Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
AiÀÄxÁ UÀÄgÀÄ vÀxÁ ²µÀå

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

¸ÀzÀÄÎgÀÄ vÀ£Éß®è «zÉåAiÀÄÆ ¸ÁxÀðPÀªÁUÀ¯É0zÀÄ GvÀÛªÀÄ ²µÀågÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ CªÀjUÉ vÀ£Éß®è «zÉåAiÀÄ£ÀÆß zsÁgÉAiÉÄgÉAiÀÄÄvÁÛ£É. E°è ¯ÉÆÃPÀ UÀÄgÀĪÁzÀ, ¨sÀªÀ¸ÁUÀgÀªÀ£ÀÄß zÁn¸ÀĪÀ ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ²æÃPÀȵÀÚ £ÁgÁAiÀÄt UÀÄgÀĪÁV, ±ÀæzÁÞ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ0¢zÀÝ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ ²µÀå£ÁzÀ £ÀgÀ¤UÉ CdÄð£À¤UÉ VÃvÉÆÃ¥ÀzÉñÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ£É.

"EµÉÆÖÃs ¹ ªÉÄà ¦æAiÉÆÃs¹ªÉÄÃ" C£ÀÄߪÀ ²æÃPÀȵÀÚ E0vÀºÀ ¦æAiÀÄ£ÁzÀ ¨sÀPÀÛ ²SÁªÀÄtÂUÉ vÁ£Éà vÀ£Àß «±ÀégÀÆ¥À zÀ±Àð£À ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. E0vÀºÀ ¥ÀÅtå CdÄð£À¤UÀ®èzÉ AiÀiÁjVzÉ? CzÀPÁÌVAiÉÄà "¥Á0qÀªÁ£Á0 zsÀ£À0dAiÀÄB" J0zÀÄ ºÉýPÉÆ0rgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀĤÃAiÀÄ. KPÀ ¸À0¢üUÁæ» G¥ÀzÉñÀªÀ£ÀÄß (MªÉÄä ªÀiÁrzÀ PÀÆqÀ¯Éà w½AiÀÄĪÀªÀ UÀæºÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ) §Ä¢ÞAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀj0zÀ¯Éà AiÀÄÄzÀÞ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°èAiÀÄÆ G¥ÀzÉò¹zÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß UÀ滹zÀ.

¯ÉÆÃPÀ »vÀªÀ£ÀÄß PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀ¢0zÀ ¸Á¢ü¹zÀ «ÃgÀ. ¨sÀUÀªÀzÀÄ£ÀÄUÀæºÀªÀ£ÀÆß, ¯ÉÆÃPÁ£ÀÄUÀæºÀªÀ£ÀÆß ¥ÀqÉzÀ ªÀĺÁªÀiÁ»ªÀÄ ¸À0¥À£Àß.

±ÀÄzÀÞ ZÁjvÀæ÷åªÀżÀîªÀ£ÁßV, fvÉÃ0¢æAiÀÄ£ÁV, ªÀĺÁ«ÃgÀ£ÁV, ¤UÀªÀð²gÉÆêÀÄtÂAiÀiÁV, ²æÃPÀȵÀÚ¸ÀR£ÀÆ ¨sÀPÀÛ£ÀÆ DV, UÀÄgÀÄ»jAiÀÄjUÉ «zsÉÃAiÀÄ£ÁV, ¸ÉÆÃzÀgÀ ¥ÉæêÀÄPÉÌ ¤zÀ±Àð£ÀªÁV, ZÀPÀæªÀwð ¥ÀzÀ«UÉ J¯Áè CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀÆ D ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß §AiÀĸÀzÉ ¢üÃgÉÆÃzÁvÀÛ£ÁV ¨Á½zÀ QÃwð CdÄð£À¤UÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ.

E0vÀºÀ GzÁvÀÛ÷ ¥ÀÅgÀĵÀ£À GvÀÛªÀÄ UÀÄtUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ DzÀ±Àð C®èªÉÃ?

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ ¸À0zÉñÀ:-
zÀĵÀÖgÀ zÀĵÀÌöÈvÀå¢0zÁV ¸ÁzsÀĸÀdÓ£ÀgÀÄ zÀÄBR ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ªÀÄÈvÀgÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀvÀå. ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹zÀªÀgÀÄ gÁªÀt §0¢ü¸À®àlÖªÀ£ÀÄ (¸ÉÃvÀÄ §0zsÀ) ¸ÀªÀÄÄzÀægÁd. EzÉ0xÀºÀ C£ÁåAiÀÄ?

¸ÀĨsÁ¶vÀPÁgÀ£À F ªÀiÁvÀÄ CPÀëgÀ±ÀB ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀPÉÌ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. zÀĵÀÖ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£À zÀĵÀÖvÀ£À¢0zÁV CPÁAiÀÄð¢0zÁV ºÀ¢£É0lÄ CPÉÆëûtÂà ¸ÉÊ£Àå£Á±ÀªÁV ¥ÁæAiÀÄB CµÉÖà ¸À0SÉåAiÀÄ ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ ªÉÊzsÀªÀå ºÉÆ0zÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. ¤gÀ¥ÀgÁ¢üUÀ¼À ¸Á«UÀÆ PÁgÀtgÁV, vÁ£ÀÆ ¸ÀvÀÄÛ ¸ÀdÓ£ÀgÀ£ÀÆß «¥ÀwÛUÉ UÀÄj ªÀiÁrzÀ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À. »ÃUÉ zÀĵÀÖPÁAiÀÄð ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ FUÀ®Æ E®è¢®è.

zÀĵÀÖ£É0§ ¸À¥Àð £ÉÊd ¸À¥ÀðzÀ0vÀ®è. £ÉÊd ¸À¥Àð PÀaÑzÀªÀ£À£ÀÄß PÉÆ®ÄèvÀÛzÉ. zÀĵÀÖ£É0§ ¸À¥Àð AiÀiÁgÀ Q«AiÀÄ£ÉÆßà PÀaÑzÀgÉ, ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÉÆà ¸ÁAiÀÄÄvÁÛgÉ. zÀĨsÉÆðÃzsÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ, PÉüÀĪÀªÀj0zÀ C£ÀågÀ £Á±À R0rvÀ.

¸ÀĨsÁ¶vÀPÁgÀ£À F ªÀiÁvÀÄ JµÀÄÖ ¸ÀvÀå UÀªÀĤ¹.

±ÀPÀĤAiÉÄ0§ ¸À¥Àð zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£À Q« PÀaÑzÀ! £Á±ÀªÁzÀªÀgÀÄ ©üõÀä zÉÆæÃtgÁ¢AiÀiÁV J¯Áè ¸ÉʤPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁzÀªÀgÀÄ. DzÀgÉ zÀĵÀÖgÀ£ÀÄß zÀÆgÀ«j¹ GvÀÛªÀÄ gÁdQÃAiÀÄ £ÀqɸÀĪÀÅzÀ£ÀÄß F ¯ÉÆÃPÀ AiÀiÁªÁUÀ PÀ°wÃvÀÄ? zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£À0vÀºÀ gÁd£À zɸɬÄ0zÀ ¥ÀæeÉUÀ½UÁzÀ ¯Á¨sÀ CzɵÉÆÖÃ? E0vÀºÀ gÁdgÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀ §AiÀĸÀ¨ÉÃPÉÃ? F AiÀÄÄzÀÞ¢0zÀ zÀæªÀå £Á±À, ¥ÀæeÁ £Á±À JgÀqÀÆ D¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ E£ÀÆß §Ä¢Þ PÀ°vÀ0w®è. PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀÆ E®èªÉÇÃ? zsÀªÀÄðzÀ ºÉ¸Àj£À°è, eÁw ªÀÄvÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£À0vÀºÀªÀj0zÀ CzɵÀÄÖ AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃPÉÆÃ? ¥ÀæeÁ £Á±ÀªÁUÀ¨ÉÃPÉÆÃ? EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à¸ÀĪÀ ±Á0w ¦æAiÀÄgÀ CªÀvÁgÀªÀ£ÀÄß §AiÀĸÉÆÃtªÉÃ?

¨sÁgÀvÀzÀ AiÀÄÄzÀÞ J0§ÄzÀÄ M0zÀÄ ªÀĺÁ£À¢. ©üõÀä zÉÆæÃtgÉà CzÀgÀ JgÀqÀÄ zÀqÀUÀ¼ÀÄ. dAiÀÄzÀæxÀ£Éà ºÀjªÀ ¤ÃgÀÄ, ±ÀPÀĤAiÉÄà £ÀqÀÄ«£À PÀ®Äè§0qÉ, ±À®å£Éà ªÉƸÀ¼É, PÀÈ¥À£Éà vÉ¥Àà (zÉÆÃtÂ), PÀtð£Éà C¯ÉAiÀÄ ¸Á®Ä, C±ÀévÁܪÀÄ «PÀtðgÀÄ WÉÆÃgÀ ªÀÄPÀgÀUÀ¼ÀÄ (ªÉƸÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ), zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£Éà ¸ÀĽ. DzÀgÉ ¥Á0qÀªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß zÁnzÀgÀÄ. (PÀȵÀÚ£É0§ C0©UÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢0zÀ) ¨sÀUÀªÀ0vÀ ²æÃPÀȵÀÚ ¨sÀPÀÛgÁzÀ ¥Á0qÀªÀgÀ£ÀÄß "¥ÀjvÁæuÁAiÀÄ ¸ÁzsÀÆ£Á0" J0§ vÀ£Àß ªÀiÁwUÉ vÀPÀÌ0vÉ gÀQë¹zÀ, GzÀÞj¹zÀ, vÀ£ÀÆä®PÀ zsÀªÀÄð¸À0¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁrzÀ.

C0vÉAiÉÄà E0¢£À ¨sÀUÀªÀzÀãPÀÛgÀ£ÀÄß ¨sÀUÀªÀ0vÀ C£ÀÄUÀ滹 GzÁÞgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¯ÉÆÃPÀ PÀ¯ÁåtªÀ£ÀÄß zsÀªÀÄð¸À0gÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÆß ªÀiÁqÀ° J0zÀÄ ¥Áæyð¸ÉÆÃt.

ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here
to read more articles from Sri. Venkataramu.
 

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer