Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ - 3

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

¸ÀéUÁðgÉÆúÀt ¥ÀªÀðzÀ°è vÀ£ÀߣÀÄß÷C£ÀĸÀj¹ §0zÀ £Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ E0zÀæ£À gÀxÁgÉÆúÀt ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®èªÉ0§ zsÀªÀÄðd£À ºÀoÀ CªÀ£À D²ævÀªÁ¸ÀÛ®åªÀ£ÀÄß zsÀªÀÄð §Ä¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀévÀB AiÀĪÀÄzsÀªÀÄð£Éà ±ÁèX¹zÁÝ£É. vÀ£Àß ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä0¢jUÉ E®èzÀ ¸ÀéUÀð vÀ£ÀUÀÆ ¨ÉÃqÀªÉ0zÀÄ ºÀoÀ ªÀiÁrzÀ; zÉêÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄaѹzÀ zsÀªÀÄðzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À ªÉÄÃgÀÄ¥ÁæAiÀÄ£ÁV ¨É¼ÀVzÁÝ£É. ¸ÀéUÀðzÀ°èAiÀÄÆ zsÀªÀÄðd£ÀÄ PÀgÀÄuÉAiÀÄ ªÀÄÆvÀðgÀÆ¥ÀªÁV, zsÀªÀÄðªÀÄÆwðAiÀiÁV ±ÉÆéü¸ÀÄvÁÛ£É.

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è ²æà PÀȵÀÚ vÁ£ÀÄ VÃvÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ "¥ÀjvÁæuÁAiÀÄ ¸ÁzsÀÆ£Á0, «£Á±ÁAiÀÄZÀ zÀĵÀÌöÈvÁ0 zsÀªÀÄð¸À0¸ÁÜ¥À£ÁxÁðAiÀÄ ¸À0¨sÀªÁ«Ä AiÀÄÄUÉà AiÀÄÄUÉÃ" J0§ D±Áé¸À£ÉUÉ vÀPÀÌ0vÉ zsÀªÀÄðPÁÌV vÀ£Àß CªÀvÁgÀªÀ£É߯Áè ¸ÁxÀðPÀUÉƽ¹PÉÆ0qÀ ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀ vÀ£ÀUÁV K£À£ÀÆß §AiÀĸÀzÉà ¸ÉêÁ¨sÁªÀ¢0zÀ¯Éà vÁåUÀ¢0zÀ¯Éà ¸ÀªÀiÁeÉÆÃzÁÞgÀ ªÀiÁr zÉâåÀåªÀiÁ£ÀªÁV ¨É¼ÀVzÀ «ÃgÀ ²æÃPÀȵÀÚ.

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ ²æÃPÀȵÀÚ£À£ÀÄß zËæ¥À¢Ã ¸ÀéAiÀÄ0ªÀgÀzÀ ¸À0zÀ¨sÀðzÀ°è PÁtÄvÉÛêÉ. C°è ¸ÉÃjzÀÝ gÁdgÀÄ, ¨ÁæºÀät£ÉƧâ zËæ¥À¢AiÀÄ£ÀÄß UÉzÀÝ£É0§ PÉÆæÃzsÀ¢0zÀ ¥Á0qÀªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ®è®Ä ªÀÄÄ0zÉ §0zÁUÀ ¸ÀPÁ®zÀ°è PÀȵÀÚ £ÀqÀÄªÉ ¥ÀæªÉò¹ zsÀªÀÄð¢0zÀ¯Éà PÀ£ÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀĪÁUÀ AiÀÄÄzÀÞ PÀÆqÀzÉ0zÀÄ ¨ÉÆâü¸ÀÄvÁÛ£É.

EzÀPÉÌ »0zÉ (¨sÁUÀªÀvÀzÀ°è) ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ PÀȵÀÚ vÀ£Àß C£ÉÃPÀ ¸ÁºÀ¸ÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ zÀĵÀÖ PÀ0¸À£À ªÀzsÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. C°èAiÀÄÆ AiÀiÁzÀªÀgÀ°è C0vÀBPÀ®ºÀ §AiÀĸÀzÉÃ, gÀPÀÛ¥ÁvÀ ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀĸÀzÉà KPÁ0VAiÀiÁV PÀ0¸À£À£ÀÄß ªÀ¢ü¸ÀÄvÁÛ£É. DUÀ¯Éà zsÀÈvÀgÁµÀÖç¤UÉ ¸À0zÉñÀªÉÇ0zÀ£ÀÄß CPÀÆægÀ£À ªÀÄÆ®PÀ PÀ½¸ÀÄvÁÛ£É.

"J¯ÉÊ gÁd£ÉÃ! ¤Ã£ÀÄ zsÀªÀÄð¢0zÀ ¥ÀæeÁ¥Àj¥Á®£É ªÀiÁr ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¥Á0qÀÄvÀ£ÀAiÀÄgÀ°è ¸ÀªÀĨsÁªÀ¢0zÀ £ÀqÉzÀgÉ ¤£ÀUÉ QÃwð ±ÉæÃAiÀĸÀÄì ®©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. E®è¢zÀÝ°è ¯ÉÆÃPÀzÀ ºÁ¸ÀåPÉÌ ¥ÁvÀæ£ÁUÀĪÉ. £ÀgÀPÀ ¥Áæ¦ÛAiÀÄÆ DUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀÝj0zÀ ¥Á0qÀªÀjUÉ zÉÆæúÀ §UÉAiÀÄ ¨ÉÃqÀ. F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¸ÁAiÀÄzÉà AiÀiÁgÀÆ G½¢®è. ¤Ã£ÀÄ ¸ÀvÁÛUÀ ¤£Àß ±ÀjÃgÀ ¤£ÉÆß0¢UÉ §gÀ¯ÁgÀzÀÄ. ¤£Àß ¥Àwßà ¥ÀÅvÀægÀÄ §gÀĪÀgÉÃ? M§â£Éà d¤¹zÀ fë M§â£Éà ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ jÃw. ¥ÀÅtå ¥Á¥À C£ÀĨsÀ«¹zÀªÀ£ÀÆ M§â£ÉÃ. C£ÁåAiÀÄ¢0zÀ gÁdå ¸ÉÃjzÀgÉ CzÀÄ ¤£ÀUÉ zÀPÀÌzÉ ¥ÀgÀgÀ ¥Á¯Á¢ÃvÀÄ" ªÀÄÄ0vÁV.

F ¸À0zÉñÀ UÀªÀĤ¹. ²æà PÀȵÀÚ zsÀªÉÆðÃ¥ÀzÉñÀzÉÆnÖUÉ, ¸ÁªÉÆÃ¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß, ¨sÉÃzÀªÀ£ÀÄß ªÉÃzÁ0vÀªÀ£ÀÄß ºÉý zsÀÈvÀgÁµÀÖç£À CzsÀªÀÄð ¯ÉÆÃPÀPÉÌ w½AiÀÄzÀ0zÀÄ ¨sÁ«¸À¨ÁgÀzÉ0§ ¨sÁªÀ E°è CqÀVzÉ. zËæ¥À¢Ã ¸ÀéAiÀÄ0ªÀgÀzÀ £À0vÀgÀ gÀºÀ¸ÀåªÁV ¥Á0qÀªÀgÀ£ÀÆß, PÀÄ0wAiÀÄ£ÀÆß ¨sÉÃnAiÀiÁV, CªÀjUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý »vÉÆÃ¥ÀzÉñÀ ¤Ãr ºÉÆÃUÀĪÀ PÀȵÀÚ ¸ÀªÀÄxÀð gÁdPÁgÀtÂAiÀiÁVzÁÝ£É.

dgÁ¸À0zsÀ, ²æÃPÀȵÀÚ£À£ÀÄß vÀ£Àß PÀqÀĪÉÊjAiÉÄ0zÀÄ ¨sÁ«¹ C£ÉÃPÀ ¨Áj PÀȵÀÚ£À «gÀÄzÀÞ zÀ0qÉwÛ §gÀĪÀ£ÀÄ. eÁt£ÁzÀ ²æÃPÀȵÀÚ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀæ AiÀÄÄzÀÞªÁzÀÝj0zÀ vÁ£ÀÄ §®gÁªÀÄ£ÉÆqÀ£É Nr ºÉÆÃV ¸Á«gÁgÀÄ ªÀÄ0¢AiÀÄ ¸ÁªÀ£ÀÄß vÀ¦à¸ÀÄvÁÛ£É. EzÀÄ PÀȵÀÚ£À ºÉÃrvÀ£À C®èªÉ0§ÄzÀÄ ¸ÀĸÀàµÀÖ. E0vÀºÀ dgÁ¸À0zsÀ£À£ÀÄß ±ÀÄPÀæ¤ÃwUÀ£ÀĸÁgÀªÁV ©üêÀĤ0zÀ zsÀªÀÄðd gÁd¸ÀÆAiÀÄ AiÀiÁUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À0zÀ¨sÀðzÀ°è PÉÆ°è¸ÀÄvÁÛ£É.

zÀĵÀÖgÁzÀ, CzsÀ«ÄðUÀ¼ÁzÀ ²±ÀÄ¥Á®, ¥ËqÀæPÀªÁ¸ÀÄzÉêÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ¥Á¥ÀzÀ PÉÆqÀ vÀÄ0©zÁUÀ ¯ÉÆÃPÀ»vÀPÁÌV, zsÀªÀÄðgÀPÀëuÉUÁV ¨sÀUÀªÀ0vÀ PÉÆ®ÄèªÀ£ÀÄ. vÀÄ0¨Á eÁtvÀ£À¢0zÀ AiÀÄÄzÀÞªÀ£ÀÄß vÀ¦à¹, gÀPÀÛ¥ÁvÀ«®èzÉà "ªÀÄÄZÀÄPÀ0zÀ" ªÀÄĤAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁµÀ0rAiÀiÁzÀ PÁ®AiÀĪÀ£À£À£ÀÆß PÀȵÀÚ £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ£ÀÄ. DzÀÝj0zÀ ²æà PÀȵÀÚ ±Á0w zÀÆvÀ£ÁV CªÀvÀj¹ zsÀªÀÄð ¸À0¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. J0zÀÆ ±Á0w ¦æAiÀÄ£ÁzÀ ²æÃPÀȵÀÚ AiÀÄÄzÀÞªÀ£ÀÄß §AiÀĸÀ°®è.

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀÄÄzÀÞªÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À¯É0zÉà ¸À0zsÁ£ÀPÁÌV ¥ÀæAiÀÄwß¹ LzÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À£ÁßzÀgÀÆ PËgÀªÀ PÉÆlÖ°è AiÀÄÄzÀÞ vÀ¥Àà° J0zÀÄ ±ÀæzÁÞ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀ£ÀÄ. PÀȵÀÚ£À ªÀiÁwUÉ M¦àzÀ°è PËgÀªÀ eÁt£ÁUÀÄwÛzÀÝ. DzÀgÉ CªÀ£À ¥Á¥ÀzÀ PÉÆqÀ vÀÄ0©gÀĪÁUÀ CzÀÄ J0zÁzÀgÀÆ MqÉAiÀįÉà ¨ÉÃPÀ®èªÉÃ? C«ªÉÃQUÀ¼À ªÉÄÃ¯É »vÀªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ UÉÆÃPÀð®è ªÉÄÃ¯É ªÀÄ¼É ¸ÀÄjzÀ0vÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ «ªÉÃPÀ ºÉüÀ°®è. ºÉýzÀÝ°è ¥Àæ¨sÁªÀªÁUÀÄwvÉÆÛà K£ÉÆà J0§ C¥ÀªÁzÀ vÀ¥ÀÅöàvÀÛzÉ CµÉÖ. E°è zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À UÉÆÃPÀð¯Éèà DUÀĪÀ£ÀÄ.

PÀtð¤UÉ CªÀ£À d£ÀägÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß ºÉý CªÀ£À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß MqÉAiÀÄĪÀ zÀ馅 PÀȵÀÚ¤VgÀ°®è. M0zÀÄ ªÉÃ¼É PÀtð ¥Á0qÀªÀ - PËgÀªÀjUÉ®èjUÀÆ MqÉAiÀÄ£ÁUÀ®Ä M¦àzÀÝ°è AiÀÄÄzÀÞ vÀ¥ÀÅöàwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À ¦æAiÀÄ£ÁzÀ PÀtð vÀ£ÀUÉ ¥Áæ¥ÀÛªÁzÀ gÁdåªÀ£ÀÄß zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À¤UÉ PÉÆqÀÄwÛzÉÝ J£ÀÄߪÀ ¨sÁªÀ£É EgÀĪÁUÀ AiÀÄÄzÀÞ C¤ªÁAiÀÄðªÉà DUÀÄvÀÛzÉ.

ªÁå¸À ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÀÄ0wAiÀÄ£ÀÄß PÀȵÀÚ ¥ÀæZÉÆâ¹ PÀtð£À §½UÉ PÀ½¸ÀĪÀÅ¢®è. PÀȵÀÚ¤UÉ AiÀÄÄzÀÞ vÀ¦à¸À®Ä vÀ£Àß ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ®Ä PÀÄ0w ¥ÀæAiÀÄwß¹ «¥sÀ®¼ÁUÀĪÀ¼ÀÄ. ²æÃPÀȵÀÚ C¤ªÁAiÀÄðªÁzÀ°è AiÀÄÄzÀÞzÀ ªÀÄÆ®PÀªÁzÀgÀÆ ¯ÉÆÃPÀ±Á0wAiÀÄ£ÀÄß0lÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¤±ÀѬĹzÀݪÀ£ÀÄ. DzÀgÉ ±Á0wUÉ AiÀÄÄzÀÞªÉÇ0zÉà ªÀiÁUÀðªÉ0zÀÄ J®Æè ºÉý®è. "AiÀÄÄzÀÞ - AiÀÄÄzÀÞ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ ±Á0w ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ¸ÁzsÀ£ÀªÁUÀ§®èzÀÄ" J0zÀÄ ¸À0dAiÀĤUÉ ºÉýzÁÝ£É.

gÁd¸ÀÆAiÀÄ AiÀiÁUÀzÀ PÀ®à£ÉAiÀÄ »0zÉ M0zÉà bÀvÀæzÀrAiÀÄ°è ²µÀÖgÁzÀ gÁdgÀ£É߯Áè vÀ0zÀÄ gÁµÀÖçªÀ£ÀÄß KQÃPÀj¸ÀĪÀ gÁdQÃAiÀÄ vÀ0vÀæªÀ£ÀÄß ºÀÆrzÀ ²æÃPÀȵÀÚ zsÀªÀÄðd£À zsÁ«ÄðPÀ AiÉÆÃUÀåvÉAiÀÄ£ÀÆß, ©üêÀiÁdÄð£ÀgÀ ¨ÁºÀħ® ±À¸ÀÛ秮ªÀ£ÀÆß §¼À¹PÉÆ0qÀÄ vÀ£Àß vÀ0vÀ槮, ¸À0PÀ®à±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¢ÃPÁë §zÀÞvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¹ F £É¥ÀzÀ°è zÀĵÀÖgÀ£ÀÄß ¤UÀ滹 ²µÀÖgÀ£ÀÄß gÀQë¹zÀ.

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è M¨ÉÆâ§â zÀĵÀÖ£À£ÀÆß CªÀ£ÀªÀ£À ¸Á«£À UÀÄnÖ¤0zÀ¯Éà ²æà PÀȵÀÚ PÉÆ°è¹zÀ. EzÀÄ CªÀ£À AiÀÄÄzÀÞ vÀ0vÀæ P˱À®åPÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ. zÀĵÀÖ PËgÀªÀ£À£ÀÄß ¨É0§°¸ÀÄvÁÛ ¥Á0qÀªÀjUÉ zÉÆæúÀ §UÉzÀzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ì£À°è ¥ÀjvÀ¦¸ÀÄwÛzÀÝ ©üõÀä£À£ÀÄß vÁ£Éà vÀ£Àß ªÀÄÈvÀÄå«£À ¤±Àå¸ÀÛçvÉAiÀÄ, gÀºÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß ¥Á0qÀªÀjUÉ w½¹, ªÀÄÈvÀÄåªÀ±À£ÁUÀĪÀ0vÉ ªÀiÁrzÀ. C0vÉAiÉÄà zÉÆæÃtgÀ£ÀÄß CªÀgÀ E§âUÉAiÀÄ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ0zÉ ªÀiÁr, CªÀ£À ¤±Àå¸ÀÛçzÀ UÀÄlÖ£ÀÄß CªÀj0zÀ¯Éà w½zÀÄ CzÀPÉÌ CªÀgÉà vÀÄvÁÛUÀĪÀ0vÉ ªÀiÁrzÀ PÀtð£À ªÉÆøÀªÉà CªÀ¤UÉ GgÀļÁUÀĪÀ0vÉ ªÀiÁrzÀ C±ÀévÁܪÀÄ£À §§ðgÀvÉUÉ AiÉÆÃUÀåªÁzÀ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß ±Á¥ÀªÀ¤ßvÀÛ ªÉÆøÀPÉÌ vÀPÀÌ0vÀºÀ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr zsÀªÀÄðgÀPÀëPÀ£É£É¹zÀ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here
to read more articles from Sri. Venkataramu.
 

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer