Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ZÁªÁðPÀ zÀ±Àð£À

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼À°è0iÀÄÆ R0r¸À®ànÖgÀĪÀ ¸ÀªÀðzÀ±Àð£À ¥ÀæwPÀQë0iÀiÁVgÀĪÀ zÀ±Àð£ÀªÉà ZÁªÁðPÀ zÀ±Àð£À. ZÁgÀĪÁPÀgÉ0§ «zÁé0¸ÀgÀÄ §ÈºÀ¸ÀàvÁåZÁ0iÀÄðgÀ ¸ÀÆvÀæPÉÌ ¨sÁµÀåPÁgÀgÀÄ. ZÁªÁðPÀgÀÄ zÉúÀQÌ0vÀ ¨ÉÃgÉ0iÀiÁzÀ DvÀäªÀ£ÀÆß, d£Áä0vÀgÀUÀ¼À£ÀÄß, ¥Á¥À - ¥ÀÅtåUÀ¼É0§ CzÀȵÀÖªÀ£ÀÆß, ¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀ, ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ£À£ÀÆß, M¥ÀàzÀ PÁgÀt EªÀgÀ£ÀÄß £Á¹ÛPÀgÉ0zÀÄ PÀgÉ0iÀÄĪÀgÀÄ.

¥ÀÈyéÃ, d®, vÉÃd¸ÀÄì, ªÁ0iÀÄÄ J0§ ¥ÀævÀåPÀë UÉÆÃZÀgÀªÁzÀ £Á®ÄÌ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ, ¨sÀÆvÀUÀ¼ÀÄ, CxÀªÁ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀÄ. EªÀÅUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄ¢0zÀ¯Éà zÉúÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥Àæ¥À0ZÀ GvÀàwÛ0iÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. F £Á®ÄÌ ¨sÀÆvÀUÀ¼À ¸À00iÉÆÃUÀ «±ÉõÀ¢0zÀ §Ä¢Þ eÁÕ£À J0§ ZÉÊvÀ£Àå ±ÀQÛ ºÉÆgÀ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ. ZÉÊvÀ£ÀåªÀÇ ¨sËwPÀ ±ÀQÛ0iÉÄÃ. F ¨sÀÆvÀ ±ÀQÛ0iÉÄà DvÀä, ªÀÄ£À¸ÀÄì, ¸ÀÄR, zÀÄBR, EZÉÒ, PÁªÀÄ, PÉÆæÃzsÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀħºÀÄzÀÄ. ¸ÀÆÜ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ ¨sÀÆvÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ0iÀiÁzÀgÉ F ±ÀQÛ J0§ ZÉÊvÀ£ÀåªÀÅ CqÀUÀĪÀÅzÀÄ. EzÉà ªÀÄgÀtªÀÅ. EzÉà ªÉÆÃPÀëªÀÅ.

D0iÀÄÄgÁgÉÆÃUÉʱÀé0iÀÄðUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄȵÁÖ£Àß ¨sÉÆÃd£À, d£Á£ÀÄgÁUÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ «µÀ0iÀÄ ¸ÀÄRªÉà ¸ÀéUÁð£ÀĨsÀªÀªÀÅ. gÉÆÃUÀ, zÁjzÀæ÷å, »0¸É ªÉÆzÀ¯ÁzÀ G¥ÀzÀæªÀUÀ¼Éà £ÀgÀPÁ£ÀĨsÀªÀ. ªÀævÉÆÃ¥Á¸Á¢UÀ½0zÀ MtUÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄÆRðgÀÄ. ¥ÀÅtåªÉ0§ÄzÀÄ zÀjzÀægÀ ¸À0PÉÃvÀUÀ¼ÀÄ. C»0¸É, ¸ÀvÀå, §æºÀäZÀ0iÀÄð, ªÉÊgÁUÀå ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¤0iÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ G¥ÀPÁgÀPÁÌV K¥ÀðlÄÖ, ¥Á¥À ¤ªÀÈwÛ0iÉÄ0zÀÄ ±ÀPÀÛgÁzÀ §Ä¢ÞªÀ0vÀgÀ K¥ÁðqÀÄUÀ¼ÀÄ. CVߺÉÆÃvÀæ, zÉêÁ®0iÀiÁ¢ ±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ, §Ä¢Þ, ¥ËgÀĵÀ«®èzÀªÀgÀ fëUÀ¼ÀÄ. CxÀðPÁªÀÄUÀ¼Éà ¥ÀÅgÀĵÁxÀðUÀ¼ÀÄ. ºÉÃUÁzÀgÀÆ ¸À0¥Á¢¹ ¸ÀÄRªÁVgÀĪÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀªÀ d£ÀäzÀ ªÀÄÄRå ¥Àæ0iÉÆÃd£À. "IÄt0 PÀÈvÁéWÀÈvÀ0¦§." "¸Á¯ ªÀiÁr vÀÄ¥Àà w£ÀÄß", MnÖ£À°è ¸ÀÄR C£ÀĨsÀ«¸ÀÄ J0§ÄzÉà ZÁªÁðPÀgÀ ¹zÁÞ0vÀ.

¨ËzÀÞ zÀ±Àð£À:
¨ËzÀÞ ¹zÁÞ0vÀzÀ°è ªÀÄÄRåªÁV £Á®ÄÌ «zsÀªÁzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¸ÀªÀð0, ¸Àé®PÀët0, ¸Àé®PÀët0, PÀëtÂPÀ0, PÀëtÂPÀ0. zÀÄBR, zÀÄBR0, ±ÀÆ£Àå0, ±ÀÆ£Àå0 J0zÀÄ F ¨sÁªÀ£ÉUÀ½0zÀ C£ÀÄUÀvÀ ¹ÜgÀ ¸ÀÄR ªÀ¸ÀÄÛªÉ0§ ¸À0¸ÁgÀPÉÌ ªÀÄÆ® PÁgÀtªÁzÀ ¨sÁæ0w, C«zÉå vÉÆ®UÀĪÀÅzÀÄ. EzÉà §ÄzÀÞ£À ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzÉñÀªÀÅ. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼É®èªÀÇ ¸Àé®PÀëtªÀÅ. C0zÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ®PÀëtªÉ0§ ªÀ¸ÀÄÛªÉà E®è. ¸Àé®PÀët ªÀ¸ÀÄÛ ¨sÁªÀ£É¬Ä0zÀ ¤gÁPÀÈvÀªÁzÁUÀ ªÀiÁvÀæ ªÉÊgÁUÀå ¹¢Þ¸ÀĪÀÅzÀÄ.

¥Àæ¥À0ZÀzÀ°è UÉÆÃZÀgÀªÁUÀĪÀ ºÉÆgÀV£À, M¼ÀV£À J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÆ PÀëtÂPÀUÀ¼ÀÄ. 0iÀiÁªÀ PÁ¯Á0±ÀªÀ£ÀÄß MqÉ0iÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«®èªÉÇà C0vÀºÀ ¸ÀÆPÀë÷ä PÁ®PÉÌ PÀëtªÉ0zÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. ¥Àæw0iÉÆ0zÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÀÇ CµÉÖà PÁ® EgÀĪÀÅzÀÄ J0zÀxÀð. ºÀ¼ÀvÀÄ ºÉÆÃV ºÉƸÀvÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwPÀëtzÀ°è ºÀÄnÖ GvÀÛgÀ PÀëtzÀ°è £Á±À ºÉÆ0zÀĪÀÅzÀÄ.

±ÀÆ£ÀåvÁ G¥ÀzÉñÀªÉ0§ÄzÀÄ ¸ÀPÀ® «zsÀ gÁUÀzÉéõÀUÀ¼À£ÀÄß DUÀæºÀUÀ¼À£ÀÆß, zÀȶÖUÀ¼À£ÀÆß, PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄÆð®£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ0zÀÄ ¸ÀàµÀÖªÀÅ. ±ÀÆ£ÀåvÁ ¨sÁªÀ£É0iÀÄÄ ¸ÀªÀð¨sÁªÀ£É0iÀÄ£ÀÆß £Á±À¥Àr¹ vÁ£ÀÄ «£Á±ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝj0zÀ ±ÀÆ£ÀåvÁ ¨sÁªÀ£É¬Ä0zÀ ¸ÀªÀð ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÈvÀÛªÁzÀgÀÆ F ¤ªÀvÀðPÀ ¨sÁªÀ ¤£Àß C£ÀÄUÀæºÀ¢0zÀ ¤ªÀÈwÛ0iÀiÁUÀ¨ÉÃPÉ0zÀÄ §ÄzÀÞ£À£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ ¥Áæy¸ÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀªÀð ¸À0PÀ®à ºÁ£Á0iÀÄ ±ÀÆ£ÀåvÁªÀÄÈvÀUÉñÀ £Á |
0iÀıÀÑ vÀ¸ÁåªÀĦ UÁæºÀB vÀé0iÀiÁ ¸ÁªÀªÀ¸Á¢vÀB ||

£ÉÊgÁvÀä÷åªÁzÀB
CºÀ0 - £Á£ÀÄ J0§ CºÀ0PÁgÀªÀÅ ªÀĺÁ0iÉÆÃUÀªÀÅ. CzÀÄ »r¢gÀĪÀªÀgÉUÀÆ ªÀĪÀÄ - £À£ÀßzÀÄ J0§ ¦±Áa ©qÀ¯ÁgÀzÀÄ. £Á£Éà E®èªÉ0§ £ÉÊgÁvÀä÷å ¨sÁªÀ£É0iÀÄÄ §0zÀgÉ £Á£Éà E®èªÀ0vÉ, £À£ÀUÉ 0iÀiÁªÀÅzÀÄ ¨ÉÃPÀÄ J0§ ªÀĪÀÄPÁgÀ ¤ªÀÈwÛ0iÀÄÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CºÀ0PÁgÀ, ªÀĪÀÄPÁgÀ, ªÀĪÀÄPÁgÀ ¤ªÀÈwÛ0iÉÄ0§ £ÉÊgÁvÀä÷å zÀ±Àð£ÀªÉà ¤ªÁðtªÉ0§ ªÉÆÃPÀëzÁégÀ, JuÉÚ wÃj ºÉÆÃzÀgÉ ¢Ã¥À DgÀĪÀ ºÁUÉ, «eÁÕ£ÀªÉ0§ DvÀä£ÀÄ, gÁUÀªÉ0§ D±É0iÀÄÄ wÃj ºÉÆÃzÀgÉ Dj ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÝj0zÀ ªÉÆÃPÀëPÉÌ ¤ªÁðtªÉ0zÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. ¤ªÁðtªÉ0zÀgÉ ±Á0vÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ.

F ¥Àæ¥À0ZÀªÀÅ ¸ÀÄRªÀÄ0iÀÄ J0§ ¨sÁªÀ£É ¸À0¸ÁgÀ §0zsÀ£ÀPÉÌ ªÀÄÆ® PÁgÀt. F ¨sÁªÀ£É0iÀÄÄ ±Á0vÀªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ zÀÄBR zÀÄBR J0§ ¢ÃWÀðPÁ®zÀ DzÀgÀ, ¤gÀ0vÀgÀ C¨sÁå¸À ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÁªÀÄVæ¬Ä0zÀ ¸ÁPÁëvÁÌgÀªÀ£ÀÄß0lÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

¨ÉÆâü¸ÀvÀéªÀ£ÀÄß C¥ÉÃQë¸ÀĪÀªÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¥Àæ0iÀÄvÀß ²Ã®gÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ£Àß C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£Éß®è ªÀĺÁvÀägÀ°è «eÁÕ¦¹ PÀëªÉÄ0iÀiÁa¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß zÀªÀÄ£À ªÀiÁr ¸Áé¢üãÀzÀ°èqÀ¨ÉÃPÀÄ. C¥ÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ±Á0w ¸À0¥Á¢¹ fêÀ£ÀÄäPÀÛgÁV0iÉÄà EgÀ¨ÉÃPÀÄ.

eÉÊ£À ¹zÁÞ0vÀ:
«PÁ¸ÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¸ÀÛgÀUÀ¼À°ègÀĪÀ ¸ÀÆPÀë÷ä ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ½0zÀ dUÀvÀÄÛ vÀÄ0©zÉ J0zÀÄ eÉÊ£ÀgÀÄ £À0§ÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆ0qÀ F ¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼ÀÄ PÀªÀÄðzÀ C0vÀgÀ0UÀ Qæ0iÉĬÄ0zÀ eÁÕ£À ºÁUÀÆ ZÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀÄÄvÀÛªÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå fëUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ®vÀB ¸ÀªÀðdÕvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀð±ÀPÀÛvÀéUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ0¢zÀÝgÀÆ, D ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ d£Áä0vÀgÀzÀ PÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÉÄð0zÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄaÑgÀĪÀ PÁgÀt ¥ÀæPÁ±ÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀÄ. eÉÊ£ÀgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåvÀB ¤Ãw0iÀÄ£ÀÄß «±ÉõÀvÀB C»0¸É0iÀÄ£ÀÄß MwÛ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. dUÀvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛ¸ÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÃzÀ ªÀÄ0iÀĪÉ0zÀÄ eÉÊ£ÀgÀ w¼ÀĪÀ½PÉ. 0iÀiÁªÀÅzÉà jÃw0iÀÄ «ÄxÁåeÁÕ£À E®èªÉ ªÀiÁ0iÀiÁªÁzÀªÀ£ÀÄß C0VÃPÀj¸ÀĪÀÅ¢®è.

dUÀvÀÛ£ÀÄß 0iÀiÁªÀ£ÉƧâ zÉêÀgÁUÀ°Ã ¸ÀȶֹgÀĪÀ£É0zÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ £À0§ÄªÀÅ¢®è. ªÀÄ£ÀĵÀå vÀ£Àß ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÀªÀÄðUÀ½0zÀ¯Éà ¤«Äð¹PÉƼÀÄîªÀ£ÀÄ. J®è ªÀÄ£ÀB PÀµÁ0iÀÄUÀ½0zÀ®Æ ¥ÀÇt𠫪ÀÄÄQÛ0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÁUÀ CªÀ£ÀÄ f£À£ÁUÀĪÀ£ÀÄ. f£À£ÁzÁUÀ C£À0vÀeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ C£À0vÀ ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ CªÀ£À°è ¨É¼ÀUÀÄvÀÛªÉ.

¸À0¸ÁgÀ §0zsÀ£ÀªÉ0§ PÀªÀÄðzÀ bÉÃzÀzÀ°è ¥Àæ0iÀÄvÀß ¥ÀqÀĪÀ ±ÀæzÁÞeÁÕ£ÀªÀżÀî ¥ÀÅgÀĵÀ£ÀÄ ¥Á¥À ¥ÀjºÁgÀPÁÌV EgÀ¨ÉÃPÁzÀ M¼Éî0iÀÄ £ÀqÀvÉUÉ ¸ÀªÀÄåPÁÑjvÉæªÉ0zÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. GvÀÛªÀi PÁ0iÀÄð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀQÌ0vÀ®Æ PÉlÖ PÁ0iÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÉà ±ÉæõÀתÉ0zÀÄ F zÀ±Àð£ÀzÀ C©ü¥Áæ0iÀÄ. CzÀÄ C»0¸É, ±ÀÆ£ÀÈvÀ, C¸ÉÛÃ0iÀÄ, §æºÀäZÀ0iÀÄð C¥ÀjUÀæºÀªÉ0zÀÄ LzÀÄ ¥ÀæPÁgÀ. EzÉà ªÀĺÁªÀævÀ. EzÀgÀ°è gÀvÀgÁzÀªÀgÀÄ ªÀĺÁªÀæwÃ0iÀÄgÉ0zÀÄ eÉÊ£ÀgÀ°è ¥Àæ¹¢Þ. CºÀðvÀàçªÀÑ£À ¸À0UÀæºÀªÉ0§ ¥ÀgÀªÀiÁUÀªÀÄ ¸ÁgÀzÀ°è ¤gÀƦ¸À®ànÖgÀĪÀ ¸ÀªÀÄåUÀݱÀð£À, ¸ÀªÀÄåPï eÁÕ£À, ¸ÀªÀÄåPï ZÁjvÀæªÉ0§ gÀvÀßvÀæ0iÀĪÀÅ ªÉÆÃPÀëªÀiÁUÀðªÀÅ, M¼Éî0iÀÄ zÀ±Àð£ÀªÉ0zÀgÉ f£ÉÆÃ¥À¢µÀÖªÁzÀ DvÀä ªÀÆzÀ¯ÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è zÀÄgÀ©ü ¤ªÉñÀ«®è¢gÀĪÀ ±ÀæzÉÞ. E0vÀºÀ ±ÀæzÉÞ d£Áä0vÀgÀzÀ ¸ÀÄPÀÈvÀ¢0zÀ®Æ ªÀĺÁvÀägÀ C£ÀÄUÀæºÀ¢0zÀ®Æ §gÀĪÀ0vÀºÀÄzÀÄ. M¼Éî0iÀÄ eÁÕ£ÀªÉ0§ÄzÀÄ f£ÉÆÃPÀÛ vÀvÀéUÀ¼À°è ¤±ÀÑ0iÀĪÀÅ.

ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer