Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

PÀªÀÄð gÀºÀ¸Àå
PÀªÀÄð gÀºÀ¸Àå

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

F «±ÀéªÀ£ÀÄß zÉêÀgÀÄ ¸ÀȶֹzÀgÀÆ, DvÀ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅ¢®è. CªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀ §0zsÀ£ÀªÀÇ E®è.

£À PÀvÀðÈvÀé0 £À PÀªÀiÁðt ¯ÉÆÃPÀ¸Àå ¸ÀÈdw ¥Àæ¨sÀÄB
£À PÀªÀÄð ¥sÀ® ¸À0AiÉÆÃUÀ0 ¸Àé¨sÁªÀ¸ÀÄÛ ¥ÀæªÀvÀðvÉà ||

PÀªÀÄðUÀ¼À ¥sÀ® ¸À0§0zsÀªÉÇà ¨sÀUÀªÀ0vÀ¤V®è. ¯ÉÆÃPÀ ªÁå¥ÁgÀªÉ®èªÀÇ fêÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ.

F±ÁªÁ¸ÉÆåÃ¥À¤±ÀwÛ£À°è »ÃUÉ ºÉýzÉ.

«zÁå0 ZÁ«zÁå0 ZÀ AiÀĸÀÛzÉéÃzÀ G¨sÀAiÀÄUï0 ¸ÀºÀ |
C«zÀåAiÀiÁ ªÀÄÈvÀÄå0 wÃxÁéð «zÀåAiÀiÁ„ªÀÄÈvÀªÀıÀÄßvÉà ||

E°è «zÉå J0zÀgÉ PÀªÀÄð. «zÉåAiÉÄ0zÀgÉ eÁÕ£À. PÀªÀÄð¢0zÀ ªÀÄÈvÀÄåªÀ£ÀÄß zÁn, «zÉå¬Ä0zÀ J0zÀgÉ eÁÕ£À¢0zÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß §æºÀä ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ£É. ¯ÉÆÃPÀzÀ ªÁåªÉÆúÀUÀ¼ÀÄ £Á±ÀªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ "C«zÀåAiÀiÁ" PÀªÀÄðzÀ°è ¨sÁæ0wAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. "¸À0¸ÁgÀ ¨sÀæªÀÄt ¥ÀjvÁ¥ÉÇñÀªÀÄ£ÀªÀiï" EzÀÄ PÀªÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀå.

¨Á®UÀ0UÁzsÀgÀ w®PÀgÀÄ PÀªÀÄð ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß ±À0PÀgÁZÁAiÀÄðgÀÄ R0r¹zÁÝgÉ0zÀÄ ºÉý PÀªÀÄðzÀ ¥Áæ±À¸ÀÛ÷åªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä §AiÀĹzÀgÀÄ. w®PÀgÀÄ ¯ËQPÀ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀæ ºÉüÀ®Ä ºÉÆgÀnzÀÄÝ.

F «ZÁgÀPÉÌ ±À0PÀgÀgÀÆ J0zÀÆ «gÉÆâüUÀ¼À®è. EªÀÅ ¤vÀå fêÀ£ÀzÀ PÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ. CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. ±À0PÀgÀgÀÄ "IÄuÁ¤wæÃt C¥ÁPÀÈvÀå ªÀÄ£ÉÆêÉÆÃPÉë ¤ªÉñÀAiÉÄÃvï" J0§ ªÀÄ£ÀÄ«£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀÅ£ÀB GzÁºÀj¹zÁÝgÉ. CªÀgÀ vÀPÀð«gÀĪÀÅzÀÄ ±ËævÀ¸ÁävÀð PÀªÀÄðzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀæ.

PÀªÀÄðªÉ0zÀgÉ zÉêÀvÁ PÀªÀÄð ªÀiÁvÀæªÀ®è. J®è fêÀ£À PÀªÀÄðUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjªÉ. ¸À0¸ÁgÀPÁÌV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ zÁ£À, IÄt, ªÀgÀ PÀ£Áå£ÉéõÀuÉUÀ¼ÀÄ PÀÄ® ¸ÀªÀiÁdUÀ¼À ±ÀĨsÁ±ÀĨsÀUÀ¼ÀÄ - ¸Àé - ¥ÀgÀ gÁµÀÖçUÀ¼À ªÀåªÀºÀgÀUÀ¼ÀÄ EªÉ®è PÀªÀÄðUÀ¼Éà ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÉÃ.

¥Àæ¥ÀæxÀªÀĪÁV PÁAiÀiÁðPÁAiÀÄð «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß C0vÀgÁvÀä zÀȶ֬Ä0zÀ ¤±ÀѬĸÀ¨ÉÃPÀÄ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV fêÀ£ÀzÀ GvÀÛªÀÄ UÀwUÉ ¸ÀvÁÌAiÀÄð ¸ÁzsÀPÀªÁVzÉ. PÀªÀÄðzÀ°è CºÀ0¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¥sÀ¯Á¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÆß vÁåUÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀ£Éßà §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ "PÁAiÀÄPÀªÉà PÉʯÁ¸À" J0zÀgÀÄ. gÀ«Ã0zÀæ£ÁxÀ oÁUÀÆgÀgÀÄ "Work is Worship" J0zÀgÀÄ. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀÄ EzÀ£Éßà "PÁAiÀÄPÀªÉà PÉʯÁ¸À" J0zÀgÀÄ. ¨sÀUÀªÀvÉìêÁ §Ä¢Þ¬Ä0zÀ PÀªÀÄð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

F ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß 5 £ÉAiÀÄ CzsÁåAiÀÄzÀ°è G¥ÀzÉñÀ ªÀiÁrzÁÝ£É. eÁÕ£ÀPÉÌ ¥ÀǪÀð ¹zÀÞvÉUÉ PÀªÀÄðªÀÅ0lÄ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÀÄ ¤§ð0zsÀ gÀÆ¥ÀªÁzÀ PÀªÀÄð - «¢ügÀÆ¥ÀªÁzÀzÀÄÝ. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ £ÉÊdªÁzÀzÀÄÝ. ¥ÀæAiÀÄvÀß gÀ»vÀªÁzÀzÀÄ. »ÃUÉ PÀªÀÄð EzÉÝà EzÉ J0zÀÄ ²æÃPÀȵÀÚ G¥ÀzÉò¹zÁÝ£É. PÀªÀÄðzÀ DvÀÄgÀ QëÃtªÁV, PÀªÀÄðzÀ M¼ÀwgÀļÁzÀ eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀÈ¢Þ¸À§ºÀÄzÀÄ. eÁÕ£À ¸À0¥ÁzÀ£ÉAiÀiÁzÀ0vÉ PÀªÀÄð C¥ÀæPÀÈvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. eÁÕ£À ¹¢ÞAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä PÀªÀÄð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÉëêÀĪÉà DVzÉ.

PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß §AiÀĸÀzÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ£ÉÆà CªÀ£Éà ¸À£Áå¹ ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃV.

"C£Á²ævÀB PÀªÀÄð¥sÀ®0 PÁAiÀÄð0 PÀªÀÄð PÀgÉÆÃw AiÀÄB

¸À£Áå¹ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¸Àé¥ÀæAiÉÆÃd£À a0vɬĮèzÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀj0zÀ DvÀ£Éà AiÉÆÃV.

PÀªÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄÄ eÁÕ£ÀPÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ avÀÛ±ÀÄ¢ÞUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. avÀÛ±ÀĢެĮèzÉ eÁÕ£À¥Áæ¦Û C¸ÁzsÀå. eÁÕ£À ¥ÀæAiÀÄvÀß ¸À¥sÀ®vÉUÉ avÀÛ±ÀÄ¢Þ ¨ÉÃPÀÄ. ¸À£Áå¸ÀavÀÛ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÉÌ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸ÁzsÀPÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. F jÃw PÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¸À£Áå¸À JgÀqÀÆ eÁÕ£ÀAiÉÆÃUÀzÀ°è M0zÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÉgÀqÀÆ ¥ÀÇgÀPÀUÀ¼ÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¨sÀUÀªÀ0vÀ »ÃUÉ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÁÝ£É.

DgÀÄgÀÄPÉÆëêÀÄÄð£Éà AiÉÆðÃUÀ0 PÀªÀÄð PÁgÀ£À ªÀÄÄZÀåvÉà |
AiÉÆÃUÁgÀÆqsÀ¸Àå vÀ¸ÉêöʪÀ ±ÀªÀÄB PÁgÀt ªÀÄÄZÀåvÉà ||

AiÉÆÃUÁ¨sÁå¸ÀzÀ ªÉÆzÀ®Ä CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ AiÉÆÃUÀåvÁ ¹zÀÞvÉAiÀÄÄ PÀªÀÄð¢0zÀ §gÀÄvÀÛzÉ. C£À0vÀgÀ ªÀiÁvÀæ AiÉÆÃUÀ ±ÀªÀÄ¢0zÀ ¸Á0UÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä zÉéõÁ¢UÀ¼À ±ÀªÀÄ£À; ºÁUÉAiÀiÁ avÀÛ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À; CzÀj0zÀ ¥Àj¥ÀÇtð DvÀä zÀ±Àð£À.

±ËævÀ PÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉ ¯ËQPÀ PÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ, J¯Áè fëvÀ ªÁå¥ÁgÀUÀ¼ÀÄ, J®è ¸ÉßúÀ ¨Á0zsÀªÀåUÀ¼ÀÄ, J¯Áè IÄtzÁ£Á¢UÀ¼ÀÆ fêÀPÉÌ ¸À0¸ÁgÀUÀ¼Éà DzÀÝj0zÀ PÀªÀÄðªÉà fêÀ£À J£ÀߧºÀÄzÀÄ.

CxÀR®Ä PÀævÀĪÀÄAiÀÄB ¥ÀÅgÀĵÀB ||
¥ÀÅgÀĵÉÆà ªÁªÀAiÀÄdÕB ||
PÀævÉÆøÀägÀ PÀÈvÀUïθÀägÀ |

EvÁå¢ G¥À¤µÀzÁéPÀåUÀ¼ÀÄ PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ EzÉà C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÀÛªÉ. PÀªÀÄðªÉà fêÀPÉÌ CzsÁåvÀä ²PÀët PÀæªÀÄ¢0zÀ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¤µÁ̪ÀÄ PÀªÀÄð ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀªÀðgÀÆ F ²PÀët ºÉÆ0zÀĪÀ0vÁUÀ°. ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¸À0¸ÁgÀzÀ°èzÀÄÝPÉÆ0qÉà E0vÀºÀ PÀªÀÄð ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁr eÁÕ£À ¥Áæ¦ÛAiÉÄqÉUÉ ¸ÁUÉÆÃt J0zÀÄ ºÁgÉʸÉÆÃt.

¨sÀUÀªÀ0vÀ£À G¥ÀzÉñÁªÀÄÈvÀzÀ eÉÆåÃw¬Ä0zÀ CdÄð£À£À CeÁÕ£À PÀgÀVzÀ0vÉ £ÀªÀÄä CeÁÕ£ÀªÉ0§ C0zsÀPÁgÀ £À²¹ ¢Ã¦Û zÉâåÀåªÀiÁ£ÀªÁV ¨É¼ÀUÀ°.

ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer