Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

«²µÁÖzÉéöÊvÀ:
«²µÁÖzÉéöÊvÀ ¹zÁÞ0vÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥Á¢¹zÀªÀgÀÄ ²æêÀÄzÁæªÀiÁ£ÀÄeÁZÁ0iÀÄðgÀÄ. EªÀgÀ ¹zÁÞ0vÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀPÀ® fêÁvÀä ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÀÆ DªÀgÀtªÁVgÀĪÀ ±ÀjÃgÀ ¨sÉÃzÀªÉà «£ÀB ¸ÀégÀÆ¥À ¨sÉÃzÀªÀÅ E®è. J¯Áè C0±ÀUÀ¼À°è0iÀÄÆ J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À. E0vÀºÀ DvÀä ªÀ¸ÀÄÛ«UÀÆ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä¤UÀÆ PÉ®ªÀÅ «µÀ0iÀÄUÀ¼À «£ÀB G½zÀªÀÅUÀ¼À¯Éè¯Áè ºÉZÀÄÑ ¸ÁªÀÄå«gÀĪÀÅzÀÄ. F C©ü¥Áæ0iÀÄ¢0zÀ ¥Àæw fêÁvÀä£ÀÆ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä ¸ÁªÀÄåªÉ0§ ¥ÀgÀªÀÄ ¥ÀÅgÀĵÁxÀðªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀħºÀÄzÀÄ. ¸ÁzsÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä PÉ®ªÀÅ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¤gÀƦvÀªÁVªÉ.

E0vÀºÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ½0zÀ J¯Áè fêÁvÀä£ÀÆ, 0iÀiÁªÀ ¸ÀPÀ® fëUÀ¼ÀÆ vÀ£Àß ¥ÀgÀªÀÄ ¸ËªÀÄå ºÉÆ0zÀ¨ÉÃPÉ0zÀÄ ¥ÀæwÃQë¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß CªÀvÁgÀUÀ¼À, ¸ÀȵÁÖ÷å¢ PÁ0iÀÄðUÀ¼À°è ¤gÀvÀ£ÁVgÀĪÀ£ÀÄ. F ¹zÁÞ0vÀzÀ°è ªÀÄÄRåªÁzÀ C0±À«zÀÄ - ¸ÀPÀ® fêÁvÀä ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÀÆ DªÀgÀtªÁVgÀĪÀ ±ÀjÃgÀ ¨sÉÃzÀªÉà «£ÀB ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ 0iÀiÁªÀ «zsÀªÁzÀ ¨sÉÃzÀªÀÇ E®è. J¯Áè C0±ÀUÀ¼À°è0iÀÄÆ J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ CvÀå0vÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁVgÀĪÀªÀÅ.

»ÃUÉ vÀªÀÄä ¹zÁÞ0vÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÁðvÀägÀÆ ªÉÆÃPÀë ¥ÀqÉ0iÀħºÀÄzÀÄ J0zÀÄ ¥ÀgÀªÀÄ OzÁ0iÀÄðªÀ£ÀÄß gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁ0iÀÄðgÀÄ ¥ÀæPÁ±À ¥Àr¹zÁÝgÉ. DzÀÝj0zÀ EªÀgÀÄ GzÁgÀ §Ä¢Þ0iÀÄļÀîªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃPÀëPÉÌ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹gÀĪÀgÀÄ J0zÀÄ ¥Àæ¹¢Þ ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. KPÀvÀvÀéªÁzÀ - ¸ÀPÀ® vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÆ F±ÀégÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è CqÀVªÉ. C0zÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «®PÀëtªÀÅ, CvÀå0vÀ ©ü£ÀߪÀÅ, DzÀgÀÆ EgÀÄ«PɬÄ0zÀ ªÀ¸ÀÄÎUÀ¼À ¹Üw ¨ÉÃgÉ0iÀÄ°è ¸ÀégÀÆ¥À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ, ¹Üw M0zÀÄ EzÀj0zÀ ¸ÀPÀ® ¥ÀæªÀiÁt ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåªÉ0zÀÄ C©ü¥Áæ0iÀĪÀÅ.

GzÁºÀgÀuÉUÉ M0zÀÄ ªÀiÁ«£À ºÀtÂÚ£À°è §tÚ ¨ÉÃgÉ, gÀ¸À ¨ÉÃgÉ, UÀ0zsÀ ¨ÉÃgÉ, £ÁgÀÄ ¨ÉÃgÉ, ¨ÉÃgÀÄ ¨ÉÃgÉ, EvÁå¢. M0zÀÄ M0zÀgÀ°è ¸ÉÃgÀzÉ ¸Àé¨sÁªÀ¢0zÀ ©ü£Àß. DzÀgÀÆ J¯Áè ¸ÉÃj M0zÀÄ ºÀuÁÚVzÉ. EªÀÅUÀ¼À ¹Üw M0zÉÃ. M0zÀÄ M0zÀ£ÀÄß ©lÄÖ EgÀ¯ÁgÀzÀÄ. ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ §tÚ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À°è 0iÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVlÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ. ¥ÀæPÀÈvÀ F±ÀégÀ£É0§ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVlÄÖPÉÆ0qÀÄ CªÀ£À ¹Üw0iÀįÉèà ¸ÀPÀ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¹Üw0iÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ¯ÉÆÃPÁ£ÀĨsÀªÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV M0zÀÄ vÀvÀéªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹zÁÝgÉ. EzÉà «²µÁÖzÉéöÊvÀ. KPÀ0vÀvÀé0 J0zÀ0xÀðªÀÅ. EzÀj0zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ LPÀåªÀÇ, ¨sÉÃzÀªÀÇ ¸À0gÀQë¸À®ànÖvÀÄ.

¨sÀQÛ:
¨sÀQÛ J0zÀgÉ - fêÁvÀä ¥ÀgÀªÀiÁvÀä 0iÀÄxÁvÀä÷å eÁÕ£À ¥ÀǪÀðPÀªÁV0iÀÄÆ ªÀuÁð±ÀæªÀÄ zsÀªÀiÁð0UÀªÁV0iÀÄÆ ªÀiÁqÀ®àqÀĪÀ ¥ÀgÀªÀÄ ¥ÀÅgÀĵÀ£À ¥ÁzÁgÀ«0zÀUÀ¼À zsÁå£À, CZÀð£É, ¥ÀæuÁªÀÄ ªÀÄÄ0vÁzÀªÀÅ. F ¨sÀQÛ £ÁªÀÄ ¸À0QÃvÀð£É, ªÀÄ0vÀæ, d¥ÀgÀÆ¥À¢0zÀ ªÁaPÀªÁV0iÀÄÆ, CZÀð£À, ¥ÀæuÁªÀÄ, ¥ÀæzÀQët gÀÆ¥À¢0zÀ PÁ¬ÄPÀªÁV0iÀÄÆ, zsÁå£À zsÁgÀt ¸ÀªÀiÁ¢ü gÀÆ¥À¢0zÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV0iÀÄÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÁ£ÀÄPÀÆ®å¢0¢gÀĪÀÅzÀÄ, ±Á¸ÀÛçUÀ¼À°è ªÉÆÃPÀëPÉÌ ¸ÁzsÀ£ÀªÁV G¥ÀzÉò¸À®àqÀĪÀ ¥ÀgÀ¨sÀQÛ.

EzÀPÉÌ ºÉÃvÀĪÁV ¸ÁwéPÀ ¸ÀºÁ0iÀÄ¢0zÀ®Æ ±Á¸ÁÛç¨sÁå¸À¢0zÀ®Æ G0mÁzÀ ¥Àj¥ÀÇtð ¥ÀgÀªÀiÁvÀä «µÀ0iÀÄPÀ ¦æÃw Cw±À0iÀĪÀÅ ¨sÀQÛ J¤¹zÉ. F ¨sÀQÛ¬Ä0zÀ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À C£ÀÄUÀæºÀªÀÅ0mÁV DUÀĪÀ ¸ÁPÁëvÁÌgÀªÉà ¥ÀgÀeÁÕ£À. F ¥ÀgÀeÁÕ£À ¸ÀzÁ ¸ÁPÁëvÁÌgÀ«gÀ¨ÉÃPÉ0§ wêÀæ D©ü¤ªÉñÀªÀ£ÀÄß0lÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÉà ¥ÀgÀªÀÄ ¨sÀQÛ. EzÉà ªÉÆÃPÀëPÉÌ ¸ÁzsÀ£ÀªÁVzÉ.

PÀªÀÄð0iÉÆÃUÀ, eÁÕ£À 0iÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ F ¨sÀPÉÆÛ÷åÃUÀPÉÌ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ. 0iÀiÁUÀ, zÁ£À, ºÉÆêÀÄ, zÉêÀvÁZÀð£É, wÃxÀð0iÀiÁvÉæ, ªÉÃzÁzsÀå0iÀÄ£À, ¥ÁæuÁ0iÀiÁªÀÄ, ªÉÃzÁ0vÀ ¥ÁoÀ ¥ÀæªÀZÀ£À, vÀvÀé«ZÁgÀ, ¥ÀævÉÆÃ¥ÀªÁ¸À EªÀÅUÀ¼À°è EµÀÖªÁzÀÄzÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ0qÀÄ ¤vÀå £ÉÊ«ÄvÀÛPÀ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¥sÀ®¸À0UÀvÁåUÀ ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À ¦æÃwUÁV0iÉÄà PÀvÀðªÀå §Ä¢Þ¬Ä0zÀ ¦æÃw ¥ÀǪÀðPÀªÁV ªÀiÁqÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. F eÁÕ£À0iÉÆÃUÁ£ÀĵÁÖ£À¢0zÀ fêÁvÀä zsÁå£À 0iÉÆÃUÀPÉÌ 0iÉÆÃUÀå£ÁUÀĪÀ£ÀÄ.

»ÃUÉ PÀªÀÄð0iÉÆÃUÀ, eÁÕ£À 0iÉÆÃUÀUÀ½0zÀ §0zÀ fêÁvÀä zsÁå£À 0iÉÆÃUÀ¢0zÀ PÁ® «±ÉõÀzÀ°è fêÁvÀä ¸À0¸ÁÌgÀªÉ0§ DvÁäªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀªÀÅ ¹¢Þ¸ÀĪÀÅzÀÄ. EzÉà ¸ÀªÁðvÀä ¸ÁªÀÄåzÀ±Àð£À ¥ÀgÀªÀiÁvÀä ¸ÁªÀÄåzÀ±Àð£À, fêÀ£ÀÄäPÁÛªÀ¸ÉÜ. F zɱÉ0iÀÄ°è ¯ÉÆÃPÀzÀ ¸ÀÄR zÀÄBRUÀ¼Éà vÀ£Àß ¸ÀÄR zÀÄBRUÀ¼ÁUÀĪÀŪÀÅ. ¸ÀPÀ® ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À0vÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ «±Á® ºÀÈzÀ¬Ä0iÀiÁV ¯ÉÆÃPÉÆÃzÁÞgÀªÉà DvÉÆäÃzÁÞgÀªÉ0§ ¨sÁªÀ¢0zÀ E¯Éèà ¥ÀgÀªÀiÁvÀä ¸ÁªÀÄåªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ£ÀÄ. E0vÀºÀ ¹Üw0iÉÄà ²æà gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁ0iÀÄðgÀ GzÁgÀ avÀÛªÀÈwÛ.

¸ÀPÀ® fêÀgÁ²UÀ½UÀÆ ¨sÀUÀªïvÁàç¦Û0iÀiÁUÀĪÀÅzÉ0§ÄzÀ£ÀÄß ²æÃgÁªÀiÁ£ÀÄdgÀÄ ¸ÀªÀÄyð¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ¸ÀªÀð ¸ÀªÀÄ£Àé0iÀÄ zsÀªÀÄðªÁVzÉ.

»ÃUÉ zÉéöÊvÀ - «²µÁÖzÉéöÊvÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆÃPÀë ¥Áæ¦ÛUÁV ºÉýzÀgÀÆ, J¯Áè ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÆ M§â£Éà ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À£ÀÄß ¸ÉÃgÀÄvÀÛªÉ. ¥À0xÀUÀ¼ÀÄ ©ü£ÀߪÁzÀgÀÆ UÀÄj M0zÉà DVzÉ. £ÀªÀÄä J¯Áè D¹ÛPÀ zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä zÁj0iÀÄ°è eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆÃPÀëªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀÄ®Ä G¥ÀzÉò¸ÀÄvÀÛªÉ.

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer