Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

(1) eÁÕ£À CxÀªÁ ¥ÀgÁavï J0§ÄzÉà §æºÀäªÉ0§ ¸ÀvÀå. §æºÀäªÀÅ ¤UÀÄðt, ¤«ð±ÉõÀ ¥ÀgÁavï DVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ C¢éwÃAiÀÄ, C«¨sÁdå ªÀÄvÀÄÛ KPÀ ¸ÀeÁwÃAiÀÄ, «eÁwÃAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀéUÀvÀ J0§ ¨sÉÃzÀ«®èzÀÄÝ.

(2) fêÀªÉ0§ÄzÀÄ vÁwéPÀªÁV §æºÀäªÉÃ. DzÀÝj0zÀ CzÀÄ ¸ÀéAiÀÄ0 ¥ÀæPÁ±À, C¥Àj«ÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁ ¸ÀévÀ0vÀæªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ C¥Àj«ÄvÀ vÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ¥sÀ®UÀ½UÀÆ G¥Á¢üUÀ¼Éà PÁgÀt. EªÀÅ ¥ÀÅ£ÀB C«zÉåAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwÃvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀj0zÁV CªÀÅ «ÄxÁå¨sÀÆvÀªÁzÀĪÀÅ. G¥Á¢üUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀgÉ, ¥ÀæwÃAiÀÄ ªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀ zÉéöÊvÀªÀÅ PÀÆqÀ¯Éà ¤ªÀÈvÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ0zÉ fêÀªÀÅ ¨sÉÃzÀªÀ£ÀÄß ºÉÆ0¢gÀĪÀÅ¢®è.

ªÉÊAiÀÄQÛPÀ C¹ÛvÀézÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÉà §0zsÀ£À, «±ÀéªÁå¥ÀPÀvÉAiÀÄ C©ü¥ÁæAiÀĪÉà ¸ÁévÀ0vÀæ÷å. §æºÀäªÁUÀĪÀÅzÀÄ J0zÀgÉ fêÀ£À £Á±ÀªÀ®è. §æºÀäzÀ D£À0vÀåzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀåQÛvÀézÀ «PÀ¸À£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. fêÀ£ÀÄ ¸ÀzÁ §æºÀäªÁVgÀÄvÁÛ£É. §0zsÀ£ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è G¥Á¢üUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß DªÀj¹gÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄÄPÁÛªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è CzÀÄ ¸ÀzÁ EgÀĪÀ0vÉ §æºÀä gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæPÁ²¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÀÆvÀ£ÀªÁzÀÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¸À0¨sÀ«¸ÀĪÀÅ¢®è.

(3) C«zÉåAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ dUÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è §æºÀäªÀÅ ¥ÀæwÃPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. dUÀvÀÄÛ PÉêÀ® E0¢æAiÀÄUÉÆÃZÀgÀ «µÀAiÀÄPÀªÁzÀ ¸ÀvÀåvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß ºÉÆ0¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ¸ÀvÀåvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß ºÉÆ0¢gÀĪÀÅ¢®è. C«zÉåAiÀÄÄ §æºÀäQÌ0vÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ®è.

(4) fêÀ - §æºÀägÀ ¥Àj¥ÀÇtð LPÀåzÀ eÁÕ£À¢0zÀ §æºÀävÀé ¸ÁPÁëvÁÌgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£Éßà G¥À¤µÀwÛ£À°è "vÀvÀÛ÷éªÀĹ" (vÀvï - CzÀÄ, D DvÀäªÀÅ vÀé0 - ¤Ã£ÀÄ, D¹ - DV¢ÝÃAiÉÄ) F LPÀåªÉà ªÀÄÄQÛ. ²æÃgÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀĺÀ0¸ÀgÀ0vÉ fêÀ£ÀÄäQÛ ºÉÆ0zÀ®Ä ¸ÁzsÀå.

(5) ±Á±ÀévÀ D£À0zÀªÀÅ PÀªÀÄðzÀ ¥sÀ®ªÁUÀ®Ä ¸ÀzÁ ¸ÁzsÀå«®è. CzÀ£ÀÄß eÁÕ£À¢0zÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. eÁÕ£ÀzÀ £À0vÀgÀ AiÀiÁªÀ PÀªÀÄðªÀÇ CªÀ±ÀåPÀªÀ®è. F PÀªÀÄðªÀÅ ¸ÁPÁëvÁÌgÀPÉÌ ¸ÁzsÀ£ÀªÁzÀÝj0zÀ ¸ÁPÁëvÁÌgÀªÁUÀĪÀªÀgÉUÀÆ «»vÀ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ±ÀæzÉÞ¬Ä0zÀ ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. ±À0PÀgÀ ¹zÁÞ0vÀzÀ §UÉÎ w½AiÀÄ®Ä F PɼÀV£À ¸À0UÀwUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆ0qÀgÉ GvÀÛªÀÄ.

  • ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¸ÀvÀåzÀ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ C0VÃPÀj¸À¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ PÉêÀ® C£ÀÄPÀÆ®PÁÌV »ÃUÉ ºÉüÀĪÀgÀÄ.
  • D. PÉêÀ® §æºÀäPÉÌ ¸ÉÃjzÉÝ0zÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥ÁgÀªÀiÁyðPÀ ¸ÀvÀå.
  • eÉÕÃAiÀÄ dUÀwÛUÉ ¸ÉÃjzÉÝ0zÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÁåªÀºÁjPÀ ¸ÀvÀå.
  • £Á±ÀªÁUÀĪÀªÀgÉUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¨sÁæ0wUÉ ¸ÉÃjzÉÝ0zÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀ ¥Áæw ¨sÁ¹PÀ ¸ÀvÀå.

§æºÀäzÀ zÀȶ֬Ä0zÀ - ªÀiÁAiÉÄAiÀÄ vÀÄZÀÒ (G¥ÉÃPÀëtÂÃAiÀÄ) CzÀgÀ C¹ÛvÀézÀ CxÀªÁ £Á¹ÛvÀézÀ ¥Àæ±ÉßAiÉÄà E®è. vÀPÀðzÀ zÀȶ֬Ä0zÀ ªÀiÁAiÉÄAiÀÄÄ C¤ªÀðZÀ¤ÃAiÀĪÁzÀÄzÀÄ. C0zÀgÉ §æºÀäPÀÆÌ eÉÕÃAiÀÄ gÀÆ¥ÀªÁzÀ dUÀwÛUÀÆ EgÀĪÀ ¸À0§0zsÀªÀ£ÀÄß vÁQðPÀªÁV «ªÀj¸À®Ä CzÀÄ «¥sÀ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀåªÀºÁgÀzÀ zÀȶ֬Ä0zÀ ªÀiÁAiÉÄAiÀÄÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÁzÀÄzÀÄ. dUÀwÛ£À ¸ÁgÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ.

zÉéöÊvÀ ¹zÁÞ0vÀ:
zÉéöÊvÀ ¹zÁÞ0vÀ ¥ÀæZÁgÀPÀgÀÄ ²æêÀÄ£ÀäzsÁéZÁAiÀÄðgÀÄ. EªÀgÀÄ ±ÀÄæw ¸ÀäöÈw ¥ÀÅgÁt ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀPÀ® ±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÆ «µÀÄÚ«£À ªÀĺÁvÉäAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀzÉñÀ ªÀiÁr «µÀÄÚ¸ÀªÉÇðÃvÀ̵ÀðªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. E0vÀºÀ GvÀ̵Àð eÁÕ£ÀªÉà ªÉÆÃPÀë J0zÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÁÝgÉ. dUÀvÁÌgÀtvÀé ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀPÀ®PÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß «µÀÄÚ«UÉà ¸ÀªÀĦð¹, «µÀÄÚ ¨sÀQÛAiÀÄ£Éßà ¥ÀæªÀÄÄR PÀvÀðªÀåªÉ0zÀÄ ¤tð¬Ä¹gÀĪÀ PÁgÀt¢0zÀ F zÀ±Àð£À ªÉʵÀÚªÀ ¹zÁÞ0vÀªÉ0zÀÄ ¥Àæ¹¢Þ ¥ÀqÉ¢zÉ.

«µÀÄÚ ¸ÀªÉÇðÃvÀÛªÀĪÁzÀzÀ°è «µÀÄ«£À gÁtÂAiÀÄzÀ ®Që÷äÃzÉëUÉ C£ÉÃPÁ0±ÀUÀ¼À°è ¸ÁªÀÄå«zÀÝgÀÆ vÁgÀvÀªÀÄåªÀÇ C£ÉÃPÁ0±ÀUÀ°ègÀĪÀŪÀÅ. ®Që÷äà zÉëV0vÀ §æºÀä£ÀÆ, §æºÀä¤V0vÀ ªÁAiÀÄÄ zÉêÀgÀÄ, CªÀV0vÀ®Æ ¸ÀgÀ¸Àéw, CªÀ½V0vÀ®Æ ªÁAiÀÄÄzÉêÀgÀ ¥Àwß »ÃUÉ zÉêÀvÉUÀ¼À°è ¸ÀégÀÆ¥Á£ÀÄgÀÆ¥ÀªÁV GZÀÒ ¤ÃZÀ ¨sÁªÀ£É0§ vÁgÀvÀªÀÄå«gÀĪÀÅzÀÄ. ¥À±ÀÄ¥ÀQëUÀ¼À°è, ªÀiÁ£ÀªÀgÀ°è, ¸ÁܪÀgÀUÀ¼À°è ¨ÁºÀå ±ÀjÃgÀ vÁgÀvÀªÀÄå«gÀĪÀ0vÉ DvÀä ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ®Æè ªÀÄ£ÀĵÁå¢ DPÁgÀ ¨sÉÃzÀªÁzÀ KPÁvÀäªÁzÀPÀÆÌ ¸ÁªÀÄåªÁzÀPÀÆÌ ¸ÁPÁëvÀàçw ¥ÀPÀëªÁVgÀĪÀÅzÀÄ.

F zÀ±Àð£ÀzÀ°è C0VÃPÀj¸À®àlÖ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ C¨Á¢üvÀ ¯ËQPÀ ªÀåªÀºÁgÀ¢0zÀ®Æ ±ÀÄæw ¸ÀäöÈw, ¥ÀÅgÁt ªÀåªÀºÁgÀUÀ½0zÀ®Æ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀUÀ¼É0zÀÄ ¤gÀƦ¸À®ànÖgÀĪÀŪÀÅ. fêÁvÀä, ¥ÀgÀªÀiÁvÀä, DPÁgÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ CR0qÀ zÀæªÀåªÉà C®è. ¸ÁªÀiÁ£Àå, ¸ÁzÀȱÀå, C¨sÁªÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ DzsÁgÀ ¨sÉÃzÀ¢0zÀ «©ü£ÀߪÁVgÀĪÀŪÀÅ. ¤vÀåªÁzÀ fêÁvÀä, ¥ÀgÀªÀiÁvÀä ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÀÆ CªÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ0lÄ.

M0zÉà ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è M0zÁVAiÀÄÆ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½0zÀ ©ü£Àß ©ü£ÀßUÀ¼ÁVAiÀÄÆ ºÉÃUÉ DUÀĪÀÅzÉ0zÀgÉ ¥ÀæwAiÉÆ0zÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À®Æè «±ÉõÀªÉ0§ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ EgÀĪÀŪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉÃzÀ ªÀåªÀºÁgÀPÁÌVAiÉÄà C0VÃPÀj¸ÀĪÀÅzÀj0zÀ C0vÀºÀ «±ÉõÀUÀ½0zÀ ¥Àæw ªÀ¸ÀÄÛªÀÇ «©ü£ÀߪÁV ªÀåªÀºÀj¸À®àqÀĪÀÅzÀÄ. »ÃUÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå, ¸ÁzÀȱÀå, ¸À0AiÉÆÃUÀ, «¨sÁUÀ, ¢évÁé¢ ¸À0SÁå ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ D±ÀæAiÀÄ ¨sÉÃzÀ«zÀÝgÀÆ EvÀgÀj0zÀ CR0qÀªÉ0zÀÄ ºÉüÀ®ànÖgÀĪÀÅzÀÄ. zÉéöÊvÀzÀ°è D±ÀæAiÀÄ ªÀåPÀÛ ¨sÉÃzÀUÀ½0zÀ ©ü£ÀßUÀ¼É0zÀÄ ¤tð¬Ä¸À®ànÖzÉ. F zÀ±Àð£ÀzÀ°è ¨sÉÃzÀªÉ®èªÀÇ D±ÀæAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÉ0zÀÄ ¤tð¬Ä¹gÀĪÀÅzÀj0zÀ F WÀl ¨sÉÃzÀªÀÅ C¸À0SÁåvÀ «©ü£ÀߪÁ¬ÄvÀÄ. F jÃw ¸ÀPÀ® ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÆ C£À0vÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer