Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

PÀªÀÄð gÀºÀ¸Àå

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæzÀ°è ¥Á0qÀªÀ - PËgÀªÀ ¥ÀPÀëUÀ¼À §ÈºÀvï ¸ÉÊ£Àå AiÀÄÄzÀÞ ¸À£ÀßzÀÞªÁVzÉ. JgÀqÀÆ ¸ÉÊ£ÀåUÀ¼À ªÀÄzsÉå ²æÃPÀȵÀÚ gÀxÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÁUÀ CdÄð£À vÀ£Àß §0zsÀÄ - ¨Á0zsÀªÀgÀ£ÀÆß, UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ£ÀÆß, CtÚ, vÀªÀÄä0¢gÀ£ÀÆß, «ÄvÀægÀ£ÀÆß £ÉÆÃqÀĪÀ£ÀÄ. DUÀ CdÄð£À£À ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è ¸ÉßúÀ, ªÁvÀì®å GQÌ ºÀj¬ÄvÀÄ. ºÀÈzÀAiÀÄ PÀgÀV ªÀÄÄR ¨ÁrvÀÄ. zsÀ£À¸ÀÄì eÁjvÀÄ. DUÀ "PÀȵÀÚ, EªÀgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÉÆ®è¯ÁgÉ. EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÉÆ0zÀgÀÆ a0vɬĮè". J0zÀÄ CdÄð£À ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. CdÄð£À£À F PÁgÀÄtå¥ÀÇtð ¹Üw ¤jÃQëvÀªÀ®è. CdÄð£À «µÁzÀPÉÌ DvÀ£Éà ºÉüÀĪÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ F PɼÀPÀ0qÀ0wªÉ.

1. ¸Àéd£ÀgÀ£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀÅzÀj0zÀ ±ÉæÃAiÀĸÁìUÀzÀÄ
2. £À£ÀUÉ «dAiÀÄ ¨ÉÃQ®è "£À PÁ0PÉëà «dAiÀĪÀiï"
3. gÁdå, ¨sÉÆÃUÀUÀ½UÉ K£ÀÄ ¨É¯É "Q0 £ÉÆà gÁeÉåãÀ Q0 ¨sÉÆÃUÉÊB"
4. §zÀÄQ¤0zÉãÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À - "Q0 fëvÉãÀ"
5. "¥Á¥ÀªÉÄêÁ±ÀæAiÉÄÃzÀ¸Áä£ï" - "¥Á¥ÀªÉà AiÀÄÄzÀÞzÀ ¯Á¨sÀ"

6. "¯ÉÆèsÉÆÃ¥ÀºÀvÀZÉÃvÀ¸ÀB" - ¯ÉÆèsÀ ªÀ±ÀgÁUÀĪÀÅzÀÄ.
7. "PÀÄ®PÀëAiÀÄPÀÈvÀ0 zÉÆõÀªÀiï" - PÀÄ®£Á±ÀPÉÌ PÁgÀtªÁzÀ zÉÆõÀ
8. "«ÄvÀæ zÉÆæúÉÃZÀ ¥ÁvÀPÀªÀiï" - «ÄvÀæ zÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÁvÀPÀ
9. PÀÄ®zsÀªÀiÁðB ¥Àæt±Àå0w - PÀÄ® zsÀªÀÄð £Á±À
10. "zsÀªÉÄðãÀµÉÖÃ" CzsÀªÉÆðèsÀªÀw" zsÀªÀÄð £ÀµÀÖ¢0zÀ CzsÀªÀÄð ªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ

11. "¥ÀæzÀÄå±Àå0w PÀÄ®¹ÛçAiÀÄB" PÀÄ® ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ PÉqÀĪÀgÀÄ
12. eÁAiÀÄvÉà ªÀtð¸À0PÀgÀB eÁwPÀÄ®UÀ¼À ¨ÉgÀPÉ
13. "¸À0PÀgÉÆà £ÀgÀPÁAiÉÄʪÀB" - ¨ÉÃgÀPɬÄ0zÀ £ÀgÀPÀ
14. "¥ÀvÀ0w ¦vÀgÀB" - ¦vÀÈ zÉêÀvÉUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ vÀ½îzÀ0vÉ
15. "GvÁìzÀå0vÉà eÁwzsÀªÀiÁðB PÀÄ®zsÀªÀiÁð±ÀÑ" - eÁw zsÀªÀÄð PÀÄ®zsÀªÀÄð £Á±À ªÀÄÄ0vÁzÀĪÀÅ.

F AiÀÄÄzÀÞ¢0zÀ §0zsÀÄUÀ¼À ªÀzsÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è. ¥Á¥À ¸À0¥ÁzÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ zsÀªÀÄðªÀ®è J0§ÄzÉà CdÄð£À£À ªÀÄvÀ. DzÀgÉ PÀëwæAiÀÄ£ÁzÀ CdÄð£À vÀ£Àß zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß CjAiÀÄzÉà F «µÁzÀ ºÉÆ0¢zÀÄÝ ¸ÀjAiÉÄÃ? AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ zsÀªÀÄðªÉÇÃ? CzsÀªÀÄðªÉÇÃ? CdÄð£À£À ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ "C¸ÁÜ£À PÁgÀÄtå" J0zÀÄ ²æà AiÀĪÀÄÄ£ÁZÁAiÀÄðgÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀnÖzÁÝgÉ. EzÉà ¥ÁæPÀÈvÀ PÁgÀÄtå. EzÀ£Éßà ²æÃPÀȵÀÚ "ºÀÈzÀAiÀÄ z˧ð®å" J£ÀÄߪÀ£ÀÄ. "£ÁAiÀĪÀiÁvÁä §®»Ã£ÉãÀ ®¨sÀåB" zsÀªÀÄðªÀÅ §®»Ã£À¤UÉ ®¨sÀåªÀ®è. ¢üÃgÀ ªÀiÁvÀæ zsÀªÀÄð gÀQë¸À§®è. C£ÁåAiÀÄ CzsÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸ÀĪÀ zsÉÊAiÀÄð, JzÉUÁjPÉ CvÀåUÀvÀå. DzÀÝj0zÀ CdÄð£À£À ªÀÄ£ÉÆëPÁgÀzÀ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É vÀvÀéeÁÕ£À¢0zÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå.

E°è CdÄð£À "ªÀeÁæzÀ¦ PÀoÉÆÃgÁtÂ, ªÀÄÈzÀƤ PÀĸÀĪÀiÁzÀ¦" J0§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀ0wzÉ. fêÀgÀPÀëuÉ ºÉÃUÉ zsÀªÀÄðªÉÇà ºÁUÉAiÉÄà fêÀªÀzsÉAiÀÄÆ zsÀªÀÄðªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÉßúÀ zsÀªÀÄð ºÉÃUÉÆà ºÁUÉAiÉÄà AiÀÄÄzÀÞªÀÇ zsÀªÀÄðªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. «©üõÀt - ¸ÀÄVæêÀgÀ §UÉÎ ²æÃgÁªÀÄ£À ¸ÉßúÀªÉà PÀvÀðªÀåªÁ¬ÄvÀÄ. ªÁ° gÁªÀtgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀzsÉAiÉÄà PÀvÀðªÀåªÁ¬ÄvÀÄ. ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À ¸Àà±Àð ¥Á¦AiÀÄ zÉúÀPÉÌ M0zÀÄ jÃwAiÀÄ aQvÉì¬ÄzÀÝ0vÉ. DzÀÝj0zÀ¯Éà ¨sÀUÀªÀ0vÀ vÀ£Àß CªÀvÁgÀ¢0zÀ ¥Á¦AiÀÄ ªÀzsÉ ªÀiÁr fêÀ«ªÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. F ªÀzsÉ PÀÆægÀªÉ¤¹zÀgÀÆ PÀÆægÀªÀ®è. EzÀÄ ¢üÃgÀ£À PÀgÀÄuÉ ±À¸ÀÛç aQvÀìPÀ ªÉÊzÀå£À PÀgÀÄuÉAiÀÄ0vÉ. ªÉÊzÀå ¤ÃqÀĪÀ PÀ» OµÀ¢ü PÀgÀÄuÉ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉAiÉÄà zsÀªÀÄðPÁÌV AiÀÄÄzÀÞ C¤ªÁAiÀÄð. EzÀ£ÀÄß ²æÃPÀȵÀÚ "AiÀÄvÀÛzÀUÉæà «µÀ«ÄªÀ ¥ÀjuÁªÉÄĪÀÄÈvÉÆÃ¥ÀªÀiï" J0zÀÄ ¸ÀÆa¹zÁÝ£É. EzÀÄ fêÀ£À PÀ»AiÀÄÄ0qÀÄ ¨É®è w0zÀ0vÉ.

zÀÄBR «ÄvÉåêÀ AiÀÄvÀ̪ÀÄð
PÁAiÀÄPÉëñÀ ¨sÀAiÀiÁvÉÛöÊeÉÃvï |
(18 - 8)
£À zÉéõÀé÷å PÀıÀ®0 PÀªÀÄð
PÀıÀ¯Éà £Á£ÀĵÀdÓvÉÃ
(18 - 10)

zÀÄBRzÀ PÁAiÀÄðªÉ0zÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ CzÀ£ÀÄß vÁåUÀ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. CzÀÄ ±ÀjÃgÀ PÉëñÀ G0lÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ J0§ PÁgÀt¢0zÀ CzÀ£ÀÄß vÀåf¸À¨ÁgÀzÀÄ. «zÁåyðUÀ½UÉ CzsÀåAiÀÄ£À zÉúÀPÉÌ PÉëñÀPÀgÀ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ vÁåUÀ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀÄ. vÁåUÀ ªÀiÁrzÀÝ°è eÁÕ£Ádð£É C¸ÁzsÀå. CzÀÄ PÀvÀðªÀå ZÀÄåwAiÉÄà ¸Àj. ¥ÀæPÀÈvÀ CdÄð£À£À «µÁzÀ PÀvÀðªÀå ZÀÄåwAiÀiÁ¢ÃvÉÃ? E®è. KPÉ0zÀgÉ ²æà PÀȵÀÚ£À0vÀºÀ ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ¸ÀÄ¥ÀÛªÁVzÀÝ CdÄð£À£À «ªÉÃPÀªÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÉ©â¸ÀĪÀ£ÀÄ. CeÁÕ£ÀªÉ0§ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÉÃPÀªÉ0§ ¨É¼À¢0UÀ½¤0zÀ £Á±À ªÀiÁr ¢Ã¦Û¬Ä0zÀ ±ÉÆéü¸ÀĪÀ0vÉ ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. UÁ0rêÀ£À£ÀÄß PɼÀVlÄÖ PÉÊPÀnÖ PÀĽvÀ CdÄð£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ²æà PÀȵÀÚ DPÉëÃ¥À ªÀiÁrzÀ. "CdÄð£À, ¤£ÀUÉ F ªÀÄ£ÉÆÃPÀ±Àä® ºÉÃUÉ §0vÀÄ? DAiÀÄð¤UÉ EzÀÄ AiÀÄÄPÀÛªÀ®è. C¸ÀéUÀåð CQÃwðPÀgÀ. F ºÉÃrvÀ£À ©qÀÄ. ºÉÃAiÀĪÁzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ z˧ð®å¢0zÀ ¥ÁgÁV JzÀÄÝ ¤®Äè".

C£ÁAiÀÄðdĵÀÖ ªÀĸÀéUÀåðªÀÄQÃwðPÀgÀ ªÀÄdÄð£À
PÉèöʧå0 ªÀiÁ¸ÀäUÀªÀÄB ¥ÁxÀð
PÀÄëzÀæ0 ºÀÈzÀAiÀÄ z˧ð®å0 vÀåPÉÆéÃwÛµÀ× ¥ÀgÀ0vÀ¥À

²æà PÀȵÀÚ£À F ªÀiÁvÀÄ ±ÀQÛ ¸À0fë¤AiÀiÁVzÉ. ±ÉÆÃPÀªÉ0§ §Æ¢¬Ä0zÀ ªÀÄÄaÑzÀ PÁëvÀæ ¥ËgÀĵÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÉÄ0§ ©gÀÄUÁ½¬Ä0zÀ ºÁj¸ÀĪÀ£ÀÄ. UÀÄgÀÄ »jAiÀÄgÀ£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀÅzÀÄ ¥Á¥ÀªÀ®èªÉÃ? J0§ CdÄð£À£À ªÀiÁwUÉ GvÀÛgÀªÁV C±ÉÆÃZÁå£À£Àé ±ÉÆÃZÀ¸ÀÛ÷é0........ (2 - 11). "AiÀiÁjUÁV ±ÉÆÃPÀ ¥ÀqÀ¨ÁgÀzÉÆà CªÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ zÀÄBR¥ÀqÀÄwÛ¢ÝÃAiÉÄ. eÁÕ¤UÀ¼À0vÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀÄªÉ ¤Ã£ÀÄ. ¥À0rvÀgÀÄ ¸ÀvÀÛªÀjUÁUÀ°Ã, §zÀÄQgÀĪÀªÀjUÁUÀ°Ã ±ÉÆÃQ¸ÀĪÀÅ¢®è".

PÀvÁðPÁgÀ¬ÄvÁ ZÀ ¥ÉæÃgÀPÀ±ÀÑ£ÀĪÉÆÃzÀPÀ

J0§ ªÀiÁw£À0vÉ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À PÀvÀðÈ. ©üõÀä, zÉÆæÃt, PÀtð - ±À¯Áå¢UÀ¼ÀÆ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£À CzsÀªÀÄð, C£ÁåAiÀÄPÉÌ ¥ÉÇõÀPÀgÁVgÀĪÀgÀÄ. eÉÆvÉUÉ ªÀÄÈvÀÄå PÉ®ªÀjUÉ ¥Á¥À «ªÉÆÃZÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ ¯ÉÆÃPÀ ºÉÆ0zÀÄvÁÛgÉ. ¥Á¦UÀ¼ÁzÀ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£Á¢UÀ¼À°è ¥ÀǪÀðd£ÀäUÀ¼À ¥Á¥À PÀªÀÄðUÀ¼À ©Ãd £É®¹ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ. CzÀj0zÀ ¥ÁgÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ªÀÄÈvÀÄå CªÀ±ÀåPÀ. F ªÀÄÈvÀÄåªÉÇ0zÉà CªÀgÀ£ÀÄß ¥Á¥À «ªÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ KPÉÊPÀ ªÀiÁUÀð.

¥ÀÅtåªÀ0vÀgÁzÀ ©üõÀä - zÉÆæÃuÁ¢UÀ¼ÀÄ ¥ÀǪÀðd£ÀäzÀ PÀªÀÄð±ÉõÀ ¸ÀªÉAiÀÄ®Ä d£Àä vÁ½zÁÝgÉ. F PÀªÀÄð £Á±ÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ ¯ÉÆÃPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ0zÀ®Ä CºÀðgÉà DUÀĪÀgÀÄ. ºÁUÁV ¥ÀÅtåªÀ0vÀjUÉ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è §0zÀ ªÀÄgÀtªÀÅ GvÀÛªÀÄ ¯ÉÆÃPÀ ¥Áæ¦ÛUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£Á¢UÀ¼À §UÉÎAiÀiÁUÀ°Ã, ©üõÀä zÉÆæÃuÁ¢UÀ¼À §UÉÎAiÀiÁUÀ°Ã ±ÉÆÃPÀ¥ÀqÀvÀPÀÌzÀÝ®è. eÉÆvÉUÉ CzsÀªÀÄð, C£ÁåAiÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£Á¢UÀ½0zÀ ªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ E0xÀ CzsÀ«ÄðUÀ¼À £Á±À ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. EzÀj0zÀ F ¯ÉÆÃPÀ £ÀgÀPÀ ¸ÀzÀȱÀªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À§ºÀÄzÀÄ. ¸Á«gÁgÀÄ ªÀÄ0¢ F £ÀgÀPÀzÀ°è F zÀĵÀÖj0zÁV £ÀgÀ¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀÝj0zÀ zÀĵÀÖgÀ£ÀÄß ²Që¸À¯ÉèÉÃPÀÄ.

§0zsÀÄUÀ¼À - «AiÉÆÃUÀ zÀÄBRzÀ §UÉÎ fêÀzÀ C0vÀ¸ÀìvÀÛ÷éªÁzÀ DvÀä ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀtÂð¹ «ªÉÃPÀ vÀ0zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉ0zÀÄ ²æà PÀȵÀÚ G¥ÀzÉò¸ÀĪÀ£ÀÄ.

¸À±ÉõÀ÷

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer