Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

£Á£ÀÄ, £À£ÀßvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

"£Á£ÀÄ" 0iÀiÁgÀÄ? ¤dªÁV ¥Àæw0iÉƧâ£À°è C¥ÁgÀªÁzÀ ±ÀQÛ ¸ÀÄ¥ÀÛªÁVzÉ. ¥Àæw0iÉƧâ£À D0vÀ0iÀÄðzÀ°è0iÉÄà ¸ÀéUÀðªÀÇ £É®¹zÉ. vÀ£Àß zÀħð®vÉ, ±ÀQۻãÀvÉUÀ¼Éà vÁ£ÀÄ J0zÀÄ w½zÀ ªÀåQÛ C£ÉÃPÀ ¸À0zÀ¨sÀðUÀ¼À°è ªÀÄÆRð£À0vÉ ªÀwð¸ÀĪÀ£ÀÄ. MªÉÆäªÉÄä §Ä¢Þ ¨sÀæªÀÄuÉ0iÀiÁzÀ0vÉ, PÀÆæj0iÀÄ0vÉ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ£É. ºÁVzÀÝ°è D "£Á£ÀÄ" ¤dªÁV 0iÀiÁgÀÄ?

£ÁªÀÅ £ÀªÀÄä®èqÀVgÀĪÀ ±ÀQÛ0iÀÄ eÁÕ£À ¥ÀqÉzÁUÀ £ÀªÀÄä ¥Àj«ÄwUÀ½0zÀ, gÁUÀ zÉéõÀUÀ½0zÀ ¥ÁgÁUÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀévÀ0vÀægÁUÀÄvÉÛêÉ. ¥ÀædÕgÁUÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÀÄä DZÁgÀ - ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À°è, £ÀqÉ - £ÀÄr0iÀÄ°è DUÀ «¸Àä0iÀÄPÁj §zÀ¯ÁªÀuÉ G0mÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀgÀ PÀ« zÀ. gÁ. ¨ÉÃ0zÉæ0iÀĪÀgÀÄ "¤£ÉÆß¼ÀUÉ ¤Ã ºÉÆPÀÄÌ ¤£Àß ¤Ã PÀ0qÀÄ ¤Ã ¤Ã£ÁUÀÄ UɼÉ0iÀÄ" J0¢zÁÝgÉ. DzÀgÉ ºÉÃUÉ ¤Ã£Éà ¤Ã£ÁUÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ £ÁªÉà £ÁªÁUÀĪÀÅzÀÄ? a0vÀ£ÉUÀ½0zÀ, C£ÀĨsÀªÀUÀ½0zÀ £ÀªÀÄä £ÉÊd¸ÀégÀÆ¥À ªÉÃzÀåªÁzÁUÀ £ÁªÀÅ £ÀªÉÆä¼ÀUÉ ªÀÄļÀÄUÀÄvÉÛêÉ. D0vÀ0iÀÄðzÀ ªÀÄqÀÄ«£À°è CqÀVgÀĪÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß w½0iÀÄÄvÉÛêÉ.

F "£Á£ÀÄ" ªÀ£ÀÄß ¨Éâü¹ bÉâ¹ ¥ÀjÃQë¹zÁUÀ CzÀgÀ »0¢gÀĪÀ UÀÆqsÀ vÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ C¥ÁgÀ ±ÀQÛ0iÀÄ CjªÀÅ £ÀªÀÄUÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁwUÉ «ÄÃjzÀ CzÀÄãvÀ ±ÀQÛ0iÀÄļÀî CzÀÄ ºÉÃUÉ vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ vÀ£Àß §UÉV£À PÀ®à£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥Àj«ÄwUÉƽ¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ, ¥Àj«Äw0iÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À°è M0zÁV vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£Éà ºÉÃUÉ §zÀÞªÁV¹PÉÆ0qÀÄ £ÀgÀ¼ÀÄvÀÛzÉ. £ÀgÀ¼Ál¢0zÀ ºÉÃUÉ ¥ÁgÁUÀÄvÀÛzÉ J0§ÄzÀÄ PÀÄvÀƺÀ®ªÀÇ «¸Àä0iÀÄPÁj0iÀÄÆ DzÀ C£ÉéõÀuÉ. F C£ÉéõÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¸Éì0§ ¥Àæ0iÉÆÃUÀ ±Á¯É0iÀÄ°è «ZÁgÀªÉ0§ G¥ÀPÀgÀtzÀ (mɸïÖ - lÆå¨ï) ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä°ègÀĪÀ ±ÀQÛ0iÀÄ w½ eÁÕ£À ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀÄ. §ºÀıÀB PÀÄjUÀ¼À UÀÄ0¦£À°è ¸ÉÃjzÀ ºÀÄ°0iÀÄ ªÀÄj vÀ£ÀßvÀ£ÀªÀ£ÀÄß CjvÁUÀ (vÁ£ÀÄ ºÀÄ° J0zÀÄ w½zÁUÀ) vÀ£Àß CzÀÄãvÀ ±ÀQÛ0iÀÄ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆ0zÀÄvÀÛzÉ. ¸Àé¸ÀégÀÆ¥À eÁÕ£ÀªÁzÁUÀ »0¢£À CeÁÕ£À zÀÆgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DUÀ vÀ£ÀßvÀ£ÀzÀ CjªÀÅ ªÀÄÆr ºÀÄ°0iÀiÁV ªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ.

£Á£ÀÄ, ¤Ã£ÀÄ J0§ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄ£À¹ì£À°è0iÉÄà ªÀÄÆqÀÄvÀÛªÉ. F "£Á£ÀÄ" «UÉ «zsÀ«zsÀªÁzÀ G¥Á¢UÀ¼ÀÄ, ¥ÀævÀå0iÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj PÀæªÀĪÁV ªÀåQÛvÀé ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¨ÁºÀågÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß w½0iÀÄĪÀ0vÉ DvÀ£À ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV w½0iÀÄ®¸ÁzsÀå. £ÀªÀÄä PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ, ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, 0iÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, £É£À¥ÀÅUÀ¼ÀÄ, D¸É - DPÁ0PÉë C¤¹PÉUÀ¼ÀÄ CUÉÆÃZÀgÀªÁVªÉ. £ÀªÀÄä ±ÀæzÉÞ ¸À0±À0iÀÄ, D¸ÀQÛ, gÁUÀ zÉéõÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ - ¨ÉÃqÀUÀ¼ÀÆ CUÉÆÃZÀgÀªÉÃ. ªÀåQÛvÀé ¤ªÀiÁðtzÀ F zÀæªÀåUÀ¼ÀÄ "CºÀ0" CxÀªÁ "£Á£ÀÄ" ¨sÁªÀ£É0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄwÛPÉÆ0rgÀÄvÀÛªÉ. £À£Àß §UÉV£À £Á£ÀÄ ¨É¼É¹PÉÆ0qÀÄ §0¢gÀĪÀ gÀÆqsÀªÀÄÆ®ªÁzÀ PÀ®à£É0iÀÄ vÁ¬Ä¨ÉÃj¤0zÀ CªÀÅ WÉÆövÀªÁV £À£Àß ªÀåQÛvÀé ªÀÄvÀÄÛ §zÀÄPÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀÄvÀÛªÉ.

ªÀÄÄR«PÁgÀ, C0UÁ0UÀUÀ¼À ±ÀQÛ »Ã£ÀvɬÄ0zÁV PÉ®ªÀgÀÄ vÀªÀÄä §UÉÎ "QüÀjªÉÄ" (Inferiority Complex) ºÉÆ0¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄÄ0zÉ zÉʪÀªÀ±Ávï F zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ ¤ªÁj¸À®àmÁÖUÀ C0vÀºÀªÀgÀ°è QüÀjªÉÄ zÀÆgÀªÁV DvÀä «±Áé¸À G0mÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÉÆõÀ z˧ð®åUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄnÖ ¤®ÄèªÀ DvÀä ¥ËgÀĵÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉÆÃzÁqsÀðå (Will Power) ªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆ0rgÀÄvÁÛgÉ. C0vÀºÀªÀgÀÄ ¸Á¢ü¹zÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀµÉÖà EªÉ.

£ÁªÀÅ w½zÀÄ CxÀªÁ w½0iÀÄzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£À°è £ÀªÀÄä §UÉUÉ CzÀgÀ §UÉÎ avÀætªÀ£ÀÄß awæ¹PÉÆ0rgÀÄvÉÛêÉ. EzÀ£Éßà D0UÀè ¨sÁµÉ0iÀÄ°è Self image J£ÀÄßvÁÛgÉ. EzÀÄ £ÀªÀÄUÉ CUÉÆÃZÀgÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä eÁw, ªÀÄvÀ, PÀÄ®zÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¹ì£À°è C£ÉÃPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CqÀVgÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, £À0©PÉUÀ¼ÀÄ ¨Á®å¢0zÀ ¨É¼É0iÀÄÄvÀÛªÉ. £ÁªÀÅ ¥ÀqÉzÀ C£ÀĨsÀªÀ, QÃwð, £ÉÆêÀÅ, C£ÀĨsÀªÀ, d0iÀÄ, C¥Àd0iÀÄ, D¸É ¨ÉÃgÉ0iÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É vÉÆÃgÀĪÀ ¥ÀæwQæ0iÉÄUÀ¼ÀÄ - EªÀÅUÀ½0zÀ F £À0©PÉUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥À ¥ÀqÉ0iÀÄÄvÀÛªÉ. »ÃUÉ £ÀªÀÄä ªÀåQÛvÀé ¤ªÀiÁðt £ÀªÀÄUÉ w½0iÀÄzÀ0vÉ DUÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ vÀPÀÌ0vÉ £ÁªÀÅ £ÀqÉ0iÀÄÄvÉÛêÉ. EzÉà ªÀÄ£ÉÆà «eÁÕ¤UÀ¼À C©ü¥Áæ0iÀÄ.

1. £ÀªÀÄä £ÀqÀvÉ, PÁ0iÀÄð «zsÁ£À, ¨sÁªÀ£É, ªÀvÀð£É0iÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀÄxÀðå, ªÉʲµÀ×÷åUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ zÀÈqsÀªÁV ¨ÉÃgÀÄ ©lÖ ¸ÀéªÀåQÛvÀé avÀæPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV0iÉÄà EgÀÄvÀÛªÉ. £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÁªÀÅ J0xÀ ªÀåQÛvÀé J0zÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À D¼ÀzÀ°è awæ¹PÉÆ0rgÀÄvÉÛêÉÇà CzÀPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV0iÉÄà ªÀwð¸ÀÄvÉÛêÉ.

All your actions, feelings, behaviour, even your abititics are always consistent with this self - image. In short, your will "act like" the sort if person you conceive your self to be. Not only this, but you literally can not act otherwise, in spite of all your conscious efforts of power.

- Dr Maxwell Maltz, psycho - cybernatics

ªÀåQÛvÀé ¤ªÀiÁðtzÀ°è "£Á£ÀÄ" PÀ®à£É J0vÀºÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ? J0§ÄzÀ£ÀÄß F PɼÀV£À WÀl£É¬Ä0zÀ w½0iÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå.

PÉlÖ ªÀÄĺÀÆvÀðzÀ°è d¤¹zÀ ªÀÄUÀĪÉÇ0zÀ£ÀÄß M§â gÁd PÁr£À°è vÁåUÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. ¸À0vÁ£À«®èzÀ CUÀ¸À zÀ0¥ÀwUÀ¼ÀÄ F ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¸À0vÀ¸À¢0zÀ ¸ÁPÀĪÀgÀÄ. zÉÆqÀتÀ£ÁzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ0zÉ0iÀÄ0vÉ ªÀÄUÀ CUÀ¸À£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. M§âgÀÄ ¸ÁzsÀÄUÀ¼ÀÄ F ¨Á®PÀ£À ®PÀëtªÀ£ÀÄß PÀ0qÀÄ FvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ£É0zÀÄ CUÀ¸À zÀ0¥ÀwUÀ½UÀÆ, gÁd¤UÀÆ w½¹ PÉlÖ 0iÉÆÃUÀ PÀ¼É¢zÉ, ±ÀĨsÀªÀÅ0mÁUÀÄvÀÛzÉ J0zÁUÀ gÁd CzÀPÉÆÌ¥ÀÅöàªÀ£ÀÄ.

E°è UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸À0UÀw0iÉÄ0zÀgÉ D ¨Á®PÀ£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ, "¤£ÀߣÀÄß CgÀªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀgÀÄ. ¤Ã£ÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ" J0zÁUÀ ¸ÀºÀdªÁV vÀ£Àß 0iÉÆÃUÀåvÉUÉ vÀPÀÌ0vÉ "CgÀªÀÄ£É0iÀÄ°è MUÉ0iÀÄ®Ä ºÉZÀÄÑ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ¹UÀĪÀÅzÀ®èªÉÃ?" J0zÉà PÉüÀĪÀ£ÀÄ. KPÉ0zÀgÉ EzÀĪÀgÉV£À C£ÀĨsÀªÀªÉà ¸ÀvÀåªÉ0zÀÄPÉÆ0qÀ CªÀ¤UÉ "¤Ã£ÀÄ gÁd¥ÀÅvÀæ" J0zÀÄ ºÉýzÀÝj0zÀ¯Éà DvÀ vÀ£Àß »0¢£À ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹PÉƼÀî¯ÁgÀ. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÀtð£À C0vÀzÀðé0zÀéªÀ£ÀÄß E°è ¸Àäj¸À§ºÀÄzÀÄ. ¤Ã£ÀÄ PÀÄ0wÃ¥ÀÅvÀæ J0zÁUÀ ¸À0vÀ¸ÀªÁzÀgÀÆ vÀ£Àß ¸ÁPÀÄ vÁ¬Ä - vÀ0zÉ0iÀÄ£ÀÄß ©qÀ®Ä ºÉƸÀ ªÁvÁªÀgÀtPÉÌ ºÉÆ0¢¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄ£À¸ÀÄì M¥Àà¯ÁgÀzÀÄ. PÀÄj0iÀÄ0wzÀÝ - ºÀÄ° ªÀÄj0iÀÄ UÀw0iÀÄÆ EzÉà DVzÉ.

§ºÀ¼À PÁ®zÀ CZÉÆÑwÛgÀĪÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀæªÉÄÃt vÀ¥ÀÅöà J0§ÄzÀ£ÀÄß w½¹PÉÆlÄÖ CxÀð¥Àr¸ÀĪÀÅzÀj0zÀ ¸ÀéªÀåQÛvÀé avÀætªÀ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. vÀ£Àß »0¢£À C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁPÁë÷åzsÁgÀUÀ½0zÀ 0iÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀvÀåªÉ0zÀÄ £À0©zÁÝ£ÉÆà CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁPÁë÷åzsÁgÀUÀ½0zÀ ¸Àj0iÀÄ®èªÉ0zÀÄ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer