Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

PÀªÀÄð gÀºÀ¸Àå

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

CdÄð£À, £À£Àß GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆÃ. £Á£ÀÄ KPÉ F ¯ÉÆÃPÀzÀ°è PÀªÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÉ? J®èPÀÆÌ £Á£Éà ¥Àæ¨sÀĪÁVzÀÝgÀÆ ¯ÉÆÃPÀPÀPÁåtPÁÌV PÀªÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. CzÀPÁÌV ¤gÀ0vÀgÀªÁV zsÀªÀÄð£Á±ÀªÁzÁUÀ CzsÀªÀÄðzÀ GzÁÞgÀPÁÌV ¯ÉÆÃPÀzÀ°è CªÀvÀj¸ÀĪÉ. ¸ÀdÓ£ÀgÀ£ÀÄß gÀQë¹, zÀĵÀÖgÀ£ÀÄß ²Që¸ÀĪÉ. zsÀªÀÄð ¸À0¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁqÀĪÉ.

AiÀÄzÁ AiÀÄzÁ » zsÀªÀÄð¸Àå..........

¥ÀgÀ»vÀPÁÌV ªÀiÁrzÀ ¤B¸ÁéxÀð AiÀÄdÕªÀ£ÀÄß ¨sÀUÀªÀ0vÀ ¥Àæ±À0¸É ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. ¥ÀgÀªÀiÁvÀä eÁÕ¤AiÀÄÆ ¯ËQPÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß C®PÀë ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀ®è.

¸ÀPÁÛB PÀªÀÄðtå«zÁé0¸ÉÆà AiÀÄxÁPÀĪÀð0w¨sÁgÀvÀ
PÀÄAiÀiÁð¢ézÁé0¸ÀÛxÁ¸ÀPÀÛB aPÉõÀÄð ¯ÉÆÃPÀ¸À0UÀæºÀªÀiï

EzÉà PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀzÀ ¸ÁgÀ ¸ÀÆvÀæ

AiÀÄvÀÄàgÀĵÉÆà ªÀÄ£À¸Á©üUÀZÀÒw
vÀzÁéZÁ ªÀzÀw | vÀvÀ̪ÀÄðuÁ PÀgÉÆÃw

¸ÀvÀÄàgÀĵÀ AiÀiÁªÀ M¼ÉîAiÀÄzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀ°è a0w¸ÀĪÀ£ÉÆà (PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß) CzÀ£ÀÄß ªÀiÁw¤0zÀ ºÉüÀĪÀ£ÀÄ. CzÀ£Éßà vÀ£Àß PÀªÀÄðzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. eÁÕ£À PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß PÀĽvÀÄ ²æÃPÀȵÀÚ »ÃUÉ ºÉýzÁÝ£É.

d£À ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ0vÉ eÁÕ¤AiÀÄÆ PÀªÀÄð¤gÀvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÁªÀiÁ£Àå£ÀÄ vÁ£ÀÄ PÀªÀÄð ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ J0zÀÄ w½¢gÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ eÁÕ¤ ªÀiÁvÀæ vÁ£ÀÄ PÀvÀðȪÀ®è, PÀvÀðÈ ¥ÀæPÀÈw J0zÀÄ w½¢gÀĪÀ£ÀÄ.

E§âgÀÄ PÀªÀÄð ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è PÀªÀiÁðZÀgÀuÉ eÁÕ£ÀPÉÌ ¥ÀǪÀð ¹zÀÞvÉ, vÀvÀéeÁÕ¤UÀ¼À°è PÀªÀiÁðZÀgÀuÉ eÁÕ£ÀzÀ ¥sÀ°vÁ0±À. DzÀÝj0zÀ CdÄð£À, ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁrzÀ PÀªÀÄðzÀ ¥sÀ® ¤£ÀßzÀ®è. CzÀÄ AiÀiÁªÀ ¥sÀ®ªÁzÀgÀÆ ¨sÀUÀªÀ0vÀ¤UÉ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ J0zÀÄ w½zÀÄ ¤gÀ¥ÉÃPÉë¬Ä0zÀ ªÀĪÀÄvÉ ©lÄÖ, dégÀ ©lÄÖ ¨sÀAiÀÄ«®èzÉ AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀÄ.

ªÀÄ¬Ä ¸ÀªÁðt PÀªÀiÁðt ¸À0£Àå¸ÁåzsÁåvÀä ZÉÃvÀ¸Á
¤gÁ²Ã¤ðªÀÄðªÉÆèsÀÆvÁé AiÀÄÄzsÀå¸Àé «UÀvÀdÑgÀB

¥ÀæPÀÈw (¥ÀǪÀð d£Àä ªÁ¸À£Á ±ÀQÛ) AiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ¸ÀézsÀªÀÄð gÀÆ¥ÀªÁzÀ PÀªÀÄð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀªÀÄð C¤ªÁAiÀÄðªÁzÀÝj0zÀ ¸ÀézsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß CjvÀÄ PÀªÀÄð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ.

±ÉæÃAiÀiÁ£Àì÷ézsÀªÉÆðà «UÀÄtB ¥ÀgÀzsÀªÀiÁðvÀì÷é£ÀĶ×vÁvï
¸ÀézsÀªÉÄðà ¤zsÀ£À0 ±ÉæÃAiÀÄB ¥ÀgÀzsÀªÉÆðà ¨sÀAiÀiÁªÀºÀB

CdÄð£À, ¤Ã£ÀÄ PÀëwæAiÀÄ£ÁVgÀĪÀÅzÀj0zÀ AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¤£Àß zsÀªÀÄð. AiÀiÁgÀÄ «gÁUÀªÀ£ÀÄß ¤dªÁV C0vÀgÀ0UÀzÀ°è ºÉÆ0¢zÁÝgÉÆà CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸À£Áå¸ÀPÉÌ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ¸À£Áå¸ÀPÉÌ C¢üPÁjAiÀÄ®è. ¸ÀézsÀªÀÄðzÀ°è ºÉZÀÄÑ UÀÄt«®èzÉà ºÉÆÃzÀgÀÆ D zsÀªÀÄð ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà PÀvÀðªÀå. ¥ÀgÀzsÀªÀÄð ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄß0lÄ ªÀiÁqÀĪÀ0vÀºÀzÀÄ.

CdÄð£À, PÀªÀÄð ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæPÀÈwAiÀiÁzÀÝj0zÀ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß AiÀÄÄzÀÞ PÀªÀÄð ªÀiÁqÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ. PÀëwæAiÀÄ£ÁzÀ ¤£Àß ¸ÀºÀd ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß CzÀÄ«Ä »rAiÀÄĪÀÅzÉà PÀªÀÄðªÉÃ?

£À» PÀ²Ñvï PÀëtªÀĦ eÁvÀÄ wµÀ×0vÀåPÀªÀÄðPÀÈvï

¯ÉÆÃPÀzÀ°è M0zÀÄ PÀëtªÀÇ AiÀiÁgÀÆ PÀªÀÄð ªÀiÁqÀzÉ EgÀ¯ÁgÀgÀÄ. PÀªÀÄð ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÁzÀÝj0zÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸ÀvÀ̪ÀÄð, AiÀiÁªÀÅzÀÄ zÀĵÀ̪ÀÄð J0§ÄzÀ£ÀÄß w½zÀÄ ¤£Àß zsÀªÀÄð PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄ. ¤£Àß zsÀªÀÄð ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÁætªÀzsÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ ¤£Àß PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¤B¸ÁéxÀð §Ä¢Þ¬Ä0zÀ ªÀiÁrzÀgÉ CzÀÄ ¥Á¥ÀªÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ.

¤£Àß PÁAiÀÄðzÀ°è ¸ÁéxÀð zÀȶ֬ÄzÀÝgÉ ¥Á¥À §gÀÄvÀÛzÉ. £ÁåAiÀÄ - zsÀªÀÄðPÁÌV, «±ÀézsÀªÀÄðPÁÌV AiÀÄÄzÀÞ ¨ÉÃPÀÄ. F±ÀégÁ¥Àðt §Ä¢Þ¬Ä0zÀ PÀªÀÄð ªÀiÁrzÀgÉ CzÀÄ ¥ÁvÀPÀªÁUÀĪÀÅ¢®è; vÁgÀPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer