Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 


Join Mailing List

£Á£ÀÄ, £À£ÀßvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÀÄ

Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.
Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

zÉêÀgÀÄ:
F «±ÀéªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ ªÀiÁ£ÀªÁwÃvÀ ±ÀQÛ0iÉÄà zÉêÀgÀÄ. D ±ÀQÛ CZÀÄåvÀªÀÇ, C£À0vÀªÀÇ DzÀÄzÀÄ. ¥ÀÈy«Ã, ¤ÃgÀÄ, CVß, ¸ÀÆ0iÀÄð, ªÁ0iÀÄÄ, DPÁ±À, EªÉà ¥À0ZÀ ªÀĺÁ¨sÀÆvÀUÀ¼ÀÄ. EªÀÅ zÉêÀgÀ ©ü£Àß ¸ÀégÀÆ¥ÀªÉà DVªÉ. EªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ Erà «±ÀéªÀ£ÀÄß ¤0iÀÄ0wæ¸ÀĪÀ ±ÀQÛ0iÉÄà zÉêÀgÀÄ. FvÀ£Éà «±Àé¤0iÀiÁªÀÄPÀ ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ. F ±ÀQÛ0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀUÀÄt CxÀªÁ ¤UÀÄðt£É0zÀÄ ¥ÀÇf¸À§ºÀÄzÀÄ.

±Á0w, ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ ¤¢ü0iÉÄà zÉêÀgÀÄ, D£À0zÀ ¸ÁUÀgÀªÁzÀ DvÀ ¸ÀªÀð±ÀPÀÛ£ÀÄ. C£À£ÀåvɬÄ0zÀ ¥Áæyð¹zÀ ¨sÀPÀÛ£À£ÀÄß ¥ÉÇgÉ0iÀÄĪÀ PÀgÀÄuÁªÀÄ0iÀÄ ¨sÀPÁÛ¢üãÀ ¨sÀUÀªÀ0vÀ. £ÁªÀÅ ¢Ã£ÀgÀÄ, DvÀ ¸ÀªÀĸÀÛ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ zÁ¤. ¨sÀPÀÛgÀ F ¥ÁæxÀð£É0iÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ºÀj¨sÀPÀÛ ¸ÁgÀzÀ°è

¢Ã£À £Á£ÀÄ, ¸ÀªÀĸÀÛ ¯ÉÆÃPÀPÉ zÁ¤ ¤Ã£ÀÄ
«ZÁj¸À®Ä ªÀÄw »Ã£À £Á£ÀÄ, ªÀĺÁ ªÀÄ»ªÀÄ PÉʪÀ®å ¥Àw ¤Ã£ÀÄ
K£À §¯Éè£ÀÄ £Á£ÀÄ, ¤d¸ÀÄeÁÕ£À ªÀÄÆgÀÄw ¤Ã£ÀÄ
zÉêÀ gÀQë¹ JªÀÄä£À£ÀªÀgÀvÀ.

EzÀ£Éßà PÁ½zÁ¸À »ÃUÉ ºÉýzÁÝ£É: "KPÉʱÀé0iÉÄðà ¹ÜvÉÆĦ ¥ÀætvÀ §ºÀÄ¥sÀ¯Éà 0iÀÄB ¸Àé0iÀÄ0 PÀÈwÛªÁ¸ÁB"| ¥Àæ¥À0ZÀzÀ ¸ÀPÀ® ¸À0¥ÀwÛUÉÆqÉ0iÀÄ£ÁzÀgÀÆ vÁ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ UÀdZÀªÀÄðzsÁj0iÀiÁV ¨sÀPÀÛjUÉ «zsÀ «zsÀªÁzÀ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀªÀ£ÀÄ. (C©ü¯ÁµÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀĪÀªÀ£ÀÄ) C0zÀgÉ ¨sÀUÀªÀ0vÀ ¨sÀPÀÛ¥ÀgÁ¢üãÀ, ¨sÀPÀÛgÀ ¥ÁæxÀð£ÉUÉ, ±ÀæzÁÞ¨sÀQÛUÉ M°0iÀÄĪÀªÀ£ÀÄ, zËæ¥À¢ C§¯É0iÀiÁV C£À£Àå avÀÛvɬÄ0zÀ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À£ÀÄß ªÉÆgɬÄmÁÖUÀ CPÀë0iÀÄ ªÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ¤Ãr CªÀ¼À£ÀÄß gÀQë¹zÀ. zÀƪÁð¸ÀgÀÄ CwyUÀ¼ÁV §0zÁUÀ vÁ£ÀÄ0qÀ £À0vÀgÀ CPÀë0iÀÄ ¥ÁvÉæ (§jzÀÄ) ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÁvÉæ0iÀÄ0vÉ J0zÀÄ w½zÀÄ zËæ¥À¢ zÉêÀgÀ ¥ÁæxÀð£É ªÀiÁqÀĪÀ¼ÀÄ. CªÀ¼À ¥ÁæxÀð£É0iÀÄ£ÀÄß PÉý ¨sÀUÀªÀ0vÀ ¸ÀévÀB §0zÀÄ CªÀ¼À£ÀÆß ¥Á0qÀªÀgÀ£ÀÆß ¸À®ºÀĪÀ£ÀÄ.

¨Á®PÀ ¥ÀæºÁèzÀ¤UÉ «¢zsÀ jÃw0iÀÄ ²PÉëUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀévÀB CªÀ£À vÀ0zÉ »gÀtåPÀ²¥ÀŪÉà ¤ÃrzÁUÀ zÉêÀgÀÄ D ¨Á®PÀ£À£ÀÄß J¯Áè ¸À0zÀ¨sÀðUÀ¼À°è0iÀÄÆ ºÀgÀ¹ ¸À®ºÀĪÀ£ÀÄ. LzÀÄ ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ zsÀÄæªÀ KPÁUÀævɬÄ0zÀ ±ÀæzÁÞ ¨sÀQÛ¬Ä0zÀ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À£ÀÄß ¥Áæyð¹zÁUÀ CªÀ£À ¥ÁæxÀð£ÉUÉ M°zÀÄ ºÀgÀ¸ÀĪÀ£ÀÄ ¨sÀUÀªÀ0vÀ.

gÁªÀÄPÀȵÀÚgÀ ¤gÀ0vÀgÀ ¥ÁæxÀð£ÉUÀ½UÉ M°zÀÄ zÉë CªÀgÀ£ÀÄß ºÀgÀ¸À°®èªÉÃ? »ÃUÉ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À PÀÈ¥ÉUÉ ¥ÁvÀægÁzÀ C£ÉÃPÀ ¥ÀÅtåªÀ0vÀ ¨sÀPÀÛjzÁÝgÉ. ¨sÀPÀÛgÀ F C£ÀÄUÀæºÀPÉÌ zÉêÀgÀ°è ±ÀgÀuÁUÀw, CºÀ0PÁgÀ vÁåUÀ, ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ0iÉÄà PÁgÀt. ¨sÀUÀªÀzÀ£ÀÄUÀæºÀPÉÌ ¸ÁzsÀ£É CvÀåªÀ±ÀåPÀ. C0vÀgÀ0UÀ ¥Àj±ÀÄzÀÞvÉ CUÀvÀå. EzÀÄ ¥ÁæxÀð£É¬Ä0zÀ G0mÁUÀÄvÀÛzÉ. zsÁå£À, ªÀævÀ, ¤0iÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÁgÁ0iÀÄtUÀ¼ÀÄ ««zsÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ.

£ÀªÀÄUÉ ¦æ0iÀÄgÁzÀ CxÀªÁ PÀÄ®zÉêÀgÀ ªÀÄÆwð0iÀĤßlÄÖPÉÆ0qÀÄ ¥Áæyð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸À0¥ÀæzÁ0iÀÄ. ºÀÈzÀ0iÀĪÉ0§ UÀĺÉ0iÀÄ°è CqÀVgÀĪÀ zÉêÀgÀ gÀÆ¥ÀªÀ£Éßà zÀ±Àð£À ªÀiÁqÀĪÀªÀjUÉ, zÉêÀvÁ ªÀÄÆwð0iÀÄ CUÀvÀå«®è. zÉêÀgÀ°è ¥Àj¥ÀÇtð ¨sÀQÛ, ±ÀæzÉÞ, ªÁåPÀÄ®vÉ, KPÁUÀævÉ CvÀåUÀvÀå. ¥ÁæxÀð£Á ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀÄÄ0zÀĪÀj0iÀÄĪÀªÀgÀÄ d¥À, zsÁå£À, ²æÃgÁªÀÄ gÀPÁë¸ÉÆÛÃvÀæ, «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ, ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸ÉÆÛÃvÀæUÀ¼À ¥ÁgÁ0iÀÄtªÀ£ÀÄß ±ÀæzÉÞ¬Ä0zÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀævÀ ¤0iÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÉÆÛÃvÀæ ¥ÁgÁ0iÀÄt EªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ C0vÀgÀ0UÀ ¥Àj±ÀÄ¢Þ G0mÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀPÉÌ bÀ®©qÀzÀ ¸ÁzsÀ£É0iÀÄ CUÀvÀå«zÉ.

E0vÀºÀ ¤gÀ0vÀgÀ ¸ÁzsÀ£É¬Ä0zÀ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À zÀ±Àð£À ¸Ë¨sÁUÀå G0mÁUÀĪÀÅzÀÄ. "0iÀiÁgÀÄ ºÀÈvÀÆàªÀðPÀªÁV zÉêÀgÉqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÆgÀqÀÄwÛgÀĪÀ£ÉÆà CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÉêÀgÀÄ C¥ÁgÀ PÀgÀÄuÉ vÉÆÃgÀĪÀ£ÀÄ. ¸ÉÆêÀiÁj0iÀiÁV K£À£ÀÆß ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ CªÀ£ÀÄ J0zÀÆ ¤£ÀßqÉUÉ §gÀ¯ÁgÀ£ÀÄ J0zÀÄ ¤£ÀUÉà w½0iÀÄĪÀÅzÀÄ" J0zÀÄ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£À0zÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀ0vÉ. DzÀÝj0zÀ ¥ÁæxÀð£É0iÀÄ ªÀÄÆ®PÀ D zÉêÀgÀ DªÁºÀ£É, PÀÈ¥ÁPÀmÁPÀëzÀ UÁ½UÉ ºÁ¬Ä (ºÀqÀV£À) ©r¹zÀ0vÉ.

gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀĺÀ0¸ÀgÀÄ »ÃUÉ ºÉüÀĪÀgÀÄ. "zÉêÀgÀ£ÀÄß ¤£Àß ¸Àé0vÀ fêÀQÌ0vÀ ºÉZÁÑV ¦æÃw¸ÀÄ. CªÀ£ÀµÀÄÖ ¨sÀPÀÛgÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀªÀgÀÄ E£ÁßgÀÆ E®è. R0rvÀªÁV0iÀÄÆ C0xÀªÀjUÉ CªÀ£ÀÄ PÁt¹PÉƼÀîzÉ EgÀ¯ÁgÀ. CªÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà PÁt¹PÉƼÀÄîªÀ£ÀÄ. zÉêÀjV0vÀ D¥ÀÛ£ÀÆ, ¦æ0iÀĸÀé¨sÁ«0iÀÄÆ E£ÁßgÀÆ E®è. "¤Ã£ÀÄ CªÀ¤UÁV" ¢Ã£À£ÁV ¨ÉÃr PÁqÀ¨ÉÃPÀµÉÖÃ."

¸Áé«Ä §æºÁä£À0zÀgÀÄ »ÃUÉ ºÉýzÁÝgÉ: "CvÀå0vÀ ªÁåPÀÄ®£ÁV zÉêÀgÀ£ÀÄß ¥Áæyð¸ÀÄ. ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÀÌ¥Àl ¨sÁªÀ¢0zÀ ¤£ÀUÉ DvÀ£Éà ¨ÉÃPÉ0zÀÄ ºÉüÀÄ. ¤Ã£ÀÄ ±ÀæzÁÞ ¨sÀQÛ¬Ä0zÀ ¸À«Äæ¹zÀgÉ CªÀ£ÀÄ R0rvÀªÁV0iÀÄÆ PÁt¹PÉƼÀÄîªÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ zÀ0iÀiÁªÀÄ0iÀÄ. ¤£Àß vÀ¥ÀÅöàUÀ¼À£ÀÄß Jt¸ÀÄvÀÛ CªÀ£ÀÄ PÀÆgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÀgÀ¼ÀvɬÄ0zÀ DvÀ£À£ÀÄß ¸À«Äæ¸ÀÄ. ªÀÄV«£À0xÀ ±ÀæzÉÞ E®èzÉ DvÀ£À£ÀÄß 0iÀiÁgÀÆ ¥ÀqÉ0iÀįÁgÀgÀÄ".

zÉêÀgÀÄ ¸ÀªÀð±ÀPÀÛ zÀ0iÀiÁªÀÄ0iÀÄ. ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À°è FUÀ §0¢gÀĪÀ zÀÄBRUÀ¼ÀÄ zÉêÀgÀ£ÀÄUÀæºÀªÉ0zÀÄ, zÁ£ÀªÉ0zÉà w½ J0zÀÄ ¸À0vÀgÉƧâgÀÄ zÀÄBTUÉ ¸Á0vÀé£À ¤ÃrzÁÝgÉ. EzÀÄ ¥ÀjÃPÉë0iÀÄ PÁ®. F ¥ÀjÃPÉë0iÀÄ°è zsÀªÀÄðªÀiÁUÁðZÀgÀuɬÄ0zÀ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À PÀ鴃 zÉÆgÉ0iÀÄĪÀÅzÀÄ. CµÀÖ®èzÉ zÀÄBR ªÀiÁ£ÀªÀ£À£ÀÄß zÉêÀgÉqÉUÉ ¸É¼É0iÀÄÄvÀÛzÉ. §ºÀıÀB zÀÄBRzÀ°èzÁÝUÀ zÉêÀgÀ£ÀÄß ¥Áæyð¸ÀĪÀ0vÉ, zÉêÀgÀ zÀ0iÉÄ0iÀiÁV PÁvÀj¸ÀĪÀ0vÉ ¸ÀÄRzÀ°èzÁÝUÀ zÉêÀvÁ ¥ÁæxÀð£É0iÀÄ£ÀÆß ªÀiÁqÀ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ºÉZÁÑV ¸ÀÄSÁ¸ÀPÀÛ£ÁV zÉêÀgÀ£ÀÄß ¸Àäj¸À¢gÀĪÀÅzÉà ºÉZÀÄÑ. zÀÄBR §0zÀµÀÆÖ ªÀiÁ£ÀªÀ zÉêÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ£ÀÄ. DzÀÝj0zÀ zÀÄBRªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ£À DzsÁåwäPÀ G£ÀßwUÉ PÁgÀtªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.

PÀµÀÖzÀ°è vÁ¼ÉäUÉqÀ¨ÁgÀzÀÄ. "vÀ®èt¸À¢gÀÄ PÀ0qÀå vÁ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀªÉÃ" J0§ zÁ¸ÀgÀ GQÛ ¸ÀvÀå. vÁ¼ÉäUÉqÀzÉ, PÀµÀÖ §0zÁUÀ zÉêÀgÀ£ÀÄß ¤0¢¸ÀzÉ ¥ÁæxÁð£Á ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. ±ÀæzÁÞ¨sÀQÛUÀ¼É0§ JvÀÄÛUÀ½0zÀ PÁ0iÀĪÉ0§ ¨sÀÆ«Ä0iÀÄ°è ªÀÄ0vÀæ, ¥ÁæxÀð£É0iÉÄ0§ £ÉÃV°¤0zÀ G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁrzÀ°è zÉêÀgÀ PÀȥɬÄ0zÀ UÀ0UÉ0iÀÄ ¸ÀºÁ0iÀÄ zÉÆgÉ0iÀÄ¢gÀzÀÄ. «zÀÄåZÀÒQÛ PÀtÂÚUÉ CUÉÆÃZÀgÀ. ±ÀæzÁÞ¨sÀQÛ0iÉÄ0§ vÀ0w0iÀÄ ªÀÄÆ®PÀ zÉêÀvÁ PÀÈ¥É0iÉÄ0§ «zÀÄåvï ºÀj0iÀÄÄvÀÛzÉ. ¥ÁæxÀð£É, ªÀÄ0vÀæªÉ0§ §°â£À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÁ±À zÉÆgÉ0iÀÄĪÀÅzÀÄ. EzÀPÁÌV zÉêÀvÁ ¥ÁæxÀð£É0iÀÄ£ÀÄß C£ÀªÀgÀvÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ±ÀgÀuÁUÀvÀgÁzÀ ¨sÀPÀÛjUÉ zÉêÀgÀÄ zÁj vÉÆÃgÀĪÀ£ÀÄ J0zÀÄ ¸À0vÀgÉƧâgÀÄ »ÃUÉ zÀÄBT0iÉƧâ£À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¥Àr¸ÀÄvÁÛ ¸À£ÁäUÀð vÉÆÃgÀĪÀgÀÄ. EzÀÄ £ÀªÉÄä®èjUÀÆ ¤ÃrzÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÉà DVzÉ.

DzsÁåwäPÀ fêÀ£ÀzÀ°è G£Àßw ºÉÆ0zÀ®Ä ºÀ0vÀ ºÀ0vÀªÁV PÁªÀÄ PÉÆæÃzsÀ, ¯ÉÆèsÀ ªÉÆúÀ ªÀÄzÀ, ªÀiÁvÀì0iÀÄðUÀ¼É0§ ªÀÄ£ÉÆëPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀvÉÆÃn0iÀÄ°èlÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¤UÀ滸À¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁzsÀPÀ£À UÀÄj M0zÉà - ±Á0w, D0vÀjPÀ ¨É¼ÀPÀÄ, ¨sÀUÀªÀ0vÀ, vÀ£Àß ºÀÈzÀ0iÀÄ ªÀÄ0¢gÀzÀ°è £É®¸À¨ÉÃPÉ0zÀÄ §0iÀĸÀĪÀ£ÀÄ. vÀÄ®¹Ã zÁ¸ÀgÀÄ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ¥Áæy¸ÀĪÀgÀÄ.

£Á£Á ¸ÀàöȺÁ gÀWÀ¥ÀvÉà ºÀÈzÀ0iÉÄĸÀä¢Ã0iÉÄÃ
¸ÀvÀå0 ªÀzÁ«Ä ZÀ ¨sÀªÁ£ï CT¯Á0vÀgÁvÀä |
¨sÀQÛ0 ¥Àæ0iÀÄZÀÒ gÀWÀÄ ¥ÀÅ0UÀªÀ ¤¨sÀðgÁ0 ªÉÄÃ
PÁªÀiÁ¢ zÉÆõÀ gÀ»vÀ0 PÀÄgÀÄ ªÀiÁ£À¸À0 ZÀ||

¸ÀPÀ®gÀ C0vÀgÁvÀä£À°ègÀĪÀ gÀWÀÄ¥Àw0iÉÄÃ, ¤£Àß°è £Á£ÀÄ C¸ÀvÀå ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? £À£ÀUÉ 0iÀiÁªÀ §0iÀÄPÉ0iÀÄÆ E®è. ¤£Àß°è ¤¨sÀðgÀªÁzÀ ¨sÀQÛ0iÀÄ£ÀÆß, C£ÀÄgÀQÛ0iÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄ. £À£Àß ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß PÁªÀiÁ¢ zÉÆõÀUÀ½0zÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄ . £À£Àß ºÀÈzÀ0iÀÄ ªÀÄ0¢gÀzÀ°è ªÁ¸À ªÀiÁqÀÄ.

F jÃw0iÀÄ zÁ¸ÉÆúÀ PÉÊUÉÆ0qÀÄ DzsÁåwäPÀ G£Àßw0iÀÄ£ÀÆß ¸Á¢ü¹ vÉÆÃjzÀ GzÁºÀgÀuÉ §æzÀgï ¯ÁgÉ£ïì£ÀzÀÄ.

§zÀÄPÀ®Ä PÀ°¬Äj:
¥Áåj¹ì£À ¸À£Áå¹ ªÀÄoÀzÀ°è CrUÉ0iÀĪÀ£ÁV ¸ÉÃjzÀ DvÀ PÀÄ0l£ÁVzÀÝ. DvÀ vÀ£Àß ±ÀQÛUÉ «ÄÃjzÀ PÁ0iÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀ. vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ J¯Áè PÁ0iÀÄðUÀ¼À£ÀÄß zÉêÀPÁ0iÀÄðªÉ0zÀÄPÉÆ0qÉà vÀ£Àä0iÀÄvɬÄ0zÀ, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ. DvÀ£Éà ºÉüÀĪÀ0vÉ CrUÉ ªÀÄ£É0iÀÄ ¸ÀzÀÄÝ, UÀzÀÝ®zÀ ªÀÄzsÉå0iÀÄÆ vÀ£Àß PÁ0iÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À£ÀÆß KPÁUÀævɬÄ0zÀ ¥Áæyð¸ÀÄwÛzÀÝ£À0vÉ. ±Á0w, ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉÆ0¢zÀ DvÀ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À ¸Á¤ßzsÀåzÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ£À0vÉ. ¯ÁgÉ£ïì ¨sÀPÀÛ£ÁV0iÀÄÆ, PÀªÀÄð0iÉÆÃV0iÀiÁV0iÀÄÆ ±ÉÆéü¸ÀĪÀ£ÀÄ. gÀ«Ã0zÀæ£ÁxÀ oÁUÀÆgÀgÀÄ VÃvÁ vÀvÀézÀ°è ºÉýgÀĪÀ0vÉ "PÁ0iÀÄPÀªÉà PÉʯÁ¸À" EzÉà PÀªÀÄð0iÉÆÃUÀ. ¥ÀæwPÁ0iÀÄðªÀ£ÀÄß zÉêÀgÀ PÉ®¸ÀªÉ0zÀÄ ¦æÃw¬Ä0zÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¥sÀ¯Á¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß a0w¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ.

DzsÁäwäPÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è §VÎzÀªÀ£ÀÄ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À ªÀÄÄ¢ÝUÉ C0zÀgÉ ¦æÃwUÉ, PÀÈ¥ÉUÉ ¥ÁvÀæ£ÁUÀĪÀ£ÀÄ. C¢üPÁgÀzÀ, ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀzÀ, QÃwð0iÀÄ ¸À0¥ÀwÛ£À ¥Àæ¨sÁªÀ¢0zÁzÀ "CºÀ0" (£Á£ÀÄ) ªÀÄgÉ0iÀiÁzÁUÀ, «ªÉÃPÀ, eÁÕ£À GzÀ¬Ä¹zÁUÀ ªÀiÁ0iÉÄ zÀÆgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. "£Á£ÀÄ" «£À £Á±À zÉêÀgÀ ¥ÁæxÀð£É¬Ä0zÀ, DvÀ£À C£ÀÄUÀæºÀ¢0zÀ ¸ÁzsÀå. ¥ÁæxÀð£É wêÀæªÁzÀ0vÉ CzÀgÀ NWÀzÀ°è "£Á£ÀÄ" J0§ ªÀĪÀÄPÁgÀ PÉÆaÑ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃgÀ°è ¨ÉgÉvÀÄ M0zÁUÀĪÀ ¸ÀPÀÌgÉ0iÀÄ ¨ÉÆ0¨É0iÀÄ0vÉ £À£ÀßvÀ£À DvÀ£À°è PÀgÀV ±ÀÆ£ÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¤Ã£ÀÄ, "£Á£ÀÄ" gÀ»vÀªÁV ¸ÁPÁëvï ¨sÁ£ÀĪÉà DUÀÄ« "£Á£ÀÄ" £Á±ÀªÁV ¨sÁ£ÀĪÁV ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À°è M0zÁV £É®¹ ¸ÁUÀgÁ£À0zÁ£ÀĨsÀªÀ G0mÁUÀ°.

ªÀÄÄV0iÀÄÄvÀÄ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.
Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer