Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
DzÀ±Àð ¥ÀæeÁvÀ0vÀæ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

vÀÄ0¨Á eÁtvÀ£À¢0zÀ ¹ÃvÉAiÀÄ §½UÉ ºÉÆÃV CªÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ «ZÁj¸ÀĪÀ D0d£ÉÃAiÀÄ gÁªÀÄ£À UÀÄtUÁ£ÀªÀ£ÀÆß, ªÀtð£ÉAiÀÄ£ÀÆß ªÀiÁr ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀÄvÁÛ£É. ¸À0¨sÁµÀt PÀıÀ®£ÁzÀ DvÀ ¹ÃvÉAiÉÆ0¢UÉ eÁuÉä¬Ä0zÀ ¸À0¨sÁ¶¸ÀÄvÁÛ vÁ£Éà Q¶Ì0zsÉAiÀÄ°è J¸ÉzÀ ¹ÃvÉAiÀÄ D¨sÀgÀtzÀ UÀ0l£ÀÄß gÁªÀĤUÉ M¦à¹zÀÄzÁV ºÉý CªÀ¼À «±Áé¸À ºÉZÀÄѪÀ0vÉ ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. ºÉÃUÉ gÁªÀÄ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ0qÀÄ zÀÄBT¸ÀĪÀ£ÀÄ, ªÀÄÆcðvÀ£ÁUÀĪÀ£ÀÄ. vÁ£ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¥Àr¹zÉ J0§ÄzÀ£ÀÄß w½¹ gÁªÀĤUÉ ¹ÃvÉAiÀÄ §UÉÎ EgÀĪÀ ¥ÉæêÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉý ¹ÃvÉUÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀÅ0lÄ ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. gÁªÀÄ£À «gÀºÀ ªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄxÁªÀvÁÛV ªÀtÂð¸ÀĪÀ FvÀ ¥ÀgÀ ºÀÈzÀAiÉÄÃ0VvÀ vÀdÕ£À®èªÉÃ?

¸ÀévÀB ¹ÃvÉAiÉÄÃ

«PÁæ0vÀ ¸Àé0, ¸ÀªÀÄxÀð¸ÀÛ÷é0, ¥ÀædÕ¸ÀÛ÷é0 ªÁ£ÀgÉÆÃvÀÛªÀÄ

J0zÀÄ «zsÀ«zsÀªÁV ¥Àæ±À0²¸ÀĪÀ¼ÀÄ.

vÀ£Àß ¥ÀgÁPÀæªÀÄ vÉÆÃgÀ®Ä ¸ÉãÁ¢ü¥ÀwUÀ¼À£ÀÆß, £ÀÆgÁgÀÄ gÁPÀë¸À «ÃgÀgÀ£ÀÆß, ¸À¥ÀÛ CªÀiÁvÀågÀ£ÀÆß, gÁªÀt ¥ÀÅvÀæ CPÀëAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ£À£ÀÆß ªÀ¢ü¹ §æºÁä¸ÀÛçPÉÌ PÀlÄÖ©zÀÄÝ gÁªÀt£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀ CªÀPÁ±À ¥ÀqÉzÀÄ gÁªÀt£À ¸À¨sÉAiÀÄ°è gÁPÀë¸À gÁd¤UÉ «ªÉÃPÉÆÃ¥ÀzÉñÀ ªÀiÁrzÀ «ÃgÀ FvÀ. M§â zÀÆvÀ, M0zÀÄ PÀ¦ EµÉÖ¯Áè ¸ÁºÀ¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ EªÀ£À ¥Àæ¨sÀÄ«£À ¥ÀgÁPÀæªÀÄ ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ? J0§ÄzÀ£ÀÄß gÁªÀt CjAiÀÄ° J0§ÄzÉà DvÀ£À UÀÄjAiÀiÁVvÀÄÛ.

«ÃgÁ¢ü«ÃgÀ D0d£ÉÃAiÀÄ AiÀÄÄzÀÞ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è OµÀ¢ü ªÀÄÆ°PÉUÀ¼À£ÀÄß vÀ0zÀÄ, ¸À0fë¤ ¥ÀªÀðvÀªÀ£Éßà ºÉÆvÀÄÛ vÀ0zÀÄ, gÁPÀë¸À «ÃgÀgÀ£ÀÄß PÉÆ0zÀÄ gÁªÀÄ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁrzÀ jÃw, DvÀ£À ¤µÉ×, ¸ÁªÀÄxÀåð, PÁAiÀÄð PÀıÀ®vÉ C«¸ÀägÀtÂÃAiÀĪÁzÀÄzÀÄ. D0d£ÉÃAiÀÄ£À GvÁìºÀ, ¸ÀIJîvÉ, UÁ0©üÃAiÀÄð, ZÁvÀÄAiÀÄð, zsÉÊAiÀÄð, ¸ÁºÀ¸À ¥ÀæªÀÈwÛ, AiÀÄÄQÛ £ÀªÀÄä AiÀÄĪÀ d£Á0UÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß0lÄ ªÀiÁqÀ°.

DzÀ±Àð ¥ÀæeÁvÀ0vÀæ:
«ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¸À®Ä ¸ÁªÀÄ0vÀgÀÄ, ¥ÀæeÁ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ¸À¨sÉ ¸ÉÃj gÁd£ÀÄ ªÀÄ0r¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV ZÀZÉð ªÀiÁr ¤tð¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è zÀ±ÀgÀxÀ gÁªÀÄ£À£ÀÄß AiÀÄĪÀgÁd£ÁV ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ0r¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¸À¨sÉ MPÉÆÌgÀ°¤0zÀ gÁªÀÄ£Éà AiÀÄĪÀgÁd£ÁUÀ¨ÉÃPÉ0zÀÄ wêÀiÁð¤¹vÀÄ. E°è ¥ÀÇtð CgÀ½zÀ DzÀ±Àð¥ÀæeÁvÀ0vÀæªÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ.

dUÀwÛUÉ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¸À0zÉñÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀªÀð±ÉæõÀ× ¸ÀªÀiÁd ±Á¸ÀÛçdÕ ªÀÄ£ÀÄ ªÀĺÀ¶ð.

C¸ÀäzÉÝñÀ ¥Àæ¸ÀÆvÀ¸Àå ¸ÀPÁ±ÁzÀUÀæ d£Àä£ÀB
¸Àé ¸Àé0 ZÀjvÀ0 ²PÉëÃgÀ£ï ¥ÀÈyªÁå0 ¸ÀªÀðªÀiÁ£ÀªÁB

J0zÀÄ WÉÆö¹zÁÝ£É. £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è d¤¹zÀ ±ÉæõÀ× ¸ÀªÀiÁd ªÀÄÄR0qÀgÀ ZÁjvÀæ÷åªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯Áè ªÀiÁ£ÀªÀgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä fêÀ£À ZÁjvÀæ÷åªÀ£ÀÄß gÀƦ¹PÉƼÀî°. ¥ÁæaãÀ PÁ®zÀ°è »0zÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÉÄÃ¯É DV£À ªÀÄÄR0qÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ZÁjvÀæ÷åzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢0zÀ CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¤dªÁzÀ DAiÀÄðvÀéªÀÅ vÁ£ÁVAiÉÄà «PÁ¸ÀUÉÆ0rvÀÄ.

gÁªÀiÁAiÀÄt PÁ®zÀ°è vÁåUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊgÁUÀå ¸À0¥ÀvÀÄÛUÀ½0zÀ ²æêÀÄ0vÀgÁVzÀÝ ºÁUÀÆ eÁÕ£ÀªÀÄAiÀÄ fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä G¥À fêÀ£ÀPÁÌV gÁdå AiÀÄ0vÀæzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ®0©¸ÀzÉà EzÀÝ C¢üPÁgÀªÀÅ gÁdåAiÀÄ0vÀæªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄ0wæ¸À®Ä £ÉêÀÄPÀUÉÆ0rvÀÄÛ. EzÉà "ªÀÄ0wæ¸À0¸ÉÜ" PɼÀUÉ "PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ CªÀiÁvÀå ¸À0¸ÉÜ" EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ gÁªÀiÁAiÀÄt PÁ®zÀ gÁdgÀ ¸ÁÜ£À«vÀÄÛ. gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è F ªÀåªÀ¸ÉÜ »ÃUÉ ªÀtÂð¸À®ànÖzÉ.

IÄwéeÁ zÁéªÀ©üªÀÄvÁ vÀ¸Áå¸ÁÛªÀÄȶ ¸ÀvÀÛªÀiË
ªÀ¹µÉÆ×à ªÁªÀÄzÉêÀ±ÀÑ ªÀÄ0wæt±ÀÑ vÀxÁ¥ÀgÉÃ
¸ÀÄAiÀÄeÉÆÕèsÀåxÀ eÁ¨Á°B PÁ±Àå¥ÉÇÃ
s¥ÀåxÀ UËvÀªÀÄB
ªÀiÁPÀð0qÉÃAiÀĸÀÄÛ ¢ÃWÁðAiÀÄÄB vÀxÁ PÁvÁåAiÀÄ£ÉÆà zÀédB

gÁd¤UÉ ªÀ¹µÀ× ªÀÄvÀÄÛ ªÁªÀÄzÉêÀ J0§ E§âgÀÄ ±ÉæõÀ× IĶUÀ¼ÀÄ IÄwéÃdgÁVAiÀÄÆ, ¸ÀÄAiÀÄdÕ, eÁ¨Á°, PÁ±Àå¥À, UËvÀªÀÄ, ªÀiÁPÀð0qÉÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁvÁåAiÀÄ£À EªÀgÀÄ ªÀÄ0wæUÀ¼ÁVAiÀÄÆ EzÀÝgÀÄ.

F jÃw PɼÀV£À CµÀÖ ¥ÀæzsÁ£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É F CµÀÖªÀÄ0wæUÀ¼À ¸À0¸ÉÜ EvÀÄÛ. CµÀÖ ¥ÀæzsÁ£ÀgÀÄ (CªÀiÁvÀågÀÄ) zÀȶÖ, dAiÀÄ0vÀ, «dAiÀÄ, ¸ÀÄgÁµÀÖç, gÁµÀÖçªÀzsÀð£À, CPÉÆÃ¥À, zsÀªÀÄð¥Á® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀÄ0vÀæ. EªÀgÀ°è ¸ÀĪÀÄ0vÀæ£ÀÄ gÁd¤Ãw ±Á¸ÀÛç ¥ÁgÀ0UÀvÀ£ÁVzÀÝ£ÀÄ, vÀdգɣɹzÀÝ£ÀÄ. EªÀgÉ®ègÀÆ «zÁå ¸À0¥À£ÀßgÀÆ, «£ÀAiÀÄ ¸À0¥À£ÀßgÀÆ, DVzÀÝgÀÄ, PÉlÖ PÁAiÀÄðUÀ¼À §UÉÎ ºÀÈzÀAiÀÄ ¥ÀǪÀðPÀªÁV wgÀ¸ÁÌgÀ ºÉÆ0¢zÀݪÀgÀÄ, PÀıÀ®gÀÄ, E0¢æAiÀÄ ¤UÀæºÀ ºÉÆ0¢zÀÝgÀÄ. L±ÀéAiÀÄð ¸À0¥À£ÀßgÀÄ, ªÀĺÁ£ÀĨsÁªÀgÀÄ. ±À¸ÁÛç¸ÀÛç ¥Àæ«ÃtgÀÄ, ¥ÀgÁPÀæ«ÄUÀ¼ÀÄ, vÀ¥À¹éUÀ¼ÀÄ, PÀëªÀiÁUÀÄt ¸À0¥À£ÀßgÀÄ, «ÄvÀ¨sÁ¶UÀ¼ÀÆ, ªÀÄzsÀÄgÀ ¨sÁ¶UÀ¼ÀÄ, PÉÆÃ¥À, ¸ÉéÃZÉÒ, ¸ÁéxÀð, ºÀtPÁÌV ¸Àé¥ÀßzÀ®Æè C¸ÀvÀå £ÀÄrAiÀÄzÀªÀgÀÆ, ªÀåªÀºÁgÀ, gÁd¤Ãw PÀıÀ®gÀÆ, ¤µÀàPÀë¥ÁwUÀ¼ÀÆ DVzÀÝgÀÄ. J¼ÀîµÀÆÖ ªÀÄvÀ ¨sÉÃzÀ«gÀ°®è. C0vÀBPÀgÀt ¥ÀǪÀðPÀªÁV KPÀgÀÆ¥ÀgÁVzÀÝgÀÄ. E0vÀºÀ ±ÉæõÀ×, DzÀ±Àð ªÀÄ0wæ, CªÀiÁvÀågÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÁV ¥ÀæeÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É «±ÉõÀªÁV DV CªÀgÀÆ zsÀªÀÄð©üÃgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀvÀåªÀ0vÀgÀÆ, £ÁåAiÀĪÀ0vÀgÀÆ DVzÀÝgÀÄ. ¤¨sÀðAiÀÄgÁzÀ ªÀÄ0wæUÀ¼ÀÄ gÁd¸ÀvÉÛUÉ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

gÁd¸ÀvÉÛUÉ ¤tðAiÀÄ ¤Ãr CzÀ£ÀÄß ¥Á°¸ÀĪÀ0vÉ «¢ü¸ÀÄwÛzÀÝ E0zÀÄ eÁw ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß vÉUÀ¼ÀÄvÀÛ¯Éà eÁwAiÀiÁzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ0wæ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÀ0ZÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀĪÀ£ÀßjAiÀÄzÀªÀ£À£ÀÄß PÀȶ ªÀÄ0wæAiÀÄ£ÁßVAiÀÄÆ, ¤gÀPÀëgÀPÀÄQëAiÀÄ£ÀÄß «zÁåªÀÄ0wæAiÀÄ£ÁßVAiÀÄÆ, zÉñÀzÉÆæûAiÀÄ£ÀÄß «zÉñÁ0UÀ ªÀÄ0wæAiÀÄ£ÁßVAiÀÄÆ, PÀ¼Àî£À£ÀÄß CxÀðªÀÄ0wæAiÀÄ£ÁßVAiÀÄÆ ªÀiÁqÀĪÀ PÉlÖ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÆß C®è°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. E0¢£À PÉ®ªÀÅ ªÀÄ0wæUÀ½UÀÆ, gÁªÀiÁAiÀÄt PÁ®zÀ ¤¸ÀàöȺÀ, ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ, zsÀ«ÄðµÀ×, gÁµÀÖç¥ÉæÃ«Ä ªÀÄ0wæªÀUÀðzÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬Ä0zÀ E0¢£ÀªÀgÀÆ ¥ÀæZÉÆâvÀgÁV UÁ0¢üÃfAiÀĪÀgÀ gÁªÀÄ gÁdåzÀ PÀ£À¸À£ÀÄß £À£À¸ÀÄ ªÀiÁqÀ¯Á¢ÃvÉÃ?

¨sÁUÀªÀvÀzÀ°è ºÉýgÀĪÀ0vÉ

ªÀÄvÁåðªÀvÁgÁ¹Û÷éºÀªÀÄvÀåð²PÀët0
gÀPÉÆëà ªÀzsÁAiÉÄÊ £À PÉêÀ®0 «¨sÉÆÃB

²æà gÁªÀÄ gÁªÀt ªÀzsÉUÁV, zÀĵÀÖgÀ ªÀzsÉUÁV ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ ªÀiÁ£ÀªÀ£ÁV ªÀiÁ£ÀªÀjUÉ GvÀÛªÀÄ fêÀ£À ²PÀët ¤ÃqÀ®Ä CªÀvÀj¹zÀ. ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÉêÀ fêÀ£ÀªÁV¸À®Ä F CªÀvÁgÀ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ. DzÀÝj0zÀ gÁªÀÄ DzÀ±Àð ¥ÀÅvÀæ£ÁzÀ0vÉ, DzÀ±Àð §0zsÀĪÁzÀ0vÉ, DzÀ±Àð «ÄvÀæ£ÁzÀ0vÉ, DzÀ±Àð gÁd£ÁzÀ0vÉ, ¸ÀPÀ®¸ÀzÀÄÎtUÀ¼À UÀtÂAiÀiÁzÀ0vÉ, zsÀ«Äð¤µÀ×£ÁzÀ0vÉ, PÀvÀðªÀ夵À×£ÁzÀ0vÉ, DzÀ±Àð ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ0vÉ, ²æÃgÁªÀÄ£À, vÁåUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢ªÀå fêÀ£ÀzÀ GzÁvÀÛ UÀÄtUÀ¼É®èªÀÇ £ÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ®Æ ¥Àæ¨sÁªÀ ©Ãj DzÀ±Àð ªÀiÁ£ÀªÀgÀÆ zÉêÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÀÆ DUÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°. E0xÀ zÉêÀªÀiÁ£ÀªÀ ¥ÀæeÉUÀ¼À £ÁqÁV £ÀªÀÄä £ÁqÀÄ gÁªÀÄgÁdåªÁUÀ°.

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer