Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

PÀªÀÄð gÀºÀ¸Àå
PÀªÀÄð AiÀÄdÕ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

UÀvÀ ¸À0UÀ¸Àå ªÀÄÄPÀÛ¸Àå eÁÕ£ÁªÀ¹ÛvÀ ZÉÃvÀ¸ÀB
AiÀÄdÕAiÀiÁZÀjvÀB PÀªÀÄð¸ÀªÀÄUÀæ0 ¥Àæ«°ÃAiÀÄvÉÃ

¥sÀ¯ÁvÀÄgÀ«®èzÉÃ, ªÁåªÉÆúÀ ©lÄÖ, vÀvÀÛ÷éeÁÕ£À ¤µÀ×£ÁzÀªÀ£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀªÀÄðªÀÅ AiÀÄdÕ. ºÁUÉ AiÀÄdÕªÉ0zÀÄ ªÀiÁrzÀ PÀªÀÄðªÀÅ CªÀ¤UÉ ¥ÀjuÁªÀÄ vÁgÀzÉà ¥ÀÇtðªÁV PÀgÀV ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄdÕ §Ä¢Þ¬Ä0zÀ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄvÁÛ AiÀÄdÕ §Ä¢Þ¬Ä0zÀ¯Éà §zÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ. E°è AiÀÄdÕªÉ0zÀgÉ ºÀªÀ£À, ºÉÆêÀĪÀ®è. J¯Áè ¥ÀÇeÁ PÁAiÀÄðªÀÇ AiÀÄdÕªÉÃ. ªÁåPÀgÀt ±Á¸ÀÛçzÀ°è AiÀÄeï - ¥ÀÇeÁAiÀĪÀiï J0zÀÄ ºÉýzÉ. vÀ£ÀUÉ ¦æAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀgÀgÀ ¦æÃwUÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà AiÀÄdÕ.

eÁÕ¤AiÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ J¯Áè PÀªÀÄðªÀÇ AiÀÄdÕªÉà DVzÉ. AiÀÄdÕzÀ J¯Áè CªÀAiÀĪÀUÀ¼ÀÆ, G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ C¦ð¸ÀĪÀ ºÀ«¸ÀÄì §æºÀä: ºÀ«¸À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ CVß §æºÀä. ºÉÆêÀÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÆ §æºÀä. »ÃUÉ §æºÀä PÀªÀÄ𠤵À×£ÁzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¯Á¨sÀ §æºÀä. ¸ÀªÀðªÀÇ §æºÀä vÀ£ÀäAiÀÄ. ¸ÀªÀð fêÀ£À QæAiÉÄAiÀÄÆ ¥ÀgÀ§æºÀä ¥ÀÇeÉAiÉÄÃ. EzÀ£ÀÄß ªÉÃzÀ »ÃUÉ ºÉýzÉ:

vÀ¸ÉåöÊ£À «zÀĵÉÆÃAiÀÄdÕ¸ÁåvÁä AiÀÄdªÀiÁ£À ±ÀæzÁÞ ¥ÀwßÃ
±ÀjÃgÀ «ÄzsÀäªÀÄÄgÉÆêÉðâ¯ÉÆðêÀiÁ¤ §»£ÉäðÃzÀ²åSÁ
ºÀÈzÀAiÀÄ0, AiÀÄÆ¥ÀB PÁªÀÄ Ddå0 ªÀÄ£ÀÄåB ¥À±ÀÄB....
AiÀĸÀägÀt0 vÀzÀªÀ¨sÀÈxÀB

eÁÕ¤AiÀÄ AiÀÄdÕzÀ ¸ÀégÀÆ¥À »ÃUÉ ºÉýzÁÝgÉ. F AiÀÄdÕPÉÌ DvÀä ZÉÊ£ÀåªÉà AiÀÄdªÀiÁ£À. ±ÀÈzÉÞAiÉÄà ¨sÁAiÉÄð, ±ÀjÃgÀªÉà ¸ËzÉ, ºÀÈzÀAiÀĪÉà AiÀÄÆ¥À¸ÀÛ0¨sÀ, PÁªÀÄUÀ¼Éà Ddå (vÀÄ¥Àà), PÉÆÃ¥ÀªÉà AiÀÄdÕ¥À±ÀÄ. AiÀÄdÕ ¥ÀÇtðªÁ¬ÄvÉ0zÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀiÁ¥À£À ¸ÁߣÀªÉà CªÀ¨sÀÈxÀ eÁÕ¤UÉ ªÀÄgÀtªÉà CªÀ¨sÀÈxÀ ¸ÁߣÀ. KPÉ0zÀgÉ vÀ£Àß fêÀ£À ¸ÁxÀðPÀvÉ §UÉÎ eÁÕ¤UÉ ¸À0vÉÆõÀªÉà ºÉÆgÀvÀÄ zÀÄBR«®è.

§AiÀĹzÀ ¸ÀÄRUÀ¼À£ÀÄß zsÀªÀÄð ªÀiÁUÀðzÀ°è C£ÀĨsÀ«¹zÀgÀÆ CzÉ®è ¨sÀUÀªÀzÀ£ÀÄUÀæºÀ, ¥Àæ¸ÁzÀ J0§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ. §æºÀä ¸ÀägÀuɬÄ0zÀ¯Éà £ÀªÀÄUÉ ±ÀĨsÀªÀÅ0mÁUÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀäöÈwªÀiÁvÉæÃt AiÀÄvÀÄà0¸Á0 §æºÀä vÀ£Àä0UÀ®0 «zÀÄB

EzÀ£Éßà «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄzÀ°è »ÃUÉ ºÉýzÉ.

AiÀĸÀå¸ÀägÀt ªÀiÁvÉæÃt d£Àä ¸À0¸ÁgÀ §0zsÀ£Ávï
«ªÀÄÄZÀåvÉà £ÀªÀĸÀÛ¸ÉäöÊ «µÀÚªÉà ¥Àæ¨sÀ«µÀÚªÉÃ

¨sÀUÀªÀ0vÀ£À ¢ªÀå£ÁªÀÄ ¸ÀägÀuÉ ªÀÄ£ÀzÀ°è vÀÄ0©zÀÝgÉ zÀĵÀÖ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÁgÀzÀÄ.

¸ÀÄR¥ÀqÀĪÀÅzÀÄ ¤¶zÀÞªÀ®è, AiÀÄÄPÀÛ. DzÀÝj0zÀ ¸À0¥ÁzÀ£ÉUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¯É¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉgÉ ¨ÉÃgÉ ªÉõÀ zsÀj¸À¯ÉèÉÃPÀÄ.

GzÀgÀ ¤«ÄvÀÛ0 §ºÀÄPÀÈvÀ ªÉõÀB

±À0PÀgÁZÁAiÀÄðgÀÄ »ÃUÉ G¥ÀzÉò¹zÁÝgÉ:

AiÉÆÃUÀ gÀvÉÆà ªÁ ¨sÉÆÃUÀgÀvÉÆà ªÁ ¸À0UÀgÀvÉÆà ªÁ
¸À0UÀ«»Ã£ÀB | AiÀĸÀå §æºÀät gÀªÀÄvÉà avÀÛ0
£À0zÀw, £À0zÀw, £À0zÀvÉåêÀ

¸À0¸ÁgÀ PÁAiÀÄðªÀÇ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À ¸ÉêÉAiÉÄà DVzÉ J0§ ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ.

vÀ£ÀÄ ¤£ÀßzÀÄ fêÀ£À ¤£ÀßzÉÆà gÀ0UÀ
J£ÀzÁªÀÅzÉÆ0zÀ¤Ã dUÀzÉƼÀÄ £Á PÁuÉ
C£ÀÄ¢£ÀzÀ° §ºÀÄ ¸ÀÄR zÀÄBR ¤£ÀzÀAiÀiÁå

AiÀiÁªÀÅzÉà PÀªÀÄð DZÀj¹zÀgÀÆ, C£ÀĨsÀ«¹zÀgÀÆ CzÀ£Éß®è PÀȵÁÚ¥ÀðtªÀĸÀÄÛ J0zÀgÉ CzÀÄ AiÀÄdÕªÁUÀÄvÀÛzÉ. F ¨sÁªÀ ªÀiÁvÀæ vÀÄnAiÀÄ0a¤0zÀ §gÀzÉ ºÀÈzÀAiÀiÁ0vÀgÁ¼À¢0zÀ ±ÀæzÉÞ¬Ä0zÀ ªÀÄÆr §gÀ¨ÉÃPÀÄ CµÉÖ.

EzÀ£Éßà F ±ÉÆèÃPÀzÀ°è »ÃUÉ ºÉýzÉ:

DvÁä vÀé0 VjeÁªÀÄwB ¥ÀjZÀgÁB ¥ÁæuÁB ±ÀjÃgÀ0 UÀȺÀªÀiï
¥ÀÇeÁvÉà «µÀAiÉÆÃ¥À¨sÉÆÃUÀgÀZÀ£Á ¤zÁæ ¸ÀªÀiÁ¢ü ¹ÜwB
¸À0ZÁgÀB ¥ÀzÀAiÉÆÃB ¥ÀæzÀQët«¢üB ¸ÉÆÛçÃvÁæt ¸ÀªÁðVgÀB
AiÀÄzÀåvÀ̪ÀÄð PÀgÉÆÃ«Ä vÀvÀÛzÀT®0 ±À0¨sÉÆà vÀªÁgÁzsÀ£ÀªÀiï

£ÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæwAiÉÆ0zÀÄ PÀªÀÄðªÀÇ ¨sÀUÀªÀzÁgÁzsÀ£ÉAiÉÄà DVzÉ. "AiÀÄdÕ¸ÁåvÁä AiÀÄdªÀiÁ£ÀB" J0§ G¥À¤µÀzÁéPÀåªÀÇ EzÀ£Éßà ºÉüÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀÄ AiÀÄdÕ¨sÁªÀ«®èzÉà PÀªÀÄð ªÀiÁqÀĪÀgÉÆà CªÀjUÉ F ¯ÉÆÃPÀzÀ°èAiÀÄÆ M¼ÉîAiÀÄzÁUÀĪÀÅ¢®è. E£ÀÄß ¯ÉÆÃPÁ0vÀgÀzÀ°è ¸ÀzÀÎw ºÉÃUÉ G0mÁUÀÄvÀÛzÉ? PÀªÀÄðªÀÅ zsÀªÀiÁðxÀðPÁªÀÄ ¸ÁzsÀPÀ. CzÀÄ ªÉÆÃPÀëPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ ¥ÀǪÀð ¹zÀÞvÉAiÀiÁVzÉ. ¥ÀÅgÀĵÁxÀðUÀ¼À°è ªÉÆÃPÀëªÉà ¸ÀªÀð±ÉæõÀ×. dUÀwÛ£À ¨sÁgÀ¢0zÀ ©qÀÄUÀqÉAiÉÄà ªÉÆÃPÀë. DvÀävÀvÀÛ÷é eÁÕ£ÀPÉÌ PÀªÀÄð ¸À0¸ÁÌçgÀªÉà DVzÉ.

±ÉæÃAiÀiÁ£ï zÀæªÀå ªÀÄAiÀiÁzÀåeÁÕvï eÁÕ£ÀAiÀÄdÕB ¥ÀgÀ0vÀ¥À
¸ÀªÀð0 PÀªÀiÁðT®0 ¥ÁxÀð eÁÕ£Éà ¥Àj¸ÀªÀiÁ¥ÀåvÉÃ

F±ÀégÁ£ÀÄUÀæºÀ - F±ÀégÁ¥Àðt F JgÀqÀÄ zÀqÀUÀ¼À ªÀÄzsÉå AiÀiÁªÀ £À¢ ¥ÀæªÀ»¸ÀĪÀÅzÉÆà DvÀ ¥ÀÅtåªÀ0vÀ. DvÀ §æºÀä ¸ÀªÀÄÄzÀæ ¸ÉÃgÀĪÀ£ÀÄ. ¤gÀ0vÀgÀ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À ¸ÀägÀuɬÄ0zÀ ¨sÀUÀªÀvÀì÷égÀÆ¥À w½AiÀÄÄvÀÛzÉ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer