Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
±Á0w¦æAiÀÄ£ÀÆ DzÀ ©üêÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ §®¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀĪÀ£ÀÄß ©üêÀÄ£À°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. ©üêÀÄ «ZÁgÀ²Ã®, QæAiÀiÁ²Ã®, zÀAiÀiÁ¥ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆêÀÄ® ºÀÈzÀ¬Ä. ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ «gÉÆÃzsÁ¨sÁ¸ÀzÀ0wzÀÝgÀÆ, vÀvÁéxÀðzÀ°è ºÁV®èzÉ ¢üÃgÉÆÃzÁvÀÛªÁzÀ ªÀĺÁ¥ÁvÀæ ©üêÀĸÉãÀ£ÀzÀÄÝ.

§®©üêÀÄ£ÁzÀgÀÆ UÀªÀð¥ÀqÀzÉà UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ£ÀÄß «ÄÃgÀzÉÃ, zÉêÀgÀ£ÀÄß CwPÀæ«Ä¸ÀzÉ ¸À£ÁvÀ£À zsÀªÀÄð ZÀPÀæ¸À0¸ÁÜ¥À£ÉUÉ ²°àAiÀiÁzÀ.

¸Àé0vÀ «ZÁgÀ¥ÀgÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ0¢zÀÝ FvÀ ¤zÁðQëtåªÁV, ¤µÀÄ×gÀªÁV, ¸ÀÄálªÁV «Ä0a£À wÃPÀë÷ÚvÉAiÀÄ0vÉ £ÀÄ¢AiÀÄĪÀ ¤µÀÌ¥Àl ¸Àé¨sÁªÀ ©üêÀÄ£ÀzÀÄ.

DzÀÝj0zÀ¯Éà zsÀªÀÄðd£À£ÀÄß ¦Ãr¹zÀ zsÀªÀÄð ¸À0PÀlUÀ¼ÀÄ FvÀ£À£ÀÄß ¦Ãr¸À°®è. ¥ÁæAiÀÄ: "ªÀeÁæzÀ¦ PÀoÉÆÃgÁt ªÀÄÈzÀƤ PÀĸÀĪÀiÁzÀ¦" J0§ ªÀiÁvÀÄ ©üêÀÄ£À ¸Àé¨sÁªÀPÉÌ ºÉÆ0zÀĪÀ GQÛAiÀiÁVzÉ.

fêÀ£À«rà ¥ÀÅtå - ¥Á¥À - ±ÀQÛUÀ¼À, ¨É¼ÀPÀÄ - PÀvÀÛ¯ÉUÀ¼À ¤gÀ0vÀgÀ ºÉÆÃgÁlªÉ0§ ªÉÊ¢PÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ°è «±Áé¸À«lÖ ©üêÀĸÉãÀ F D¸ÀÄjÃvÁ¥À¸À ±ÀQÛUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸À0zsÁ£ÀªÀ£ÀÆß, ¸ÀºÀ¨Á¼ÉéAiÀÄ£ÀÆß J0zÀÆ M¦àzÀªÀ£À®è. ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ ºÉ¸ÀgÁzÀ ©üêÀÄ, AiÀÄÄzÀÞzÀ°è CzÀÄãvÀ «ÃgÀ, ©üèsÀvÀì - ¥Àæ¸À0UÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹zÀ gÀt ¨sÀAiÀÄ0PÀgÀ.

¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÁ ¥ÀgÁAiÀÄt£ÁzÀ FvÀ ¯ÉÆÃPÀ PÀ0lPÀgÁzÀ »r0§, §PÀ, dgÁ¸À0zsÀ, QÃZÀPÀ, G¥ÀQÃZÀPÀgÀÄ, zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À zÀÄB±Áå¸À£Á¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀ¢ü¹ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ¥ÀgÉÆÃ¥ÀPÁgÀ ªÀiÁrzÀ «ÃgÁUÉæøÀgÀ.

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ ªÉÆzÀ® ºÉÃUÁzÀgÀÆ ±Á0w G0mÁUÀ¯É0§ (vÀ£Àß ¥ÀæweÉÕ EzÁÝUÀ®Æ) ²æÃPÀȵÀÚ£À°è ¥Áæyð¸ÀĪÀÅzÀÄ £À0§®¸ÁzsÀå «¸ÀäAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ ªÀiÁvÀÄ.

"zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£Éà gÁd£ÁzÀgÀÆ a0vɬĮè. ¥Á0qÀªÀjUÉ CªÀ£À PɼÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÉ®¸À PÉÆqÀĪÀÅzÁzÀgÉ CªÀ£À PɼÀUÉ CªÀ£À ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ F AiÀÄÄzÀÞªÀ£ÀÄß vÀ¦à¸ÉÆÃt".

vÀ£É߯Áè C¥ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÆß, £ÉÆêÀ£ÀÆß ¸ÉÃqÀ£ÀÆß «±Àé±Á0wAiÀÄ zÀȶ֬Ä0zÀ ªÀÄgÉvÀÄ ¥ÀæeÁ£Á±À vÀ¦à¸ÀĪÀ CªÀÄÈvÉÆÃ¥ÀªÀĪÁzÀ vÀ£Àß C©üªÀÄvÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ EwºÁ¸À ¥ÀæeÉAiÀÄļÀî ¢üêÀÄ0vÀ ªÀåQÛ ©üêÀĸÉãÀ. CµÉÖ®è C¥ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÆß, £ÉÆêÀ£ÀÆß ©üêÀÄ ±Á0wUÁV ªÀÄgÉAiÀÄ®Ä ¹zÀÞ£ÁVgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ E0zÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ zÉÆõÀUÀ½UÁV, ªÀiÁ£ÀªÀ¸ÀºÀdªÁzÀ vÀ¦àUÁV PÀwÛ, ZÀÆj »rAiÀÄĪÀ CPÁAiÀÄðªÉ¸ÀUÀĪÀ £ÁªÀÅ ©üêÀĤ0zÀ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÆß, «ªÉÃPÀªÀ£ÀÆß, vÁ¼ÉäAiÀÄ£ÀÆß PÀëªÀiÁUÀÄtªÀ£ÀÄß PÀ°vÀgÉ £ÀªÀÄä zÀĵÀÖvÀ£À, zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À ¥ÀæªÀÈwÛ C½¹ÃvÀÄ!

UÀÄgÀĨsÀQÛ:
UÀÄgÀÄ zÉÆæÃuÁZÁAiÀÄðgÀ ¦æÃw «±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸Ëd£Àå, «£ÀAiÀÄ, UÀÄgÀĪÁPÀå ¥Àj¥Á®£É, UÀÄgÀĨsÀQÛUÀ½0zÀ ¨Á®åzÀ¯Éèà vÀ£ÉßqÉ ¸É¼ÉzÀ UÀÄt¤¢ü CdÄð£À «zÁå¨sÁå¸À DgÀ0¨sÀPÉÌ ªÉÆzÀ¯Éà UÀÄgÀÄUÀ¼À C©ü¯ÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀĪÀÅzÁV ¨sÁµÉ¬ÄvÀÛ UÀÄgÀĨsÀPÀÛ¤ÃvÀ.

¥ÁæAiÀÄB CdÄð£À£À ¤¹ìêÀÄ UÀÄgÀĨsÀQÛ, «£ÀAiÀiÁw±ÀAiÀÄ, «zsÉÃAiÀÄ PÁgÀt¢0zÀ¯Éà zÉÆæÃuÁZÁAiÀÄðgÀÄ CdÄð£À£À£ÀÄß ªÉÄaÑzÀÝgÀÄ. EzÀ®èzÉ KPÁUÀævÉAiÀÄ°è §Ä¢ÞªÀÄvÉÛAiÀÄ°è, ZÀÄgÀÄQ£À°è EzÀݪÀ£ÀÄ ±ÀæzÉÞ¬Ä0zÀ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¨Á®PÀ.

E0¢£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ CdÄð£À¤0zÀ PÀ°AiÀĨÉÃPÁzÀÄzÀÄ CªÀ£À0vÉ ±ÀæzÉÞ, ¨sÀQÛ KPÁUÀævÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.

CwAiÀiÁzÀ eÁuÉäAiÀÄ£ÀÆß, ¸ÀªÀÄAiÉÆÃavÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÆß ºÉÆ0¢zÀÝ CdÄð£À fvÉÃ0¢æAiÀÄ£ÁVzÀÝ. EªÀ£À fvÉÃ0¢æAiÀÄvÀéPÉÌ HªÀð²Ã ¥Àæ¸À0UÀ ¤zÀ±Àð£À ¸ÁPÀÄ.

vÀ¥ÉÇäµÀ×£ÁzÀ CdÄð£À "£Á¹ÛR®Ä C¸ÁzsÀå0 £ÁªÀÄ vÀ¥À¸ÁªÀiï" J0§ GQÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄxÁxÀðªÀ£ÁßV¹zÀ.

"¸ÉÆÃvÁìºÁ£Á0 £Á¹Û C¸ÁzsÀå0 £ÀgÁuÁ0" J0§ÄzÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ¸Á¢ü¹ vÉÆÃjzÀªÀgÀ°è CUÀæUÀtå¤ÃvÀ. ¤µÁzÀ ¥ÀÅvÀæ£ÁzÀgÀÆ vÀ£Àß UÀÄgÀĨsÀQÛ¬Ä0zÀ, ±ÀæzÉÞ¬Ä0zÀ KPÁUÀævɬÄ0zÀ ¸Àé¸ÁzsÀ£É¬Ä0zÀ UÀÄgÀÆ¥ÀzÉñÀ«®èzÉ C¸ÀÛç¥ÁgÀ0UÀvÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ KPÀ®ªÀå.

¥ÁæAiÀÄB FvÀ UÀÄgÀĨsÀQÛAiÀÄ°è CdÄð£À£ÀÆß «ÄÃjzÀÝgÀ°è D±ÀÑAiÀÄð«®è.

UÀÄtPÉÌ ªÀÄvÀìgÀªÉÃ?
R0rvÀ E®è.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here
to read more articles from Sri. Venkataramu.
 

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer