Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ - 2

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

AiÀÄPÀë¥Àæ±ÉßAiÀÄ°è zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ£À zsÀªÀÄð ¥ÀæeÉÕ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£ÀzÀ D¼À w½zÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ. zsÀªÀÄðd£À vÀªÀÄä0¢gÁzÀ ©üêÀÄ, CdÄð£À, £ÀPÀÄ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀzÉêÀgÀÄ AiÀÄPÀë£À DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¢üPÀÌj¹ CªÀ£À ¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ¥Áæt PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀgÀÄ. £À0vÀgÀ ¸ÀévÀB zsÀªÀÄðd£Éà ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ "£À£Àß ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ ºÉýzÀ £À0vÀgÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄrAiÀĨÉÃPÀÄ" J0§ UÀ0©üÃgÀªÁzÀ zsÀé¤AiÀÄ£ÀÄß PÉüÀĪÀ£ÀÄ.

AiÀÄÄ¢ü¶×gÀ: CAiÀÄå AiÀÄPÀë, £Á£ÀÄ ¤£Àß ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß §AiÀĸÀĪÀÅ¢®è; CzÀÄ ¸ÀdÓ£ÀgÀÄ ªÉÄZÀÄѪÀ PÉ®¸ÀªÀ®è; £À£ÀߣÀÄß £Á£ÀÄ ºÉÆUÀ½PÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ; DzÀÝj0zÀ £À£Àß §Ä¢ÞUÉ w½zÀ0vÉ GvÀÛgÀ ºÉüÀÄvÉÛãÉ. ¤£Àß ¥Àæ±Éß K£ÀÄ PÉüÀÄ.

AiÀÄPÀë: ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ ªÉÄîPÉÌ GzÀ¬Ä¹ §gÀĪÀ0vÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? CªÀ£À ¸ÀÄvÀÛ ZÀ°¸ÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? CªÀ£ÀÄ C¸ÀÛ£ÁUÀĪÀ0vÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? CªÀ£À £É¯ÉAiÀÄ°è?
AiÀÄÄ¢ü¶×gÀ: §æºÀä£ÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£À£ÀÄß GzÀ¬Ä¹ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ0vÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ. CªÀ£À ¸ÀÄvÀÛ ZÀ°¸ÀĪÀªÀgÀÄ zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ; zsÀªÀÄðªÀÅ CªÀ£À£ÀÄß C¸ÀÛ£ÁUÀĪÀ0vÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ; ¸ÀvÀåªÀÅ CªÀ£À £É¯É.

AiÀÄPÀë: ±ÉÆæÃwæAiÀÄ£ÁUÀĪÀÅzÀÄ KvÀj0zÀ? ªÀĺÀvÀÛ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ, §Ä¢ÞªÀ0vÀ£ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?
AiÀÄÄ¢ü¶×gÀ: ±ÀÄæwAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À¢0zÀ ±ÉÆæÃwAiÀÄ£ÁUÀÄvÁÛ£É; vÀ¥À¹ì¤0zÀ ªÀĺÀvÀÄÛ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. zsÉÊAiÀÄðªÉà ¸ÀºÁAiÀÄ; »jAiÀÄgÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀj0zÀ §Ä¢ÞªÀ0vÀ£ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.

AiÀÄPÀë: ¨ÁæºÀätjUÉ zÉêÀvÀ£À KvÀj0zÀ? CªÀgÀ£ÀÄß GvÀÛªÀĪÁVgÀV¸ÀĪÀ zsÀªÀÄð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ªÀÄ£ÀĵÀåvÀé KvÀj0zÀ? CªÀgÀÄ PÉlÖªÀgÁUÀĪÀÅzÀÄ KvÀj0zÀ?
AiÀÄÄ¢ü¶×gÀ: ¨ÁæºÀätjUÉ zÉêÀvÀ£À CzsÀåAiÀÄ£À¢0zÀ; CªÀgÀ£ÀÄß GvÀÛªÀĪÁV¸ÀĪÀ zsÀªÀÄð vÀ¥À¸ÀÄì; ªÀÄgÀt¢0zÀ¯Éà ªÀÄ£ÀĵÀåvÀé; PÉlÖªÀgÁUÀĪÀÅzÀÄ zÀƵÀuɬÄ0zÀ.

AiÀÄPÀë: PÀëwæAiÀÄjUÉ zÉêÀvÀ£À KvÀj0zÀ? CªÀgÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄgÁV¸ÀĪÀ zsÀªÀÄð AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ªÀÄ£ÀĵÀåvÀé KvÀj0zÀ? CªÀgÀÄ PÉlÖªÀgÁUÀĪÀÅzÀÄ KvÀj0zÀ?
AiÀÄÄ¢ü¶×gÀ: PÀëwæAiÀÄjUÉ zÉêÀvÀ£À ±À¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ½0zÀ; CªÀgÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄgÁV¸ÀĪÀ zsÀªÀÄð - AiÀÄdÕ, ¨sÀAiÀÄ¢0zÀ¯Éà ªÀÄ£ÀĵÀåvÀé; CªÀgÀÄ PÉlÖªÀgÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÉÆgÉ ºÉÆPÀ̪ÀgÀ£ÀÄß PÉÊ©qÀĪÀÅzÀj0zÀ.

AiÀÄPÀë: ¨sÀÆ«ÄV0vÀ®Æ zÉÆqÀØ ªÀ¸ÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? C0vÀjPÀëQÌ0vÀ zÉÆqÀØ ªÀ¸ÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? UÁ½V0vÀ ªÉÃUÀªÁzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ªÀÄ£ÀĵÀåjUÉ §ºÀ¼ÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
AiÀÄÄ¢ü¶×gÀ: ¨sÀÆ«ÄV0vÀ zÉÆqÀتÀ¸ÀÄÛ vÁ¬Ä; C0vÀjPÀëQÌ0vÀ JvÀÛgÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛ vÀ0zÉ; UÁ½V0vÀ ªÉÃUÀªÁzÀzÀÄÝ ªÀÄ£À¸ÀÄì; ªÀÄ£ÀĵÀåjUÉ §ºÀ¼ÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ a0vÉ.

AiÀÄPÀë: zsÀªÀÄðªÀÅ ªÀÄÄRåªÁV EgÀĪÀÅzÀÄ J°è? AiÀıÀ¸ÀÄì ªÀÄÄRåªÁV EgÀĪÀÅzÀÄ J°è? ¸ÀéUÀð ªÀÄÄRåªÁV EgÀĪÀÅzÀÄ J°è? ¸ÀÄR ªÀÄÄRåªÁV EgÀĪÀÅzÀÄ J°è?
AiÀÄÄ¢ü¶×gÀ: zsÀªÀÄðªÀÅ ªÀÄÄRåªÁV EgÀĪÀÅzÀÄ zÀPÀëvÉAiÀÄ°è; AiÀıÀ¸ÀÄì ªÀÄÄRåªÁV EgÀĪÀÅzÀÄ zÁ£ÀzÀ°è; ¸ÀéUÀð ªÀÄÄRåªÁV EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀvÀåzÀ°è. ¸ÀÄRªÀÅ ªÀÄÄRåªÁV EgÀĪÀÅzÀÄ ²Ã®zÀ°è.

AiÀÄPÀë: zsÀ£ÀPÉÌ ¸ÁzsÀ£ÀªÁzÀªÀÅUÀ¼À°è GvÀÛªÀĪÁzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? zsÀ£ÀUÀ¼À°è GvÀÛªÀĪÁzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ¯Á¨sÀUÀ¼À°è GvÀÛªÀĪÁzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ¸ÀÄRUÀ¼À°è GvÀÛªÀĪÁzÀzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
AiÀÄÄ¢ü¶×gÀ: zÀPÀëvÉAiÀÄÄ zsÀ£À ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À¯Éè¯Áè GvÀÛªÀÄ; «zÁåzsÀ£ÀªÀÅ zsÀ£ÀUÀ¼À¯Éè¯Áè GvÀÛªÀÄ; DgÉÆÃUÀå ¯Á¨sÀªÀÅ ¯Á¨sÀUÀ¼À¯Éè¯Áè GvÀÛªÀÄ; vÀȦÛAiÀÄÄ ¸ÀÄRUÀ¼À¯Éè¯Áè GvÀÛªÀÄ.

AiÀÄPÀë: AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ©lÖgÉ ¦æAiÀÄ£ÁUÀÄvÁÛ£É? AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ©lÖgÉ zÀÄBRªÁUÀĪÀÅ¢®è? AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ©lÖgÉ zsÀ£ÀªÀ0vÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É? AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ©lÖgÉ ¸ÀÄTAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É?
AiÀÄÄ¢ü¶×gÀ: UÀªÀðªÀ£ÀÄß ©lÖgÉ ¦æAiÀĪÁUÀÄvÁÛ£É; PÉÆæÃzsÀªÀ£ÀÄß ©lÖgÉ zÀÄBRªÁUÀĪÀÅ¢®è; PÁªÀĪÀ£ÀÄß ©lÖgÉ zsÀ£ÀªÀ0vÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. ¯ÉÆèsÀªÀ£ÀÄß ©lÖgÉ ¸ÀÄTAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É.

AiÀÄPÀë: ¸Àj; FUÀ ¤£Àß vÀªÀÄä0¢gÀ°è AiÀiÁgÀÄ §zÀÄPÀ°?
AiÀÄÄ¢ü¶×gÀ: £ÀPÀÄ®£ÀÄ §zÀÄPÀ°.

AiÀÄPÀë: ©üêÀĸÉãÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ vÀÄ0¨Á ¦æÃw ¥ÁvÀæ; CdÄð£À£ÀÄ ¤ªÉÄä®èjUÀÆ ¢PÀÄÌ; »ÃVzÀÝgÀÆ ¤£Àß ªÀÄ®vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÀPÀÄ®£ÀÄ §zÀÄPÀ° J0zÀÄ KPÉ PÉüÀÄwÛÃAiÉÄÃ?
AiÀÄÄ¢ü¶×gÀ: D£ÀȱÀ0¸ÀåªÉà (zÀAiÀiÁ²®vÉAiÉÄÃ) ¥ÀgÀªÀÄ zsÀªÀÄð, ¥ÀgÀªÀiÁxÀð J0zÀÄ £Á£ÀÄ w½zÀÄPÉÆ0rzÉÝãÉ. D£ÀȱÀ0¸ÀåªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄðzÀ°è C£ÀĶ׸À®Ä EaÒ¸ÀÄvÉÛãÉ. DzÀÝj0zÀ £ÀPÀÄ®£ÀÄ §zÀÄPÀ° J0zÀÄ PÉüÀÄwÛzÉÝãÉ; £À£ÀߣÀÄß zsÀªÀÄð²Ã®£ÁzÀ gÁd£É0zÀÄ d£ÀgÀÄ w½zÀÄPÉÆ0rzÁÝgÉ; £À£Àß zsÀªÀÄð¢0zÀ PÀzÀ®®Ä EµÀÖ«®è. DzÀÝj0zÀ £ÀPÀÄ®£ÀÄ §zÀÄPÀ° J0zÀÄ PÉüÀÄwÛzÉÝãÉ. £À£ÀUÉ PÀÄ0w ºÉÃUÉÆà ªÀiÁ¢æAiÀÄÆ ºÁUÉAiÉÄÃ; CªÀgÀ°è ¨sÉÃzÀ«®è. CªÀj§âgÀ£ÀÆß ¸ÀªÀÄ£ÁV PÁt¨ÉÃPÉ0§ÄzÉà £À£Àß EµÀÖ, DzÀÝj0zÀ £ÀPÀÄ®£ÀÄ §zÀÄPÀ° J0zÀÄ PÉüÀÄwÛzÉÝÃ£É AiÀÄPÀë!

AiÀÄPÀë: ¤£ÀUÉ CxÀðQÌ0vÀ®Æ PÁªÀÄQÌ0vÀ®Æ D£ÀȱÀ0¸ÀåªÉà zÉÆqÀØzÁ¬ÄvÀÄ. DzÀÝj0zÀ J¯ÉÊ ¨sÀgÀvÀ ±ÉæõÀ×! ¤£Àß vÀªÀÄä0¢gÉ®ègÀÆ §zÀÄQPÉƼÀî°!

AiÀÄPÀë£À C£ÀÄUÀæºÀ¢0zÀ £Á®ÄÌ ªÀÄ0¢ ¥Á0qÀªÀgÀÆ ¸À¥ÁætgÁV JzÀÄÝ PÀĽvÀgÀÄ. zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ vÀ£Àß vÁ¼Éä ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄð§Ä¢Þ¬Ä0zÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä0¢gÀ£ÀÄß §zÀÄQ¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É. eÉÆvÉUÉ AiÀÄPÀë¤0zÀ CeÁÕvÀªÁ¸ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ UÀÄgÀÄw¸ÀzÀ0vÉ ªÀgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ£É. ¯ÉÆèsÀ, ªÉÆúÀUÀ¼À£ÀÄß, PÉÆæÃzsÀªÀ£ÀÄß d¬Ä¸ÀĪÀ0vÁUÀ°; zÁ£À, vÀ¥À¸ÀÄì, ¸ÀvÀå EªÀÅUÀ¼À°è £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì AiÀiÁªÁUÀ®Æ £É¯É¹gÀ° J0zÀÄ ¥Áæyð¸ÀÄvÁÛ£É. AiÀÄPÀë¤0zÀ F ªÀgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CªÀ£ÀÄ PÀÈvÁxÀð£ÁUÀÄvÁÛ£É.

zsÀªÀÄðd - AiÀÄPÀëgÀ ¸À0ªÁzÀ¢0zÀ fêÀ£ÀPÉÌ CUÀvÀå«gÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¤ÃwUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è ¥Á°¸À§ºÀÄzÁVzÉ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here
to read more articles from Sri. Venkataramu.
 

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer