Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ - 1

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

G¥ÁSÁå£ÀUÀ¼À ¸ÁUÀgÀªÁzÀ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ®è ¥ÀÇdåvÀªÀĪÁzÀ UÀæ0xÀ. EzÀ£ÀÄß PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À ªÀÄ£ÉÆÃdÕªÁV CgÀ¸ÀÄUÀ½VzÀÄ «ÃgÀ, ¢édjUÉ ¥ÀgÀªÀĪÉÃzÀzÀ ¸ÁgÀ, AiÉÆÃVñÀégÀgÀ vÀvÀé «ZÁgÀ, ªÀÄ0wæd£ÀPÉ §Ä¢ÞUÀÄt, «gÀ»UÀ¼À ±ÀÈ0UÁgÀ, «zÁå¥ÀjtvÀgÀ®0PÁgÀ J0zÀÄ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ UËgÀªÀªÀ£Éßà ¨sÀnÖ E½¹zÁÝ£É. zsÀªÀÄð ¨ÉÆÃzsÉAiÉÆ0¢UÉ CxÀð ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆ0¢gÀĪÀ ªÀĺÁ¸ÁUÀgÀªÉà ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ.

zsÀªÀiÁðxÀð PÁªÀÄ ªÉÆÃPÀëUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è E°è®èzÀ «µÀAiÀÄ«®è E°ègÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ EzÉ. CeÁÕ£ÀªÉ0§ C0zsÀPÁgÀªÀÅ DªÀj¹ ¯ÉÆÃPÀªÉ®è ZÀ°¸ÀzÉ PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑ ©¢ÝzÁÝUÀ, CzÀ£ÀÄß eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ C0d£ÀUÀ¼É0§ ±À¯ÁPÉUÀ½0zÀ PÀtÄÚ vÉgÉAiÀÄĪÀ0vÉ ªÀiÁrgÀĪÀ UÀæ0xÀ«zÀÄ. zsÀªÀiÁðxÀð PÁªÀÄ ªÉÆÃPÀëUÀ¼É0§ CxÀð «±ÉõÀUÀ¼À£ÀÄß MmÁÖV, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉÆUÀ½gÀĪÀÅzÀj0zÀ¯Éà ¨sÁgÀvÀ ¸ÀÆAiÀÄð¤0zÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ CeÁÕ£ÀªÀÅ PÉÆ®è®ànÖvÀÄ.

PÉ®ªÀgÀÄ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÀ® ªÉÃzÁ0vÀ ¸ÁgÀªÁzÀ VÃvÉUÁV UËgÀ«¹zÀgÉ EvÀgÀgÀÄ ¥ÀgÀªÀÄ gÀªÀÄtÂÃAiÀĪÁzÀ ¸Á«wæ, £À¼À ªÉÆzÀ¯ÁzÀ G¥ÁSÁå£ÀUÀ½UÁV ªÉÄZÀÄѪÀgÀÄ. «zÀÄgÀ ¤ÃwUÁV PÉ®ªÀgÀÄ N¢zÀgÉ, G½zÀªÀgÀÄ PÀȵÀÚ ZÀjvÁªÀÄÈvÀªÉ0§ ¨sÀQÛ ¨sÁªÀ¢0zÀ ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ ¥ÁæaãÀ ¨sÁgÀvÀzÀ zsÀªÀÄðPÉÆñÀªÉà EzÁVzÉ.

ªÁå¸ÀgÀ ¤ªÀÄð®ªÁzÀ ªÀiÁvÉ0§ PÀªÀÄ®ªÀÅ PÀët PÀëtªÀÇ ºÀjPÀxÁ ¥Àæ¸À0UÀ¢0zÀ CgÀ¼ÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ VÃvÉAiÉÄ0§ GvÀÌl ¥ÀjªÀļÀªÀÅ ºÀÈzÀAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ®Æè ¥Àæ¸Àj¸ÀĪÀÅzÀÄ. CzÀgÀ M0zÉÆ0zÀÄ ªÁåSÁå£ÀªÀÅ M0zÉÆ0zÀÄ £ÀªÀå PÉøÀgÀ. ¥Àæw¢£ÀªÀÇ ¸ÀdÓ£À ¨sÀÈ0UÀUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ ªÀÄPÀgÀ0zÁªÀÄÈvÀªÀ£ÀÄß ¸À«AiÀÄÄvÀÛªÉ. F ¨sÁgÀvÀªÉ0§ PÀªÀÄ®ªÀÅ PÀ°PÁ®zÀ zÉÆõÀ «£Á±ÀPÀªÉ0§ zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀÇvÉUÉ «ÄøÀ®Ä.

«±ÀéPÉÆñÀzÀ0wgÀĪÀ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÀ® «zÁå¸ÁgÀ ¸À0UÀæºÀ, ¨sÀQÛ ªÉÃzÁ0vÀ, vÀvÀé, ¤Ãw, gÁd¤Ãw, zsÀªÀÄð, «eÁÕ£À ZÀjvÉæ, ¨sÀÆUÉÆüÀ ¸ÀªÀiÁd ±Á¸ÀÛç EvÁå¢AiÀiÁV CzÀgÀ°è CqÀPÀªÁUÀzÀ «µÀAiÀĪÉà E®è. EzÀj0zÁVAiÉÄà "ªÁå¸ÉÆÃaÒµÀ×0 dUÀvÀìªÀð0" J0§ GQÛ ¥Àæ¹zÀÞªÁVzÉ. ªÁå¸ÀgÀ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ zsÀªÀiÁðzsÀªÀÄðUÀ¼À C0vÀgÀªÀ£ÀÄß zsÀªÀÄð AiÀÄÄzÀÞzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæw¥Á¢¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥Á0qÀªÀgÀÄ zsÀªÀÄðzÀ ¸À0PÉÃvÀªÁzÀgÉ, PËgÀªÀgÀÄ CzsÀªÀÄðzÀ ¸À0PÉÃvÀ. EzÀ£ÀÄß ªÁå¸ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁw£À°è »ÃUÉ ºÉýzÁÝgÉ.

AiÀÄÄ¢ü¶×gÀ zsÀªÀÄðªÀÄAiÀĪÁzÀ M0zÀÄ ªÀĺÁªÀÈPÀë. CdÄð£À EzÀgÀ PÁ0qÀ. ©üêÀĸÉãÀ EzÀgÀ PÉÆ0¨ÉUÀ¼ÀÄ. £ÀPÀÄ® ¸ÀºÀzÉêÀgÀÄ ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁzÀ ¥sÀ® ¥ÀŵÀàUÀ¼ÀÄ. F zsÀªÀÄð ªÀÈPÀëzÀ ¨ÉÃgÉà (ªÀÄÆ®) ²æÃPÀȵÀÚ, ªÉÃzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÀ×gÁzÀ §æºÀä ¤µÀ×gÀÄ.

zÀÄAiÉÆðzsÀ£À M0zÀÄ PÉÆæÃzsÀ («µÀ) ªÀÈPÀë. PÀtð CzÀgÀ PÁ0qÀ; ±ÀPÀĤAiÉÄà PÉÆ0¨ÉUÀ¼ÀÄ. EzÀgÀ°è ¸ÀªÀÄÈzÀÞªÁV ¨É¼ÉzÀ ¥sÀ®¥ÀŵÀàUÀ¼Éà zÀÄB±Áå¸À£À. F («µÀ)ªÀÈPÀëzÀ ¨ÉÃgÀÄ(ªÀÄÆ®) CeÁÕ¤ zsÀÈvÀgÁµÀÖç.

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è zsÀªÀÄð:
¸ÁwéPÀ ªÀÄÆwðAiÀiÁzÀ zsÀªÀÄðgÁd zsÀªÀÄðPÉÌ ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. AiÀĪÀÄzsÀªÀÄð£À C0±Àd£ÁzÀ zsÀªÀÄðgÁd C£ÀéxÀð£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ºÉÆ0¢zÁÝ£É. KPÉ0zÀgÉ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀÆPÁë÷äw¸ÀÆPÀë÷ä zsÀªÀÄð «ZÁgÀ ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß EzÀ«ÄvÀÜ0 J0§0vÉ ªÀiÁrzÀ QÃwð zsÀªÀÄðgÁd¤UÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ. FvÀ C¸ÀvÀåªÀ£ÀßjAiÀÄzÀ, PÀ¥ÀlªÀ£ÀßjAiÀÄzÀ, ¤Ãw ±Á¸ÀÛç, zsÀªÀÄð±Á¸ÀÛç PÉÆëzÀ. zsÀªÀÄðªÉà EºÀ¥ÀgÀ ¸ÉÃvÀĪÉ. CzÉà £ËPÉ. zsÀªÀÄð ©qÀzÀ ªÀåQÛ CzÀgÀ ¥sÀ® ¥ÀqÉzÉà wÃgÀĪÀ£ÀÄ. §zÀÄQV0vÀ, gÁdå, ¸À0¥ÀvÀÄÛ, QÃwð, ªÀÄPÀ̼ÀÄ, CªÀÄgÀvÀé EªÉ®èQÌ0vÀ zsÀªÀÄðªÀÇ ¸ÀvÀå zÉÆqÀØzÀÄ. CzÀ£ÀÄß ©qÀPÀÆqÀzÀÄ. EzÉà £À£Àß ¥ÀæweÉÕAiÉÄ0zÀÄ WÉÆö¸ÀĪÀ£ÀÄ zsÀªÀÄðd.
(ªÀ£À ¥ÀªÀð 34 £Éà CzsÁåAiÀÄ)

vÀ£Àß ±ÀvÀÄæ ¥ÀPÀëzÀ°ègÀĪÀ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À CzsÀ«ÄðAiÀiÁzÀgÉ vÁ£ÀÆ CzsÀ«ÄðAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉà J0§ÄzÀÄ zsÀªÀÄðgÁd£À ¥Àæ±Éß. UÀ0zsÀªÀð gÁd avÀæ¸ÉãÀ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£À£ÀÄß §0¢ü¸ÀĪÁUÀ zsÀªÀÄðgÁd CªÀ£À£ÀÄß ©r¸ÀĪÀ0vÉ ©üêÀiÁdÄð£ÀjUÉ DzÉñÀ ¤ÃqÀĪÀ£ÀÄ. CtÚ£À ªÀiÁwUÉ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ £ÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÝ£ÀÄß(²PÉë) UÀ0zsÀªÀð gÁd£ÀÄ ªÀiÁrzÁÝ£É. £ÁªÉÃPÉ DvÀ£À£ÀÄß ©r¸À¨ÉÃPÀÄ J0zÀÄ ©üêÀĸÉãÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀÄvÁÛ£É. F ªÀiÁwUÉ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ £ÁªÀÅ (¥Á0qÀªÀgÀÄ)ªÀÄvÀÄÛ PËgÀªÀgÀÄ PÁzÁqÀĪÁUÀ £ÁªÀÅ LzÀÄ ªÀÄ0¢, CªÀgÀÄ PËgÀªÀgÀÄ 100 ªÀÄ0¢. DzÀgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ ±ÀvÀÄæUÀ¼ÁV §0zÁUÀ £ÁªÀÅ £ÀÆgÀÄ LzÀÄ ªÀÄ0¢ J£ÀÄߪÀ zsÀªÀÄð §Ä¢ÞAiÀÄļÀî zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ£À zsÀªÀÄð¥ÀæeÉÕUÉ ¸ÁnAiÀÄÄ0mÉÃ? zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£À ªÀÄÃ¯É ¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀÀÄzÁzÀ F ªÉüÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ PÀëªÀiÁUÀÄt¢0zÀ zÀĵÀÖ£ÁzÀ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£À£ÀÄß ¸À®»zÀ PÀgÀÄuÁ¼ÀÄ zsÀªÀÄðd.

zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£À ¤ÃZÀvÀ£ÀPÉÌ ²PÉëAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. CdÄð£À£À ¥ÀgÁPÀæªÀÄ - zsÀªÀÄðgÁd£À OzÁAiÀÄð EªÀÅUÀ½0zÀ fêÀ G½¹PÉÆ0qÀÄ C¥ÀªÀiÁ¤vÀ£ÁV ªÁ¥À¸ÁìzÀ. ¥Á0qÀªÀgÀ£ÀÄß C¥ÀªÀiÁ¤¸À®Ä §0zÀ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À vÁ£Éà »Ã£Á¥ÀªÀiÁ£À ¥ÀqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. vÁªÀÅ 13 ªÀµÀ9 ªÀ£ÀªÁ¸À - CeÁÕvÀªÁ¸À ªÀiÁrzÀgÀÆ PÀµÀÖ ¥ÀgÀ0¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¹zÀgÀÆ AiÀÄÄzÀÞ ¨ÉÃqÀªÉ0zÀÄ ¸À0¢üUÁV ²æÃPÀȵÀÚ£À£ÀÄß PËgÀªÀ£À §½UÉ PÀ°¹zÀ ±Á0w¦æAiÀÄ zsÀªÀÄðd. CzÀPÁÌVAiÉÄà PÀëªÀiÁUÀÄtªÉà ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ ¨sÀƵÀtªÁzÀzÀÄÝ. ¸ÀPÀ® IĶUÀ¼ÀÆ PÀëªÀiÁUÀÄtªÀ£Éßà ºÉÆUÀ½zÀÄÝ. PÉÆæÃzsÀªÀ£ÀÄß d¬Ä¹zÀªÀ£Éà eÁt. PÉÆæÃzsÀªÉà ±ÀvÀÄæ J0§ÄzÀ£ÀÄß £À0©, ¥Á°¹zÀ FvÀ PÀëwæAiÀÄ ªÀÈwÛ PÉƯÉUÀqÀÄPÀ ªÀÈwÛAiÉÄ0zÀÆ £À0©zÀÝ.

M0zÀÄ w0UÀ¼ÀÄ J0zÀgÉ M0zÀÄ ªÀµÀðPÉÌ ¸ÀªÀÄ. (AiÉÆêÀiÁ¸ÀB ¸ÀºÀ ¸À0ªÀvÀìgÀ J0§ ªÉÃzÉÆÃQÛAiÀÄ0vÉ) J0§ JPÀÌzÀ0vÉ 13 w0UÀ¼À ªÀ£ÀªÁ¸ÀzÀ £À0vÀgÀ vÁªÉà gÁdå PÉý zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À PÉÆqÀ¢zÀÝ°è AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁr gÁdå ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Àj J0§ ©üêÀÄ£À ªÀiÁwUÉ zsÀªÀÄð¢0zÀ §0¢üvÀ£ÁzÀ zsÀªÀÄðgÁd £ÉÃgÀªÁV GvÀÛj¸ÀĪÀÅzÉà E®è. vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä0¢gÉÆ0¢UÉ 12 ªÀµÀð ªÀ£ÀªÁ¸À 1 ªÀµÀð CeÁÕvÀªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀiÁwUÉ vÀPÀÌ0vÉ C£ÀĨsÀ«¸À¯Éà ¨ÉÃPÉ0§ÄzÉà zsÀªÀÄðd£À zsÁ«ÄðPÀ §Ä¢Þ. zËæ¥À¢ ªÀ¸ÁÛç¥ÀºÀgÀtzÀ ¸À0zÀ¨sÀðzÀ°è vÀ£Àß C«ªÉÃPÀzÀ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß vÁ£Éà PÀuÁÚgÉ PÀ0qÁUÀ®Æ vÁªÀÅ zÁ¸ÀgÁzÀÝj0zÀ ¥Àæ¨sÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉÊ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉ0§ ¤Ãw zsÀªÀÄðPÉÌ PÀlÄÖ ©Ã¼ÀÄvÁÛ£É. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀÄÄzÀÞªÁV zsÀªÀÄðd£À ¥ÀmÁÖ©üµÉÃPÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä zsÀªÀÄðd£À PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹.

£ÁªÀÅ ©üPÀÄëPÀgÁV AiÀiÁzÀªÀ gÁdåzÀ°è fë¹zÀÝgÀÆ ZÉ£ÁßVvÀÄÛ. zÁAiÀiÁ¢UÀ¼À£ÀÄß PÉÆ0zÀÄ §0zsÀÄUÀ¼À£ÀÄß E0vÀºÀ »Ã£À ¹ÜwUÉ vÀ0zÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÀÅgÀĵÁxÀð ¸Á¢ü¸À®ànÖvÀÄ? PÀëwæAiÀÄ zsÀªÀÄðPÉÌ ¢üPÁÌgÀ«gÀ°. §® - ¥ËgÀĵÀPÉÌ ¢üPÁÌgÀ. PÀëªÉÄ C»0¸ÉUÀ¼Éà ±ÉæõÀ×. ºÁ¼ÀÄ AiÀÄÄzÀÞ¢0zÀ AiÀiÁjUÉ ¯Á¨sÀ?(±Á0w ¥ÀªÀð - 7)F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÁUÀ PÀëªÀiÁUÀÄt ¸À0¥À£ÀߣÁzÀ, CzsÀªÀÄð©üÃgÀĪÁzÀ FvÀ PÀëwæAiÀÄ gÁd£ÉÃ? J0§ ¸À0±ÀAiÀÄ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd. §ºÀıÀB ©üêÀÄ ¸ÉãÀ zsÀªÀÄðd£À §UÉÎ ¸Àé¨sÁªÀPÉÌ «ÄÃjzÀ PÀgÀÄuÉAiÀÄļÀî ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ PÀëwæAiÀÄ eÁwAiÀÄ°è d¤¹zÉ (WÀÈtÂà ¨ÁæºÀät gÀÆ¥ÉÇù PÀxÀ0 PÀëvÉæèsÀåeÁAiÀÄxÁB) J0§©ü¥ÁæAiÀÄ ¸ÀvÀå C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.
 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer