Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

¸ÀªÀiÁ¢üAiÉÄ0§ AiÉÆÃUÀªÀÅ ¸À0¥ÀæeÁÕvÀ C¸À0¥ÀæeÁÕvÀ CxÀªÁ ¸À©Ãd ¤©ðÃd, ¸Á®0§ ¤gÁ®0§, CxÀªÁ ¸À«PÀ®à ¤«ðPÀ®àªÉ0zÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÁgÀªÀÅ.

¸À0¥ÀæeÁÕ zsÁå£À ªÀiÁqÀ®àqÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À¯Éèà avÀÛªÀÅ ®AiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ. C¸À0¥ÀæeÁÕvÀªÉ0zÀgÉ AiÀiÁªÀ ªÁå¥ÁgÀªÀÇ E®èzÀ avÀÛªÀÅ ®AiÀiÁ©üªÀÄÄRªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. ¸À0¥ÀæeÁÕvÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü KPÁUÀæ¨sÁªÀªÀżÀî avÀÛPÉÌ ¸ÁzsÀå. C¸À0¥ÀæeÁÕvÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü ¤gÉÆÃzsÀ ¸Àé¨sÁªÀªÀżÀî avÀÛPÉÌ ¸ÁzsÀå. F ¸À0¥ÀæeÁÕvÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü ¸À«vÀPÀð ¸À«ZÁgÀ, ¸Á£À0zÀ, ¸Á²ävÁ J0zÀÄ £Á®ÄÌ ¥ÀæPÁgÀ. ¥ÀǪÁð¥ÀgÀ eÁÕ£ÀªÀÇ, ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÀÆ CªÀÅUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ½UÀÆ EgÀĪÀ ¸À0§0zsÀ eÁÕ£ÀªÀÅ. EzÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÀÆÜ®ªÁzÀ ¥À0ZÀ¨sÀÆvÀUÀ¼À «ZÁgÀ¨sÁªÀ£É ¸À«vÀPÀð ¸ÀªÀiÁ¢ü.

¥À0ZÀvÀ£ÁävÀæUÀ¼ÀÄ §Ä¢Þ CºÀ0PÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀÆPÀë÷ä vÀvÀéUÀ¼À ¨sÁªÀ£É zÉñÀPÁ® ¥ÀjaÒ£ÀߪÁV £ÀqÉzÀgÉ ¸À«ZÁgÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü.

¸ÀÄR ¸Àé¨sÁªÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀvÀéUÀÄt ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVAiÀÄÆ vÀæd¸ÀÛªÀĸÀÄìUÀ¼À ¸Àé®à ¸À0§0zsÀzÉÆqÀ£É £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¨sÁªÀ£É ¸Á£À0zÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü. ¸ÀvÀé ¸ÀªÀÄÄzÉæÃPÀ¢0zÀ ¸ÀÄSÁ£ÀĨsÀªÀ gÀÆ¥ÀªÁVgÀĪÀÅzÀj0zÀ ¸Á£À0zÀªÉ0zÀÄ ¥Àæ¹¢ÞAiÀiÁVzÉ. gÀd¸ÀÛªÀĸÀÄìUÀ¼À ¸À0§0zsÀ«®èzÉ ¥ÀgÀªÀÄ ¸ÀÄR ¸Àé¨sÁªÀzÀ°ègÀĪÀ, ¸ÀvÀéUÀÄt ¸À0§0zsÀzÀ°ègÀĪÀ avÀÛªÀ£ÀÄß «µÀ¬ÄÃPÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀvÀéPÉÌ C¥ÀæzsÁ£ÀåªÀÇ ZÉÊvÀå£ÀåªÉ0§ ¥ÀÅgÀĵÀ¤UÉ ¥ÀæzsÁ£ÀåªÀÇ EgÀĪÀ ¨sÁªÀ£É ¸Á²ävÉ.

F £Á®ÄÌ «zsÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À®Æè EvÀgÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ vÉÆÃgÀ¢zÀÝgÀÆ DAiÀiÁ zsÉåÃAiÀĪÁzÀ C0±ÀUÀ¼ÀÄ vÉÆÃgÀĪÀÅzÀj0zÀ ¸À0¥ÀæeÁÕvÀ ¸ÀªÀiÁ¢üAiÉÄ0zÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ.

AiÉÆÃUÀ ¹zÁÞ0vÀzÀ°è F±ÀégÀ£À ¥Àæ¸ÁÛ¥À«zÉ. DzÀgÉ a0vÀ£À ªÀiÁUÀðzÀ C0wªÀÄ UÀÄj F±ÀégÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥À«®èzÀ ¨ËzÀÞ, eÉÊ£À zsÀªÀÄðUÀ¼À a0vÀ£À ªÀiÁUÀðQÌ0vÀ ¨ÉÃgÉAiÀÄ®è. CªÉÊ¢PÀ ¹zÁÞ0vÀUÀ¼À «±ÉõÀªÁzÀ ¨ËzÀÞ zsÀªÀÄðzÀ ªÀÄ£ÉÆë±ÉèõÀtªÀ£ÀÆß MlÄÖUÀÆr¹PÉÆ0rzÉ. ¨ËzÀÞ, eÉÊ£À, AiÉÆÃUÀ F ªÀÄÆgÀÄ wêÀæªÁzÀ £ÉÊwPÀ ¸ÁzsÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛUÀvÀ DzsÁåwäPÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ M0zÉà ZËPÀnÖ£À°è ªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ.

£ÁåAiÀÄ - ªÉʱÉöPÀ:
£ÁåAiÀÄ - ªÉʱÉöPÀUÀ¼ÀÄ vÁQðPÀ zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ. PÉ®ªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ©ü£ÀßvɬÄzÀÝgÀÆ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÄRå «µÀAiÀÄUÀ¼À°è LPÀªÀÄvÀå«zÉ. PÀuÁzÀ ªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ. ªÉʱÉöPÀPÀÆÌ, £ÁåAiÀÄPÉÌ UËvÀªÀÄ ªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆvÀæPÁgÀgÀÄ. ªÉʱÉöPÀªÀÅ «±ÉõÀ J0§ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß C0VÃPÀj¹zÉ. DzÀÝj0zÀ F £ÁªÀÄPÀgÀt §0¢zÉ. £ÁåAiÀĪÀÅ ¥ÀæªÀiÁtUÀ½0zÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁqÀĪÀ ±Á¸ÀÛçªÉ0zÀxÀð. ¥ÀævÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ DUÀªÀÄ¢0zÀ w½AiÀÄĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß C£À0vÀgÀ AiÀÄÄQÛUÀ½0zÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁqÀĪÀ «zÉå (D¤éÃPÀëQà «zÁå)

£ÁåAiÀÄ ±Á¸ÀÛçzÀ°è «zÉå C¤ÃPÀëQÃ, vÀæ¬ÄÃ, ªÁvÁð, zÀ0qÀ¤Ãw J0zÀÄ £Á®ÄÌ «zsÀ. C¤ÃPÀëQ J0zÀgÉ DvÀä «zÉå. vÀæ¬Äà J0§ÄzÀÄ AiÀiÁUÁ¢ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀzÉò¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÁvÁð J0§ÄzÀÄ PÀȶ, ªÁtÂdå, ²®à ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «zÉå. zÀ0qÀ ¤Ãw J0§ÄzÀÄ gÁdå¨sÁgÀ ¥ÀæeÁ¥Àj¥Á®£É EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÆâü¸ÀĪÀ «zÉå. £ÁåAiÀĪÀÅ DvÁä£ÁvÀä ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¤tð¬Ä¸ÀĪÀ «zÉåAiÀiÁzÀÄzÀj0zÀ DvÀä «zÉå J¤¸ÀĪÀÅzÀÄ (D¤éÃPÀQÃ0ZÁvÀä «zÁå)

£ÁåAiÀÄ zÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt, ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄ, ¸À0±ÀAiÀÄ, ¥ÀæAiÉÆÃd£À, zÀȵÁÖ0vÀ ¹zÁÞ0vÀ, DªÀAiÀĪÀ, vÀPÀð, ¤tðAiÀÄ, ªÁzÀ, d®à, «vÀ0qÁ, ºÉÃvÁé¨sÁ¸À, ¥sÀ®, eÁw, ¤UÀæºÀ¸ÁÜ£À J0zÀÄ ºÀ¢£ÁgÀÄ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ. ªÉʱÉöPÀ zÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥Àæ¥À0ZÀªÀ£ÀÄß zÀæªÀå, UÀÄt, PÀªÀÄð, ¸ÁªÀiÁ£Àå «±ÉõÀ ¸ÀªÀĪÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¨sÁªÀªÉ0zÀÄ K¼ÀÄ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ.

£ÁåAiÀÄzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt, ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄ, ¸À0±ÀAiÀÄ, ¥ÀæAiÉÆÃd£À, zÀȵÁÖ0vÀ ¹zÁÞ0vÀ, CªÀAiÀĪÀ, vÀPÀð, ¤tðAiÀÄ, ªÁzÀ, d®à, «vÀ0qÀ, ºÉÃvÁé¨sÁ¸À, ¥sÀ®, eÁw, ¤UÀæºÀ¸ÁÜ£À J0zÀÄ ºÀ¢£ÁgÀÄ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÁÝgÉ. F «¨sÁUÀªÀÅ DvÁä£ÁvÀä «ªÉÃPÀPÁÌV ¨ÉÃPÁzÀªÀÅ. DzÀÝj0zÀ¯Éà £ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß DvÀä±Á¸ÀÛç J£ÀÄßvÁÛgÉ.

F vÀPÀðªÀÅ ¸Á0RågÀ0vÉ ¸ÀvÀàPÀëzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¤®ÄèªÀÅ¢®è. ¨ËzÀÞgÀ0vÉ C¸ÀvÀàPÀëzÀ®Æè ¤®ÄèªÀÅ¢®è. CzÉéöÊvÀzÀ0vÉ ¸ÀzÀ¸À¢é®PÀët ¥ÀPÀëzÀ°è ¤®è¯ÁgÀzÀÄ. DzÀgÉ ªÀåªÀ¹ÜvÀ ¸ÀzÀ¸ÀvÀàzÁxÀðzÀ°è ¤0wgÀĪÀÅzÀÄ C0zÀgÉ §ºÀıÀB ¸ÀPÀ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÀÆ ¸ÀvÀì÷égÀÆ¥ÀªÀÇ G0lÄ. C¸ÀvÀì÷égÀÆ¥ÀªÀÇ (C¨sÁªÀ) G0lÄ. WÀl¥ÀmÁ¢ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÀÆ G0lÄ. CªÀÅUÀ¼À C¨sÁªÀUÀ¼ÀÆ G0lÄ. ¨sÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛ C¨sÁªÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. C¨sÁªÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¨sÁªÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. EzÀ£Éßà ªÀåªÀ¹ÜvÀ ¸ÀzÀ¸ÀvÀàzÁxÀðªÁzÀ J£ÀÄߪÀgÀÄ.

DPÁ±Á¢ PÉ®ªÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¤vÀåªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, UÀªÁ±Áé¢UÀ¼ÀÄ, PÉ®ªÀÅ C¤vÀåUÀ¼ÀÄ EzÀj0zÀ vÁQðPÀ zÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á0Rå ¸ËUÀvÀ ¸ÁªÀĸÀåªÉ0zÀÄ ºÉüÀĪÀgÀÄ.

ªÉÃzÀ ¥ÁæªÀiÁtåªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä ºÉÆgÀngÀĪÀ «zÉåAiÀiÁzÀÝj0zÀ ¸ÀPÀ® «zÉåUÀ½V0vÀ®Æ ±ÉæõÀתÉ0zÀÄ PÉ®ªÀgÀ ªÀÄvÀ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ ±Á¸ÀÛçªÁzÀÝj0zÀ ±ÉæõÀתÉ0zÀÄ UËgÀ«¸ÀÄvÁÛgÉ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer