Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

M0zÉà ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è M0zÁV0iÀÄÆ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ½0zÀ ©ü£Àß ©ü£ÀßUÀ¼ÁV0iÀÄÆ ºÉÃUÉ DUÀĪÀÅzÉ0zÀgÉ ¥Àæw0iÉÆ0zÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«£À®Æè «±ÉõÀªÉ0§ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ EgÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉÃzÀ ªÀåªÀºÁgÀPÁÌV0iÉÄà C0VÃPÀj¹gÀĪÀÅzÀj0zÀ C0vÀºÀ «±ÉõÀUÀ½0zÀ ¥Àæw ªÀ¸ÀÄÛªÀÇ «©ü£ÀߪÁV ªÀåªÀºÀj¸À®àqÀĪÀÅzÀÄ. »ÃUÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå, ¸ÁzÀȱÀå, ¸À00iÉÆÃUÀ, «¨sÁUÀ, ¢évÁé¢ ¸À0SÁå ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ D±Àæ0iÀÄ ¨sÉÃzÀ«zÀÝgÀÆ EvÀgÀj0zÀ CR0qÀªÉ0zÀÄ ºÉüÀ®ànÖgÀĪÀªÀÅ. zÉéöÊvÀzÀ°è D±Àæ0iÀÄ ªÀåPÀÛ ¨sÉÃzÀUÀ½0zÀ ©ü£ÀßUÀ¼É0zÀÄ ¤tð¬Ä¸À®ànÖzÉ. F zÀ±Àð£ÀzÀ°è ¨sÉÃzÀªÉ®èªÀÇ D±Àæ0iÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÉ0zÀÄ ¤tð¬Ä¹gÀĪÀÅzÀj0zÀ F WÀl ¨sÉÃzÀªÀÅ C¸À0SÁåvÀ «©ü£ÀߪÁ¬ÄvÀÄ. F jÃw ¸ÀPÀ® ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ C£À0vÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼À¼ÁUÀÄvÀÛªÉ.

©0§ ¥Àæw©0§ ¨sÁªÀ «µÀ0iÀÄzÀ°è ©0§¢0zÀ ©0¨Á¢üãÀ ¹Üw - UÀw0iÀÄļÀî ¥Àæw©0§ªÉ0§ ¨ÉÃgÉ ªÀ¸ÀÄÛ zÀ¥Àðt ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÀéZÀÒ zÀæªÀåUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁVæ «±ÉõÀ¢0zÀ GzÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÝj0zÀ¯Éà ©0§QÌ0vÀ®Æ ¥Àæw©0§zÀ°è DPÁgÀ, ªÀåvÁå¸À, ¢PïªÀåvÁå¸À, ¥Á±ÀðÑ ªÀåvÁå¸À ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅ G0mÁUÀĪÀŪÀÅ. F jÃw ¸ÀÆ0iÀÄð ZÀ0zÀægÀ ¥Àæw©0§UÀ¼ÀÄ ZÀ®vÀ gÀ0UÀUÀ¼À°è C£À0vÀUÀ¼ÁV vÉÆÃgÀĪÀŪÀÅ. EªÀÅUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁªÀÄVæà «±ÉõÀ¢0zÀ GzÀ¬Ä¹ «®0iÀĪÁUÀĪÀÅzÉ0zÀÄ ¤tð¬Ä¹gÀĪÀÅzÀÄ.

¤vÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä¤UÉ ¤vÀå ¥Àæw©0§UÀ¼ÁV0iÉÄà EgÀÄvÀÛªÉ.. »ÃUÉ fêÁvÀägÀ¯Éèà GZÀÒ ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ ¤ÃZÀªÀ¸ÀÄÛ ¤vÀå¥Àæw©0§ªÉ0zÀÄ ¤tð0iÀÄ«zÉ. EzÀj0zÀ®Ä ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ MqÉ0iÀÄ®àqÀĪÀŪÀÅ.

»ÃUÉ ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ ««zsÀ «avÀæ gÀÆ¥ÀUÀ½0zÀ C£À0vÀUÀ¼ÁzÀgÀÆ LzÀÄ «zsÀ gÁ²¬Ä0zÀ LzÀÄ ¨sÉÃzÀUÀ¼É0zÀÄ C0VÃPÀj¸À®ànÖªÉ. fêÉñÀégÀ ¨sÉÃzÀ, ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ fêÀ¨sÉÃzÀ, dqÉñÀégÀ ¨sÉÃzÀ, dqÀfêÀ ¨sÉÃzÀ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ dqÀ¨sÉÃzÀ J0zÀÄ ¥Àæ¥À0ZÀªÀÅ ¥À0ZÀ ¸ÀPÁgÀªÁzÀ ¨sÉÃzÀ gÀÆ¥ÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. »ÃUÉ ¨sÉÃzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉUÉ ¥Àæ0iÉÆÃd£ÀªÉ0zÀgÉ, E°è fêÀ£ÉñÀégÀ eÁÕ£À«®èzÉ vÁ£Éà F±ÀégÀ£É0§ ¨sÁªÀ£É §0zÀgÉ ºÉÃUÉ? vÁ£ÀÄ zÁ¸À£É0§ «ªÉÃPÀ F ¨sÀÈvÀå¤UÉ §0zÀ°è DvÀ gÁeÁ£ÀÄUÀæºÀPÉÌ ¥ÁvÀæ£ÁUÀĪÀ£ÀÄ. C0vÉ0iÉÄà ¥ÀgÀªÀiÁvÀä ¨sÀÈvÀå£É0zÀÄ ¨sÁ«¹ CªÀ£À ¸ÉêÉ0iÀÄ°è ¤gÀvÀ£ÁzÀ°è ¸ÀªÀð«zsÀ ¸À0¥ÀvÀÛ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ F ¨sÉÃzÀªÉà PÁgÀt.

ªÀÄzsÁéZÁ0iÀÄðgÀ ¥ÀæPÁgÀ ±ÀÄæwUÉ §æºÀä£Éà ªÀÄÄSÁåxÀð. §æºÀä£Éà ¸ÀªÀðPÀvÀðÈ. §æºÀä ¸À馅 ¸Àé0iÀÄ0 ¥ÀÇtð. F ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß w½zÀgÉ fêÀ£ÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀªÀ£Éßà §æºÀä¤UÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÀ0vÉ. zÉúÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀäzÀ ¸ÁxÀðPÀªÀÅ EzÀj0zÀ¯Éà ¹¢Þ¸ÀĪÀÅzÀÄ. §æºÀä ¸ÀªÀð PÀvÀðÈvÀé eÁÕ£ÀªÀÅ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤¶Ìç0iÀÄ£À£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. Qæ0iÀiÁ²Ã®£À£ÁßV ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. F±ÉÆÃ¥À¤µÀwÛ£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É DZÁ0iÀÄðgÀÄ »ÃUÉ ºÉýzÁÝgÉ.

eÁÕ£À ¸ÁzsÀ£É0iÀÄ §UÉÎ ºÉüÀÄvÁÛ PÀªÀÄðªÀÅ eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ J0zÀÄ C©ü¥Áæ0iÀÄ¥ÀqÀĪÀgÀÄ. eÁÕ£À¢0zÀ ¥ÉæÃjvÀªÀ®èzÀ PÀªÀÄðªÁUÀ°Ã, £ÉÊwPÀ Qæ0iÉÄ0iÀiÁUÀ°Ã UÀªÀÄ£ÁºÀðªÀ®è. F jÃw0iÀÄ eÁÕ£À gÀ»vÀ PÀªÀÄð£ÀÄ fêÀ£À ¸ÀévÀ0vÀæ PÀvÀðÈvÀé ¨sÁæ0w0iÀÄ «PÀÈw0iÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. E0vÀºÀ CºÀ0PÁgÀ, ªÀĪÀÄPÁgÀ ¥ÀÇtðªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. PÀªÀÄðªÀÅ eÁÕ£ÀPÉÌ PÁgÀtªÀÇ, ¥ÀǪÀð¨sÁ«0iÀÄÆ DVzÉ.

¸ÀvÀå±ÀÄ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ C0vÀBPÀgÀt ±ÀÄ¢Þ0iÀÄÄ CzÀj0zÀ G0mÁUÀĪÀÅzÀÄ. C0vÀBPÀgÀt ±ÀÄ¢Þ¬Ä0zÀ¯Éà eÁÕ£À ¥Áæ¦æ÷Û0iÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ J0zÀÄ ¥Àæw¥Á¢¸ÀĪÀ zÁ±Àð¤PÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ zÉÆõÀ¥ÀÇtð J0zÀÄ zÉéöÊvÀ ¹zÁÞ0vÀ C©ü¥Áæ0iÀÄ ¥ÀqÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ eÁÕ£À gÀ»vÀ PÀªÀÄð DvÀä£À£ÀÄß C0zsÀ£À£ÁßV0iÀÄÆ, eÁÕ£À «ªÀÄÄR£À£ÁßV0iÀÄÆ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. eÁÕ£ÀªÉà ªÀåQÛ0iÀÄ £ÉÊwPÀ ±ÀÄ¢ÞUÉ PÁgÀt. EzÉà ¸ÀvÀé ±ÀÄ¢Þ J0§ÄzÉà ªÀÄzsÀégÀ ªÀÄvÀ.

±ÀÄæw0iÀÄÄ §æºÀä£À£ÀÄß «µÀÄÚªÉ0zÀÄ ¥Àæw¥Á¢¹zÉ. ªÉÃzÀzÀ°è «µÀÄÚ ±À§ÝªÀÅ ¸ÀȶÖUÉ PÁgÀtªÁzÀ vÀvÀéªÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¸ÀÄvÀÛªÉ. F vÀvÀéªÀ£ÀßjvÀ ªÀÄzsÁéZÁ0iÀÄðgÀÄ "§æºÀä ±À§Ý±ÀÑ«µÁÚªÉêÀ" - §æºÀä ±À§ÝPÉÌ ±ÀÄæw0iÀÄ°è «µÀÄÚ J0zÉà ºÉýzÉ J0zÀÄ ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÀÄ ¸ÀªÀðdÕ£ÀÆ, ¸ÀªÀð±ÀPÀÛ£ÀÆ, ¸ÀªÁð0vÀ0iÀiÁð«Ä0iÀÄÆ, ¸ÀPÀ® UÀÄt ¥ÀÇtð£ÀÆ, eÁÕ£Á£À0zÀPÀgÀ£ÀÆ, ¨sÀPÀÛ ¥ÀgÁ¢üãÀ£ÀÆ DVgÀĪÀ£ÀÄ. ¸ÀȶÖ, ¹Üw, ¥Àæ¼À0iÀÄPÁgÀt£ÀÄ. ¨sÀUÀªÀ0vÀ£ÀÄ ««zsÀ £ÁªÀÄUÀ½0zÀ ««zsÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ£ÀÄ. ««zsÀ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À CªÀvÁgÀUÀ¼ÀÄ eÁÕ£Á£À0zÀ ªÀÄ0iÀĪÁVªÉ. ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÀÄ ¸ÀªÀð ªÁå¥ÀPÀ£ÁV ¸ÀPÀ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è, ¸ÀPÀ® zÉúÀUÀ¼À°è CqÀVzÀÝgÀÆ CªÀÅ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À gÀÆ¥ÀUÀ¼À°è fêÁvÀä¢0zÀ vÀªÀÄä zÉúÀªÉ0zÀÄ C©üªÀiÁ¤¸À®àqÀ¢gÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛªÉà ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À gÀÆ¥À. ¥ÀÈyéà ªÉÆzÀ¯ÁzÀĪÀÅ, ±ÀjÃgÀUÀ¼ÀÄ D0iÀiÁ C©üªÀiÁ¤ zÉêÀvÉUÀ½0zÀ®Æ, fêÁvÀäj0zÀ®Æ C©üªÀiÁ¤¸À®ànÖgÀĪÀÅzÀj0zÀ CªÀÅUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÁUÀ¯ÁgÀªÀÅ.

¸ÀPÀ® fëUÀ¼À eÁÕ£ÀªÀÅ ¨sÀUÀªÀzÀ¢üãÀªÁVzÉ. CeÁÕ£À, §0zsÀ, ªÉÆÃPÀëªÉ0§ F ªÀÄÆgÀÄ fêÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¤gÀƦ¸À®àqÀĪÀÅzÀÄ. E0vÀºÀ ¨sÀUÀªÀ0vÀ ¨sÀPÀÛjUÉ C¥ÀgÉÆPÀë eÁÕ£Á£ÀÄUÀæºÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÉÆÃPÀëªÀ£ÀÄß PÀgÀÄt¸ÀĪÀ£ÀÄ.

±À0PÀgÀgÀ ªÀiÁ0iÀiÁªÁzÀªÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¹ §æºÀä£À ¤zÀÄðµÀÖ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ zÉéöÊvÀ zÀ±Àð£À ¥Àæw¥ÁzÀ£É ¤ÃrzÉ. CªÀgÀ C©ü¥Áæ0iÀÄ »ÃVzÉ. ¥Àæ¥À0ZÀªÀÅ ¸ÀvÀå«®è¢zÀÝ°è §æºÀäªÉà F «±ÀéPÉÌ ªÀÄÆ® DzsÁgÀªÉ0zÁUÀ°Ã Cj0iÀÄ®Ä CªÀPÁ±À«gÀÄwÛgÀ°®è. M0zÀÄ ªÉÃ¼É ±À0PÀgÀgÀ ¥Àæ¥À0ZÀ «ÄxÁåvÀé, C¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß M¦àzÀgÉ CzÀÄ ±ÀÆ£ÀåªÁzÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CzÀÄ «ÄxÁå¨sÀÆvÀ ¥Àæ¥À0ZÀPÉÌ PÁgÀtªÁzÀ §æºÀä£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÉÆâü0iÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ J0zÀÄ ¨sÁ«¹ «±ÀézÀ ¸ÀvÀåvÀé ¸Á¢ü¸À®Ä ¥ÀæªÀÈvÀÛgÁUÀĪÀgÀÄ. C0vÉ0iÉÄà ¥Àæ¥À0ZÀzÀ ¸ÀvÀåvÀéªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¸ÀĪÀ zÁégÁ F ªÀÄÆ®PÁgÀtªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ feÁÕ¸É0iÀÄ C¤ªÁ0iÀÄðªÀÇ, CªÀ±ÀåPÀªÀÇ J0zÀÄ ¸Á¢ü¹, §æºÀä£À C£À0vÀ ±ÀQÛ0iÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä F ¤vÁå¤vÀå ¥Àæ¨ÉÆÃzsÀUÀ½0zÀ PÀÆ¢zÀ ¥Àæ¥À0ZÀzÀ ªÉÊavÀæ÷åªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ.

ªÀÄzsÁéZÁ0iÀÄðgÀÄ vÀªÀÄä §æºÀäªÁzÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ "vÀvÀé feÁÕ¸É" CxÀªÁ "DzsÁåwäPÀ ¸ÁzsÀ£É" J0§ PÉÆqÀÄUÉ0iÀÄ£ÀÄß ¨sÁgÀwÃ0iÀÄ ¸À0¸ÀÌçwUÉ ¤ÃrzÁÝgÉ. ±ÀÄæw0iÀÄÄ PÉêÀ® ±Á§Ý ¥ÀæªÀiÁtªÀ®è. vÀªÀ ±Á¸ÀÛçzÀ C©üªÀåQÛ §æºÀä «ÄªÀiÁ0¸É vÀvÀé±Á¸ÀÛçUÀ¼É®è ±ÉæõÀתÁzÀÄzÀÄ. fêÀ£ÀzÀ°è PÀvÀðÈvÁégÉÆÃ¥ÀªÉà §0zsÀ£ÀPÉÌ PÁgÀt. vÁ£ÀÄ ¥ÀgÀvÀ0vÀæ£É0§ w½ªÀÅ0mÁzÁUÀ ªÀiÁvÀæ ¤dªÁV0iÀÄÆ fêÀ£ÀÄ PÀvÀðȪÁVgÀÄvÁÛ£É. F «±ÀézÀ ¸ÀvÀåvÀéªÀ£ÀÄß, ¸ÁxÀðPÀåªÀ£ÀÄß 0iÉÆÃUÀå jÃw0iÀÄ°è w½0iÀÄĪÀÅzÉà ¥ÀgÀªÀÄ ¸ÀvÀåªÀ£Àßj0iÀÄĪÀ 0iÉÆÃUÀå ªÀiÁUÀð. ¥ÀgÀªÀÄ ¸ÀvÀåªÀÅ UÀÄt. ¥ÀÇtð ¤zÉÆðõÀ eÉÕÃ0iÀÄ, UÀªÀÄå ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ. F J¯Áè PÁgÀtUÀ½0zÁV £ÁgÁ0iÀÄt£É0zÀÄ D vÀvÀéªÀ£ÀÄß PÀgÉ¢zÁÝgÉ. F vÀvÀéªÀ£ÀÄß CjvÁUÀ ªÀiÁvÀæ ±Á0w C¨sÉÃzÀªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À®Ä PÁgÀt. CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢0zÁV ±ÉÆÃPÀ ªÉÆúÀªÀÅ0mÁUÀĪÀÅzÀÄ. §æºÀä «ÄªÀiÁ0¸À ±Á¸ÀÛçzÀ ¸ÀvÀvÀ C¨sÁå¸À¢0zÀ F C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆ0zÀ®Ä ¸ÁzsÀå.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer