Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
z辴ˢ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

¥Á0qÀªÀgÀÄ ¤UÀðwPÀgÁVzÁÝUÀ CªÀgÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀzÉà PÀÄ0¨ÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ CzÉà vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÉÄ0zÀÄ ¨sÁ«¹, J®ègÀ ¸ÉêÉUÉÊzÀÄ ªÀÄÄ0zÉ gÁµÀÖç¨sÀæµÀÖgÁzÁUÀ PÀµÀÖ - ¸ÀÄRUÀ¼À°è CªÀgÀ £ÉgÀ¼ÁV, CªÀgÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀzÉà ¥Àw¥ÀgÁAiÀÄuÉAiÀiÁV vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ, CgÀªÀÄ£ÉUÉ ¥À¯ÁAiÀÄ£À ªÀiÁqÀzÉÃ, ¸ÀºÀ£É¬Ä0zÀ, ¸ÀZÁÑjvÀæ÷åªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ0qÀÄ, zsÀªÀÄðd£À zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ DUÁUÀ wzÀÝ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ, UÀÄgÀÄ - »jAiÀÄgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ¥ÀæeÁ ªÁvÀì®åªÀĬÄAiÀiÁzÀ DzÀ±Àð UÀÈ»tÂAiÀiÁV ±ÉÆéü¹zÀ¼ÀÄ zËæ¥À¢.

IĶ - ªÀÄĤUÀ¼À ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è - "¤Ã£ÀÄ ¥Á0qÀªÀgÀ ¸ÀÆgÉUÉÆ0qÀÄzÀÄ ¤£Àß ²Ã®¢0zÀ¯ÉÆÃ? ªÀÈvÁZÀgÀuɬÄ0zÀ¯ÉÆÃ? vÀ¥À¹ì¤0zÀ¯ÉÆÃ? ªÀÄ0vËæ¥À¢UÀ½0zÀ¯ÉÆÃ? ªÀÄzÀÄÝ ºÁQAiÉÆÃ?" J0zÀÄ ¸ÀvÀå¨sÁªÉÄ PÉüÀĪÀ¼ÀÄ. EzÀPÉÌ zËæ¥À¢AiÀÄ GvÀÛgÀ ¨ÉÃPÉÃ? UÀªÀĤ¹:

"CºÀ0PÁgÀ ©lÄÖ CªÀjUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÉêÉ, CªÀgÀ EvÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀ0qÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀwavÁÛ£ÀĪÀvÀð£É, CªÀjUÉ PÉlÖ ªÀiÁvÀ£ÁzÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ, ¸À0±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ, CªÀgÀÄ »Ã£À ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ wgÀ¸ÀÌj¸ÀzÉÃ, ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁqÀzÉà ¸À0vÀ¸À¢0¢gÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀwUÀ¼À°èAiÉÄà vÁ£ÀÄ vÀÈ¥ÀÛ¼ÁVgÀĪÀÅzÀÄ, CªÀgÀÄ Hl ªÀiÁqÀzÉà vÁ£ÀÄ Hl ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ, CªÀjUÉ vÀÈ¥ÀÛ¼ÁVgÀĪÀÅzÀÄ, CªÀjUÉ ¨ÉÃqÀzÀ ¨sÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß §AiÀĸÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄ£ÉUÉ §0zÀ UÀ0zÀ0¢gÀ£ÀÄß ¸À0vÉÆõÀ¢0zÀ JzÀÄgÀÄUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, EzÀÄÝzÀgÀ°èAiÉÄà CqÀÄUÉ ªÀiÁr ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, E®è J0§ C¥À¸ÀégÀ JvÀÛ¢gÀĪÀÅzÀÄ, £Á¼ÉUÁUÀĪÀjµÀÖ£ÀÄß UÀÄmÁÖV EnÖgÀĪÀÅzÀÄ, CªÀgÀÄ PÀgÉzÁUÀ §gÀzÉà ¨ÉÃgÉãÉÆà ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀzÁ ºÀ¸À£ÀÄäTAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ, UÀ0qÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÁUÀ ªÀÈvÀ¤µÀ×¼ÁVgÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÉÆêÀiÁjvÀ£À«®è¢gÀĪÀÅzÀÄ - EªÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¦æAiÀÄ £ÀqÀªÀ½PÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀĪÀ ¸ÀÄ®¨sÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ" J0zÀÄ zËæ¥À¢ vÀ£Àß C£ÀĨsÀªÀ¢0zÀ ºÉüÀĪÀ¼ÀÄ.

EzÀgÉÆ0¢UÉ PÀuÉðõÀÄ ªÀÄ0wæ J0§0vÉ ¥ÀwUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄݪÀ ¥Àæ¸À0UÀ §0zÀ°è CzÀÄ gÀ0¥ÀªÁUÀzÉÃ, ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæªÁUÀzÀ jÃwAiÀÄ°è eÁuÉä¬Ä0zÀ wzÀÄݪÀ CUÀvÀåªÀ£ÀÄß MwÛ ºÉýgÀĪÀ¼ÀÄ. UÀ0qÀ¤UÉ «ÄÃj ¤¢æ¸ÀĪÀÅzÀÄ, Hl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, C®0PÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, CvÉÛ - ªÀiÁªÀ0¢gÀ£ÀÄß zÀƶ¸ÀĪÀÅzÀÄ, UÀÈ»tÂAiÀÄ ¸ÀÄR£Á±ÀPÀUÀ¼É0zÉà C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀĪÀ¼ÀÄ.

zËæ¥À¢ vÀ£Àß CvÉÛ PÀÄ0w ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ jÃw £ÉÆÃr.

«ÃgÀ ¥ÀÅvÀægÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ0vÀºÀ, ¸ÀvÀå £ÀÄrAiÀÄĪÀ DAiÉÄð PÀÄ0wà zÉëAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀévÀB £Á£Éà G¥ÀZÀj¸ÀÄvÉÛãÉ. CªÀ½UÉ PÁ®PÁ®PÉÌ CUÀvÀåªÁzÀ ¥Á¤ÃAiÀÄ, ¨sÉÆÃd£À, ºÁ¹UÉAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß £Á£Éà UÀªÀĤ¸ÀÄvÉÛãÉ. CªÀ¼À£Éß0zÀÆ »0zÉ ªÀÄÄ0zÉ DrPÉÆ0qÀÄ zÀƶ¹gÀĪÀªÀ¼À®è. ¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÀªÀļÁzÀ PÀëªÀiÁUÀÄt ¸À0¥À£ÉßAiÀiÁzÀ FPÉ £À£ÀUÉ vÁ¬Ä. CvÉÛAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ0qÁqÀĪÀ E0vÀºÀ ¸ÉƸÉAiÀÄgÀÄ zÀÄ®ð¨sÀ C®èªÉÃ? D jÃw ºÉÆUÀ½¹PÉƼÀÄîªÀ AiÉÆÃUÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ0¢gÀĪÀ PÀÄ0wAiÀÄÄ ¯ÉÆÃPÉÆÃvÀÛgÀ¼ÀÄ. E0vÀºÀ vÁåUÀªÀĬÄ, PÀgÀÄuÁªÀÄ¬Ä PÀÄ0w zËæ¥À¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ £ÉÆÃrPÉÆ0rgÀ¨ÉÃPÀÄ.

PÀÄ0w - zËæ¥À¢AiÀÄgÀ0vÀºÀ DzÀ±Àð CvÉÛ - ¸ÉƸÉAiÀÄjzÀÝ F £Ár£À°è ¦æÃwAiÀÄ ªÉÊ¥ÀjÃvÀåªÀ£ÀÄß (¸ÁéxÀðPÁÌV ¸ÉƸÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄqÀĪÀ) £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÀ, PÉüÀÄwÛgÀĪÀ £ÁªÉµÀÄÖ ¤¨sÁðUÀågÀÄ?

zËæ¥À¢ UÀ0qÀ0¢jUÉ gÁd PÁAiÀÄðzÀ°è ºÉÃUÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ? EzÀPÉÌ zËæ¥À¢AiÀÄ ªÀiÁw£À¯Éèà PÉý:

zsÀªÀÄðd£À gÁdåzÀ J¯Áè DzÁAiÀÄ - RZÀÄðUÀ¼ÀÆ CªÀ½UÉ w½¢zÀÄݪÀ0vÉ. CzÀÆ EªÀ¼ÉƧâ½UÉÃ!

D ¥Á0qÀªÀgÀÄ F dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß CªÀ½UÉ ©lÄÖ G½zÀ gÁdPÁAiÀÄðUÀ¼À°è D¸ÀPÀÛgÁVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

»ÃUÉ PÀÄlÄ0§ ¤Ãw w½zÀÆ, ¸ÀÆPÀë÷ä ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¼ÀÆ, zsÀªÀiÁðeÉÕAiÀÄÆ, PÀȵÀÚ¨sÀPÉÛAiÀÄÆ DzÀ zËæ¥À¢ PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ ¸ÀÄR ¥ÀqÉzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è PÀ°vÀzÉÝãÀÄ J0§ÄzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹:

¸ÀÄR J0§ÄzÀÄ ¸ÀÄR ¸ÁzsÀ£ÀUÀ½0zÀ §gÀ¯ÁgÀzÀÄ. PÀµÀÖ¥ÀlÖgÉ ¸ÀÄR §gÀĪÀÅzÀÄ J0zÀÄ. PÀµÀÖ¥ÀlÖgÉ ¥sÀ®ªÀÅ0lÄ J0§ÄzÀÄ £À«Ää0zÀ w½AiÀÄ®àqÀ°.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here
to read more articles from Sri. Venkataramu.
 

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer