Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
©üõÀä ªÀÄvÀÄÛ vÁåUÀ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è C¥ÀæwªÀıÁ¸ÀÛç, ±À¸ÀÛç ¥ÀlĪÁV, vÁåUÀ²ÃgÉÆêÀÄtÂAiÀiÁV ©üõÀägÀÄ awævÀgÁVzÁÝgÉ. vÁ£ÀÄ «ªÁ»vÀ£ÁUÀzÉà vÀ0zÉUÉà ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¹zÀ ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀ¤ÃvÀ. AiÉÆÃVñÀégÀ£ÁzÀ FvÀ EZÁÒªÀÄgÀtÂ; vÁ£Éà vÁ£ÁV §0zÀ gÁdå ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß §AiÀĸÀzÀ, D¸É ¥ÀqÀzÀ, vÀ£Àß ¥ÀæweÉÕ ¥Á°¹zÀ vÁåV. vÀ£Àß PÀÄ®zÀ »vÀPÁÌV vÀªÀÄä0¢jUÉ ºÉtÄÚ vÀ0zÀÄ ¸À0PÀµÀÖPÉÌ ¹®ÄQ UÀÄgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ£ÉÆ0¢UÉ AiÀÄÄzÀÞUÉÊzÀ ¢üÃgÀ. ²æÃPÀȵÀÚ£À£ÀÄß zÉêÀgÉ0zÀÄ w½zÀªÀgÀ°è M§â¤ÃvÀ. ªÀÄÆRð PËgÀªÀ¤UÉ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉý ¸ÉÆÃvÀÄ CªÀgÀ zÀÄgÀ0vÀªÀ£ÀÄß PÀ0qÀªÀ£ÀÄ. vÁ£Éà ¨É¼À¹zÀ PËgÀªÀgÀ £Á±ÀªÀ£ÀÄß PÀ0qÀªÀ£ÀÄ. PÀȵÀÚ£À C£ÀÄUÀæºÀ ¥ÀqÉzÀ ©üõÀä zsÀªÀÄðgÁd¤UÉ ««zsÀ zsÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ G¥ÀzÉò¸ÀÄvÁÛ£É.

gÁd£ÀÄ zÉêÀ ¨ÁæºÀätgÀ°è ¨sÀQÛ¬Ä0¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁAiÀÄð²Ã®vÉ, ¸ÀvÀå, DdðªÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ0¢ zÀAiÀiÁ¥ÀÇtð£ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæeÁ»vÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÉÄà gÁd zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀgÀªÀĸÁgÀ.

GvÀÛªÀÄ gÁd£À°ègÀ¨ÉÃPÁzÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtUÀ¼ÀÄ:
(1) ¸À0vÉÆõÀ¢0zÀ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ (2) ¸ÉßúÀ»Ã£À£ÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ (3) D¹ÛPÀvɬÄgÀ¨ÉÃPÀÄ (4) ±ÀÆgÀ£ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ d0¨sÀ ¥ÀqÀ¨ÁgÀzÀÄ (5) ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ ªÀÄzÀ ºÉÆ0¢gÀ¨ÁgÀzÀÄ (6) »0¹¸ÀzÉ zsÀ£À ¸À0¥Á¢¸À¨ÉÃPÀÄ. (7) zÁ£À²Ã®£ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ C¥ÁvÀæ¤UÉ PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ (8) ªÀÄzsÀÄgÀªÁzÀ ªÀiÁvÀ£ÁßqÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ zÉÊ£Àå«gÀ¨ÁgÀzÀÄ (9) ¸ÀªÀÄxÀð£ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. (10) PÀptªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ (11) ±ÀvÀÄæUÀ½0zÀ PÀ¹zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ (12) zÀĵÀÖgÀ°è AiÀiÁªÀ ¸À0UÀwAiÀÄ£ÀÄß w½¸À¨ÁgÀzÀÄ (13) D¥ÀÛgÀ®èzÀªÀgÀ£ÀÄß ZÁgÀgÀ PÁAiÀÄðPÉÌ £ÉëĹPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ (14) AiÀiÁjUÀÆ £ÉÆêÀÅ ªÀiÁqÀzÉ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ (15) UÀÄtªÀ£ÀÄß QÃwð¸À¨ÉÃPÀÄ vÀ£Àß ¥Àæ±À0¸É ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ (16) ¸À0¥Á¢¸À¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ ¸ÁzsÀÄUÀ½0zÀ QvÀÄÛPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ (17) ªÀÄ0vÁæ¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀºÀ¸ÀåªÁVlÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. (18) ¸ÀdÓ£ÀgÀ®èzÀªÀgÀ£ÀÄß ¸Éë¸À¨ÁgÀzÀÄ (19) ZÉ£ÁßV «ªÀIJð¸ÀzÉ ²PÉë «¢ü¹¨ÁgÀzÀÄ (20) C¥ÀPÁgÀ ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß £À0§¨ÁgÀzÀÄ

(21) ¯ÉÆéüUÀ½UÉ ©lÄÖPÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ (22) ªÀÄvÀìgÀªÀÅ0mÁUÀzÀ0vÉ gÁtÂà ªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. (23) CwAiÀiÁV ¹Ûçà ¸ÀºÀªÁ¸À PÀÆqÀzÀÄ (24) ¤µÀàPÀë¥ÁwAiÀiÁVAiÀÄÆ ¥Àj±ÀÄzÀÞ£ÁVAiÀÄÆ EgÀ¨ÉÃPÀÄ (24) ±ÀÄzÀÞªÁzÀ (¥ÀjµÀÌöÈvÀ) ¨sÉÆÃd£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ (25) ¥ÀÇdågÁzÀªÀgÀ£ÀÄß ©UÀĪÀiÁ£À«®èzÉ UËgÀ«¸À¨ÉÃPÀÄ (26) zÉêÀvÁZÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß qÀ0¨ÁZÁgÀ«®èzÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ (27) ¤0zÀåªÀ®èzÀ L±ÀéAiÀÄðªÀ£ÀÄß §AiÀĸÀ¨ÉÃPÀÄ (28) ¸À0UÀ gÀ»vÀ£ÁV C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÀÄ (29) PÁ¯Á PÁ¯Á «ªÉÃZÀ£É¬Ä®èzÉ ¸ÁªÀÄxÀåð vÉÆÃgÀ¨ÁgÀzÀÄ. (30) DPÉëæ¸ÀzÉ G¥ÀPÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ (31) ZÉ£ÁßV «ZÁgÀ ªÀiÁqÀzÉ AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ (32) ±ÀvÀÄæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ0zÀÄ ªÀåxÉ ¥ÀqÀ¨ÁgÀzÀÄ (33) PÁgÀt«®èzÉ PÉÆÃ¥À ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ (34) vÉÆ®V ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÁPÉ0zÀÄ PÀuÉÆÚgɸÀĪÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ (35) ªÀÄÈzÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ C¥ÀPÁjUÀ½UÀ®è.

²Ã® ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀÄzÀÄ ²Ã®¢0zÀ¯Éà zsÀªÀÄð, ¸ÀvÀå, £ÀqÀvÉ, §®, ¸À0¥ÀvÀÄÛ J®èªÀÇ ®©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ. ²Ã®ªÉà ¸ÀPÀ® ±ÉæÃAiÀĹìUÀÆ ªÀÄÆ®. PÁAiÀiÁ ªÁZÁ ªÀÄ£À¸Á AiÀiÁjUÀÆ PÉqÀPÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. DzÀµÀÄÖ G¥ÀPÁgÀªÀ£ÀÆß, zÁ£ÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀgÀjUÉ C»vÀ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. PÉlÖ ¥Àwß, PÉlÖ ªÀÄUÀ, PÉlÖ gÁd, PÉlÖ ¸À0§0zsÀ, PÉlÖ zÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉlÖ «ÄvÀæ£À°è «±Áé¸À«®è. PÉlÖ ¥ÀwßAiÀÄ°è ¸ÀÄR«®è. PÉlÖ gÁdåzÀ°è ¸ÀÄR«®è. PÉlÖ zÉñÀzÀ°è fêÀ£ÉÆÃzÉÆåÃUÀ«®è. PÉlÖ ªÀÄUÀ£À°è ¥ÉæêÀÄ«®è. PÉlÖ ¸À0§0zsÀ¢0zÀ ªÀiÁ£À«®è.

¥ÀæZÁgÀ gÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀĪÀ gÁd gÁd£À®è. DvÀ PÀ¼Àî£ÉÃ. J¯Áè ¥Á¥ÀUÀ½UÀÆ zÀÄgÁ¸ÉAiÉÄà ªÀÄÆ®. CzÀj0zÀ¯Éà PÉÆÃ¥À, PÁªÀÄ, ªÉÆúÀ, ªÀÄzÀ, ªÉÆøÀ, PËæAiÀÄð ªÀÄÄ0vÁzÀĪÀÅ ºÀÄlÄÖªÀªÀÅ. ¯ÉÆèsÀ«®èzÀªÀgÉà £ÉÃgÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀ ²µÀågÀÄ. £À0©PÉUÉ CºÀðgÀÄ. PÁªÀÄPÉÆæÃzsÁ¢UÀ¼À£ÀÄß M¼ÀPÉÌ CqÀV¹PÉÆ0qÀÄ ±Á0vÀ£ÁzÀgÉ DvÀä ¸À0¥ÀvÀÄÛ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄRªÉÇÃ, zÀÄBRªÉÇÃ, EµÀÖªÉÇÃ, C¤µÀתÉÇà §0zÀzÀÝ£ÀÄß JzÉUÀÄ0zÀzÉ C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÀÄ.

M¼ÉîAiÀÄ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀ°è ªÀÄÈvÀÄå §0¢ÃvÀÄ. £Á¼É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß E0zÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. aPÀÌ ªÀAiÀĹì¤0zÀ¯Éà zsÀªÀÄð²Ã®gÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. vÁåUÀ«®èzÉ ¸ÀÄR«®è. vÁåUÀ«®èzÉ ¥ÀgÀ«®è. J®èªÀ£ÀÆß vÀåf¹zÀªÀ£Éà ¸ÀÄT. ¨sÁUÀåªÀ0vÀ¤UÉ ªÀÄÈvÀÄå«£À PÉÊUÉ ¹QÌzÀªÀ£À ºÁUÉ ¸ÀzÁ PÀ¼ÀªÀ¼À EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ. ºÀt PÉÊUÉ ¸ÉÃjzÀgÉ PÉÆæÃzsÀ ¯ÉÆèsÀUÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß C0nPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. vÁ£Éà gÀÆ¥ÀªÀ0vÀ, zsÀ£ÀªÀ0vÀ, PÀÄ®ªÀ0vÀ, ¹zÀÞ ¥ÀÅgÀĵÀ J0zÀÄ ªÀÄ¢¸ÀÄvÁÛ£É. «µÀAiÀÄ ¸ÀÄRUÀ¼À°è ºÀtªÉ®è RZÁðzÀgÉ ¥ÀgÀ ¸ÀéwÛUÉ PÉʺÁPÀÄvÁÛ£É. ²PÉëUÉ UÀÄjAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É. DzÀÝj0zÀ ¸ÀÄR §0zÀgÉ »UÀÎzÉ zÀÄBR §0zÀgÉ PÀÄUÀÎzÉà EgÀ¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÉ ««zsÀ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß zsÀªÀÄðd¤UÉ vÀ£ÀÆä®PÀ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ G¥ÀzÉò¹zÀ. zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£À0vÁUÀzÉ F G¥ÀzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥Á°¹ GvÀÛªÀÄgÁUÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ.

©üõÀä£À vÁåUÀ, ±ÀæªÀÄ PÀÄgÀĪÀ0±ÀzÀ ±ÉæÃAiÀĹìUÉ PÁgÀtªÁzÀgÀÆ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À0vÀºÀ ºÀoÀªÀiÁj, zÀĵÀÖ¤0zÁV ¸À0¥ÀÇtðªÁV £Á±À ºÉÆ0zÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. «ªÉÃPÀ«®èzÀ ºÀoÀªÀiÁjvÀ£À¢0zÁV, ¸ÁéxÀð¢0zÁV, GzÀÞlvÀ£À0zÁV, ªÀÄÄ0UÉÆÃ¥À¢0zÁV, ªÀÄÆRðvÀ£À¢0zÀ, PÀÄvÀ0vÀæ¢0zÁV, zÉéõÀ¢0zÁV vÁ£ÀÄ £Á±ÀªÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä0¢gÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÃPÀ CPÉÆëût ¸ÉÊ£ÀåzÀ £Á±ÀPÉÌ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À PÁgÀt£ÁzÀ. vÀ£Àß ¸ÁéxÀð ¸ÁzsÀ£ÉUÁV ªÀiÁvÀæ PÀtð£À£ÀÄß ¥ÉÇö¹zÀ. «ÃgÀ£ÁzÀ PÀtð zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£À zÀĵÀÖvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÇö¹zÀ. vÀ£Àß ªÀĺÀvÁéPÁ0PÉë¬Ä0zÁV, CºÀ0PÁgÀ¢0zÁV, zÀĵÀÖ eÉÆvÉUÁgÀj0zÁV, »jAiÀÄgÀ §UÉÎ UËgÀªÀ §Ä¢Þ E®èzÀÝj0zÀ, CwAiÀiÁzÀ DvÀä «±Áé¸À¢0zÀ, ¥ÀgÀgÀ PÀµÀÖ PÀ0qÀÄ ¸ÀÄR¥ÀqÀĪÀ §§ðgÀvÉAiÀÄ PÁgÀt¢0zÀ, C¸ÀÆAiÉÄ, ¤0zÁ¥ÀæªÀÈwÛ¬Ä0zÀ, vÁ£ÀÆ £Á±ÀªÁV vÀ£Àß «ÄvÀæ£À £Á±ÀPÀÆÌ PÁgÀt£ÁzÀ. ¸ÀºÀªÁ¸À zÉÆõÀ ºÉÃUÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß CzsÀB¥ÀvÀ£ÀPÉÌ vÀ¼ÀÄîvÀÛzÉ J0§ÄzÀPÉÌ PÀtð£Éà ¸ÁQëAiÀiÁVzÁÝ£É.

¸ÀPÀ® ±À¸ÁÛç¸ÀÛç ¥ÁgÀ0UÀvÀgÁzÀ zÉÆæÃuÁZÁAiÀÄðgÀÄ ©üõÀägÀ0vÉ CzsÀªÀÄðzÀ ¥ÀPÀëzÀ°è ¤0vÀÄ, CzsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¥ÉÇö¹ vÀ£Àß §®ªÀ£ÀÄß vÀ¥À¸Àì£ÀÆß zÀĵÀÖ ¥ÉÇõÀuÉUÁV «ÄøÀ°lÖgÀÄ. CzsÀªÀÄðªÉà EªÀgÀ £Á±ÀPÉÌ PÁgÀtªÁ¬ÄvÀÄ.

gÁdPÀĪÀiÁjAiÀiÁzÀ PÀÄ0wà zÉë C£ÀĨsÀ«¸ÀzÀ PÀµÀÖ«®è. gÁd-PÀĪÀjAiÉÄ°è? PÁr£À ¸À0PÀµÀÖUÀ¼É°è? vÀ¥À¹é¤AiÀiÁzÀ FPÉ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÁV PÀµÀÖ ¥ÀgÀ0¥ÀgÉUÀ¼À£Éß®è ¸À»¹, vÁåUÀzÀ fêÀ£À¢0zÁV ªÉÄïÉwÛzÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ «¢üAiÀÄ ªÉÊ¥ÀjÃvÀå¢0zÁV ¥ÀÅ£ÀB PÁqÀÄ ªÉÄÃr£À°è C¯ÉAiÀÄĪÀ ¥Àæ¸À0UÀ MzÀUÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÉåAiÀiÁzÁUÀ PÀtð£À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ PÀÄ0w vÀ£Àß fêÀ£À¥ÀAiÀÄð0vÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀĤUÁV ¥ÀjvÀ¦¸ÀĪÀ¼ÀÄ.

vÁåUÀªÉà fêÀ£ÀzÀ G¹gÀÄ J0§ÄzÀPÉÌ PÀÄ0wAiÉÄà GzÁºÀgÀuÉ. FPÉAiÀÄ M0zÀÄ ªÀiÁvÀÄ ¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ. ²æÃPÀȵÀÚ! £ÀªÀÄUÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà «¥ÀvÀÄÛUÀ¼Éà §0zÉÆzÀUÀÄwÛgÀ°. KPÉ0zÀgÉ D £É¥ÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÀzÁ ¤£Àß zÀ±Àð£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀägÀuÉ EgÀÄvÀÛzÉ. zÀÄBR J0§ÄzÀÄ ¥ÀjÃPÁë PÁ®. F ¥ÀjÃPÁë PÁ®zÀ°è ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À ¸ÀägÀuÉAiÉÄà £ÀªÀÄä£ÀÄß gÀQë¸ÀÄvÀÛzÉ J0§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃjzÀªÀ¼ÀÄ PÀÄ0w. ¥Á0qÀªÀgÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ªÉÄÃ®Æ vÀ¥À¹é¤ PÀÄ0w vÀ¥À¸Àì£ÁßZÀj¸À®Ä zsÀÈvÀgÁµÀÖç UÁ0zsÁjAiÀĪÀgÉÆ0¢UÉ PÁrUÉ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà CzÀȵÀÖ »Ã£ÉAiÀiÁzÀ PÀÄ0w vÀ£Àß zÁgÀÄt C0vÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ¼ÀÄ. vÁ¼Éä, vÁåUÀ, PÀµÀÖ ¸À»µÀÄÚvÉ, vÀ¥À¸ÀÄì EªÀÅUÀ¼À ¤¢üAiÀiÁzÀ PÀÄ0w DzÀ±Àð ªÀiÁvÉAiÀiÁVzÁݼÉ. E0vÀºÀ vÁåUÀ ªÀÄ¬Ä PÀÄ0wAiÀÄ vÁ¼Éä vÁåUÀ PÀµÀÖ ¸À»µÀÄÚvÉ ªÀÄÄ0vÁzÀ GvÀÛªÀÄ UÀÄtUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä vÁAiÀÄ0¢gÀ ªÉÄÃ¯É GvÀÛªÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀ§ºÀÄzÉÃ?

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here
to read more articles from Sri. Venkataramu.
 

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer