Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ - 4

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

²æÃPÀȵÀÚ PÀzÀÝzÀÄÝ K£À£ÀÄß?
²æÃPÀȵÀÚ ¨ÉuÉÚ PÀzÀÝzÀÄÝ ¸ÀvÀå. J0vÀºÀ ¨ÉuÉÚ? CzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ ªÀÄ£À¸Éì0§ ¨ÉuÉÚ (£ÀªÀ¤ÃvÀ) £ÀªÀÄä ±ÀjÃgÀªÉà ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄqÀPÉ. EzÀgÉƼÀV£À ªÀÄ£À¸ÀÄì CªÀ¤UÉ C¦ðvÀªÁUÀvÀPÀÌzÉÝ0zÀÄ CjAiÀÄzÉà vÀªÀÄäzÉ0zÀÄ ¨sÁ«¸ÀĪÀªÀgÉà PÀ¼ÀîgÀÄ. F PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ªÀ0a¹AiÀÄÆ CªÀjUÉ M¼ÉîAiÀÄzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£ÀßzÁzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß PÀzÀÝzÀÄÝ. UÉÆæPÁ ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À°è vÀªÀÄä ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀĦð¹PÉÆ0qÀgÀÄ.

²æà PÀȵÀÚ eÁgÀ£ÉÃ? ªÉÃzÀªÀÅ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À£ÀÄß "eÁgÀBPÀ¤Ã£Á0" (PÀ£ÉåAiÀÄjUÉ eÁgÀ) "¥Àwdð¤Ã£ÁªÀiï" (vÁAiÀÄ0¢jUÉ AiÀÄdªÀiÁ£À) "¦vÁ¦vÀȨsÀåB" (vÀ0zÉAiÀĪÀjUÀÆ vÀ0zÉ) J0zÀÄ ªÀtÂð¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÉåAiÀÄÄ ZÉ£ÁßV ¨É¼ÉzÀÄ ªÁPï ±ÀQÛ G0mÁV, gÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸À0vÁ£À ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä zÉêÀgÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÁV, UÀ0zsÀªÀð£ÁV, CVßAiÀiÁV CªÀ¼À PÉÊ»rzÀ £À0vÀgÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÁzÀ £Á®Ì£Éà ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀªÀ¼ÀÄ CºÀð¼ÀÄ J0zÀÄ ¸ÁgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ0vÀæUÀ¼ÀÄ "F±ÁªÁ¸Àå0" ºÉýgÀĪÀÅzÀÄ J®èjUÀÆ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ. dgÉ J0zÀgÉ ªÀAiÀĸÀÄì DUÀĪÀÅzÀÄ. eÁgÀ J0zÀgÉ ªÀAiÀĸÁìUÀĪÀ0vÉ £ÀÆvÀ£À C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ DUÀĪÀ0vÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀðzÁ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð zÉêÀjUÉ ªÀiÁvÀæ«zÉ.

¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ ªÀµÀðzÀ PÀȵÀÚ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ UÉÆæPÁ ¨Á¯ÉAiÀÄgÀ ªÀ¸ÀÛç PÀzÀÝzÀÄÝ. F ¨Á°PÉAiÀÄgÀÄ PÀȵÀÚ£Éà vÀªÀÄä ¥ÀwAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉ0§ D¸É¬ÄzÀݪÀgÀÄ. F ¨Á¯ÉAiÀÄjUÉ C¥ÀgÀ gÁwæAiÀÄ°è bÀ½gÁwæAiÀÄ°è £À¢Ã ¸ÁߣÀ ¤¶zÀÞªÉ0zÀÆ, £ÀUÀß ¸ÁߣÀ PÀÆqÀzÉ0zÀÆ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉüÀ®Ä F ªÀ¸ÁÛç¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ PÀȵÀÚ, zÉêÀ£É0zÀÄ w½zÀÄ ²æÃPÀȵÀÚ£À£ÀÄß PÉÊ »rAiÀÄĪÀ EªÀjUÉ zÉêÀ£À ªÀÄÄ0zÉ J°èAiÀÄ ¸À0PÉÆÃZÀ, ®eÉÓ? d£Àä ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ £ÀUÀßgÁV §gÀĪÀ, £ÀUÀßgÁVAiÉÄà ªÀÄÈvÀgÁUÀĪÀ fêÁvÀä¤UÉ, vÀ£Àß ªÉÄʸÀvÀåªÀ£ÀÄß zÉêÀgÀÄ PÀ0r®èªÉ0§ ¨sÀæªÉÄAiÉÄÃ! F zÉúÀªÉà §mÉÖ. EzÀ£Éßà VÃvÉAiÀÄ°è ªÁ¸Á0¹ fÃuÁð¤........J0zÀÄ ºÉýzÉ.

EzÀ£Éßà ¨sÁUÀªÀvÀzÀ°è »ÃUÉ ºÉýzÉ.

"£À£Àß°è ¥Áæt ªÀÄ£ÉÆçĢÞUÀ¼À£Àߦð¹, ªÀĪÀÄPÁgÀ ©lÖªÀjUÉ PÁªÀĪÀÅ PÁªÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è. ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À£ÀÄß §AiÀĸÀĪÀªÀjUÉ ¥Áæ¥À0aPÀ ªÁ¸À£É EgÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝj0zÀ ªÀÄ£ÀĵÀå ¨ÉìĹzÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß PÀÄnÖ CªÀ®QÌAiÀÄ0vÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ¹¥Éà PÀ¼ÀazÀ F fêÁvÀä£ÀÄ ªÀÄvÉÛ d£À£À ªÀÄÈvÀÄå ZÀPÀæzÀ°è ¹®ÄPÀ¯ÁgÀ. »ÃUÉ ªÀiÁ£ÀªÀ ¨sÀvÀÛzÀ0wgÀzÉ, CªÀ®QÌAiÀÄ0wgÀ¨ÉÃPÀÄ" J0zÀÄ ªÀiÁ«ÄðPÀªÁV, gÉÆÃZÀPÀªÁV VÃvÁ ¸À0zÉñÀ ¤ÃrzÁÝ£É.

²æÃPÀȵÀÚ UÉÆæPÉAiÀÄgÉÆ0¢UÉ ªÀiÁrzÀ PÀÄtÂvÀ ²æÃPÀȵÀÚ£À Cw ªÀÄ£ÀĵÀå °Ã¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ0qÀÄ ªÀÄgÀļÁV Dr vÉÆÃjzÀ §æºÀä¸À0AiÉÆÃUÀ £ÀvÀð£ÀªÉ0zÀÄ ªÁå¸ÀgÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. "ªÀÄ£ÉÆÃgÀxÁ0vÀ±ÀÄævÀAiÉÆÃAiÀÄxÁAiÀÄAiÀÄÄB (¨sÁUÀªÀvÀ 10 - 32 - 13)" J0§°è UÉÆæPÉAiÀÄgÀÄ ±ÀÄæw ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ§æºÀä£À£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ PÀÄtÂzÀ0vÉ PÀÄtÂzÀgÉ0§ ªÀtð£É¬ÄzÉ.

²æÃPÀȵÀÚ ¸ÀªÀiÁd¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀĪÀ zÀȶ֬Ä0zÀ¯Éà £ÀgÀPÁ¸ÀÄgÀ£À£ÀÄß PÉÆ0zÀÄ DvÀ£À ¸ÉgÉAiÀÄ°èzÀÝ 16 ¸Á«gÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀ£ÀÄß ªÀj¹zÀ. ²æÃPÀȵÀÚ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀj¸À¢zÀÝ°è D vÀgÀÄtÂAiÀÄgÀ ¥ÁqÀÄ K£ÁUÀÄwÛvÀÄÛ J0zÀÄ H»¸À®Æ ¸ÁzsÀå«®è. E°è vÀªÀÄä «ªÉÆÃZÀ£É ªÀiÁrzÀ ²æÃPÀȵÀÚ£À£ÀÄß vÀªÀÄä£ÀÄß ªÀj¸À¨ÉÃPÉ0zÀÄ D vÀgÀÄtÂAiÀÄgÉà ¥Áæyð¸ÀÄvÁÛgÉ. (¨sÁUÀªÀvÀ - 10 - 59 - 34) ²æÃPÀȵÀÚ AiÉÆÃUÀ ±ÀQÛ¬Ä0zÀ CªÀgÉ®èjUÀÆ ¥ÀwAiÀiÁV (¸Áé«ÄAiÀiÁV) CªÀgÀ£ÀÄßzÀÞj¹zÀ (1 - 11 - 36 - 39 ªÀÄvÀÄÛ 11 - 6 - 18) F AiÉÆÃUÀ ±ÀQÛ¬Ä0zÀ¯Éà ªÀÄÄ0zÉ ¸ÀvÀÛ ¥ÀjÃQëvÀ£À£ÀÄß §zÀÄQ¹zÀ. ±ÉÆövÀ ¹ÛçÃAiÀÄgÀ£ÀÄß GzÀÞj¹zÀ ªÀĺÁªÀÄ»ªÀÄ ¸À0¥À£Àß ²æÃPÀȵÀÚ.

AiÀiÁgÀÄ C£À£Àå a0vɬÄ0zÀ (¨sÀQÛ¬Ä0zÀ, ±ÀæzÉÞ¬Ä0zÀ) £À£ÀߣÀÄß G¥Á¸À£É ªÀiÁqÀĪÀgÉÆà CªÀgÀ AiÉÆÃUÀ PÉëêÀÄzÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀĪɣÀÄ J0zÀÄ VÃvÉAiÀÄ°è ºÉýzÀÄÝ ªÀiÁvÀæªÀ®è. CzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹ vÉÆÃjzÀ ²æÃPÀȵÀÚ. zËæ¥À¢AiÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀ0UÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥Á0qÀªÀgÀÄ ¤¶ÌçAiÀÄgÁVgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÀiÁ£À gÀPÀëuÉUÉ KPÀªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀ£À ¨sÀUÀªÀzÀãQÛ J0zÀÄ w½zÀ zËæ¥À¢ "CºÀ0" ¨sÁªÀ ©lÄÖ (»rzÀ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß ©lÄÖ) UÉÆë0zÀ£À ¸À0QÃvÀð£É ªÀiÁrzÁUÀ ²æÃPÀȵÀÚ CPÀëAiÀÄ ªÀ¸ÀÛçªÀ¤ßÃr C£ÀÄUÀ滹zÀ.

CzÉà jÃw zÀƪÁð¸ÀgÀÄ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ªÀÄ0¢ ²µÀågÉÆ0¢UÉ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£À zÀĵÀÖ §Ä¢Þ¬Ä0zÀ ¥ÉæÃjvÀgÁV §gÀĪÀgÉÆà zËæ¥À¢AiÀÄ HlªÁzÀ ªÉÄÃ¯É §0zÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀvÀÌj¸À®Ä CPÀëAiÀÄ ¥ÁvÉæAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ«®èzÉà ¸ÁzsÀåªÉÃ? DUÀ zËæ¥À¢ C£À£Àå avÀÛvɬÄ0zÀ ²æÃPÀȵÀÚ£À ªÉÆgÉ ºÉÆÃUÀĪÀ¼ÀÄ. PÀgÀÄuÁ¼ÀĪÁzÀ ¨sÀUÀªÀ0vÀ NqÉÆÃr §0zÀÄ CªÀ¼À£ÀÆß ¥Á0qÀªÀgÀ£ÀÄß gÀQë¹zÀ.

F ¤zÀ±Àð£ÀUÀ½0zÀ ¨sÀUÀªÀ0vÀ DqÀ0§gÀzÀ ¨sÀQÛUÉ ªÉÄZÀѯÁgÀ. "AiÉÆÃUÀ" ¢0zÀ ªÀiÁrzÀ PÀªÀÄð, ¨sÀQÛ, eÁÕ£À¢0zÀ ªÉÄZÀÄѪÀ£ÀÄ J0§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Á0qÀªÀgÀ£ÀÄß «±ÉõÀªÁV CdÄð£À£À£ÀÄß CªÀgÀ ¸ÀvÀåzsÀªÀÄðPÁÌV ²æÃPÀȵÀÚ ªÉÄaÑzÀ. CªÀgÀ E0¢æAiÀÄ ¤UÀæºÀ, zÉʪÀ¨sÀQÛ, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¥ÉæêÀÄ, ªÀiÁvÀȨsÀQÛ, gÁµÀÖ礵É×, UÀÄgÀĨsÀQÛUÁV ªÉÄaÑ PÉÊ »rzÀÄ ªÉÄïÉwÛzÀ. zËæ¥À¢Ã «ªÁºÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁzÀªÀ §®ªÀ£ÀÄß ¤Ãr, gÁd¸ÀÆAiÀÄ AiÀiÁUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ²µÀÖgÁzÀªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄ zÀĵÀÖ¤UÀæºÀPÉÌ §Ä£Á¢ ºÁQzÀ.

¨sÁæ0vÀ£ÁzÀ CdÄð£À¤UÉ eÁÕ£À ¢Ã¥ÀªÁVAiÀÄÆ, ¸Á¢üéêÀÄt zËæ¥À¢UÉ ¢PÁÌVAiÀÄÆ (gÀPÀëPÀ) ¤ÃwUÉlÖ gÁdPÁgÀtPÉÌ «µÀ ªÉÊzÀå£ÁVAiÀÄÆ, ±ÀÄ¢ÞPÁgÀPÀ£ÁVAiÀÄÆ C0¢£À gÁdPÁgÀtzÀ°è ªÀĺÀvÀÛgÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ²æÃPÀȵÀÚ ªÀ»¹zÀ. «µÀ ±ÀÄ¢ÞUÁV vÁ£ÀÄ CªÀvÀj¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸Áj vÉÆÃjzÀ. DZÁgÀ, «ZÁgÀ, d£ÀfêÀ£À, ªÀåPÀÛfêÀ£ÀzÀ°è zsÉåÃAiÀÄ«gÀ¨ÉÃPÉ0zÀÆ, ¸ÁéxÀðvÁåUÀ«gÀ¨ÉÃPÉ0zÀÆ, ¢Ã£ÀzÀ°vÀjUÉ PÀgÀÄuÉ CUÀvÀåªÉ0zÀÆ, §Ä¢ÞªÀ0vÀjUÉ, UÀÄgÀÄ»jAiÀÄjUÉ, ¸À¢éZÁgÀUÀ½UÉ UËgÀªÀ EgÀ¨ÉÃPÉ0zÀÆ, E0¢£À ¦Ã½UÉ, ªÀÄÄ0¢£À ¦Ã½UÉAiÀÄ ±ÉæÃAiÀĹìUÉ, C¨sÀÄåzÀAiÀÄPÉÌ ±Àæ«Ä¸À¨ÉÃPÉ0zÀÆ ²æÃPÀȵÀÚ JZÀÑj¹ «ªÉÃPÀ £ÀÄrzÀ.

PÀ0¸À, £ÀgÀPÀ, ªÀÄÄgÀ, ¨Át, ±ÀPÀl, ¥ÀÇvÀ¤, §PÀ, PÁ®AiÀĪÀ£À EªÀgÀ£ÀÄß eÁuÉä¬Ä0zÀ ¸À0ºÀj¹ ¨sÀƨsÁgÀ ºÀgÀt ªÀiÁrzÀ. zsÀÈvÀgÁµÀÖç ¥ÀÅvÀægÀ ¸ÀÄvÀÛ®Æ C0zsÀgÁV ¸ÀÄvÀÄÛwÛzÀÝ ©üõÀä, zÉÆæÃt, PÀuÁð¢UÀ¼À£ÀÄß ¥Á0qÀªÀ, ¥Á0ZÁ®, «gÁmÁ¢UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £Á±À ªÀiÁr zsÀªÀÄð ¸À0¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁr zsÀªÀÄð¥Àæ¨sÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀlÖPÉÌÃj¹zÀ QÃwð ²æÃPÀȵÀÚ¤UÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ.

²æÃPÀȵÀÚ£À ¸ÉêÉ:
¤:¸ÁéyðAiÀiÁzÀ ²æÃPÀȵÀÚ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉêÉUÁV CªÀvÀj¹zÀÝ£ÀÄ. DzÀÝj0zÀ¯Éà Erà ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ZÀPÀæªÀwðAiÀiÁUÀĪÀ J®è §®ªÀÇ, §Ä¢ÞAiÀÄÆ, E0¢æAiÀÄ ¤UÀæºÀ, ¸ÉêÁ¥ÀgÀvÉ, AiÉÆÃUÀ±ÀQÛ, vÀ¥À¹éUÀ¼À D²ÃªÁðzÀ, d£À¦æAiÀÄvÉ, ¯ÉÆÃPÁ£ÀÄUÀæºÀ, ¨sÁªÀ¥ÀÇtðvÉ EvÁå¢ EzÀÝgÀÆ "¥ÀzÀä¥ÀvÀæ «ÄªÁ0¨sÀ¸Á" J0§ VÃvÉAiÀÄ vÀ£Àß GQÛUÀ£ÀĸÁgÀªÁV ªÉÆúÀ gÀ»vÀ£ÁV, ¸ÁéxÀðgÀ»vÀ£ÁV, ¥ÀgÀ¸ÉêÁzsÀÄgÀ0zsÀgÀ£ÁV ²æÃPÀȵÀÚ ¨É¼ÀVzÀ. d£À ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀ C¢üPÁgÀPÉÌ C0nPÉƼÀî¨ÁgÀzÉ0zÀÄ (E0¢£À gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ C0nPÉƼÀÄîªÀ0vÉ) C£ÀĵÁ×£À ªÀiÁrzÀ vÉÆÃjzÀ; J0zÀÆ avÀÛ ZÁ0ZÀ®å ºÉÆ0zÀzÉ, zsÉåÃAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄzÉÃ, AiÀiÁªÀ D¸É, D«ÄµÀUÀ½UÀÆ vÀ£ÀߣÀÄß ªÀiÁjPÉƼÀîzÉ ºÉüÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÆß, ¤zÁðQëtåªÁV ºÉý ªÀiÁr, ¥ÀgÁxÀðgÀÆ¥À zsÉåÃAiÀĪÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹, ¨sÀÆ«ÄUÉ ±Á0w vÀ0zÀ ²æÃPÀȵÀÚ.

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è §gÀĪÀ C£ÉÃPÀ IĶ ±ÉæõÀ×gÀÄ vÀªÀÄä vÀ¥À¸Àì£ÀÄß fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÉUÁV ªÀÄÄr¥ÁVlÖgÀÄ. C0vÀºÀ IĶUÀ¼À°è CUÀ¸ÀÛ÷ågÀÄ ±ÉæõÀ×gÀÄ. CªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÉUÁV ¯ÉÆÃPÀ PÀ0lPÀgÁVzÀÝ, ªÀiÁAiÀiÁ«Ã gÁPÀë¸ÀgÁzÀ ªÁvÁ¦ E®é®gÀ£ÀÄß £Á±À ªÀiÁr, ¸ÀªÀÄÄzÀæ D¥ÉÇñÀ£À ªÀiÁr PÁ¯ÉÃAiÀÄgÉ0§ gÁPÀë¸ÀgÀ £Á±ÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ. «0zsÀå ¥ÀªÀðvÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ vÀqÉ ªÀiÁr ¯ÉÆÃPÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁr vÀ¥À¸ÁìZÀgÀuÉAiÉÆ0¢UÉ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÆ IĶ ªÀÄĤUÀ¼À zsÀªÀÄð, PÀvÀðªÀåªÉ0zÀÄ E0¢£À ¸À0£Áå¹UÀ½UÉ, ªÀÄoÁ¢üñÀjUÉ DzÀ±Àð£ÁzÀ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here
to read more articles from Sri. Venkataramu.
 

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer