Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

AiÉÆÃUÀzÀ±Àð£À:
AiÉÆÃUÀ - zÀ±Àð£ÀPÉÌ ¸ÀÆvÀæPÁgÀgÀÄ ¥ÀvÀ0d° ªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ. DzÀÝj0zÀ F zÀ±Àð£ÀªÀÅ ¥ÁvÀ0d°Ã zÀ±Àð£ÀªÉ0zÀÄ ¥Àæ¹¢Þ ¥ÀqÉ¢zÉ. fêÁvÀä£ÀÄ ¸ÀªÀð¥Àæ¥À0ZÀ ¸À0§0zsÀ ¤ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ0¢ ¸Àé¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è ±Á±ÀévÀªÁV ¤®ÄèªÀÅzÉà PÉʪÀ®å ªÉÆÃPÀë. ¥Àæ¥À0ZÀ ¸À0§0zsÀ ¤ªÀÈwÛ ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÉà AiÉÆÃUÀªÉ0zÀÆ ªÀÄvÀÄÛ EzÀPÉÌ F±ÀégÀ£ÀÄ ¸ÀºÁAiÀĪÁVgÀĪÀ£É0zÀÆ ¥ÀvÀ0d° ªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀnÖzÁÝgÉ.

F ±Á¸ÀÛçzÀ°è CtªÀiÁ¢ DµÀ ¹¢ÞUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃVñÀégÀgÀ ¹¢Þ ªÀÄ»ªÉÄUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀzÉò¸À®ànÖzÉ.

¸Á0Rå ¹zÁÞ0vÀzÀ0vÉ AiÉÆÃUÀ ¹zÁÞ0vÀzÀ®Æè ªÀÄÆ® ¥ÀæPÀÈwAiÉÄà F dUÀwÛUÉ ¥ÀæzsÁ£À G¥ÁzÁ£À PÁgÀt. D¨sÀgÀtUÀ½UÉ a£Àß ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ F±ÀégÀ£ÀÄ CPÀ̸Á°UÀ£À0vÉ ¤«ÄvÀÛ ªÀiÁvÀæ. DzÀÝj0zÀ EzÀÄ ªÉÃzÁ0vÀ ¹zÁÞ0vÀªÀ®è. F ¹zÁÞ0vÀ F±ÀégÀ£À£ÀÄß C0VÃPÀj¹gÀĪÀÅzÀj0zÀ ¸ÉñÀégÀ ¸Á0RåªÉ0zÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. F AiÉÆÃUÀ zÀ±Àð£ÀzÀ°è vÀvÀÛ÷éeÁÕ£ÀªÀÅ CUÀvÀåªÁVzÀÝgÀÆ ¥sÀ®¸À0UÀ PÀvÀðÈvÀé vÁåUÀ¥ÀǪÀðPÀªÁzÀ ±ËævÀ¸ÁävÀð PÀªÀÄðUÀ½0zÀ F±ÀégÀ ¦æÃw, C£ÀÄUÀæºÀªÀ£ÀÄß ¸À0¥Á¢¸À¨ÉÃPÉ0zÀÄ ºÉýgÀĪÀÅzÀj0zÀ F±ÀégÀ ¨sÀQÛUÉ ¥ÁæzsÁ£Àå«zÉ. vÀvÀÛ÷é eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á0Rå ±Á¸ÀÛç¢0zÀ ¥ÀqÉzÀÄ AiÉÆÃUÀ¢0zÀ ¨sÀQÛ ¥ÀǪÀðPÀªÁV PÀªÀiÁð£ÀĵÁ×£À ªÀiÁr, ªÉÆÃPÀëªÉ0§ ¸ÀªÀð zÀÄBR ¤ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉ0§ C©üªÀÄvÀ¢0zÁV ¸Á0RåªÀ£ÀÆß, AiÉÆÃUÀªÀ£ÀÆß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁr ªÀåªÀºÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.

AiÉÆÃUÀ zÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÉÆzÀ®Ä AiÉÆÃUÀªÉ0§ ¸ÀªÀiÁ¢ü ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÆß, JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV vÀ¥À¸ÀÄì, ¥ÀæªÀZÀ£À, F±ÀégÀ ¨sÀQÛ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ QæAiÀiÁ AiÉÆÃUÀ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÆß, C»0¸Á ªÉÆzÀ¯ÁzÀ AiÀĪÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÉÆÃUÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ¨ÁºÁå0UÀUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀƦ¹, ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁzÀzÀ°è ¸À0AiÀĪÀĪÉ0§ zsÁgÀuÁ, zsÁå£À, ¸ÀªÀiÁ¢ü J0§ C0UÀUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ ¥sÀ®ªÁzÀ «¨sÀÆw (¹¢Þ) AiÀÄ£ÀÆß ºÉý PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÁzÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁ¢ü - ¹¢ÞAiÀÄ£ÀÆß, PÉʪÀ®åªÀ£ÀÆß ¤gÀƦ¹zÁÝgÉ E°è ºÉýgÀĪÀ CµÁÖ0UÀ AiÉÆÃUÀªÀÅ J®è zÀ±Àð£ÀUÀ½UÀÆ CvÁåªÀ±ÀåPÀªÁVzÉ. CµÁÖ0UÀUÀ¼ÀÄ AiÀĪÀÄ, ¤AiÀĪÀÄ, D¸À£À, ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄ, ¥ÀævÁåºÁgÀ, zsÁå£À, zsÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ¢ü.

AiÀĪÀÄ:
AiÀĪÀĪÉ0zÀgÉ DvÀä ¸À0AiÀĪÀÄ. EzÀÄ LzÀÄ «zsÀ. »0¸É (©qÀĪÀÅzÀÄ) C¸ÀvÀå (£ÀÄrAiÀÄ¢gÀĪÀÅzÀÄ) C¸ÉÛÃAiÀÄ (PÀ¢AiÀÄ¢gÀĪÀÅzÀÄ) zÀÄgÁZÁgÀ (PÉlÖ£ÀqÀªÀ½PÉ) C¥ÀjUÀæºÀ (zÀÄgÁ¸É) ±ÉÃRj¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ. ¤AiÀĪÀÄ C0zÀgÉ ¥Á°¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CzÀÄ ±ËZÀ vÀ¥À¸ÀÄì, ¸À0vÉÆõÀ, ¸ÁézsÁåAiÀÄ, F±ÀégÀ ¥ÀætÂzsÁ£À, ±ËZÀ - ¨ÁºÀå, ªÀÄvÀÄÛ D¨sÀå0vÀgÀ J0zÀÄ JgÀqÀÄ «zsÀªÁVzÉ. ±ÀjÃgÀ ±ÀÄaV0vÀ, C0vÀgÀ0UÀ ±ÀÄa Cw ªÀÄÄRå. EzÀ£Éßà ªÀÄ£ÀÄ »ÃUÉ ºÉýzÁÝ£É.

AiÉÆÄxÉðà ±ÀÄaB ¸Àì»±ÀÄaB £À ªÀÄÈzÁéj±ÀÄa±ÀÄaB
F±ÀégÀ ¥ÀætÂzsÁ£ÀªÉà QæAiÀiÁAiÉÆÃUÀ, ¨sÀQÛAiÉÆÃUÀ.

AiÀĪÀÄ - ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À zÁégÁ - C»0¸Á ¹¢ÞAiÀiÁzÀgÉ DvÀ ¸ÀPÀ® ¨sÀÆvÀUÀ¼À£ÀÆß ªÉÊgÀ«®èzÉ ¸ÀªÀiÁ£À ¨sÁªÀ¢0zÀ PÁtĪÀ£ÀÄ. ¥ÀæzÀæªÀåUÀ¼À D¹ÃAiÉÄ0§ C¸ÉÛÃAiÀÄ E®èªÁzÀgÉ DvÀ ¸ÀªÀð ±ÉæõÀ×£ÁUÀĪÀ£ÀÄ. §æºÀäZÀAiÀÄð ¹¢ÞAiÀiÁzÀgÉ avÀÛªÀÅ AiÉÆÃUÁ¨sÁå¸ÀPÉÌ C¢üPÁjAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¥ÀjUÀæºÀ¢0zÀ d£Áä0vÀgÀ eÁÕ£À ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ±ËZÀ ¹¢Þ¬Ä0zÀ ±ÀjÃgÀ, E0¢æAiÀÄUÀ½UÉ AiÉÆÃUÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀÇ, ¸À0vÀ¸À¢0zÀ ¸ÀÄSÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄÆ, vÀ¥À¹ì¤0zÀ avÀÛ ±ÀÄ¢ÞAiÀÄÆ, ¸ÁézsÁåAiÀÄ¢0zÀ zÉêÀvÁ ¸ÁPÁëvÁÌgÀªÀÇ ®©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ. F±ÀégÀ ¥ÀætÂzsÁ£À ¹¢ÞAiÀiÁzÀgÉ ¸ÀªÀiÁ¢ü ¹¢Þ DzÀ0vÉ. D¸À£ÀªÉ0zÀgÉ - ¹ÜgÀ, ¸ÀÄSÁ¸À£À, GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¥ÀzÁä¸À£À. ¹ÜgÁ¸À£À¢0zÀ ±ÁjÃjPÀ - ªÁå¢ü ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ EgÀĪÀÅ¢®è.

¥ÁæuÁAiÀiÁªÀĪÉ0zÀgÉ - GZÁé¸À, ¤±Áé¸À gÀÆ¥À ¥ÁætªÁAiÀÄÄ ¤AiÀÄ0vÀæt. EzÀj0zÀ C0vÀBPÀgÀt ¸À0§0¢ü ¸ÀÆPÀë÷äzÉÆõÀ ¤ªÀÈwÛAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀævÁåºÁgÀªÉ0zÀgÉ - E0¢æAiÀÄ ¤UÀæºÀ. EzÀj0zÀ ¸ÀPÀ® E0¢æAiÀÄUÀ¼À ¸Áé¢üãÀvÉ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀÅzÀÄ. zsÁgÀuɬÄ0zÀ £Á©ü ZÀPÀæ, ºÀÈzÀAiÀÄ, ²gÀ¸ÀÄì, fºÁéUÀæ, £Á¸ÁUÀæ, ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ±ÀjÃgÁªÀAiÀÄzÀ°è CxÀªÁ ±ÀĨsÀ¥ÀæzÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è avÀÛ¹ÜgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀ£Éßà zÉñÀ§0zsÀ J£ÀÄߪÀgÀÄ. zsÁå£ÀªÉ0zÀgÉ - zsÉåÃAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è avÀÛ ¹ÜjÃPÀgÀtªÀÅ. zsÁgÀuÉAiÀÄ°è «µÀAiÀiÁ0vÀgÀ ¸À0§0zsÀªÀÅ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¥ÀjºÀj¸À®àlÖgÉ zsÁå£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀÄvÀß«®èzÉ EvÀgÀ «µÀAiÀÄ ¸À0§0zsÀªÀÅ ¤ªÀÈwAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀªÀiÁ¢üAiÉÄ0zÀgÉ zsÉåÃAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è °Ã£ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¸À0¥ÀæeÁÕvÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü J£ÀÄߪÀgÀÄ.

¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄ¢0zÀ gÀd¸ÀÛªÉÆÃzÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß zÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. zsÁgÀuɬÄ0zÀ ¥Á¥À zÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀævÁåºÁgÀ¢0zÀ EvÀgÀ ¸À0§0zsÀªÀ£ÀÆß, zsÁå£À¢0zÀ C¤Ã±ÀégÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀÄqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁªÀÄ PÉÆæÃzsÁ¢ zÀÄUÀÄðtUÀ¼Éà C¤Ã±ÀégÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ. EzÀj0zÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ¸ÁªÀÄå zÀȶ֬Ä0zÀ AiÉÆÃV dUÀzÀ£ÀÄUÀæºÀ zÀȶÖAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÉà ¥ÀgÀªÀÄ ¥ÀÅgÀĵÁxÀð - PÉʪÀ®å. C«zÁå¢ PÉèñÀ «£Á±ÀPÁÌV, ¸ÀªÀiÁ¢ü ¹¢ÞUÁV QæAiÀiÁ AiÉÆÃUÀ CxÀªÁ PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀªÉà PÀvÀðªÀåªÀÅ. C0zÀgÉ ¥sÀ®¸À0UÀ vÁåUÀ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À ¦æÃwUÁV ªÀiÁqÀĪÀ PÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ. ±ÁjÃjPÀªÁzÀ AiÀĪÀÄ - ¤AiÀĪÀiÁ¢UÀ¼À°è ºÉüÀ®àlÖ ¤¶zÀÞ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÀÄ. «»vÀ PÀªÀiÁð¨sÁå¸À, G¥ÀªÁ¸À, «ÄvÁºÁgÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ AiÉÆÃUÁ¨sÁå¸ÀPÉÌ «gÉÆÃzsÀ«®èzÀ0vÉ zÉúÁgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. AiÉÆÃUÀPÉÌ zÉúÁgÉÆÃUÀåªÉà ¥ÀæzsÁ£À ¸ÁzsÀ£À.

ªÁaPÀªÉ0zÀgÉ ¸ÀvÀåªÁzÀ, »vÀªÁzÀ, ¦æAiÀĪÁzÀ ªÀiÁvÀ£ÁßqÀĪÀÅzÀÄ. GvÀÛªÀÄ ±Á¸ÀÛç ¥ÀæªÀZÀ£ÀzÀ°è PÁ®AiÀiÁ¥À£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£À ªÉÃzÁxÀð - PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÄ, ªÉÃzÀ ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, d¦¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀ£Àß ²µÀåjUÉ «zÁåzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

ªÀiÁ£À¹PÀªÉ0zÀgÉ zÀAiÉÄ, zÁQëtå, ±ÀªÀÄzÀªÀiÁ¢UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¸À0¥Á¢¹ F±ÀégÀ ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼À¸ÀĪÀÅzÀÄ. F±ÀégÀ ¥ÀætÂzsÁ£ÀªÉ0§ F±ÀégÀ ¨sÀQÛ zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç, ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÁ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀPÀ¯ ±Á¸ÀÛçUÀ¼À°è ºÉýzÀ ¸ÀPÀ® ¸ÀvÀ̪ÀÄðUÀ¼ÀÄ CqÀVªÉ. EzÉà QæAiÀiÁ AiÉÆÃUÀ. F±ÀégÁ¥Àðt §Ä¢Þ¬Ä0zÀ ªÀiÁqÀĪÀ QæAiÀiÁ AiÉÆÃUÀªÉà ¨sÀQÛ AiÉÆÃUÀ. EzÉà ¸ÁªÀÄåzÀ±Àð£À ¸ÁzsÀ£À. ¸ÁªÀÄåzÀ±Àð£À ¸ÁzsÀªÀÄåðªÉ0§ ªÉÆÃPÀë ¸ÁzsÀ£É. ZÉÃvÀ£À CZÉÃvÀ£À CxÀªÁ eÁÕ£ÀeÉÕÃAiÀÄ, ¨sÉÆÃPÀÛöÈ - ¨sÉÆÃUÀåªÉ0zÀÄ vÀvÀé JgÀqÀÄ «zsÀ. CZÉÃvÀ£À vÀvÀéªÀÅ ¥ÀæPÀÈw, ªÀĺÀvï CºÀ0PÁgÀ, eÁÕ£ÉÃ0¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ LzÀÄ, PÀªÉÄðÃ0¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ LzÀÄ, ªÀÄ£À¸ÀÄì, ¥À0ZÀvÀ£ÁävÀæUÀ¼ÀÄ, ¥À0ZÀ¨sÀÆvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj E¥ÀàvÀÛ £Á®ÄÌ. F vÀvÀéUÀ¼Éà ¸ÀÆPÀë÷ä ¸ÀÆÜ® ±ÀjÃgÀªÁVAiÀÄÆ §æºÁä0qÀUÀ¼ÁVAiÀÄÆ ¥Àjt«Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è ªÀĺÀzÀºÀ0PÁgÀ vÀvÀÛ÷éUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆPÀë÷ä ±ÀjÃgÀzÀ°è ¸ÉÃj ¥ÀÅgÀĵÀ¤UÉ ¨sÉÆÃUÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ°è ªÀĺÀvÉÛ0§ §Ä¢Þ ±À§ÝªÀ£ÀÄß ªÀÄÄ0¢lÄÖ ¸Á0RågÀ ªÀåªÀºÁgÀ, ªÀÄ£À¸Éì0§ avÀÛªÀ£Éßà ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVlÄÖPÉÆ0qÀÄ "¸ÀªÀð0 «ZÉöÖvÀ0" J0§ÄzÀÄ AiÉÆÃUÀ zÀ±Àð£ÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer