Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

PÀªÀÄð gÀºÀ¸Àå
PÀªÀÄð gÀºÀ¸Àå

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

¸ÀvÀ̪ÀÄð ¥ÀæAiÉÆÃd£À:
¸ÀvÀ̪ÀiÁðZÀgÀuɬÄ0zÀ £Á®ÄÌ «zsÀªÁzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ½ªÉ.

1. EµÀÖ¥Áæ¦æ: zsÀÄæªÀ£À PÀxÉ, UÀeÉÃ0zÀæ ªÉÆÃPÀëPÀxÉUÀ¼À°ègÀĪÀ0vÉ.
2. ¨sÀQÛAiÀÄ ¤gÀ0vÀgÀ C¨sÁå¸À; £ÀªÀÄV0vÀ zÉÆqÀØ ±ÀQÛ ¨sÀUÀªÀ0vÀ M§â¤zÁÝ£É J0§ C£ÀĨsÀªÀ, £ÀªÀÄä ¦æÃwUÉ, ¥ÀÇeÉUÉ, ¸ÉêÉUÉ, «zsÉÃAiÀÄvÉUÉ CºÀðªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ M0¢zÉ J0§ ¨sÁªÀ. EzÉà zsÉÊAiÀÄð, ¸ÀªÀiÁzsÁ£À.
3. CºÀ0PÁgÀ £Á±À: £Á£ÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¨sÁæ0w. £À£Àß »0zÉ ZÉÊvÀå£Àå ¸ÁUÀgÀªÉÇ0¢zÉ J0§ÄzÀgÀ ¸À0vÀvÁ£ÀĨsÀªÀ.
4. vÀvÀÛ÷éUÀæºÀuÁºÀðvÉ: ªÀÄ£ÉÆùzÀÞvÉ

¤¯ÉðÃ¥À AiÉÆÃUÀ:
"AiÉÆÃUÀ ¸À£Àå¸ÀÛ PÀªÀiÁðtªÀiï" J0§ ªÀiÁw¤0zÀ £Á®Ì£Éà CzsÁåAiÀÄPÉÌ eÁÕ£ÀPÀªÀÄð ¸À£Áå¸ÀAiÉÆÃUÀªÉ0§ ºÉ¸ÀgÀÄ §0¢zÉ. ±À0PÀgÀ¨sÁµÀåzÀ°è F CzsÁåAiÀĪÀ£ÀÄß §æºÀä AiÀÄeÁÕ ¥Àæ±À0¸Á J0zÀÄ PÀgÉ¢zÉ. F CzsÁåAiÀÄzÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É "PÀªÀÄðtå PÀªÀÄðAiÀÄB" ¥À±ÉåÃvï" J0§ÄzÁVzÉ. PÀªÀÄð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ DzÀgÉ CzÀgÀ PÉÆ¼É £ÀªÀÄUÉ C0l¨ÁgÀzÀÄ. DzÀÝj0zÀ F CzsÁåAiÀĪÀ£ÀÄß ¤¯ÉðÃ¥À PÀªÀÄð AiÉÆÃUÀªÉ0zÀÄ PÀgÉzÀgÀÆ ¸ÁzsÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤°ð¥ÀÛªÁzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁvÀæ AiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¸À0¥Á¢¸À®Ä CºÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. fêÀªÀÅ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À°è ¸ÉÃgÀĪÀÅzÉà AiÉÆÃUÀ. «»vÀ PÀªÀÄ𠤵ÀתÁV ¯ÉÃ¥ÀªÀ£ÀÄß vÉƼÉzÀÄ ±ÀÄzÀÞªÁzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀæªÀĪÁV ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À°è fêÀªÀ£ÀÄß ºÉÆ0¢¸ÀĪÀÅzÉà ¤¯ÉðÃ¥À PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀ (r. «. f)

PÀªÀiÁðPÀªÀÄð ¤tðAiÀÄ:
PÀªÀÄð - CPÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ §Ä¢ÞªÀ0vÀjUÀÆ ¨sÁæ0wAiÀÄ£ÀÄß0lÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ CµÀÄÖ UÀºÀ£ÀªÁzÀzÀÄÝ. AiÀiÁªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÆß, AiÉÆÃUÀåvÉAiÀÄ£ÀÆß «ÄÃjzÀ PÀªÀÄðªÉÇà CzÀÄ £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ CPÀªÀÄðªÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁzÀgÉ AiÀiÁªÀ PÀªÀÄð vÀ¤ß0zÀ ©qÀ®àqÀ¨ÉÃPÀÄ J0§ «ªÉÃPÀ CUÀvÀå. EzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä «ªÉÃPÀ ¥ÀÇtðªÁzÀ §Ä¢Þ¬Ä0zÀ wêÀiÁð¤¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ vÀ£Àß ¥Àw gÉÆÃUÀ¦ÃrvÀ£ÁVgÀĪÁUÀ DvÀ£À ¸ÉÃªÉ ªÀiÁrPÉÆ0qÀÄ §½AiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ PÀªÀÄðªÉÇà CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÆgÀzÀ PÉëÃvÀæPÉÌ ºÉÆÃV C£ÉÃPÀ ¢£À ¸ÉÃªÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¥Àw UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀĪÀ£ÀÄ J0zÀÄ AiÀiÁgÀzÉÆÝà G¥ÀzÉñÀ ¥Àj¥Á°¸ÀĪÀÅzÉÆÃ? EzÀ£ÀÄß ¸ÀwAiÉÄà wêÀiÁð¤¸À¨ÉÃPÀÄ.

«zÁåyðAiÀÄ PÀªÀÄð - ±Á¯Á PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. CzsÀåAiÀÄ£À²Ã®£ÁVgÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ C¸ËRåzÀ°è ºÉÃUÉ J0§ÄzÀgÀ wêÀiÁð£À ºÉüÀ®Ä PÀµÀÖ ¸ÁzsÀå.

C£Àߢ0zÀ ¸ÀPÀ® ¥ÁætÂUÀ¼À d£Àä, ªÀļɬÄ0zÀ C£Àß, AiÀÄdÕ¢0zÀ ªÀļÉ, PÀªÀÄð¢0zÀ AiÀÄdÕ DUÀÄvÀÛzÉ. zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÀļÉ, ¨É¼É PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÀÄ AiÀÄdÕ ªÀiÁqÀĪÀ£ÉÆà CªÀ¤UÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è. GzÁjUÀ¼ÁzÀ CªÀgÀÄ ¸ÀPÀ®jUÀÆ F AiÀÄdÕzÀ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀgÀÄ. E°è AiÀÄdÕ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ G½zÉ®ègÉÆ0¢UÉ vÀ£Àß AiÀÄdÕzÀ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ºÀ0aPÉƼÀÄîªÀ£ÀÄ. C£ÉÃPÀ ¥ÀÅtåªÀ0vÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄdÕ¢0zÀ ¯ÉÆÃPÀ ¤0wzÉ.

PÀȵÀÚ, ¤Ã£ÀÄ MªÉÄä PÀªÀÄð ¸À£Áå¸À ¥Àæ±À0¸É ªÀiÁrzÉ. ªÀÄvÉÆÛªÉÄä PÀªÀÄð AiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ½zÉ. ºÁUÁzÀgÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀiÁUÀð C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÀÄ? AiÀiÁªÀÅzÀÄ ±ÉæõÀ×?

²æÃPÀȵÀÚ »ÃUÉ GvÀÛj¹ªÀÅzÀÄ. CdÄð£À, PÀªÀÄð ¸À£Áå¸À, PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀ JgÀqÀÆ GvÀÛªÀÄ ¥ÀzÀ« ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ JgÀqÀgÀ°è PÀªÀÄð AiÉÆÃUÀªÀÅ «±ÉõÀªÁzÀzÀÄÝ.

¸À£Áå¸ÀB PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀ±ÀÑ ¤B±ÉæÃAiÀĸÀPÀgÁªÀŨsË |
vÀAiÉÆøÀÄÛ PÀªÀÄð¸À£Áå¸Ávï PÀªÀÄðAiÉÆÃUÉÆà «²µÀåvÉà |

PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀªÀÅ ¸À£Áå¸ÀzÀ ¥ÀgÀªÉÆÃzÉÝñÀªÁzÀ vÀvÀÛ÷é eÁÕ£ÀPÉÌ CªÀ±ÀåªÁzÀ ¥ÀǪÀð¹zÀÞvÉ. PÀªÀÄð AiÉÆÃUÀ«®èzÉ ¸À£Áå¸À §gÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. PÀªÀÄð AiÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ ªÀÄĤAiÀÄÄ ¸À£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß J0zÀgÉ DvÀäeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉZÀÄÑ PÁ® »rAiÀÄzÀÄ. ¸À£Áå¹ AiÀiÁgÀÄ?

PÁµÁAiÀÄzsÁgÀuÉ ªÀiÁr ²gÉÆà ªÀÄÄ0qÀ£À ªÀiÁr¹PÉÆ0qÀÄ PÀªÀÄð ©lÖªÀgÉ®è ¸À£Áå¹UÀ¼ÉÃ? R0rvÀ C®è J0zÀÄ PÀȵÀÚ ºÉýzÁÝ£É. zÀÄqÀÄQ ¸À£Áå¸Á±ÀæªÀÄ ¹éÃPÀj¹zÀgÉ PÀªÀiÁð¢üPÁgÀ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. eÉÆvÉUÉ eÁÕ£Á¢üPÁgÀ §gÀĪÀ ¤±ÀÑAiÀĪÀÇ E®è.

£ÀPÀªÀÄðuÁªÀÄ£ÁgÀ0¨sÁvï £ÉʵÀ̪ÀÄåð0 ¥ÀÅgÀĵÉÆıÀÄßvÉà |
£À ZÀ ¸À0£Àå¸À£ÁzÉêÀ ¹¢Þ0 ¸ÀªÀÄ¢üUÀZÀÒw

CVß ºÉÆÃvÁæ¢ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ©lÖ ªÀiÁvÀæPÉÌ DvÀ ¸À£Áå¹AiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÆß, AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß J0zÉ0zÀÆ zÉéö¸À£ÉÆÃ, J0zÉ0zÀÆ D²¸À£ÉÆà CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÁ ¸À£Áå¹; (£À zÉéöÖ, £À PÁ0PÀëw) ¸À£Áå¹UÀ¼ÀÆ PÀªÀÄð ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀPÀ® ¥ÁætÂUÀ¼À »vÀPÁÌV DzÀgÉ CªÀjUÉ PÀªÀÄð §0zsÀ£À«®è.

¸ÀªÀð¨sÀÆvÁvÀä ¨sÀÆvÁvÀä PÀĪÀð£Àߦ £À°¥ÀåvÉà ||

AiÉÆÃVUÀ¼ÀÄ zÉúÀ, ªÀÄ£À¸ÀÄì, §Ä¢Þ¬Ä0zÀ, PÀªÉÄðÃ0¢æAiÀÄ¢0zÀ, eÁÕ£ÉÃ0¢æAiÀÄUÀ½0zÀ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉÆà ¸À0UÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ

PÁAiÉÄãÀ ªÀÄ£À¸Á §ÄzÁÞ÷å PÉêÀ¯ÉÊj0¢æAiÉÄÊgÀ¦
AiÉÆÃV£ÀB PÀªÀÄð PÀĪÀð0w ¸À0UÀ0 vÀåPÁÛ„„vÀä ±ÀÄzÀÞAiÉÄà ||

eÁÕ£ÉÃ0¢æAiÀÄ PÀªÉÄðÃ0¢æAiÀÄ ±ÀQÛUÀ¼É®è ¸ÉÃj PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ¯Éà PÁAiÀÄð P˱À®å G0mÁUÀĪÀÅzÀÄ. DvÀä eÁÕ¤UÉ ¸ÁéxÀð«®è. DzÀÝj0zÀ DvÀ£À PÉ®¸À (PÀªÀÄð) ªÉ®èªÀÇ ZÉ£ÁßVAiÉÄà DUÀÄvÀÛzÉ. AiÉÆÃVUÀ¼ÀÄ DvÀä ±ÀÄ¢ÞUÁV PÀªÀÄð ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ.

§æºÀäuÁzsÁåAiÀÄ PÀªÀiÁðt ¸À0UÀvÀåPÁÛ÷é PÀgÉÆÃw AiÀÄB |
°¥ÀåvÉ £À ¸À ¥Á¥ÉãÀ ¥ÀzÀä¥ÀvÀæ «ÄªÁ0¨sÀ¸À ||

PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß - §æºÀä ¸ÀªÀÄ¥Àðt ¨sÁªÀ¢0zÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. E0vÀºÀ PÀªÀÄð¢0zÀ QÃwð §gÀÄvÀÛzÉ. eÁÕ¤ PÀªÀÄð ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸À0¸ÁgÀzÀ°èzÀÝgÀÆ PÀµÀÖ ¸ÀÄRUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁzÀgÀÆ C0vÀgÀ0UÀzÀ°è ¤°ð¥ÀÛ£ÁVgÀĪÀ£ÀÄ.

AiÉÆÄ0 vÀ¸ÀÄìSÉÆÃ0vÀgÁªÀÄB vÀxÁ0vÀeÉÆåÃwgÉêÀAiÀÄB |
¸ÀªÀð PÀªÀiÁðt ªÀÄ£À¸Á ¸À£Àå¸Áå¸ÉÛà ¸ÀÄR0 ªÀ²Ã
£ÀªÀzÁégÉà ¥ÀÅgÉà zÉûà £ÉʪÀ PÀĪÀð£ÀßPÁgÀAiÀÄ£ï ||

§»gÀ0UÀzÀ°è PÀªÀÄð ªÀiÁqÀÄvÁÛ C0vÀgÀ0UÀzÀ°è ¸À£Áå¸À£À ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. ¸À£Áå¹ EzÀ£ÀÄß C0vÀgÀ0UÀzÀ ¤¸Àì0UÀ J0zÀÄ ºÉýgÀĪÀ£ÀÄ. JgÀqÀÄ PÀtÄÚ, JgÀqÀÄ Q«, JgÀqÀÄ ªÀÄÆUÀÄ, ¨Á¬Ä, JgÀqÀÄ PɼÀV£À gÀ0zsÀæUÀ¼ÀÄ F M0¨sÀvÀÄÛ £ÀªÀ zÁégÀUÀ¼ÀÄ E0vÀºÀ £ÀUÀgÀªÉ0§ zÉúÀzÀ°è M¼ÀUÉ AiÀÄdªÀiÁ£À M¼ÀUÉ PÀĽwgÀĪÀ£ÀÄ. DvÀ K£À£ÀÆß ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. DvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÀ ¸Áé«Ä. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÁAiÀÄðUÀ½UÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ0wæUÀ¼ÀÆ, C¢üPÁjUÀ¼ÀÆ EzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀgÀÄ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer