Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

vÁåUÉÊPÀ¤µÀ× ¸À«zÀ²ðvÀ ¯ÉÆÃPÀ ªÀiÁUÁð£ï |
ªÀiÁUÁð0zsÀPÁgÀ zÀÈqsÀ¤¸ÀìgÀuÉÊPÀ ¢Ã¥Á£ï
ªÁ°äÃQ awævÀ ªÀĺÁ¥ÀÅgÀĵÁ£ï £ÀªÀiÁ«Ä |

vÀªÀÄä DZÁgÀ, ²Ã®, UÀÄtUÀ½0zÀ ¸ÀPÀ® ¯ÉÆÃPÀ gÀ0d£É ªÀiÁrzÀ vÁåUÀ ¤µÀ×gÁzÀ AiÀiÁªÀ ªÀĺÁ¥ÀÅgÀĵÀgÀÄ GvÀÛªÉÆÃvÀÛªÀÄ zÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃjzÀgÉÆà (¯ÉÆÃPÀªÀiÁUÀð) fêÀ£À ªÀiÁUÀðzÀ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆ®V¸ÀĪÀ zÀÈqsÀ ¢Ã¥À ¸ÀzÀȱÀgÁVgÀĪÀ C0xÀ ªÀĺÁ¥ÀÅgÀĵÀgÀ£ÀÄß ªÀ0¢¸ÀÄvÉÛãÉ.

ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è ²æÃgÁªÀÄZÀ0zÀæ ±ÉæõÀ× ¥ÀÅvÀæ£ÁV, DzÀ±Àð¥ÀwAiÀiÁV, ¦æAiÀÄ«ÄvÀæ£ÁV, CZÀÄѪÉÄaÑ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ£ÁV, zsÀªÀÄðzÀ DgÁzsÀPÀ£ÁV, ¥ÀæeÉUÀ¼À ªÉÄaÑ£À gÁd£ÁV, dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ ZÀPÀæªÀwðAiÀiÁV, zÀPÀë DqÀ½vÀUÁgÀ£ÁV, ¥ÀæeÁgÀ0dPÀ£ÁV, IĶªÀÄĤUÀ¼À zÁ¸À£ÁV, ¤B¸ÁéxÀð ¥ÀæeÁ¸ÉêÀPÀ£ÁV, ¢Ã£ÀgÀ D¥ÀÛ §0zsÀĪÁV, UÀÄt¤¢üAiÀiÁV, vÁåUÀªÀÄÆwðAiÀiÁV, ±Á0vÀªÀÄÆwðAiÀiÁV, GzÁvÀ۲î, ZÁjvÀæ÷åUÀ½0zÀ®0PÀÈvÀ£ÁV, ªÀÄAiÀiÁðzÁ¥ÀÅgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ£ÁV awæ¸À®ànÖzÁÝ£É. gÁªÀÄ£À gÀÆ¥À, ²Ã®, ¥ÀgÁPÀæªÀÄ, zsÀªÀÄðdÕvÉ, ¸ÀvÀå¦æAiÀÄvÉ, zÀÈqsÀªÀævÀ ¤µÉ×, zÉÆöUÀ¼À®Æè UÀÄtªÀ£Éßà PÁtĪÀ ªÁvÀì®å, ¸À0AiÀĪÀÄ, OzÁAiÀÄð, CªÉÆÃWÀ, ±À¸ÁÛç¸ÀÛç, ¸ÁªÀÄxÀåð. F M0zÉÆ0zÀÆ C£ÀÄPÀgÀtÂÃAiÀĪÉà DVªÉ.

gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è vÁåUÀ:
gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼À°è CUÀæ¸ÁÜ£ÀzÀ°è vÁåUÀªÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ.

ªÉÊ¢PÀ fêÀ£À zÀ±Àð£ÀzÀ°è "vÁåUÉãÉÊPÉà CªÀÄÈvÀvÀé ªÀiÁ£À±ÀB" (vÁåUÀ¢0zÀ¯Éà CªÀÄÈvÀ¥ÀzÀ«) ¨sÉÆÃUÀ¢0zÀ®è J0§ ±ÉæõÀ× GQÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ fêÀ£À ªÀiÁUÀðPÉÌ eÉÆåÃwAiÉÄà DVzÉ. "£Á£ÀÄ F ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¥ÀgÀjUÉ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁr ¥ÁªÀ£À£ÁUÀ®Ä d¤¹zÉÝãÉ" J0§ÄzÉà ¨sÁgÀwÃAiÀÄ fêÀ£À ¥ÀxÀªÁVzÉ. EzÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁzÀ fêÀ£À ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß ¥Á±ÁÑvÀågÀ°è PÁtÄvÉÛêÉ. CªÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è "F ¯ÉÆÃPÀªÉ®è EgÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀUÁV ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀÄRPÁÌV" J0§ÄzÉà DVzÉ. E0zÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ ªÉÄÃ®Æ ¥Á±ÁÑvÀå zÀ馅 ¥Àæ¨sÁ«vÀ£ÁV £ÁªÀÇ ¸ÁéyðUÀ¼ÁUÀÄwÛzÉÝêÉAiÉÄÃ? vÁåUÀ CxÀªÁ C¥ÀðuÉAiÉÄà AiÀÄdÕ. DvÁä¥ÀðuÉ AiÀÄdÕUÀ¼À°è CvÀÄåvÀÌçµÀÖªÁzÀÄzÀÄ. D ªÀÄ0vÀæ ºÉüÀĪÀ0vÉ DvÀä vÁåUÀzÀ AiÀÄdÕPÉÌ DvÀä£Éà AiÀÄdªÀiÁ£À, ±ÀæzÉÞAiÉÆà ¥Àwß. C¦ð¸ÀĪÀ ¥À±ÀĪÉà PÉÆÃ¥À. ºÀÈzÀAiÀĪÉà AiÀÄÆ¥À¸ÀÛ0¨sÀ. F AiÀÄdÕPÉÌ ªÀÄgÀtªÉà CªÀ§ÈxÀ. £À«Ääà fêÀ£ÀªÉà M0zÀÄ ªÀĺÁ AiÀÄdÕ.

gÀWÀĪÀ0±ÀzÀ gÁdgÀ GvÀÛªÉÆÃvÀÛªÀÄ zsÉåÃAiÀĪÀ£ÀÄß PÁ½zÁ¸À F ±ÉÆèÃPÀzÀ°è ªÀÄ£ÉÆÃdÕªÁV awæ¹zÁÝ£É.

vÁåUÁAiÀÄ ¸À0¨sÀÈvÁxÁð£Á0 ¸ÀvÁåAiÀÄ «ÄvÀ¨sÁ¶uÁ0 |
AiÀıÀ¸Éà «fVõÀÆuÁ0 ¥ÀæeÁAiÉÄÊ UÀȺÀªÉÄâ£ÁªÀiï ||

gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¥ÀÇ«ðPÀgÀÄ ¸À0¥ÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÁåUÀPÁÌV ¸À0¥Á¢¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸Àé0vÀPÁÌV C®è. ¸ÀvÀåPÁÌV «ÄvÀ¨sÁ¶UÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ «dAiÀÄAiÀiÁvÉæ QÃwðUÁVAiÉÄà DVvÀÄÛ. ¸ÀvÀàçeÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä UÀæºÀ¸ÀÜgÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. gÁdå¥ÀzÀ«, DqÀ½vÀ¦ÃoÀ, zsÀªÀÄð¸À0gÀPÀëuÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝj ºÉÆvÀÛ zsÀªÀÄð¥Àæ¨sÀÄ«£À vÁåUÀ PÉëÃvÀæ ªÀiÁvÀæ. CzÀÄ ¸ÀéªÉʨsÀ«ÃPÀgÀtzÀ ¨sÉÆÃUÀzÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ®è J0§ÄzÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀPÉÌ vÉÆÃjzÀ ²æÃgÁªÀÄZÀ0zÀæ.

gÁªÀÄ - ®PÀë÷ätgÀÄ «±Áé«ÄvÀægÀ£ÀÄß »0¨Á°¹zÁUÀ gÁªÀÄ ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ£ÁVzÀÝ. CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß, vÀ0zÉ - vÁAiÀÄ0¢gÀ£ÀÆß CUÀ° PÀµÀÖ C£ÀĨsÀ«¹ ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÉUÁV zÀĵÀÖgÀ£ÀÄß ¸À0ºÀj¹, ²µÀÖgÀ£ÀÄß gÀQë¹zÀ.

CºÀ0 » ¹ÃvÁ0 gÁdå0 ZÀ ¥ÁæuÁ9 EµÁÖ£ï zsÀ£Á¤ZÀ |
ºÀȵÉÆÖà ¨sÁævÉæà ¸ÀéAiÀÄ0 zÀzÁå0 ¨sÀgÀvÁAiÀÄ ¥ÀæZÉÆâvÀB ||

¥ÀgÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÉà - vÁåUÀªÉà GvÀÌçµÀÖªÉ0zÀÄ CjvÀªÀ£Éà ²æÃgÁªÀÄ.

zÀ±ÀgÀxÀ vÀ£Àß ¥Àwß PÉÊPÉìÄUÉ ¤ÃrzÀ ªÀgÀªÀ£ÀÄß gÁªÀÄ, ¥ÀmÁÖ©ü¶PÀÛ£ÁUÀ®Ä ¸ÀPÀ® ¹zÀÞvÉUÀ¼ÁzÁUÀ ªÀÄ0xÀgɬÄ0zÀ ¥ÀæZÉÆâvÀ¼ÁzÀ PÉÊPÉÃ¬Ä PÉý gÁªÀÄ£À£ÀÄß ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ ªÀ£ÀªÁ¸ÀPÁÌV ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ0zÀÄ ºÉýzÁUÀ - ²æÃgÁªÀÄ AiÀiÁPÉ? J0zÀÆ PÉüÀzÉà vÁ¬ÄAiÀÄ - vÀ0zÉAiÀÄ DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ²gÀ¸Á ªÀ»¸ÀÄvÁÛ£É. ¸ÀÄRzÀ ¸ÀÄ¥ÀàwÛUÉAiÀÄ°è N¯ÁqÀĪɣÉ0zÀÄPÉÆ0rgÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è C¤jÃQëvÀªÁV §0zÀ ªÀ£ÀªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¸À0vÀ¸À¢0zÀ¯Éà M¦à gÁdå vÁåUÀªÀ£ÀÆß, ¸ÀÄR vÁåUÀªÀ£ÀÆß - ºÀQÌ£À vÁåUÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁr vÀ£Àß ºÀÈzÀAiÀÄ ªÉʱÁ®åvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃjzÀ ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀ ²æÃgÁªÀÄ. vÀ0zÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀvÀåªÁPÀå¥Àj¥Á®PÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä gÁdå vÁåUÀ ªÀiÁrzÀ vÁåUÀ ¥ÀÅgÀĵÀ ²æÃgÁªÀÄ.

"ªÀgÀ" zÀ ¥ÀæPÁgÀ gÁªÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÀ£ÀªÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀÄzÀÄ. DzÀgÉ vÁåUÀ ªÀÄÆwðUÀ¼ÁzÀ ¹ÃvÁ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀë÷ätgÀÆ ¸ÀªÀð¸ÀéªÀ£ÀÆß vÁåUÀ ªÀiÁr gÁªÀÄ£Éà ¸ÀªÀð¸Àé J0zÀÄ gÁªÀÄ£À£ÀÄß ªÀ£ÀPÉÌ »0¨Á°¸ÀÄvÁÛgÉ. ²æÃgÁªÀÄ ¹ÃvÁzÉëAiÀÄ£ÀÄß CV߸ÁQëPÀªÁV ¥Àj±ÀÄzÀÞ¼ÀÄ J0zÀÄ ¸ÀĸÀàµÀÖªÁV w½zÀÆ ¥ÀæeÁ¥Àæw¤¢üUÀ¼À zÀƵÀuÉAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉý ¥ÀæeÁzsÀªÀÄð gÀPÀëuÉUÁV ¹ÃvÁ ¥ÀjvÁåUÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. E°è ¹ÃvÉ ¥À«vÀæ¼É0zÀÄ gÁªÀÄ£À ºÀÈzÀAiÀÄPÉÌ ªÉÃzÀåªÁVzÀÝgÀÆ gÁd£ÁV vÀ£Àß zsÀªÀÄð ¥Á°¸À®Ä gÁªÀÄ ¦æÃw¥ÁvÀæ¼ÁzÀ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß vÁåUÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. E°è gÁªÀĤUÉ vÀ£Àß ¸Àé0vÀQÌ0vÀ (¸ÁéxÀð) ¸ÀªÀĶÖAiÀÄ zsÀªÀÄð ±ÉæõÀ× J0zÁ¬ÄvÀÄ.

PÁ®¥ÀÅgÀĵÀ §0zÁUÀ - PÁ®¥ÀÅgÀĵÀ, gÁªÀiÁªÀvÁgÀzÀ PÁ® ªÀÄÄVAiÀÄÄwÛzÉ J0zÀÄ ¤ªÉÃzÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä gÁªÀÄ£À°èUÉ §gÀĪÀ£ÀÄ. £Á£ÀÆ, gÁªÀÄ£ÀÆ gÀºÀ¸Àå ¨sÉÃnAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ AiÀiÁgÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀgÉÆà CªÀjUÉ ªÀÄgÀtzÀ0qÀ£É «¢ü¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ J0§ ¤§0zsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÆß PÁ®¥ÀÅgÀĵÀ ºÁQzÀÝ. DUÀ¯Éà ²ÃWÀæ PÉÆæUÀ¼ÁzÀ zÀƪÁð¸ÀgÀ DUÀªÀÄ£ÀªÁUÀ¨ÉÃPÉÃ? §0zÀ CªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà gÁªÀÄ£À£ÀÄß PÁt¨ÉÃPÉ0zÀÄ ºÉÆgÀqÀĪÀgÀÄ. ¨ÁV®°è PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ gÁªÀÄzÁ¸À ®PÀë÷ät ¥Àj¥ÀjAiÀiÁV «£ÀAiÀÄ¢0zÀ ¥Áæyð¹zÀgÀÆ FUÀ ¥ÀæªÉñÀ ¤ÃqÀ¢zÀÝ°è ¥ÀæeÁ£Á±À, ¸ÉÆÃzÀgÀ£Á±À, CªÀgÀ ¸À0vÀwAiÀÄ £Á±À ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ºÉzÀj¹zÀgÀÄ. ®PÀë÷ät AiÉÆÃa¹zÀ. ªÀĺÀ¶ðUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀj0zÀ vÀ£ÀUÉ gÁªÀiÁeÉÕAiÀÄ G®è0WÀ£ÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀPÉÌ ²PÉëAiÀiÁzÀgÀÆ a0vɬĮè J0zÀÄ wêÀiÁð¤¸ÀĪÀ£ÀÄ. ¸ÀªÀĶÖAiÀÄ »vÀPÁÌV vÁ£ÀÄ vÁåUÀPÉÌ ¹zÀÞ£ÁUÀĪÀ£ÀÄ. gÁªÀÄ ¸ÉßúÀ, §0zsÀÄvÀéQÌ0vÀ £ÁåAiÀÄ, ¥ÀæweÉÕ, ¤µÀÄ×gÀvÉ ¥ÀæªÀÄÄRªÉ0zÀÄ vÀ£ÀUÉ ¹ÃvÉV0vÀ®Æ ºÉZÀÄÑ ¦æÃw¥ÁvÀæ£ÁzÀ ®PÀë÷ät£À£ÀÄß UÀrÃ¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. ®PÀë÷ät£ÉÆ0¢UÉ vÁ£ÀÆ AiÉÆÃUÀ¢0zÀ zÉúÀvÁåUÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. gÁªÀÄ£À vÁåUÀ £ÁåAiÀÄ - zsÀªÀÄðPÁÌV C®èªÉÃ?

®PÀë÷ät¤UÉ ªÀ£ÀªÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ0§ ¤§ð0zsÀ EgÀ°®è. DzÀgÉ gÁªÀÄ£À £ÉgÀ¼ÁzÀ ®PÀë÷ät ¹ÃvÁgÁªÀÄgÀ ¸ÉÃªÉ ¸Ë¨sÁUÀåPÁÌV vÀ£Àß ¥Àwß H«Äð¼ÉAiÀÄ£ÀÆß CgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ £Ár£À ¸ÀPÀ® ¸ÀÄR¨sÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÆß vÁåUÀ ªÀiÁrzÀ «ÃgÀ. vÀ£ÀUÉ ¥Áæ¥ÀÛªÁzÀ gÁdåªÀ£ÀÆß, gÁdå ¸ÀÄR ¨sÉÆÃUÀªÀ£ÀÆß ¨sÀgÀvÀ ¸Àé®àªÀÇ »0djAiÀÄzÉà vÁåUÀ ªÀiÁrzÀ. CµÀÖ®èzÉà gÁªÀÄ£À0vÉ dmÁªÀ®Ì®zsÁjAiÀiÁV vÁ¥À¸À£À0vÉ UÉqÉØ UÉt¸ÀÄ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¸Éë¸ÀÄvÁÛ £À0¢ÃUÁæªÀÄzÀ°è ªÀævÀ¤µÀ×£ÁV gÁªÀÄ£À gÁdåªÀ£ÀÄß "gÁªÀÄ ¥ÁzÀÄPÉ" AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ¥Á°¹zÀ ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀ ¨sÀgÀvÀ. D¢¬Ä0zÀ C0vÀåzÀªÀgÉUÉ gÁªÀiÁAiÀÄtªÉ¯Áè vÁåUÀ ±ÉÆÃPÀzÀ VÃvÉAiÀiÁVzÉ. ¸ÀÄR £ÀµÀÖªÁzÀgÀÆ fêÀ£À zÀÄgÀ0vÀªÁUÀ¯ÁgÀzÀÄ. vÁåUÀ¢0zÀ ¥ÁæPÀÈvÀ ¸ÀÄR ¤ÃVzÀgÀÆ ¢ªÁå£À0zÀ, QÃwð, vÀÈ¦Û §0zÉà wÃgÀĪÀÅzÀÄ. G½AiÀÄĪÀŪÀÅ. G½AiÀįÉèÉÃPÁzÀªÀÅ CªÉà J0§ÄzÉà gÁªÀiÁAiÀÄt ¸À0zÉñÀ.

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer