Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

PÀªÀÄð gÀºÀ¸Àå
PÀªÀÄðzÀ°è CPÀªÀÄð

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

CdÄð£À £Á£ÀÄ £À£Àß ««zsÀ CªÀvÁgÀUÀ½0zÀ PÀ«Äð J¤¹zÀgÀÆ £À£ÀUÉ PÀªÀÄð §0zsÀ£À«®è.

"£À ªÉÄà PÀªÀÄð¥sÀ¯Éà ¸ÀàçºÁ"

¥ÀǪÀðdgÀÄ vÀªÀÄä PÀªÀÄð ªÀiÁrzÀ0vÉ ¤Ã£ÀÆ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À ¦æÃwUÁV zsÀªÀÄð PÀvÀðªÀå §Ä¢Þ¬Ä0zÀ AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁrzÀgÀÆ CzÀÄ AiÀÄÄPÀÛªÉà DUÀĪÀÅzÀÄ.

KªÀ0 eÁÕvÁé PÀÈvÀ0 PÀªÀÄð ¥ÀǪÉðÊgÀ¦ ªÀÄĪÀÄÄPÀÄëü©B
PÀÄgÀÄ PÀªÉÄðʪÀ vÁ¸ÁävÀÛ÷é0 ¥ÀǪÉðÊB ¥ÀǪÀðvÀgÀ0PÀÈvÀªÀiï

¥ÀǪÀðzÀ°è ¥Áæ¥À0aPÀ ¨sÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß §AiÀĹzÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è. ªÉÆÃPÁëyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÀªÀÄð ªÀiÁrzÀgÀÄ.

«PÀªÀÄðuÉÆúÀå¹ ¨ÉÆÃzsÀªÀå0 ¨ÉÆÃzÀÞªÀå0 ZÀ «PÀªÀÄðtB
CPÀªÀÄðt±ÀÑ ¨ÉÆÃzÀÞªÀå0 UÀºÀ£Á PÀªÀÄðjuÉÆà UÀwB

PÀªÀÄð ªÀÄÆgÀÄ «zsÀªÁVzÉ - «»vÀ PÀªÀÄð, «PÀªÀÄð (¤¶zÀÞ PÀªÀÄð)

CPÀªÀÄð - ¤°ð¥ÀÛªÁVgÀĪÀÅzÀÄ. F ªÀÄÆgÀÄ PÀªÀÄð ¸Àé¨sÁªÀ w½AiÀĨÉÃPÀÄ. KPÉ0zÀgÉ PÀªÀÄðzÀ ªÀiÁUÀð UÀºÀ£ÀªÁzÀzÀÄÝ.

«»vÀPÀªÀÄð C0zÀgÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ PÉ®¸À. AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÉÆÝà CzÀÄ. «PÀªÀÄðªÉ0zÀgÉ ¤¶zÀÞ PÀªÀÄð, AiÀÄÄPÀÛªÀ®èzÀÄÝ.

CPÀªÀÄðPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ CxÀðUÀ¼ÀÄ ¸ÁzsÀå.

1. «»vÀ PÀªÀÄð ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ. vÀ£Àß PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ, K£À£ÀÆß ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ.
2. «»vÀ PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀiÁr CzÀgÀ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ C0n¹PÉƼÀî¢gÀĪÀÅzÀÄ. PÀªÀÄð ªÀiÁrzÀgÀÆ ªÀiÁqÀzÀ0vÉ ¤²Ñ0vÀ£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ.
3. «PÀªÀÄð - ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀ PÀªÀÄð - CPÁAiÀÄð

PÀªÀÄðtå PÀªÀÄð AiÀÄB ¥À±ÉåÃvï CPÀªÀÄðt ZÀ PÀªÀÄðAiÀÄB
¸À§Ä¢ÞªÀÄ£ï ªÀÄ£ÀĵÀå ¸À0AiÀÄÄPÀÛB PÀÈvÀì÷ß PÀªÀÄðPÀÈvï

AiÀiÁgÀÄ PÀªÀÄðzÀ°è CPÀªÀÄðªÀ£ÀÄß, CPÀªÀÄðzÀ°è PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ£ÉÆà CªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ°è §Ä¢ÞªÀ0vÀ, AiÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀÄð ªÀiÁrzÀªÀ£ÀÄ.

F ±ÉÆèÃPÀzÀ°è PÀªÀÄð vÀvÀÛ÷éªÀ£Éß®è CqÀV¹nÖzÁÝ£É. PÀªÀÄðzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝgÀÆ ªÀÄ£À¹ì£À°è ¸Àé®àªÀÇ GzÉÝñÀ ºÉÆ0¢gÀĪÀÅ¢®è. ¥sÀ¯Á¥ÉÃPÁë zÀ馅 EgÀĪÀÅ¢®è. DvÀ ¸ÀPÀ® PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjuÁªÀÄPÀÆÌ M¼ÀUÁUÀzÉ EgÀĪÀ£ÀÄ. C0zÀgÉ ¤°ð¥ÀÛ£ÁVgÀĪÀ£ÀÄ. CzÀ£Éßà ²æà PÀȵÀÚ ¥ÀzÀä ¥ÀvÀæ«Ä ªÁ0¨sÀ¸Á J0zÀÄ ¤zÀ±Àð£À ¤ÃrzÁÝ£É.

¤Ãj£À°è PÀªÀÄ®zÀ J¯É ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ F «±ÀézÀ°è fë¸À¨ÉÃPÀÄ. §»gÀ0UÀªÁV ¯ÉÆÃPÀzÀ D±ÀæAiÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. C0vÀgÀ0UÀzÀ°è «ZÁgÀzÀ ¸ÀĽUÉ ¹Q̺ÁQPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ. PÀªÀÄðzÀ°è avÀÛ «PÁgÀªÀ£ÁßUÀ°Ã PÀªÀÄðPÉèñÀªÀ£ÁßUÀ°Ã ºÉÆ0zÀ¨ÁgÀzÀÄ. EzÀ£Éßà ¥ÁæaãÀ ªÁPÀåªÉÇ0zÀÄ »ÃUÉ ºÉýzÉ.

C¯ÉÃ¥ÀªÁzÀ ªÀiÁ²ævÀå ²æÃPÀȵÀÚ d£ÀPÁªÀŨsË

C¸À0UÀ PÀªÀÄðB
PÀªÀÄð¥sÀ® ¸À0UÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ, ¤vÀå vÀÈ¥ÀÛ£ÁV ¤gÁ±ÀæAiÀÄ£ÁVgÀĪÀ CªÀ£ÀÄ PÀªÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝgÀÆ CªÀ£ÀÄ ¤dªÁV K£À£ÀÆß ªÀiÁqÀÄwÛ®è. ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß ¸À0¸ÁgÀzÀ §0zsÀ£ÀPÉÌ PÀnÖ ºÁQgÀĪÀÅzÉà ¥sÀ¯Á¥ÉÃPÉë. E0xÀ ¤µÁ̪ÀÄPÀ«Äð PÀªÀÄð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀj0zÀ ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÁ PÁAiÀÄðzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁV CzÀÄãvÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. »ÃUÉ ¸ÀªÀiÁdPÁÌV, zÉñÀPÁÌV vÀªÀÄä£Éßà ¸ÀªÀĦð¹PÉÆ0qÀ0vÀºÀ ªÀĺÁvÀägÀÄ £ÀªÀÄä°è EzÉÝà EgÀĪÀªÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¥ÁævÀB ¸ÀägÀtÂÃAiÀÄgÉà DVzÁÝgÉ. gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è gÁªÀÄ£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ "gÁªÀĸÀå CQë¥Àé PÀªÀÄðtB" J0zÀÄ ªÁ°äÃQ ªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀÅ£ÀB §¼À¹zÁÝgÉ. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è zsÀªÀÄðgÁd£ÀÆ PÀªÀÄðAiÉÆÃVAiÉÄà DVzÁÝ£É. C0vÀºÀ ªÀĺÁvÀägÀÄ ¤vÀå vÀÈ¥ÀÛgÀÄ ¥sÀ¯Á¸ÀQ۬ĮèzÉ ¯ÉÆÃPÀ PÀ¯ÁåtPÁÌV zÀÄrAiÀÄĪÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¨sÀUÀªÀ0vÀ »ÃUÉ G¥ÀzÉò¹zÁÝ£É.

AiÀÄzÀÈZÁÒ¯Á¨sÀ¸À0vÀĵÉÆÖà zÀé0zÁéwÃvÉÆà «ªÀÄvÀìgÀB
¸ÀªÀÄB ¹zÁÞªÀ¹zËÞZÀ PÀÈvÁå¦ £À ¤§zsÀåvÉÃ

vÁ£ÁV §0zÀÄzÀgÀ°è vÀÈ¥ÀÛ£ÁV zÀé0zÀéªÀ£ÀÄß «ÄÃj ªÀiÁvÀìAiÀÄð«®èzÉ, ¹¢Þ - C¹¢ÞUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄ §Ä¢ÞAiÀÄļÀîªÀ£ÁV EgÀĪÀ AiÉÆÃV PÀªÀÄð ªÀiÁrzÀgÀÆ §zÀÞ£ÁUÀĪÀÅ¢®è. gÁUÀ zÉéõÁ¢UÀ½V0vÀ ªÉÄîàlÖ ªÀÄ£ÀB¹Üw, C¸ÀÆAiÀiÁ¢UÀ¼À «¸Àdð£É, dAiÀiÁ¥ÀdAiÀÄUÀ¼À°è «PÁgÀªÁUÀzÀ KPÀavÀÛvÉ E0vÀºÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ0¢gÀĪÀªÀ£ÀÄ PÀªÀÄð ªÀiÁrzÀgÀÆ CªÀ¤UÉ §0zsÀ£ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer