Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è zsÀªÀÄð¸À0PÀl ¥Àæ¸À0UÀUÀ¼ÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è zsÀªÀÄðfeÁÕ¸ÉUÉ JqÉPÉÆqÀĪÀ PÉ®ªÀÅ CvÀå0vÀ ªÀiÁ«ÄðPÀ ¥Àæ¸À0UÀUÀ¼ÀÄ EªÉ. E0vÀºÀ zsÀªÀÄð¸À0PÀlzÀ ¥Àæ¸À0UÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÊdªÁV ªÁ¸ÀÛªÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÀºÀd ¥ÀæªÀÈwÛUÀ½UÉ vÀPÀÌ0vÉ «ªÀıÉð ªÀiÁrzÀgÉ M½vÀÄ. C0vÀºÀ ¥Àæ¸À0UÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆÜ®ªÁV ¥Àj²Ã°¸À§ºÀÄzÀÄ.

zÉÆæÃuÁZÁAiÀÄð - KPÀ®ªÀå ¥Àæ¸À0UÀ:
¤µÁzÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ KPÀ®ªÀå zÀĵÀÖ ªÀÄÈUÀUÀ½0zÀ f0PÉAiÀÄ0xÀ ¸ÀtÚ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸À®Ä zsÀ£ÀÄ«ðzÁå¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀĹzÀ. PËgÀªÀ - ¥Á0qÀªÀgÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ zÉÆæÃuÁZÁAiÀÄðgÀ£ÀÄß ¸À0¢ü¹ zsÀ£ÀÄ«ðzÉå PÀ°¸À¨ÉÃPÉ0zÀÄ ¥Áæyð¹PÉÆ0qÀ. DzÀgÉ zÉÆæÃtgÀÄ DvÀ¤UÉ «zÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀ°¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è J0zÀÄ w½¹, "¤Ã£ÀÄ £À£Àß ²µÀå. «zÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ0zÀĪÉ" J0zÀÄ ºÀgÀ¸ÀÄvÁÛgÉ. KPÀ®ªÀå UÀÄgÀÄ«£À DzÉñÀªÀ£ÀÄß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛ (²gÀ¸ÁªÀ»¹) PÁrUÉ »0wgÀÄV, zÉÆæÃtgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ±ÀÈzÁÞ¨sÀQÛ¬Ä0zÀ zsÀ£ÀÄ«ðzÉåAiÀÄ£ÀÄß C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀ.

KPÁUÀævɬÄ0zÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÁÝzÀÝj0zÀ «zÁå¥ÁgÀ0UÀvÀ£ÁzÀ. CdÄð£À CPÀ¸Áävï KPÀ®ªÀå£À zsÀ£ÀÄ«ðzÁå ¥Áæ«ÃtåvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ0qÀÄ «¹ävÀ£ÁzÀ. zÉÆæÃtgÉà DvÀ£À UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ J0zÀÄ w½zÀÄ zÉÆæÃtgÀ°èUÉ §0zÀÄ CzÀÄ ºÉÃUÉ? J0zÀÄ PÀ¼ÀPÀ½¬Ä0zÀ ¥Àæ²ß¹zÀ. EzÀj0zÀ zÉÆæÃtjUÉ zsÀªÀÄð¸À0PÀl G0mÁ¬ÄvÀÄ.

¸ÀévÀB zÉÆæÃtgÉà Cw±ÉæõÀ× zsÀ£ÀÄzsÁðjAiÀÄ£ÁßV CdÄð£À£À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪɣÉ0zÀÄ ªÀZÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀÄ. F GvÀÛªÀÄ ²PÀët zÀĵÀÖ ²PÀët - ²µÀÖ gÀPÀëuÉAiÀÄ zÀȶ֬Ä0zÀ CdÄð£À¤UÉ CvÀåUÀvÀåªÁVvÀÄÛ. FUÀ F zsÀªÀÄð ¸À0PÀl¢0zÀ ¥ÁgÁUÀĪÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß a0w¹ CdÄð£À£À §ÈºÀvï ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ UÀÄj ªÀÄvÀÄÛ KPÀ®ªÀå£À ¥Àj«ÄvÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ UÀÄj JgÀqÀ£ÀÆß vÀÆV KPÀ®ªÀå£À ºÉ¨ÉâgÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄzÀQëuÉAiÀiÁV ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.

CdÄð£À£À C¸ÀÆAiÉÄAiÀÄ£ÀÆß zÉÆæÃtgÀ CzsÀªÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÆß PÀÄjvÀÄ «ªÀĶð¸ÀĪÁUÀ zÉÆæÃtgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀºÀd D¥ÀzÀÞªÀÄð J0zÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. CdÄð£À¤UÉ PÉÆlÖ ªÀZÀ£ÀªÀ£ÀÆß ¥Á°¸À¢zÀÝ°è ªÀZÀ£À ¨sÀ0UÀ ªÀiÁrzÀ CzsÀªÀÄð ªÀiÁrzÀ0vÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ¸ÀªÀĶÖAiÀÄ »vÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ֬Ä0zÀ KPÀ®ªÀå¤UÉ C»vÀªÀ£ÀÄß0lÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ.

zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À ªÉÆøÀ¢0zÀ ¥Á0qÀªÀgÀ£ÀÄß zÀÆåvÀzÀ°è ¸ÉÆð¹zÀ. CµÀÄÖ ªÀiÁvÀæªÀ®è. zËæ¥À¢AiÀÄ£ÀÄß vÀÄ0©zÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£À DeÉÕAiÀÄ0vÉ zÀÄB±Áå¸À£À J¼ÉzÀÄ vÀ0zÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀ0UÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ. zsÀªÀÄðgÁd vÀ£ÀߣÀÄß ¸ÉÆÃvÀ £À0vÀgÀ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀtªÁVqÀĪÀÅzÀÄ zsÀªÀÄðªÉÃ? ¦vÁªÀĺÀgÁzÀ ©üõÀägÀÄ, zÉÆæÃuÁZÁAiÀÄðgÀÄ, PÀÈ¥ÁZÁAiÀÄðgÀÄ KPÉ ªÀiË£À¢0zÀ EzÀÝgÀÄ? CwÛUÉ vÁ¬Ä ¸ÀªÀiÁ£À¼ÀÄ. C0xÁ CwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß gÁd¸À¨sÉAiÀÄ°è C¥ÀªÀiÁ£À¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ GavÀªÉÃ? «zÀÄgÀ, «PÀtð (zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£À vÀªÀÄä) £À «£Á G½zÀªÀgÁgÀÆ zÀÈvÀgÁµÀÖç¤UÉ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À¤UÉ «ªÉÃPÀªÀ£ÉßÃPÉ ºÉüÀ°®è? F ¸À0zÀ¨sÀðzÀ°è zsÀªÀÄð¸À0PÀlPÉÌ ¹®ÄQzÀªÀ¼ÀÄ zËæ¥À¢.

vÀ£Àß ¥ÁwªÀÈvÀåzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢0zÀ zÀĵÀÖgÀ£ÀÄß ¨sÀ¸Àä ªÀiÁqÀĪÀ AiÉÆÃUÀåvÉ CªÀ½UÉ EzÀÝgÀÆ zsÀªÀÄðPÉÌ PÀlÄÖ©zÀÝ zsÀªÀÄðgÁAiÀiÁ¢ ¥Á0qÀªÀgÀ0vÉ CªÀ¼ÀÆ zsÀªÀÄð§0zsÀ£ÀPÉÆ̼ÀUÁzÀ¼ÀÄ. DUÀ CªÀ¼À C£À£Àå ¨sÀQÛUÉ M°zÀÄ CPÀëAiÀĪÀ¸ÀÛçªÀ¤ßvÀÛªÀ£ÀÄ ²æÃPÀȵÀÚ. ¸ÉÆÃvÀ ¥Á0qÀªÀwßAiÀÄ£ÀÄß »ÃUÉ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ zsÀªÀÄðªÉÃ? CzsÀ«ÄðUÀ½UÉ zsÀªÀiÁðzsÀªÀÄ𠫪ÉÃPÀ G0mÉÃ? ¸ÉÆÃvÀÄ zÁ¸ÀgÁzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ ¥Á0qÀªÀgÀÄ ªÀiË£ÀªÁV zËæ¥À¢AiÀÄ ±ÉÆÃZÀ¤ÃAiÀÄ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß PÀ0qÀÆ, ¹Ûçà C¥ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÆ, zsÀªÀÄðPÉÌÃPÉ PÀlÄÖ©zÀÝgÀÄ? ¥ÁæAiÀÄB zËæ¥À¢AiÀÄ zsÀªÀÄð¸À0PÀl CªÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ CxÀªÁ ¹ÛçúÀÈzÀAiÀÄ ºÉÆ0¢zÀªÀjUÉ CxÀðªÁ¢ÃvÀÄ.

PÀtð PÀÄ0wÃ¥ÀÅvÀæ£ÁV d¤¹zÀgÀÆ ¸ÀÆvÀ¥ÀÅvÀæ£ÁV ¨Á¼À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. fêÀ£À¥ÀAiÀÄð0vÀ ¸ÀÆvÀ¥ÀÅvÀæ£É0§ C¥ÀºÁ¸ÀåPÉÌ ¥ÁvÀæ£ÁUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀļÀÄî ºÉý ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀĤ0zÀ «zÉå PÀ°vÀÄ ¸ÀvÁå0±À w½zÁUÀ UÀÄgÀıÁ¥À ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. PÀȵÀÚ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ0w PÀtð£À d£ÀägÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß w½¹zÁUÀ, PÀtð zÁgÀÄtªÁzÀ zsÀªÀÄð¸À0PÀl C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ¸À0¢UÀÞ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÆß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. vÀ£Àß ¸Áé«ÄUÉ zÉÆæúÀ §UÉAiÀĨÉÃPÉÃ? ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ ¥Á0qÀªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀÅzÉÃ? ¸À¥Áð¸ÀÛç ¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÁUÀ®Æ PÀȵÀÚ eÁtvÀ£À¢0zÀ CdÄð£À£À£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄvÁÛ£É. §ºÀıÀB ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀÅ£ÀB zsÀªÀÄð¸À0PÀlPÉÌ M¼ÀUÁV §°AiÀiÁzÀªÀ£ÀÄ ¤¨sÁðUÀå PÀtð.

C©üªÀÄ£ÀÄåªÀ£ÀÄß ªÉÆøÀ¢0zÀ PÉÆ0zÀ dAiÀÄzÀæxÀ (¸ÉÊ0zsÀªÀ) £À£ÀÄß ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛzÉƼÀUÉ PÉÆ®ÄèªÀÅzÁV CdÄð£À ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁrzÀÝ. vÀ¦àzÀÝ°è CVߥÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀ®Æ ¹zÀÞ£ÁVzÀÝ. ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÈvÀPÀªÁV ²æÃPÀȵÀÚ ¸ÀȶֹzÀ. (CxÀªÁ DUÀ ¥ÀÇtð ¸ÀÆAiÀÄðUÀæºÀtªÁV¢ÝgÀ®Æ§ºÀÄzÀÄ) ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛªÁ¬ÄvÉ0zÀÄ PÉÆïÁºÀ®ªÁV ¸À0¢UÀÞvÉ G0mÁ¬ÄvÀÄ. dAiÀÄzÀæxÀ ªÀzsÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ¥ÀæweÉÕAiÀÄ£ÀÄß CdÄð£À ¥ÀÇwð ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. C£À0vÀgÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÀºÀdªÁV ¸ÀÆAiÀÄð C¸ÀÛ£ÁUÀĪÀ£ÀÄ.

zÉÆæÃtgÀÄ LzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® «ÃgÁªÉñÀ¢0zÀ ºÉÆÃgÁr ¥Á0qÀªÀ ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß zsÀé0¸À ªÀiÁrzÁUÀ ¥Á0qÀªÀgÀÄ PÀ0UÉlÄÖ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ²æÃPÀȵÀÚ "C±ÀévÁܪÉÆà ºÀvÀB PÀÄ0dgÀB" J0zÀÄ WÉÆö¸ÀĪÀ£ÀÄ. PÀÄ0dgÀ (D£É) J0§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß GZÀÒj¸ÀĪÁUÀ ±À0R zÀÄ0zÀÄ©üUÀ¼À ±À§Ý¢0zÀ CzÀÄ zÉÆæÃtjUÉ PÉý¸ÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄUÀ C±ÀévÁܪÀÄ ¸ÀvÀÛ£É0zÀÄ ±À¸ÀÛç ¸À£Áå¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. DUÀ¯Éà zÀȵÀÖzÀÄåªÀÄß CªÀgÀ£ÀÄß ªÀ¢ü¸ÀÄvÁÛ£É.

E°è ¸ÀvÀåªÁ¢ zsÀªÀÄðd w½zÉà UÀÄgÀĪÀzsÉAiÀÄ£ÀÄß CzsÀªÀÄð¢0zÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÁgÀt£ÁzÀ£ÉÃ? CxÀªÁ ²æÃPÀȵÀÚ£À vÀ0vÀæ¢0zÁV CªÀ¤UÉ w½AiÀÄzÉà F ¸À0¢UÀÞvÉ G0mÁ¬ÄvÉÃ? CxÀªÁ PÀ0lPÉãÉʪÀ PÀ0lPÀ0 (ªÀÄĽî¤0zÀ¯Éà ªÀÄļÀî£ÀÄß vÉUÉAiÀĨÉÃPÀÄ) J0§ ZÁtPÀå£À ¤ÃwUÉ vÀPÀÌ0vÉ »ÃUÉ ªÀiÁrzÀ£ÉÆÃ? K£ÀPÉãÀ ¥ÀæPÁgÉÃt ±ÀvÀÄæ £Á±À ªÀiÁrzÀÄÝ zsÀªÀÄðªÉÃ? §ºÀıÀB ¯ÉÆÃPÀPÀ¯ÁåtzÀ zÀȶ֬Ä0zÀ D¥ÀzÀÞªÀÄðªÉ0zÀÄ zsÀªÀÄðd »ÃUÉ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ.

zsÀªÀÄðªÀÅ DAiÀiÁ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À£ÀÄß, ¥Àj¹ÜwUÀ¼À£ÀÄß, WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ0¢PÉÆ0qÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀÝj0zÀ zsÀªÀÄðzÀ §UÉÎ J¯Áè ¥Àj¹ÜwUÀ¼À®Æè »ÃUÉ (EzÀ«ÄvÀÜ0) J0zÀÄ ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è.

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.
 

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer