Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
«zÀÄgÀ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

PËgÀªÀ ¥ÀPÀëzÀ°è ¥Àj¥ÀÇt𠫪ÉÃPÀzÀ £ÀqÀĪÉAiÀÄÆ KPÀªÉÄêÀ ¥ÀæeÁÕªÀ0vÀ£À ªÀĺÁzÀÄãvÀ ¥ÁvÀæ «zÀÄgÀ£ÀzÀÄ. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ PÁ®zÀ°è eÁwV0vÀ UÀÄtPÉÌ UËgÀªÀ ºÉaÑ¢ÝvÉÛ0§ÄzÀPÉÌ «zÀÄgÀ£Éà zÉÆqÀØ ¸ÁQë. eÁw¬Ä0zÀ ±ÀÆzÀæ£ÁzÀgÀÆ UÀÄt¢0zÀ ¸À0¥Á¢vÀ ¨ÁæºÀätå «zÀÄgÀ£À°è ¥Àj¥ÀÇtðªÁVvÀÄÛ. zsÀªÀÄð ºÉüÀĪÀ ªÉÃ¼É ¤µÀàPÀë¥ÁvÀªÁV ¤©üðÃw¬Ä0zÀ, PÀÄ®zÀ ¸ÀªÀĶÖAiÀÄ »vÀzÀȶ֬Ä0zÀ ¸ÀàµÀÖªÁV, ¤µÀÄ×gÀªÁV EªÀ£À0vÉ AiÀiÁgÀÆ £ÀÄrAiÀÄ°®è.

zsÀªÀÄð ¸À0PÀlzÀ°è C0dzÉÃ, C¼ÀÄPÀzÉà «zÀÄgÀ ¤ÃrzÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ E0zÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVAiÉÄà EªÉ. EzÀ£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ eÁtgÀÄ. DZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀzÀ eÁÕ£À ªÀåxÀðªÉ0zÉà w½¢zÀÝ£ÀÄ. FvÀ£À £ÀqÀvÉAiÀÄÄ C£ÀÄ¥ÀªÀÄ C£ÀÄPÀgÀtÂÃAiÀÄ. zsÀªÀÄðd£À0vÉ AiÀĪÀÄzsÀªÀÄð£À C0±Àd£ÁzÀ FvÀ zsÀªÀÄðd£À0vÉ PÀvÀðªÀå¥ÀæeÁÕ «ªÀÄÆqsÀ£ÁUÀ°®è. ¥ÁædÕ£ÀÆ ZÁuÁPÀë£ÀÆ, gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄÄvÀì¢ÞAiÀÄÆ ¸ÀªÀÄxÀð gÁd¤Ãw vÀ0vÀæ «±ÁgÀzÀ£ÀÆ DzÀ FvÀ¤UÉ gÁµÀÖçªÀ£ÀÄß½¸ÀĪÀ ±ÀQÛ¬ÄzÀÝgÀÆ, CzÀ£ÀÄß PËgÀªÀgÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀî°®è.

¤¸ÁéxÀðªÁV a0w¹zÀ ºÉÆgÀvÀÄ zÉñÀ¸ÉêÉAiÀÄÆ, d£À¸ÉêÉAiÀÄÆ DUÀ¯ÁgÀzÀªÉ0§ «zÀÄgÀ£À G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀÆvÀæ E0¢UÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ. EzÀ£ÀÄß vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è ¨Á½ vÉÆÃjzÀ «zÀÄgÀ £ÀªÉÄä¯Áè gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÀÆ ªÀiÁUÀðzÀ²ðAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. E0¢£À gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ «zÀÄgÀ£À ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß CªÀ®0©¹ gÁªÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß zsÀªÀÄð gÁdåªÀ£ÀÄß PÀlÖ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀgÉ0zÀÄ D²¸ÉÆÃtªÉÃ?

CgÀV£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÁgÀuÁªÀvÀPÉÌ ºÉÆgÀl ¥Á0qÀªÀgÀ£ÀÄß ¸Á0PÉÃwPÀªÁzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è JZÀÑj¹ gÀQë¸ÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÄ0zÉ dÆfUÁV ¥Á0qÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄĪÁUÀ®Æ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁr zÀÆåvÀzÀ PÉlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ªÉÆøÀªÀ£ÀÄß gÀºÀ¸Àå ¨sÁµÉAiÀÄ°è (zÀé0zÁéxÀðªÀżÀî) w½¸ÀÄvÁÛ£É.

zsÀÈvÀgÁµÀÖç¤UÉ ¸À¨sÉAiÀÄ°èAiÉÄà zÀÆåvÀzÀ ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É. zsÀÈvÀgÁµÀÖç£À gÉÆÃUÀPÉÌ AiÉÆÃUÀå ªÀÄzÀÝ£ÀÆß ¤ÃrzÀ ªÉÊzÀå «zÀÄgÀ. DzÀgÉ D ªÀÄzÀÝ£ÀÄß §AiÀĸÀzÀ zsÀÈvÀgÁµÀÖç ¸ÀéPÀÄ® £Á±ÀPÉÌ PÁgÀt£ÁUÀÄvÁÛ£É. "zËæ¥À¢ J0zÀÆ zÁ¹AiÀiÁUÀ¯ÁgÀ¼ÀÄ" J0zÀÄ RqÁR0rvÀªÁV £ÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PËgÀªÀgÀ EzÀÄ zÀÄgÀ0vÀzÀ PÁ® J0zÀÄ JZÀÑj¸ÀÄvÁÛ£É. zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ ¥Á¥ÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ°è ¥ÁædÕjUÀÆ ¨sÁUÀªÀÅ0mÉ0zÀÄ wÃ¥ÀÅð ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. ªÀ£ÀªÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀl zsÀªÀÄðd¤UÉ ¥ÁædÕjUÀÆ ¨sÁUÀåªÀÅ0mÉ0zÀÄ wÃ¥ÀÅð ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ ¥Á¥ÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ°è «zÀÄgÀ M§â£Éà ¥Á0qÀªÀjUÉ ¸À0vÉʸÀĪÀ - C£ÀÄPÀ0¥ÀAiÀÄļÀî ¢üÃgÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É.

zsÀÈvÀgÁµÀÖç¤UÉ «zÀÄgÀ ¤ÃrzÀ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß PÉý.

DvÀäeÁÕ£À«zÀÄÝ zsÀªÀÄð¥ÀæeÉÕ¬ÄgÀĪÀªÀ£Éà ¥À0rvÀ. vÀ£Àß ¸ÁéxÀðªÀÇ ¸Á¢ü¸ÀzÉÃ, ¥ÀgÀjUÉ PÉÃqÀÄ §AiÀĸÀĪÀªÀ£Éà ªÀÄÆRð. zsÀªÀÄðªÉÇ0zÉÃ, PÀëªÉÄAiÉÄà ±Á0wUÉ ªÀÄÆ®. ºÀt«®èzÀªÀ£ÀÄ D¸É¥ÀqÀĪÀÅzÀÄ, C±ÀPÀÛ£ÀÄ PÉÆæ¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CªÀjUÉà «¥ÀvÀÄÛ. gÁd£ÁzÀgÀÆ PÀëªÉÄAiÀÄļÀîªÀ£ÀÄ zÀjzÀæ£ÁzÀgÀÆ zÁ¤AiÀÄÄ ¸ÀéUÁðºÀðgÀÄ. ºÉ0qÀw, zÁ¸À, ªÀÄUÀ, EªÀjUÉ ¸ÀévÀ0vÀæªÁzÀ ºÀt EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¥ÀwAiÀÄ, AiÀÄdªÀiÁ£À£À, vÀ0zÉAiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀzÀ¯Éèà EªÀgÀÄ fë¸À¨ÉÃPÀÄ. gÀQë¹zÀ gÁd£À£ÀÄß ¸ÀzÁ PÉlÖ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß, PÁrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §AiÀĸÀzÀ zÀ£À PÁAiÀÄĪÀªÀ£À£ÀÆß, PÁqÀ£ÀÄß §AiÀĸÀĪÀ ºÀeÁªÀÄ£À£ÀÆß ªÀfð¸À¨ÉÃPÀÄ. PÁAiÀÄð - CPÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß CzÀj0zÀ ¤±ÀѬĸÀ¨ÉÃPÀÄ. «ÄvÀæ, GzÁ¹Ã£À, ±ÀvÀÄæUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉ0zÀÄ DUÀ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÁªÀÄ, zÁ£À, ¨sÉÃzÀ, zÀ0qÀUÀ½0zÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ºÀ¹ªÀÅ, ¨ÁAiÀiÁjPÉ, ±ÉÆÃPÀ, ªÉÆúÀ, dgÉ, ªÀÄÈvÀÄåUÀ¼À£ÀÄß GvÀÛªÀÄ zÉÆgÉ UÉzÀÝ£ÀÄ.

»ÃUÉ ¤Ãw ¸ÀºÀ¸ÀæªÀ£Éßà «zÀÄgÀ G¸ÀÄgÀÄvÁÛ£É.

UÀÆqsÀªÀÇ, ¸ÁªÀðPÁ°PÀªÀÇ DzÀ F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹, ºÀÆ VqÀUÀ½0zÀ, ºÀÆ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀiÁ°PÀgÀ0vÉ zÉÆgÉ ¥ÀæeÁ¦ÃqÉAiÀiÁUÀzÀ0vÉ vÉjUÉ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. VqÀªÀ£Éßà ¸ÀÄlÄÖ EzÀÝ®Ä ªÀiÁgÀĪÀªÀ£À0vÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. gÁd£ÀÄ «ÄvÀ¨sÁ¶AiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÁPï±À®å¢0zÀ ªÀåxÀðªÁzÀ gÁdPÁAiÀÄð ¥ÀÅ£ÀB PÀÄzÀÄgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄÄ¥ÀÅöà gÀÆ¥ÀPÉÌ ªÀÄÈvÀÄå. C¸ÀÆAiÉÄAiÀÄÄ zsÀªÀÄð§Ä¢ÞUÀÆ, PÉÆÃ¥ÀªÀÅ L±ÀéAiÀÄðPÀÆÌ, zÀĵÀÖ ¸ÉêÉAiÀÄÄ ²Ã®PÀÆÌ ªÀÄÈvÀÄåUÀ¼ÀÄ. zÀÄgÀ©üªÀiÁ£ÀªÉÇ0zÉà J®èPÀÆÌ ªÀÄÈvÀÄåªÁ¢ÃvÀÄ. zÉêÀgÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀð DAiÀÄĵÀå ¤ÃrzÀgÀÆ, CwAiÀiÁzÀ ¸ÁéxÀð, PÉÆæÃzsÀ, ¸Àé¥ÀgÀ zÉÆæúÀ §Ä¢ÞUÀ¼À°è ¸ÉÆÃgÀÄvÁÛ £ÀÆgÀÄ ªÀµÀð ¨Á¼ÀĪÀÅzÉà C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁVzÉ. J°è ¹ÛçÃAiÀÄÄ, ªÀ0ZÀPÀ£ÀÆ, ¨Á®PÀ£ÀÆ, £ÁAiÀÄPÀgÁVgÀĪÀgÉÆà CªÀgÀ »0¨Á®PÀjUÉ £Á±À vÀ¦àzÀÝ®è. DzÀÝj0zÀ ¥ÀÅtå ¸À0¥Á¢¸ÀÄ zsÀªÀÄð gÀQë¸ÀÄ. F ¤ÃwAiÀÄ£ÀÆß - G¥ÀzÉñÀªÀ£ÀÆß PÉýzÀ gÁd¤UÉ «ªÉÃPÀ GzÀ¬Ä¹vÉÃ? E®è.

"aPÀÌ¥Àà ¤£Àß0vÀºÀ ¨sÁUÀªÀvÀgÀÄ ¸ÀéAiÀÄ0 wÃyð¨sÀÆvÀgÁVgÀÄvÁÛ, UÀ0UÁ¢wÃxÀðUÀ¼À£ÀÄß wÃyðÃPÀj¸ÀĪÀ ¥ÁªÀ£À±ÀQÛAiÀÄļÀîªÀgÀÄ. ºÀÈzÀAiÀÄzÀ¯Éèà zÉêÀvÁzsÁå£À ªÀiÁqÀĪÀ ¤£ÀUÀÆ wÃxÀðAiÀiÁvÉæAiÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄÄ0mÉÃ" J0§ zsÀªÀÄðgÁd£À ªÀiÁvÀÄ «zÀÄgÀ£À ¥ÁvÀæPÉÌ QÃwðPÀ¼À¸ÀªÁVzÉ.

ªÀÄÄ0zÉ zsÀªÀÄðgÁd£À D½éPÉAiÀÄ°è «zÀÄgÀ£Éà ªÀĺÁ ªÀÄÄRåªÀÄ0wæAiÀiÁV vÀ£Àß C¥ÁgÀ eÁÕ£À¸À0¥ÀvÀÛ£ÀÆß, QæAiÀiÁ ¸À0¥ÀvÀÛ£ÀÆß, gÁµÀÖçzÀ ±ÉæÃAiÀĹìUÁV zsÁgÉAiÉÄgÉAiÀÄÄvÁÛ£É. «zÀÄgÀ£À®èzÉÃ, zsÀªÀÄð ªÁåzsÀ£ÀÆ vÀįÁzsÁgÀ£É0§ ªÉʱÀå zsÁ«ÄðPÀ£ÀÆ vÀ0vÀªÀÄä ªÀtðzsÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ©qÀzÉà ¥Á°¸ÀÄvÀÛ¯Éà ±ÉæõÀ× ¨ÁæºÀätgÀ0vÉ Cw±ÀAiÀĪÁzÀ ²Ã¸À鮨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ0¢zÀÝgÉ0zÀÄ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ¢0zÀ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀ ªÀtðzÀ®Æè ¸ÉêÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ ²Ã®, vÁåUÀ C¥ÀðuÁ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÉà ºÉÆgÀvÀÄ eÁw §zÀ°¸ÀĪÀÅzÀ®è J0§ÄzÀÄ «zÀÄgÀ£À £ÀqÀvɬÄ0zÀ §gÀĪÀ ¤Ãw, ±ÀÆzÀæ£É¤¹zÀgÀÆ, §æºÀäeÁÕ¤AiÀiÁV, QæAiÀiÁªÀ0vÀ£ÁV, ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀPÁjAiÀiÁV, ¥ÀÇtð C¥ÀðuÁ ¨sÁªÀ¢0zÀ ¨Á½ §zÀÄQ ¸ÀªÀiÁdPÁÌV ¤¸ÁéxÀðªÁV vÀ£ÀߣÀÄß ªÀÄÄr¥ÁVlÖ F ªÀĺÁ¢üÃgÀ C0vÀåzÀ°è ¸À£Áå¹AiÀiÁV, AiÉÆÃVAiÀiÁV ¨Á½zÀ «ªÉÃQ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ¯Éèà C£ÀÄ¥ÀªÀÄ. UÀÄtPÉÌ, AiÉÆÃUÀåvÉUÉ, ²Ã®PÉÌ, ªÀÄwªÀ0wPÉUÉ eÁw«®èªÉ0§ÄzÀ£ÀÄß eÁw ¤AiÀĪÀÄ «ÄÃgÀzÉà ¤gÀƦ¹ vÉÆÃj¹PÉÆlÖ ªÀĺÁªÀÄ»ªÀÄ ¸À£ÁvÀ£À ¸À0¸ÀÌçwAiÀÄ Gdé® ¢Ã¥ÀªÁV ¨É¼ÀVzÀ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here
to read more articles from Sri. Venkataramu.
 

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer