Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
¸Á¢üéògÉÆêÀÄtÂà ¹ÃvÁzÉë

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

²æÃgÁªÀĤUÉ ªÀ£ÀªÁ¸ÀªÉà «£ÀB ¹ÃvÉUÀ®è. DzÀgÉ ¥ÀwAiÀÄ £ÉgÀ¼ÁzÀ ¹ÃvÉ vÀ£Àß ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ¼ÀÄ. «ªÁºÀ PÁ®zÀ°è ªÀiÁrzÀ ¥ÀæweÉÕ - "zsÀªÉÄðÃZÀ - CxÉðÃZÀ PÁªÉÄÃZÀ £Áw ZÀgÁ«Ä" J0§ÄzÀ£ÀÄß CjvÀ gÁªÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. E0vÀºÀ ¸ÉƸÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ vÁ£ÀÄ zsÀ£Àå¼É0zÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß P˸À¯Éå D®0V¹ C©ü£À0¢¸ÀĪÀ¼ÀÄ. ¹ÃvÉAiÀÄ vÁåUÀªÀ£ÀÄß ªÉÄaÑzÀ CgÀtåªÁ¹UÀ¼ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß ªÁvÀì®å¢0zÀ PÁtĪÀgÀÄ.

C£À¸ÀÆAiÉÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÁqÀĪÀ ªÀiÁw¤0zÀ EzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ.

"J¯ÉÊ ¹ÃvÉ! ¤Ã£ÀÄ §0¢gÀĪÀÅzÀÄ CgÀtåªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ JgÀqÀÆ PÀÄ®UÀ½UÉ ªÀĺÁ¨sÁUÀåzÀ ¸À0UÀwAiÀiÁVzÉ".

CUÀ¸ÀÛ÷ågÁzÀgÉÆà gÁªÀÄ£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ, "¸ÀÄPÀĪÀiÁj, zÀÄBRzÀ C£ÀĨsÀªÀ EgÀzÀ ¹ÃvÉ PÀpt ¥Àæ¸À0UÀzÀ®Æè ¤£ÀߣÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ CªÀ½UÉ ¤£Àß §UÉÎ EgÀĪÀ ¥ÉæêÀÄPÉÌ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ. CªÀ¼ÀÄ CvÀå0vÀ PÀoÉÆÃgÀ ªÀævÀ¤µÀ×¼ÁVzÁݼÉ. ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ ¥Àw ¸ÀÄRzÀ°èzÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ ¥ÀwßAiÀÄgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀgÀÄ. zÀÄBRzÀ°è CªÀ£À£ÀÄß ¥ÀjvÀåf¸ÀĪÀgÀÄ. DzÀgÉ ¹ÃvÉAiÀÄ Q0avï zÉÆõÀªÀ£ÀÄß PÁt¯ÁUÀzÀÄ. DPÉ CgÀÄ0zsÀwAiÀÄ0vÉAiÉÄà ªÀĺÁ¸ÀwAiÀiÁVzÁݼÉ" J0zÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ±À0¹gÀĪÀgÀÄ.

¨sÀvÁð £ÁªÀÄ ¥ÀgÀ0 £ÁAiÀÄðB ¨sÀƵÀt0 ¨sÀƵÀuÁzÀ¦ |
KµÁ «gÀ»vÁ vÉãÀ ¨sÀƵÀuÁºÁð £À±ÉÆèsÀvÉà ||

¹ÛçÃUÉ ¥ÀwAiÉÄà J¯Áè C®0PÁgÀ ªÀ¸ÀÄÛ«V0vÀ ¨sÀƵÀt. C0vÀºÀ ¥Àw «gÀ»vÀ¼ÁzÀ FPÉ vÀ£Àß ±ÉÆèsÉAiÀÄ£Éßà PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ0qÀ0vÁVzÉ J0zÀÄ gÁªÀÄ zsÁå£Á¸ÀPÀÛ¼ÁzÀ AiÉÆÃV¤AiÀiÁzÀ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ0qÁUÀ ¹ÃvÉAiÀÄ Gdé® ¥ÁwªÀÈvÀåPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄ0vÀ ¨ÉgÀUÁUÀÄvÁÛ£É.

C¸Áå zÉêÁå ªÀÄ£À¸ÀÛ¹ä£ï vÀ¸Àå ZÁ¸Áå0 ¥Àæw¶×vÀ0 |

gÁªÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ ¥Àw - ¥Àwßà ªÀævÀ ¤µÉ× ºÉÃVzÉ £ÉÆÃr. ¹ÃvÁ zÉë ¢ªÀ ¥ÀwßÃvÀézÀ ¸ÁPÁgÀªÀÄÆwðAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀj0zÀ¯Éà E0zÀÆ ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ ¥ÁævÀB¸ÀägÀtÂÃAiÀļÁV, C£ÀÄPÀgÀtÂÃAiÀÄ DzÀ±Àð ¹ÛçÃAiÀiÁVzÁݼÉ.

ªÀ£ÀªÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀqÀĪÁUÀ P˸À¯ÉåUÉ ¹ÃvÉAiÀiÁqÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹.
"vÀ0wUÀ½®èzÀ «ÃuÉ, ZÀPÀæUÀ½®èzÀ gÀxÀ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå«®èªÉÇà ºÁUÉAiÉÄà £ÀÆgÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÝgÀÆ ¥ÀwAiÀÄ «£ÀB ¥ÀwßAiÀÄÄ ¸ÀÄTAiÀiÁVgÀ¯ÁgÀ¼ÀÄ. ¥ÀwAiÉÄà ¹ÛçÃAiÀÄ zÉêÀgÀÄ".

F ªÀiÁvÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ zsÀªÀÄðeÁÕ£ÀPÀÆÌ ºÁUÀÆ ¥Àw ¥ÉæêÀÄPÀÆÌ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ. ¹ÃvÉ gÁªÀÄ£À£ÀÄß M°¹zÁUÀ ¹ÃvÉ, "¤£Àß ªÀiÁvÀÄUÀ½0zÀ JgÀqÀÄ PÀÄ®UÀ¼À QÃwðAiÀÄÆ ªÀ¢üð¹zÉ. AiÉÆÃUÀåªÁzÀzÀÝ£Éßà wêÀiÁ𤹢ÝÃAiÉÄÃ. ªÀ£ÀªÁ¸ÀPÉÌ ¹zÀÞªÀiÁqÀÄ. ¤Ã£À®èzÉà ¸ÀéUÀðªÀÇ £À£ÀUÉ gÀÄa¸ÀzÀÄ" J0§ gÁªÀÄ£À ªÀiÁvÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ «ªÉÃPÀPÀÆÌ zsÀªÀÄð - ¥ÀæeÉÕUÀÆ ¸ÁQëAiÀiÁVzÉ.

ºÀ£ÀĪÀÄ0vÀ vÀ£Àß ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É PÀÆj¹PÉÆ0qÀÄ gÁªÀÄ£À §½UÉ MAiÀÄÄåªÀÅzÁV ¹ÃvÉUÉ ºÉýzÁUÀ gÁªÀÄ£À «£ÀB ¸ÉéÃZÉÒ¬Ä0zÀ AiÀiÁgÀ£ÀÆß ¸Àà¶ð¸À¯ÁgÀ£É0zÀÄ ¸ÀÆPÀë÷äªÁV w½¸ÀĪÀ¼ÀÄ.

¨sÀvÀÄð¨sÀQÛ0 ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀå gÁªÀiÁzÀ£Àå¸Àå ªÁ£ÀgÀ |
£ÁºÀ0 ¸ÀàçµÀÄÖ0 ¸ÀévÉÆà UÁvÀæ0 EZÉÑÃAiÀÄ0 ªÁ£ÀgÉÆÃvÀÛªÀÄ ||
(¸ÀÄ0zÀgÀ PÁ0qÀ)

F ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉýzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ0vÀ ¹ÃvÉAiÀÄ ¥À«vÀæ ¥ÁwªÀÈvÀåªÀ£ÀÆß ZÁjvÀæ÷åªÀ£ÀÆß ªÉÄZÀÄѪÀ£ÀÄ.

gÁªÀÄ, ¹ÃvÁ ZÁjvÀæ÷åzÀ §UÉÎ ±À0Q¹zÁUÀ vÀ£Àß ¥Àw¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÆß, ¤µÉ×AiÀÄ£ÀÆß ¸À0±ÀAiÀÄ zÀȶ֬Ä0zÀ PÁtĪÀÅzÁzÀgÉ CVßAiÉÄà vÀ£Àß ZÁjvÀæ÷åªÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À¯É0zÀÄ ¸Àé EZÉÒ¬Ä0zÀ CVß ¥ÀæªÉò¹ ¥À«vÀæ¼ÁV, ¥Àj±ÀÄzÀÞ¼ÁV ºÉÆgÀ§gÀĪÀ¼ÀÄ.

C0vÀåzÀ°è gÁdå¸À¨sÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ¥Àj±ÀÄ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÀiÁt¹ vÉÆÃj¸À®Ä PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄPÉÆ0qÀÄ "²æÃgÁªÀÄ£À «£ÀB ªÀÄvÁÛªÀÅzÉà C£ÀågÀ «ZÁgÀ £À£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è ¨ÁgÀ¢gÀĪÀÅzÁzÀgÉ zÉë ªÀ¸ÀÄ0zsÀgÉ £À£ÀߣÀÄß ¤£ÀÄßzÀgÀzÀ°è LPÀå ªÀiÁrPÉÆÃ" J0zÀÄ WÉÆö¹ ¨sÀÆzÉëAiÀÄ°è LPÀå¼ÁUÀÄvÁÛ¼É ¥ÀwªÀÈvÁ ²gÉÆêÀiÁ£Àå¼ÁzÀ ¹ÃvÁ zÉë.

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer