Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

PÀªÀÄð gÀºÀ¸Àå

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

CdÄð£À£À ªÀÄ£À¸ÀÄì ¥Á¥À©üÃgÀÄvÉ, fêÀPÁgÀÄtå, ¸ÁéxÀðªÀdð£É, zsÀªÀÄð±ÀæzÉÞ - J0§ £Á®ÄÌ ±ÉæõÀ× UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ0¢zÀÝgÀÆ EªÀÅ «ZÁgÀ ±ÀÄzÀÞªÀ®è. EzÀ£ÀÄß ªÉÃzÀzÀ°è »ÃUÉ ºÉýzÉ:

AiÀÄzÉêÀ «zÀåAiÀiÁ PÀgÉÆÃw...... |
vÀzÉêÀ «ÃAiÀÄðªÀvÀÛgÀ0 ¨sÀªÀw ||
«eÁÕ£À0 AiÀÄeÁÕ0 vÀ£ÀÄvÉà ||

«zÉå J0zÀgÉ eÁÕ£À - CxÀðeÁÕ£À PÁAiÀÄð - PÁgÀt ¸À0§0zsÀ ¥ÀgÁªÀıÉð¬Ä0zÀ G0mÁzÀ eÁÕ£À «ZÁgÀ ¹zÀÞªÁzÀ eÁÕ£ÀªÉà «eÁÕ£À. E0vÀºÀ vÀPÀ𠫪ÉÃPÀ ¥ÀÇtðªÁzÀ eÁÕ£À«zÀÝ°è QæAiÉÄ ¸ÁxÀðPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. CdÄð£À£À ¥Á¥À ©üÃgÀÄvÉ «ZÁgÀ¥ÀǪÀðPÀªÁzÀzÀÄÝ, ¸À0¸ÀÌçvÀªÁzÀzÀÆÝ C®è. DzÀÝj0zÀ vÀ£ÀUÉ zsÀªÀÄðzÀ vÀvÀÛ÷é ¸ÀégÀÆ¥À vÀ£ÀUÉ UÉÆwÛ®èªÉ0zÀÄ M¦àPÉÆ0qÉÃ

¥ÀÈZÁÒ«Ä vÁé0 zsÀªÀÄð¸À0ªÀÄÆqsÀZÉÃvÁB

J0zÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ£É.

PÀȵÀÚ CdÄð£À¤UÉ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ "¥ÀæºÀ¸À¤ßªÀ", "¥ÀæeÁÕªÁzÁ0±ÀÑ ¨sÁµÀ¸ÉÃ" - J0zÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ CdÄð£À£À eÁÕ£À ¨sÁæ0w d£Àå - AiÀÄxÁxÀð eÁÕ£ÀªÀ®è J0zÀÄ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀĪÀ£ÀÄ.

"zsÀªÀÄð±ÀæzÉÞAiÀÄļÀî CdÄð£À£ÉÃ, eÁw zsÀªÀÄðUÀ¼À §UÉÎ PÀ¼ÀªÀ¼À¥Àr¹zÉ. ¤£Àß eÁwAiÀÄ zsÀªÀÄðªÉãÀÄ? £É£À¥ÀÅ ªÀiÁrPÉÆÃ. ¤£Àß ¸ÀézsÀªÀÄð ªÀÄgÉAiÀÄ¢gÀÄ".

DvÀä «µÀAiÀĪÉà CdÄð£À£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ªÀÄÆ®ªÁVzÉ. DvÀä¸ÀégÀÆ¥À eÁÕ£À¢0zÀ J¯Áè ¥Àæ±ÉßUÀ½UÀÆ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. DzÀÝj0zÀ DvÀäeÁÕ£ÀzÀ CjªÀÅ CvÁåªÀ±ÀåPÀ.

¥Àæ¥À0ZÀzÀ ZÀ®£ÉUÉ §æºÀä ±ÀQÛAiÉÄà ZÁ®£É PÉÆqÀĪÀ0vÀºÀzÀÄ. J¯Áè C¤vÀåUÀ¼À »0zÉ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀUÉ PÁAiÀÄð ¤gÀvÀªÁVgÀĪÀ ZÉÊvÀ£ÀåªÉà §æºÀä. C¸ÀvÁÛVgÀĪÀÅzÀÄ ¥Àæ¥À0ZÀªÀÅ §æºÀäªÀÅ ¸ÀvÁÛ G¼ÀîzÀÄÝ. §æºÀäzÀ C¹ÛvÀéªÉà ¯ÉÆÃPÀPÉÌ DzsÁgÀ.

²æà PÀȵÀÚ CdÄð£À£À ¥Àæ±ÉßUÉ PÀÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ GvÀÛgÀªÀÅ ¤vÁå¤vÀå ªÀ¸ÀÄÛ «ªÉÃPÀ¢0zÀ ºÉÆgÀqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. AiÀÄÄzÀÞQæAiÉÄ C¤vÀå.

£Á¸ÀvÉà «AiÀÄvÉà ¨sÁªÉÇà £Á¨sÁªÉÇà «ÃzÀåvÉà ¸ÀvÀB |
G¨sÀAiÉÆÃgÀ¹ zÀȵÉÆÖÃ0vÀ ¸ÀÛvÀÛ÷é£ÀAiÉÆà ¸ÀÛvÀÛ÷ézÀ²ð©üB |
|

EgÀÄ«PÉ E®è¢gÀĪÀÅzÀj0zÀ (C¸ÀwÛ¤0zÀ) EgÀÄ«PÉ ºÀÄlÄÖªÀÅ¢®è. (C0zÀgÉ E®èzÀÄÝ ºÀÄlÄÖªÀÅ¢®è. EgÀĪÀÅzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è) EgÀĪÀÅzÀÄ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ. C¹ÛvÀé - £Á¹ÛvÀé - EªÀÅUÀ¼À eÁÕ£À CjvÀªÀ£ÀÄ vÀvÀézÀ²ð.

CdÄð£À ¥ÁætºÀvÉå §UÉÎ C®èªÉà ¥Àæ²ß¹zÀÄÝ? E°è AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀ¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ J0§ ¥Àæ±Éß K¼ÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ £Á±À«®èªÉÇÃ, «PÁgÀ«®èªÉÇà CzÉà ¸Àvï, ¸ÀvÁ, ¸ÀvÀå. EzÉà C«£Á²AiÀiÁzÀ §æºÀäªÀ¸ÀÄÛ.

C«£Á²vÀÄ vÀ¢é¢ÞAiÉÄãÀ ¸ÀªÀð«ÄzÀ0 vÀvÀªÀiï - AiÀiÁªÀÅzÀj0zÀ F «±ÀéªÉ®èªÀÇ ªÁ妹PÉÆ0rgÀĪÀÅzÉÆà CzÀÄ C«£Á² J0zÀÄ w½, £Á±ÀgÀ»vÀªÁVgÀĪÀ EzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ £Á±À ªÀiÁqÀ¯ÁgÀgÀÄ.

«zÀÄåvÀÛ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁUÀzÀÄ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ Gj¸ÀĪÀ §¯ïâ, lÆå¨ï ªÀÄÄ0vÁzÀĪÀÅ ¨É¼ÀVzÁUÀ «zÀÄåwÛ£À C£ÀĨsÀªÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ ¨É¼ÀUÀĪÀ §¯ïà, lÆå¨ïUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁrzÀgÀÆ «zÀÄåvÀÛ£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀÄ. C0vÉAiÉÄà DvÀä DAiÀiÁ ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ vÀPÀÌ0vÉ ¨É¼ÀUÀÄwÛzÉ. DzÀgÉ CzÀgÀ »0zÉ EgÀĪÀ ±ÀQÛ C«£Á².

C0vÀªÀ0vÀ EªÉÄà ¯ÉÆÃPÁ ¤vÀå¸ÉÆåÃPÁÛB ±ÀjÃjtB |
C£Á²£ÉÆÄ¥ÀæªÉÄÃAiÀĸÀå vÀ¸ÁäzÀÄåzsÀå¸Àé ¨sÁgÀvÀ ||

£ÀªÀÄä zÉúÀUÀ¼ÀÄ ±Á±ÀévÀªÀ®è. DzÀgÉ zÉúÀzÉƼÀVgÀĪÀ DvÀä ZÉÊvÀå£ÀåªÁzÀgÉÆà ¤vÀå £Á±À gÀ»vÀªÁzÀzÀÄ. C«£Á²AiÀiÁzÀ DvÀäªÀ£ÀÄß PÀwÛ¬Ä0zÀ°Ã, ¨Át¢0zÁUÀ°Ã PÉÆ®è¯ÁUÀzÀÄ. DzÀÝj0zÀ JzÉÝüÀÄ. AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀÄ (£ÉÊ£À0c0zÀ0w ±À¸ÁÛçtÂ...........) ºÁUÁzÀgÉ PÉÆ®ÄèªÀªÀ£ÁgÀÄ? PÉÆ°è¹PÉƼÀÄîªÀªÀ£ÁgÀÄ? EzÀ£ÀÄß E§âgÀÆ CjAiÀÄgÀÄ. FvÀ PÉÆ®ÄèªÀÅzÀÆ E®è. DvÀ PÉÆ°è¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÆ E®è. KPÉ0zÀgÉ DvÀä ªÀ¸ÀÄÛ CªÀåAiÀĪÁzÀzÀÄÝ.

£ÀeÁAiÀÄvÉà «ÄæAiÀÄvÉà ªÁ PÀzÁa |
£ÁßAiÀÄ0 ¨sÀÆvÁé¨sÀ«vÁ ªÁ£À ¨sÀÆAiÀÄB ||
CeÉÆävÀåB ±Á±ÀévÉÆÄAiÀÄ0 ¥ÀÅgÁuÉÆà |
£ÀºÀ£ÀåvÉà ºÀ£ÀåªÀiÁ£Éà ±ÀjÃgÉà ||

DvÀä ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ d£Àä, ªÀÄÈvÀÄåUÀ½®è. ¸ÀªÀðzÁ EzÀÄ (DvÀä) EgÀĪÀÅzÀÄ. DvÀä Cd, ¤vÀå, ±Á±ÀévÀ, ¥ÀÅgÁt zÉúÀ £Á±ÀªÁzÀgÀÆ DvÀä£Á±ÀªÁUÀzÀÄ. CdÄð£À, AiÀÄÄzÀÞzÀ°è PÉÆ®è¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ J0§ÄzÉà ¤£Àß zÀÄBR C®èªÉÃ? PÉÆ0zÀgÉ £Á±ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ zÉúÀªÉÇÃ? zÉûAiÉÆÃ? zÉûAiÀiÁzÀ DvÀäªÀ®è.

£ÁAiÀÄ0 ºÀ0w £ÀºÀ£ÀåvÉà |
zÉûà ¤vÀåªÀĪÀzsÉÆåÄAiÀĪÀiï||

±Á±ÀévÀªÀ®èzÀ zÉúÀPÁÌV zÀÄBR ¥ÀqÀĪÉAiÀiÁ? ¤Ã£ÀÄ CvÀÛgÀÆ zÉúÀ G½AiÀÄzÀÄ. DzÀÄ £Á±ÀªÁUÀvÀPÀÌzÉÝÃ.

eÁvÀ¸Àå » zsÀÄæªÉÇà ªÀÄÈvÀÄåB |

d£Àä ºÉÆ0¢zÀªÀ¤UÉ ªÀÄÈvÀÄå R0rvÁ.

£ÁªÀÅ c0¢AiÀiÁzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÉƸÀ ªÀ¸ÀÛç vÉÆlÖ0vÉ, DvÀä M0zÀÄ zÉúÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ zÉúÀªÀ£ÀÄß zsÀj¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. fÃtðªÁzÀ ªÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ UÀnÖ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®èªÉÇà ºÁUÉAiÉÄà fÃtðªÁzÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß UÀnÖ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀÄ. CzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀazÀ ºÉÆgÀvÀÄ zÉûAiÀiÁzÀ fêÀPÉÌ ¥Àj±ÀÄzÀÞvÉ G0mÁUÀzÀÄ. DzÀÝj0zÀ ¥Á¦µÀÖ zÉúÀªÀ£ÀÄß vÁåUÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆgÀvÀÄ fêÀPÉÌ G¥ÀPÁgÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝj0zÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è §gÀĪÀ ªÀÄÈvÀÄ嫤0zÀ G¥ÀPÁgÀªÉà «£ÀB C¥ÀPÁgÀªÀ®è. £ÀÆvÀ£À ªÀ¸ÀÛç ¥Áæ¦ÛAiÀÄ0vÉ £ÀÆvÀ£À zÉúÀzsÁgÀuÉAiÀÄ ¯Á¨sÀ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀÅzÀÄ.

¸ÁªÀÅ C¤ªÁAiÀÄðªÁV §0zÀgÉ §gÀ°. CzÀÄ £À¤ß0zÀ¯Éà DUÀ¨ÉÃPÉÃ? D ¥Á¥ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ C0n¹PÉƼÀî¨ÉÃPÉÃ? J0§ÄzÀÄ CdÄð£À£À ¥Àæ±ÉßAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀPÉÌ ²æÃPÀȵÀÚ ¸ÀézsÀªÀÄð PÀvÀðªÀåvÉAiÀÄ G¥ÀzÉñÀ ¤ÃqÀĪÀ£ÀÄ.

¸À±ÉõÀ÷

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer