Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

PÀªÀÄð gÀºÀ¸Àå

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

¥ÀǪÀðzÀ°è ¥ÀæeÁ¥Àw AiÀÄdÕ ¸À»vÀgÀ£ÁßVAiÉÄà ¥ÀæeÁ ¸À馅 ªÀiÁr, EzÀÄ ¤ªÀÄUÉ EµÀÖªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ PÁªÀÄzsÉãÀĪÁUÀ° J0zÀ£ÀÄ. F AiÀÄdÕ¢0zÀ zÉêÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀĦæÃvÀgÀ£ÁßV ªÀiÁr D zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸À0vÉÆõÀUÉƽ¸ÀÄvÁÛgÉ.

EµÁÖ£ï ¨sÉÆÃUÁ£ï » ªÉÇÃzÉêÁ zÁ¸Àå0vÉà AiÀÄdÕ ¨sÁ«vÁB
vÉÊzÀðvÁÛ£À¥ÀæzÁAiÉÄʨsÉÆåà AiÉÄà ¨sÀÄ0PÉÛà ¸ÉÛãÀ KªÀ ¸ÀB

AiÀÄdÕ¢0zÀ ¸ÀĦæÃvÀgÁzÀ zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¦æAiÀĪÁzÀ ¨sÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß zÁ£À - zsÀªÀÄðUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ zÉêÀvÉUÀ½UÉ PÉÆqÀzÉà C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ£ÉÆà DvÀ PÀ¼Àî£Éà ¸Àj.

¨sÀUÀªÀ0vÀ ¤ÃrzÀ ¸À0¥ÀwÛUÉ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£Éà ¸Áé«Ä. £ÁªÀÅ læ¹ÖUÀ½zÀÝ0vÉ. ¢Ã£À - zÀ°vÀjUÉ ºÀ0ZÀ®Ä ªÀiÁvÀæ D ¸À0¥ÀvÀÛ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ¨sÀUÀªÀ0vÀ ¤ÃrzÁÝ£É. vÀ£Àß ¸À0¥ÀwÛ¤0zÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÁ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ0§ÄzÉà zÉêÀgÀ D±ÀAiÀÄ.

¸ÀĨsÁ¶vÀPÁgÀ,

zÁ£À0 ¨sÉÆÃUÉÆà £Á±ÀB wæ¸ÉÆæÃUÀvÀAiÀÄB «vÀÛ¸Àå
AiÉÆà £À zÀzÁw, £À ¨sï0PÉÛÃ, vÀ¸Àå vÀÈwÃAiÀiÁUÀw¨sÀð«µÀåw

J0¢zÁÝ£É.

¸À0¥ÀwÛUÉ zÁ£À, ¨sÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á±À J0§ ªÀÄÆgÀÄ zÁjUÀ¼ÀÄ. AiÀiÁgÀÄ zÁ£À ªÀiÁqÀzÉÃ, vÁ£ÀÆ C£ÀĨsÀ«¸ÀzÉà EgÀĪÀ£ÉÆà CªÀ£À ¸À0¥ÀvÀÄÛ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C0zÀgÉ £Á±ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆ0zÀÄvÀÛzÉ.

²æà PÀȵÀÚ ªÀÄÄ0zÀĪÀjzÀÄ AiÀiÁgÀÄ vÀ£ÀUÉ ¥Áæ¥ÀÛªÁzÀzÀÝ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÉÆ0¢UÉ ºÀ0aPÉƼÀîzÉà vÁ£ÀÄ M§â ªÀiÁvÀæ w£ÀÄߪÀ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ w0zÀzÀÄÝ ¥Á¥ÀªÀ£ÀÄß. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß M§â£À GzÀgÀ ¤«ÄvÀÛ C£Àß ¨ÉìĹPÉƼÀÄîªÀªÀ£ÀÄ, ¸ÁéyðAiÀiÁUÀĪÀ£ÀÄ. ¥Á¦AiÀiÁUÀĪÀ£ÀÄ.

¨sÀÄ0dvÉà vÉÃvÀéWÀ0 ¥Á¥Á AiÉÄà ¥ÀZÀ£ÁÛ÷åvÀä PÁgÀuÁvï

DzÀÝj0zÀ dUÀZÀÒQÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆ0qÀÄ ¯ÉÆÃPÀPÁAiÀÄð £ÀqɸÀĪÀÅzÉà AiÀÄdÕ. ¸À0¥ÀvÀÛ£ÀÄß ¸ÁéxÀðPÁÌV Ej¹PÉƼÀîzÉà EvÀgÀjUÀÆ ºÀ0a CªÀgÀ D£À0zÀzÀ°è vÁ£ÀÄ ¸À0vÀ¸À¥ÀqÀĪÀÅzÉà zÁ£À.

¥ÀgÀ¸ÀàgÀ »vÀ a0vÀ£É ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ªÀUÀðzÀ ªÀÄzsÉå EgÀ¨ÉÃPÀÄ. «±ÉõÀªÁV ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£ÉÆåãÀåªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀPÉÌ ¥ÉæÃgÀPÀªÁzÀ ¥ÀæªÀÈwÛ ¸ÉÆÃzÀgÀ ¥ÀæªÀÈwÛ, AiÀÄdÕªÀÅ ¸ÀªÀĸÀÛ ¯ÉÆÃPÀPÀÆÌ »vÀªÀ£ÀÄß0lĪÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄð. CzÀPÁÌV AiÀÄdÕ. C0vÀºÀ PÀªÀÄðªÉà zsÀªÀÄð. ªÉÃzÀ »ÃUÉ ºÉýzÉ:

AiÀÄeÉÕãÀ AiÀÄdÕ ªÀÄAiÀÄd0vÀ zÉêÁB
vÁ¤ zsÀªÀiÁðt ¥ÀæxÀªÀiÁ£Áå¸À£ï

zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀȶÖAiÀÄ D¢AiÀÄ°è ¥À0ZÀ ªÀĺÁ¨sÀÆvÀUÀ¼À£ÀÄß CzÀPÉÌ «»vÀªÁzÀ PÀªÀÄðUÀ¼À°è «¤AiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ F±ÀégÁgÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀgÀÄ. CzÉà ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ AiÀÄdÕ. CzÉà zsÀªÀÄðPÉÌ D¢. ¨sÀªÀ0vÀ£À ¤AiÀĪÀÄzÀ0vÉ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÉÃ, ¤AiÀĪÀÄ G®è0WÀ£É ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÉà zsÀªÀÄð. ¸Àé«»vÀ PÀªÀiÁðZÀgÀuÉAiÉÄà zsÀªÀÄð. EzÀ£Éßà ªÁå¸À, ªÁ°äÃQ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁPÀ«UÀ¼ÀÄ ºÉýzÁÝgÉ.

Erà «±ÀéªÉà F±ÀégÀ£À ¸À¤ß¢üAiÉÄ0§ UÀÆr£À°è CqÀVPÉÆ0rzÉ
AiÀÄvÀæ «±Àé0 ¨sÀªÀvÉåÃPÀ ¤ÃqÀªÀiï

C©üeÁÕ£À ±ÁPÀÄ0vÀ®zÀ°è PÁ½zÁ¸À »ÃUÉ ºÉýzÁÝ£É:

vÀªÀ ¨sÀªÀvÀÄ ©qËeÁB ¥ÁædåªÀȶÖB ¥ÀæeÁ¸ÀÄ
vÀéªÀĹ «vÀvÀAiÀÄeÉÆÕà ªÀfæt0 ¦æÃtAiÀĸÀé

¨sÀÆ«ÄAiÉÆqÉAiÀÄ£ÉÃ, ¤£Àß zÉñÀzÀ°è GvÀÛªÀÄ ªÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß E0zÀæ ¸ÀÄj¸À°. zÉêÀvÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀÄdÕUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ (ªÀļÉ) ¸ÀĦæÃvÀUÉƽ¸ÀÄ. F ¨sÀUÀªÀZÀÒQÛUÀ¼ÉÆ0¢UÉ vÁ£ÀÆ M0zÀÄ J0zÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀ ¸ÀzÀªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À ªÀåªÀ¸ÉÜ zÉÆgÀQ¹PÉÆnÖzÉ. CzÉà zsÀªÀÄð. F CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉà ¸ÀvÀ̪ÀÄð.

²æà PÀȵÀÚ, DvÀäeÁÕ¤AiÀiÁzÀªÀ¤UÉ ¸Àé¥ÀæAiÉÆÃd£Á¥ÉÃPÉë E®è. CªÀ£ÀÄ ¯ÉÆÃPÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁÌV, ¥sÀ¯Á¥ÉÃPÉë¬Ä®èzÉà PÀªÀÄð ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. DzÀÝj0zÀ

vÀ¸ÁäzÀ¸ÀPÀÛB ¸ÀvÀvÀ0 PÁAiÀÄð0 PÀªÀÄð ¸ÀªÀiÁZÁgÀ

AiÀiÁªÀ eÁÕ¤AiÀÄÄ ¸ÁªÁðvÀä zÀȶ֬Ä0zÀ ¸ÀévÀB PÀªÀÄð ªÀiÁqÀĪÀ£ÉÆà CªÀ£À PÀªÀÄðªÉà ¯ÉÆÃPÀ »vÀPÁjAiÀiÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. eÁÕ¤AiÀÄÄ ¯ÉÆÃPÀ ¸À0UÀæºÀPÉÆÌøÀÌgÀ PÀªÀÄð ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. EzÀ£Éßà «zÁågÀtågÀÄ ºÉýgÀĪÀÅzÀÄ;

eÁÕ¤£Á ZÀjvÀÄ0 ±ÀPÀå0 ¸ÀªÀÄåUÁæeÁ墯ËQPÀªÀiï

¥ÉèÃmÉÆà ¸ÀºÀ EzÉà C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀnÖzÁÝ£É. ©üõÀägÀÄ EzÀ£Éßà ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¤£ÀUÉãÉÆà ¸ÀéUÀð, gÁdå, ¨sÉÆÃUÀ ¨ÉÃqÀ C£ÀߧºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÉAiÉÆà («±Àé) CzÀgÀ ¸Áé«ÄAiÀÄ ¸ÀĦæÃwUÁV PÀªÀÄð ªÀiÁqÀÄ.

CdÄð£À, ¤£ÀV0vÀ ¥ÀǪÀðzÀ°è ¤£ÀV0vÀ »jAiÀÄgÁzÀ eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ PÀªÀÄð ªÀiÁrzÁÝgÉ d£ÀPÁ¢UÀ¼ÀÄ.

PÀªÀÄðuÉʪÀ » ¸À0¹¢ÞªÀiÁ¹ÜvÁ d£ÀPÁzÀAiÀÄB
¯ÉÆÃPÀ ¸À0UÀæºÀªÉÄêÁ¦ ¸À0¥À±Àå£ÀÌvÀÄð ªÀĺÀð¹

¥ÀgÀªÀÄ eÁÕ¤AiÀiÁzÀ gÁdåªÁ¼ÀÄvÁÛ §æºÀädÕ£ÁVAiÀÄÆ PÀªÀÄðvÁåUÀ ªÀiÁqÀ°®è. ªÀĺÁvÀägÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄzÀåzÁZÀgÀw ±ÉæõÀ×B vÀvÀÛzÉêÉvÀgÉÆà d£ÀB
¸ÀAiÀÄvÀàªÀiÁt0 PÀÄgÀÄvÉà ¯ÉÆÃPÀ¸ÀÛzÀ£ÀĪÀvÀðvÉÃ

CdÄð£À, £À£Àß GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆÃ. £Á£ÀÄ KPÉ F ¯ÉÆÃPÀzÀ°è PÀªÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÉ?

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer