀÄ vÀjPÉgÉ ¥Á¼ÉUÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ avÀæzÀÄUÀð £ÁAiÀÄPÀgÀ D½éPÉAiÀÄ°è PÉÊ §zÀ¯ÁUÀÄvÁÛ §0¢vÀÄ. £À0vÀgÀzÀ°è ©zÀ£ÀÆgÀÄ CgÀ¸ÀgÀÄ E°è£À PÉÆÃmÉ PÉÆvÀÛ¼À, ¥ÀŵÀÌgÀt zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁrzÀ G¯ÉèÃR EzÉ. F §ÈºÀzÁPÁgÀzÀ ¥ÀŵÀÌgÀtÂUÉ ¤ÃgÀÄ §gÀĪÀ PÁ®ÄªÉ ªÉÄÃ¯É M0zÀÄ ¸ÀÄ0zÀgÀªÁzÀ JgÀqÀÄ ªÀĺÀrAiÀÄ ªÀÄ0l¥À EzÉ. PɼÀV£À ªÀÄ0l¥ÀzÀ°è DgÀÄ PÀ¥ÀÅöà UÁæ£ÉÊmï PÀ°è£À ¸ÀÄ0zÀgÀ PÉvÀÛ£ÉAiÀÄ zÀÄ0qÀÄ ²¯Á¸ÀÛ0¨sÀUÀ½ªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉqɬÄ0zÀ vÀ0zÀÄ E°è ¤°è¹gÀ§ºÀÄzÀÄ. F DgÀÄ PÀ0§UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄ0zÀgÀªÁzÀ E0qÉÆà E¸Áè0 ªÁ¸ÀÄÛ²®à ªÀiÁzÀjAiÀÄ EnÖUÉ UÁgɬÄ0zÀ ªÀiÁrzÀ PÀªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄ0l¥ÀUÀ½ªÉ. F JgÀqÀÄ ªÀĺÀr ªÀÄ0l¥ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀzÀ ªÉÄnÖ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹gÀĪÀ JgÀqÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¼À ¨sÁUÀzÀ°è ¤°è¹gÀĪÀ JgÀqÀÄ zÉÆqÀØ PÀ®Äè PÀ0§UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤0wªÉ.

F ¥ÀŵÀÌgÀt ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ zÉÆqÀØzÁzÀ ªÀ¸À0vÀ ªÀÄ0l¥ÀªÀÅ £Á®ÄÌ C0vÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ0¢zÀÄÝ, PɼÀV£À C0vÀ¸ÀÄÛ ¤Ãj£À°è EgÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀ£Éà C0vÀ¹ÛUÉ PÀªÀiÁ£ÀÄ ¨ÁV®ÄUÀ½ªÉ. C°èUÉ vÀ®Ä¥À®Ä zÁj E®è. ªÀÄÆgÀ£Éà C0vÀ¹Û£À ¸ÀÄvÀÛ®Æ £Á®ÆÌ ¢QÌ£À°è ¸ÀÄ0zÀgÀªÁzÀ UÁæ£ÉÊmï ±ÉÊ°AiÀÄ°è PÉwÛzÀ ¨Á®Ì¤ EzÉ. ¸À0zÀ±Àð£À ªÀÄ0l¥ÀUÀ½ªÉ. ªÀÄzsÀåzÀ°è gÁd ¥ÀjªÁgÀªÀÅ ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁqÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®«zÉ. £Á®Ì£Éà C0vÀ¸ÀÄÛ ºÀ¢£ÁgÀÄ PÀ®ÄèPÀ0§UÀ½0zÀ PÀÆrzÉ. J¯Áè PÀqɬÄ0zÀ £ÉÆÃqÀĪÀ0vÉ ªÀÄÄPÀÛªÁVzÉ. ªÀÄzsÀåzÀ°è vÉ¥ÉÇàÃvÀìªÀ ¸À0zÀ¨sÀðzÀ GvÀìªÀ ªÀÄÆwð EqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ EzÉ. ªÀ¸À0vÀ GvÀìªÀzÀ°è ¸À0VÃvÀ £ÀÈvÁå¢UÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. F GvÀìªÀªÀ£ÀÄß «ÃQë¸À®Ä ¥ÀŵÀÌgÀtÂAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÉÄnÖ®ÄUÀ¼ÀÄ EªÉ. £Á®Ì£Éà C0vÀ¹Û£À ªÉÄÃ¯É EnÖUÉ UÁgÉUÀ½0zÀ PÀÆrzÀ E¸Áè0 ªÁ¸ÀÄÛ²®à ªÀiÁzÀj UÉÆÃ¥ÀÅgÀ EzÉ. C¥ÀǪÀð «£Áå¸ÀUÀ½0zÀ PÀÆrzÀ F ªÀÄ0l¥À ¸ÀÆPÀÛ ¸À0gÀPÀëuÉ E®èzÉà ²y®ªÁVzÉ.

f¯ÉèAiÀįÉèà ¸ÀÄ0zÀgÀªÁzÀ Cw zÉÆqÀØzÁzÀ F ¥ÀŵÀÌgÀtÂUÉ vÀÄvÁðV PÁAiÀÄPÀ®àzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ. PÉÃ0zÀæ ¥ÀÅgÁvÀvÀé E¯ÁSÉAiÀÄÄ 1996 gÀ°è ªÀÄ0dÆgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ ¸À0gÀPÀëuÁ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà PÉÊUÉwÛPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. F ¥ÀŵÀÌgÀtÂAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ¸ÀÄ0zÀgÀªÁzÀ ºÀÆzÉÆÃl ¨É¼É¹ f¯ÉèAiÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¸ÁägÀPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÁ¹ PÉÃ0zÀæªÀ£ÁßV gÀƦ¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ¥ÀgÀ0¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ ¸À0gÀPÀëuÁ PÁAiÀÄðzÀ°è f¯ÉèAiÀÄ ¸À0¸Àvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ - ±Á¸ÀPÀgÀÄ D¸ÀQÛ ªÀ»¸À¨ÉÃPÁV PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ.

F LwºÁ¹PÀ ¸ÁägÀPÀzÀ ZÁjwæPÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß¼Àî ¥sÀ®PÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À0vɨɣÀÆßj£À ¥ÀŵÀÌgÀt JzÀÄgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ zÁªÀtUÉgÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è C®èzÉà EvÀgÉà ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ºÁQ¹ (¥ÀæªÁ¸ÉÆÃzÀåªÀÄ E¯ÁSɬÄ0zÀ) ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄ0zÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.

dAiÀÄzÉêÀ¥Àà eÉÊ£ÀPÉÃj,
£À0. 87, ±Á0vÀ¯Á, PÀĪÉ0¥ÀÅ gÀ¸ÉÛ, ²ªÀªÉÆUÀÎ

Click here
if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Jayadevappa Jainakeri.1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer