Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Venkataramu
- Jainakeri
- GV
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ
Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

zsÁgÀuÁvï zsÀªÀÄB - zsÁgÀt = zsÁgÀPÀvÀé - C0zÀgÉ JwÛ »rAiÀÄÄ«PÉ - ªÀiÁ£ÀªÀgÀ£ÀÄß ªÉÄïÉvÀÄÛ«PÉ. EzÉà zsÀªÀÄð.

1. ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄÈvÀÄå¨sÀAiÀÄgÀ»vÀ£ÁV G£Àßw ºÉÆ0zÀ¨ÉÃPÀÄ. CzsÀB¥ÀvÀ£À ºÉÆ0zÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¥Áæ¥À0aPÀ PÀvÀðªÀåUÀ½0zÀ ZÀÄåvÀ£ÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. fêÀ£ÀzÀ zÀÄBRzÀ°è CVßAiÀÄ0vÉ GjAiÀÄÄvÁÛ ¸ÀÄqÀ¨ÉÃPÀÄ. fêÀ£ÀªÉ0§ ºÀUÀ°£À°è ¸ÀÆAiÀÄð£ÉÆÃ¥Á¢AiÀÄ°è ¨É¼ÀUÀÄvÁÛ ¸ÀPÀ®jUÀÆ D ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß ºÀ0ZÀ¨ÉÃPÀÄ.

2. zsÀªÀÄðªÀiÁUÀð - JwÛ »rAiÀÄĪÀ ªÀiÁUÀð - ¥ÀvÀ£ÀPÉÌ CªÀPÁ±À«®è. EºÀzÀ°è GvÀÛªÀÄ ¨Á¼À£ÀÄß ¨Á½, EvÀgÀgÀ£ÀÄß ¢ªÀåªÁV ¨Á½¹, ¥ÀgÀzÀ°è ¤gÀ0vÀgÀ ¸À0vÉÆõÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ fêÀ£À PÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£À ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¢ªÀåªÀiÁUÀð.

¹ÛçÃ¥ÀÅgÀĵÀgÉÃ! ¤«Ää§âgÀ£ÀÄß zÉêÀªÁtÂAiÀÄ eÉÆvÉ ¤AiÉÆÃf¹gÀĪÉ. eÁÕ¤AiÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ°è £ÀqÉzÀ0vÉ «£ÀAiÀÄ¢0zÀ ¤ªÀÄä AiÀıÀ¸ÀÄì ¥Àæ¸Àj¸À°. ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À ¸ÀȶÖAiÀÄ°è ¸ÀȶָÀ®àlÖ ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄPÀ̼ɮègÀÆ ªÉÃzÀzÀ zÀȶÖAiÀÄ°è zÉêÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÉÃ.

zÉêÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÉÃ, vÀvÀézÀ²ðUÀ¼ÉÃ, zÉúÀzsÁjUÀ½UÉ zÁ£À ¤ÃqÀĪÀ GzÁgÀ DvÀägÉÃ, ±ÉæõÀ× §Ä¢Þ±Á°UÀ¼ÉÃ, zÉêÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßV (ªÀ®ÄÎ) ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ£ÀÄ. CzÀ£ÀÄß D°¹j. ¤ªÀÄä ªÉÃzÀeÁÕ£À ±ÀĨsÀªÀ£ÀÄß0lĪÀiÁqÀ°.

(ªÀB ¨ÁæºÀätå ¸ÀÄ C¸ÀÄÛ) ªÀiÁ£ÀªÀ£À£ÀÄß ¤ªÀÄäªÀ£À£ÁßV ªÀiÁrPÉƽîj (ªÀiÁ£ÀªÀ0 ¥ÀæwUÀÈ©üÚÃvÀ)

CºÀ0 £Á¨sÁ ªÀzÀw ªÀ®ÄΪÉÇà UÀȺÉÃ
zÉêÀ¥ÀÅvÁæIĵÀAiÀĸÀÛZÀÄÒçuÉÆÃvÀ£À | ¸ÀħæºÀätå
ªÀÄ0VgÀ¸ÉÆà ªÉÇà C¸ÀÄÛ ¥ÀæwUÀÈ©üÚÃvÀ ªÀiÁ£ÀªÀ0
¸ÀĪÉÃzsÀ¸ÀB (IÄUÉéÃzÀ 10 - 62 - 4)

¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ ªÉÃzÀzÀ Cw ±ÉæõÀ× ¸ÉÆÃ¥Á£ÀªÁVzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀgÀ°è AiÀiÁgÀÆ eÉåõÀ×gÀ®è, AiÀiÁgÀÆ PÀ¤µÀ×gÀ®è. EªÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ. ¸Ë¨sÁUÀå ¥Áæ¦ÛUÁV ªÀÄÄ0zÀĪÀjAiÀÄÄvÁÛgÉ. vÀgÀÄt£ÀÆ, DvÀägÀPÀëPÀ£ÀÆ, zÀĵÀÖ²PÀët ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÆ DzÀ ¨sÀUÀªÀ0vÀ J®ègÀ vÀ0zÉ. ¨sÀƪÀiÁvÉAiÉÄà F ªÀiÁ£ÀªÀjUÉ GvÀÛªÀÄ ±ÀQÛ ¤ÃqÀĪÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀĨsÀ ¢£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀªÀ¼ÀÆ DVgÀĪÀ¼ÀÄ. »ÃUÉ ªÉÃzÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁævÀÈvÀézÀ ¸À0zÉñÀ ¸ÁjzÉ.

ªÀiÁ£ÀªÀgÉ®ègÀÆ ¨sÀÆzÉëAiÀÄ£Éßà ªÀiÁvÉAiÀÄ£ÁßV ºÉÆ0¢gÀĪÀªÀgÀÄ. d£À䢣À¢0zÀ GvÀÛªÀÄ PÀİãÀgÀÆ DVzÁÝgÉ. ¸ÀÄeÁvÁ¸ÉÆà d£ÀĵÁ ¥ÀȲªÀiÁvÀgÀB ¢ªÉÇêÀÄAiÀiÁð (IÄUÉéÃzÀ 5 - 59 - 6)
ªÀiÁ£ÀªÀgÉ®ègÀ ªÀÄ0vÀæ, ¸À«Äw, ªÀævÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁVgÀ°. EªÀgÉ®ègÀ avÀÛ M0zÉà ªÀiÁUÀðzÀ°è ¥Àæ¸Àj¸À°. J®èjUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ SÁzÀå - ¥ÉÃAiÀÄUÀ¼À£Éßà zÁ£À ªÀiÁqÀĪÉ. ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ ZÉÊvÀ£ÀåzÉÆ0¢UÉ J¯Áè PÀqÉ ¥ÀæªÉò¹gÀÄ.

¸ÀªÀiÁ£ÉÆà ªÀÄ0vÀæB ¸À«ÄwB ¸ÀªÀiÁ¤Ã ¸ÀªÀiÁ£À0 ªÀævÀ0
¸ÀºÀwZÀѪÉÇõÁ0, ¸ÀªÀiÁ£ÉãÀ ªÉÇà ºÀ«µÁ
dĺÉÆëÄ, ¸ÀªÀiÁ£À0 ZÉÃvÉÆà C©ü¸À0«±ÀzsÀé0
(CxÀªÀð ªÉÃzÀ - 6 - 64 - 2
)

¤ªÉÄä®gÀ d¯Á±ÀAiÀĪÀÇ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁVgÀ°. ¤ªÀÄä C£ÀߪÀÇ M0zÁVgÀ°.
¸ÀªÀiÁ¤Ã ¥Àæ¸Á ¸ÀºÀªÉÇÄ£Àß ¨sÁUÀB (CxÀªÀð ªÉÃzÀ 3 - 30 - 6)

ªÀiÁ£ÀªÀgÉ®ègÀ §Ä¢Þ M0zÉà jÃwAiÀiÁV®è, ¸À0PÀ®àUÀ¼ÀÄ, zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼ÀÄ «©ü£ÀߪÁVªÉ. F UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁzÀ ªÀtðªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃzÀUÀ¼ÀÄ ¤gÀƦ¹ªÉ. ªÉÃzÀzÀ°è ¨ÁæºÀät «gÁlÄàgÀĵÀ£À ªÀÄÄR£ÁzÀ. PÀëwæAiÀÄ ¨ÁºÀĪÁzÀ. ªÉʱÀå CªÀ£À HgÀÄ ¥ÀæzÉñÀªÁzÀ. ±ÀÆzÀæ CªÀ£À ¥ÁzÀªÁzÀ. «gÁlÄàgÀĵÀ£À ««zsÀ C0UÀUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀtðUÀ¼ÀÄ ªÀtÂð¸À®ànÖªÉ.

eÁÕ£À¥Àæ¸ÁgÀ CxÀªÁ ²PÀët, zÉñÀ gÀPÀëuÉ, ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÁPÁAiÀÄð (±ÀæªÀÄ) EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÀĪÁV ¨ÁæºÀät, PÀëwæAiÀÄ, ªÉʱÀå, ±ÀÆzÀæ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. ºÉÃUÉ zÉúÀzÀ C0UÁUÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀºÀPÁjAiÉÆà ºÁUÉAiÉÄà £Á®ÄÌ ªÀtðUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVªÉ. ¨Ë¢ÞPÀ ±ÀæªÀÄ, ±ÀQÛ (§®) ªÁå¥ÁgÀ, ±ÁjÃjPÀ ±ÀæªÀÄ - D £Á®ÄÌ ¸ÉêÁ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼Éà DVªÉ. ªÀtð J0§ vÀvÀé d£Àä¢0zÀ §gÀĪÀÅ¢®è. CªÀgÀªÀgÀ UÀÄt ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß CªÀ®0©¹zÉ. EzÀ£Éßà VÃvÉAiÀÄ°è ¨sÀªÀªÁ£ï PÀȵÀÚ G¥ÀzÉò¹gÀĪÀÅzÀÄ. "ZÁvÀĪÀðtåð0 ªÀÄAiÀiÁ ¸ÀȵÀÖ0 UÀÄtPÀªÀÄ𠫨sÁUÀ±ÀB" J0zÀÄ. £Á®ÄÌ ªÀtðUÀ¼ÀÄ M0zÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ²PÀëPÀ, AiÉÆÃzsÀ, ªÁå¥Áj ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀ (PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è zÀÄrAiÀÄĪÀªÀ) CªÀgÀªÀgÀ GzÉÆåÃUÀUÀ¼ÀÄ ©ü£ÀߪÁVzÀÝgÀÆ ¸ÀªÀðgÀÆ ¸ÀªÀiÁ£ÀgÉÃ. AiÀÄdĪÉðÃzÀzÀ F PɼÀV£À ¥À«vÀæªÀÇ ºÀÈvÀÆáªÀðPÀªÀÇ DzÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹:

zÉêÀ £ÀªÀÄä ¨ÁæºÀätgÀ°è, PÀëwæAiÀÄgÀ°è, ªÉʱÀågÀ°è, ±ÀÆzÀægÀ°è ¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß vÀÄ0©¸ÀÄ. £ÀªÀÄä°è ¥ÉæêÀÄ vÀÄ0©¸ÀÄ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ J®ègÀ°èAiÀÄÆ ¢ªÀå ¥ÉæêÀÄ G0mÁUÀ°.

gÀÄZÀ0 £ÉÆà zsÉû ¨ÁæºÀäuÉõÀÄ | gÀÄZÀ0 gÁf¸ÀÄ
£À¸ÀÌç¢ü, gÀÄZÀ0 ªÉʱÉåõÀÄ ±ÀÆzÉæõÀÄ ªÀĬÄ
zsÉû gÀÄZÁgÀÄZÀªÀiï (AiÀÄdĪÉðÃzÀ 18 - 48)

¥Àæw¤vÀåzÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è £ÀªÀÄä°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ F ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ¨sÁªÀ G0mÁzÀgÉ £ÁªÀÅ J®è ªÀiÁ£ÀªÀgÀ°è ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À£ÀÆß PÁtĪÀ0vÁzÀgÉ £ÀªÀÄä zÉñÀ DzÀ±Àð zÉñÀªÁ¢ÃvÀÄ. ªÉÃzÀzÀ ¨sÀªÀå ¸À0zÉñÀ »ÃVzÉ -
¤ªÀÄä ¸À0PÀ®àUÀ¼ÀÄ, C0vÀBPÀgÀt, ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁVgÀ°. J®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À ¨sÁªÀ¢0zÀ DzÀ±Àð fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀ0vÁUÀ°. E0vÀºÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¨sÁªÀ ¸ÀªÀðgÀ®Æè G0mÁUÀ°.

CUÀæUÁ«ÄUÀ¼ÁzÀ ¥À0rvÀgÀÄ ºÉÃUÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ CjvÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛgÉÆà CxÀªÁ vÀªÀÄä ¨sÁUÀåªÀ£ÀÄß PÀ0qÀÄPÉƼÀÄîvÁÛgÉÆÃ, ºÁUÀÆ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À£ÀÄß G¥Á¹¸ÀÄvÁÛgÉÆà ºÁUÉAiÉÄà ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ CjvÀÄPÉƽîj. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸À0¥ÀPÀð ºÉÆ0¢, CxÀðªÀiÁrPÉÆ0qÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ M0zÀPÉÆÌ0zÀÄ ºÉÆ0¢PÉÆ0qÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°.

¤ªÉÄä®èjUÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À ¨sÁªÀ£É¬Ä0zÀ vÀÄrAiÀÄĪÀ ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÆß M0zÉà ªÀiÁUÀðzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÆß, «zÉéõÀgÀ»vÀªÁzÀ §®ªÀ£ÀÆß ¤ÃqÀÄvÉÛêÉ. J0¢UÀÆ PÉÆ®è®àqÀ¨ÁgÀzÀ UÉÆêÀÅ £ÀªÀeÁvÀªÁzÀ PÀgÀĪÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀ0vÉ M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ ¦æÃw¹j.

RÄgÁ£ï ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ «±Àé¨sÁævÀÈvÀé ¸ÁgÀÄvÀÛzÉ.
RÄgÁ¤£À ¥ÁægÀ0¨sÀzÀ ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À°è C¥ÀǪÀðªÁzÀ DzsÁåwäPÀ ¸Ë0zÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ UÁ0©üÃAiÀÄðUÀ½ªÉ.

¨sÀUÀªÀ0vÀ£À £ÁªÀÄzÉÆ0¢UÉ £ÁªÀÅ ¥ÁægÀ0©ü¸ÀÄvÉÛêÉ.
CvÀå0vÀ zÀAiÀiÁªÀÄAiÀÄ (ªÉÆzÀ°¤0zÀ)
CvÀå0vÀ zÀAiÀiÁªÀÄAiÀÄ (PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ)
J®è ¸ÀÄÛwUÀ¼ÀÆ ¨sÀUÀªÀ0vÀ¤UÉ ¸ÉÃgÀvÀPÀÌzÉÝÃ,
J®è «±ÀéUÀ¼À ¥Àæ¨sÀÄ
CvÀå0vÀ zÀAiÀiÁªÀÄAiÀÄ (ªÉÆzÀ°¤0zÀ)
CvÀå0vÀ zÀAiÀiÁªÀÄAiÀÄ (PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ)
wæð£À ¢£ÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄ
¤£ÀUÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÉêÀPÀgÀÄ £ÁªÀÅ
¤£ÀߣÀÄß ªÀiÁvÀæ £ÁªÀÅ ¸ÀºÁAiÀÄ ¨ÉÃqÀÄvÉÛêÉ
¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÀqɸÀÄ
D²ÃªÁðzÀ ¥ÀqÉzÀªÀgÀ ¥ÀxÀzÀ°è
DUÀæºÀPÉÌ UÀÄjAiÀiÁzÀªÀgÀ ¥ÀxÀzÀ®è®è
CxÀªÁ ¤¤ß0zÀ zÀÆgÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀ ¥ÀxÀzÀ®Æè C®è.

(²æà C¯ïºÀeïºÀ¦üøï UÀįÁªÀiï ¸ÀzÁðgÀgÀ RÄgÁ¤£À E0Vèõï C£ÀĪÁzÀ¢0zÀ DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.)

£Á®Ì£Éà CzsÁåAiÀÄzÀ 135 £Éà ±ÉÆèÃPÀ ºÁUÀÆ 5 £ÉAiÀÄ CzsÁåAiÀÄzÀ 3 £ÉAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀ ªÀåQÛ - ªÀåQÛUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸À0§0zsÀzÀ°è £ÁåAiÀÄ, ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß MwÛ ºÉüÀÄvÀÛzÉ.

(zÉêÀgÀ°è) £À0©PÉ G¼ÀîªÀgÉÃ,
£ÁåAiÀÄ¥ÀgÀgÁVj.
¨sÀUÀªÀ0vÀ¤UÉ ¸ÁQëAiÀiÁVj.
¤ªÀÄUÉà «gÀÄzÀÞªÁVzÀÝgÀÆ ¸Àj,
¤ªÀÄä vÀ0zÉvÁ¬ÄUÀ½UÉ
¤ªÀÄä §0zsÀħ¼ÀUÀUÀ½UÉ
«gÀÄzÀÞªÁVzÀÝgÀÆ ¸Àj.
M§â ªÀåQÛ §qÀªÀ£ÁUÀ° §°èzÀ£ÁUÀ°Ã
CªÀ¤UÉ zÉêÀgÀÄ (¤ªÀÄV0vÀ) ºÀwÛgÀ«zÁÝ£É.
DzÀÝj0zÀ QüÀÄ D¸ÉUÀ½UÉ M¼ÀUÁUÀ¨ÉÃr.
¤«Ää0zÀ £ÁåAiÀÄ vÀ¥Àà¢gÀ° J0zÀÄ
(¸ÁPÀë÷å£À£ÀÄß) ¤ÃªÀÅ PÉÆ0PÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ,
CxÀªÁ CzÀj0zÀ zÀÆgÀ«zÀÝgÉ,
DUÀ, ¤dªÁzÀ ¤ÃªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¨sÀUÀªÀ0vÀ¤UÉ UÉÆvÀÄÛ.

RÄgÁ¤£À E0vÀºÀ ±ÉÆèÃPÀUÀ¼ÀÄ ±Á±ÀévÀªÀÇ, ¸ÁªÀðwæPÀªÀÇ DzÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ¸ÁgÀÄvÀÛªÉ.

ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 25 £Éà ±ÉÆèÃPÀzÀ°è ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄvÀé ºÁqÀÄvÀÛzÉ.

ºÉüÀÄ, ¨sÀUÀªÀ0vÀ! ¸ÁªÀiÁædåzÀ ¥Àæ¨sÀĪÉÃ
¤£Àß EZÉÒ §0zÀªÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛÃAiÉÄ
¤£Àß EZÉÒ §0zÀªÀj0zÀ ¤Ã£ÀÄ gÁdåªÀ£ÀÆß QvÀÄÛPÉƼÀÄîwÛÃAiÉÄ
¤£Àß EZÉÒ §0zÀªÀgÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ ªÉÄîPÉÌ JvÀÄÛwÛÃAiÉÄ
¤£Àß EZÉÒ §0zÀªÀgÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ »Ã£ÉʸÀÄwÛÃAiÉÄ
J®è M½vÀÆ ¤£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÉ
¤£Àß EZÉÒ §0zÀzÀÝ£Éß®è ªÀiÁqÀĪÀ ±ÀQÛ ¤£ÀUÀÄ0lÄ.

ªÉÃzÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¥ÀÅvÀægÀ£ÀÆß M0zÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁvÀæ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ JwÛ PÀlÄÖªÀÅzÀPÀÌ®è. ªÉÃzÀeÁÕ£ÀzÀ eÉÆåÃw ¨É¼ÀUÀÄwÛgÀĪÀ°è _

N0 ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÀÄ, ¸ÀªÀðgÀPÀëPÀ£ÀÆ (¨sÀÆB) ¥Áæt
¸ÀégÀÆ¥À£ÀÄ (¨sÀĪÀB) zÀÄBR¤ªÁgÀPÀ£ÀÄ (¸ÀéB)
D£À0zÀ ¸ÀégÀÆ¥À£ÀÄ (¸À«vÀÄB) (zÉêÀ¸Àå) ¸ÀªÀð
dUÀvÁÌgÀPÀ£ÀÆ ¥ÉæÃgÀPÀ£ÀÆ DzÀ ¸ÀªÀðzÁvÀÈeÉÆåÃwªÀÄðAiÀÄ£ÀÄ
(vÀvïªÀgÉÃtåA¨sÀUÀð:) D ¹éÃPÀj¸À®Ä CºÀðªÁzÀ ¥Á¥ÀzÁºÀPÀ
eÉÆåÃwAiÀÄ£ÀÄß (¢üêÀÄ») zsÁ夸ÉÆÃt
AiÀÄB AiÀiÁªÀ ¥Àæ¨sÀĪÀÅ £ÀB ¢üAiÀÄB £ÀªÀÄä §Ä¢Þ
AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÉÆÃzÀAiÀiÁvï - ¥ÀæZÉÆâ¸À°.

zÁ£À0 ¨sÉÆÃUÉÆà £Á±À¹Û ¸ÉÆæà UÀvÀAiÉÆà ¨sÀªÀ0w «vÀÛ¥Àå |
AiÉÆà £À zÀzÁw £À ¨sÀÄ0PÉÛà vÀ¸Àå vÀÈwÃAiÀÄ UÀw¨sÀðªÀw ||

ºÀtPÉÌ zÁ£À, ¨sÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á±À J0§ ªÀÄÆgÀÄ zÁjUÀ½ªÉ. (¥sÀ®UÀ¼ÀÄ) AiÀiÁgÀÄ zÁ£À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®èªÉÇÃ, EºÀ¯ÉÆÃPÀzÀ ¸ÀÄR ¥ÀqÀĪÀÅ¢®èªÉÇà C0vÀºÀ ¸À0¥ÀvÀÄÛ £Á±À ºÉÆ0zÀÄvÀÛzÉ. EºÀ¥ÀgÀUÀ½UÀÆ ¯Á¨sÀ«®è.

G¥ÀzÉñÉÆû ªÀÄÆSÁðuÁ0 ¥ÀæPÉÆÃ¥ÁAiÀÄ £À ±Á0vÀAiÉÄÃ

ªÀÄÆRðjUÉ G¥ÀzÉñÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¹nÖUÉ PÁgÀtªÉà «£ÀB ±Á0vÀvÉUÀ®è.

JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ


Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer