Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

zsÀªÀÄð:
zsÀªÀÄðzÀ ¸ÁPÁgÀªÀÄÆwðAiÀiÁV gÁªÀÄ£À ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÁ°äÃQ awæ¹zÁÝ£É (gÁªÉÆà «UÀæºÀªÁ£ï zsÀªÀÄðB) gÁªÀÄ£À ¥ÀmÁÖ©üµÉÃPÀPÉÌ ¸ÀPÀ® ¹zÀÞvÉUÀ¼ÀÆ DVªÉ. DUÀ ªÀÄ0xÀgÉAiÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬Ä0zÀ ¥ÀæZÉÆâvÀ¼ÁzÀ PÉÊPÉÃ¬Ä gÁªÀÄ£À£ÀÄß PÀgɹ zÀÄBR ¸À0vÀ¥ÀÛ£ÁVgÀĪÀ zÀ±ÀgÀxÀ£À ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è 14 ªÀµÀðzÀ ªÀ£ÀªÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ0§ gÁd£À DzÉñÀªÀ£ÀÄß vÁ£Éà DzÉò¸ÀĪÀ¼ÀÄ.

zsÀªÀÄð ¥Àæ¨sÀĪÁzÀ gÁªÀÄ D ªÀiÁvÀ£ÀÄß ²gÀ¸Á ªÀ»¸ÀÄvÁÛ£É.

vÀ£Àß vÀ0zÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀvÀå¥ÀæwdÕ£À£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä dmÁªÀ®Ì®zsÁjAiÀiÁV ªÀ£ÀªÁ¸ÀPÉÌ ¹zÀÞ£ÁUÀĪÀ£ÀÄ. PÉÆÃ¥Á«µÀ×£ÁV PÀwÛ »rzÀÄ vÀ£Àß vÀ0zÉAiÀÄ£Éßà ªÀzsÉ ªÀiÁqÀĪɣÉ0zÀÄ ºÉÆgÀl ®PÀë÷ät¤UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¤Ãr zsÀªÀÄð¸ÀÆPÀë÷äªÀ£ÀÄß w½¸ÀĪÀ£ÀÄ.

vÁ¬Ä P˸À¯Éå gÁªÀÄ£À ªÀ£ÀªÁ¸ÀzÀ ªÁvÉðAiÀÄ£ÀÄß PÉý zÀÄBT¹zÁUÀ vÀ£Àß ¥ÀǪÀðdgÀ zsÀªÀÄð - ¤µÉ×AiÀÄ£ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄvÁÛ C0vÀºÀ ¥ÀgÀ0¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥Ár zsÀªÀÄðgÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà vÀ£Àß PÀvÀðªÀåªÉ0zÀÄ w½¹ CªÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¸ÀĪÀ£ÀÄ. E°è gÁªÀÄ ºÉÃrAiÀÄ0vÉ ªÀwð¸ÀzÉÃ, ¯ÉÆÃPÀªÀ£Éß®è ¸ÉÆð¸ÀĪÀ ¥ÀæZÀ0qÀ ¥ÀgÁPÀæ«ÄAiÀiÁVzÀÝgÀÆ gÁdå®Që÷äAiÀÄ£ÀÄß vÀÈt ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV PÀ0qÀÄ vÁåUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß gÀQë¹ DzÀ±Àð ¥ÀÅvÀæ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¥Àj¥Á°¹ GzÁvÀÛ, C£ÀÄ¥ÀªÀÄ zsÀªÀÄð ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß JwÛ »rAiÀÄĪÀ£ÀÄ.

F ¥Àæ¸À0UÀzÀ°è ¯ÉÆÃPÀ«ÃgÀ£ÁzÀ, ªÀĺÁ¥ÀgÁPÀæ«Ä gÁªÀÄ zsÀªÀÄðzÀ, vÁåUÀzÀ PÀpt ªÀiÁUÀðªÀ£Éßà C£ÀĸÀj¹zÀ. PÁæ0wAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr vÀ0zÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ0zÀÄ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ zÀĪÀiÁðUÀðªÀ£ÀÄß CzsÀªÀÄð C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß gÁªÀÄ C£ÀĸÀj¸À°®è. P˸À¯ÉåAiÀiÁ¢AiÀiÁV ®PÀë÷äuÁ¢UÀ¼ÀÄ gÁªÀÄ£À C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß «gÉÆâü¹zÀgÀÆ zÀÈqsÀ ¤±ÀÑAiÀÄ ºÉÆ0¢zÀ gÁªÀÄ zsÀªÀÄð ªÀiÁUÀð¢0zÀ ZÀÄåvÀ£ÁUÀĪÀÅ¢®è. P˸À¯Éå £À£Àß DzÉñÀzÀ0vÉ PÁrUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ J0zÀÄ DzÉñÀ ¤ÃrzÁUÀ vÁ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà vÀ0zÉAiÀÄ DzÉñÀ ¥Á°¸À®Ä ªÀZÀ£À«wÛgÀĪÀÅzÀj0zÀ vÁ£ÀÄ PÁrUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉèÉÃPÀÄ J0zÀÄ zsÀªÀÄðzÀ £É¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà vÁ¬ÄUÀÆ GvÀÛj¸ÀĪÀ£ÀÄ.

ªÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¹zÀ UÀÄgÀÄ ªÀ¹µÀ×gÀÄ, gÁªÀÄ CAiÉÆÃzsÉåUÉ ªÁ¥À¸ÁìUÀ¨ÉÃPÉ0zÁUÀ D jÃw vÀ£Àß ªÀZÀ£À ¥Àj¥Á°¸ÀzÉ §gÀĪÀÅzÀÄ CzsÀªÀÄðªÉ£ÀÄßvÁÛ£É. gÁªÀÄ vÀ0zÉ, PÁªÀÄPÁÌV PÉÊPÉÃ¬Ä ªÀiÁvÀÄ PÉý ªÀÄUÀ£À£ÀÄß (gÁªÀÄ£À£ÀÄß) PÁrUÉ CnÖzÀÝ£ÀÄß M¥Àà¨ÉÃPÉÃ? J0§ ¨sÀgÀvÀ£À ªÀiÁwUÉ zsÀªÀÄðªÀ0vÀ ZÀPÀæªÀwðAiÀÄÄ ¨sÀgÀvÀ¤UÉ gÁdåªÀ£ÀÆß, gÁªÀĤUÉ ªÀ£ÀªÁ¸À ¤Ãr DzÉñÀ ¤ÃrgÀĪÀÅzÀjzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥Àj¥Á°¸ÀĪÀÅzÉà ¥ÀÅvÀægÀ zsÀªÀÄðªÉ0zÀÆ R0rvÀªÁVAiÀÄÆ w½¹ gÁªÀÄ zsÀªÀÄð±ÉæõÀתɤ¹zÀ.

ªÀiÁvÁ¦vÀÈUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁrzÀ ¸ÉêÉUÉ, vÁåUÀPÉÌ ¥Àæw¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ GavÀªÀ®èªÉÃ? ªÀiÁvÁ¦vÀÈUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆìĸÀzÉ, «zsÉÃAiÀÄvɬÄ0¢zÀÄÝ, CªÀgÀ E0VvÀ, D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄPÀ̼À PÀvÀðªÀåªÉ0zÀÄ ªÀÄ£ÀUÀ0qÀ gÁªÀÄ PÉÊPÉìÄAiÀÄ «ªÁºÀ PÁ®zÀ°è PÀ£Áå±ÀĮ̪ÁV ¤ÃrzÀ (ªÀZÀ£À) (¨sÀgÀvÀ£À ºÀÄnÖUÀÆ ªÉÆzÀ®Ä) vÀ0zÉAiÀÄ ªÀZÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àj¥Á°¸ÀĪÀÅzÉà ¸ÀÄ¥ÀÅvÀæ£À zsÀªÀÄðªÉ0zÀÄ ªÀÄ£ÀUÁtĪÀ£ÀÄ.

vÁlPÀ ªÀzsÁ ¥Àæ¸À0UÀ:
«±Áé«ÄvÀægÀÄ gÁªÀÄ®PÀë÷ätgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä D±ÀæAiÀĪÁzÀ AiÀiÁUÀ gÀPÀëuÉUÉ0zÀÄ PÀgÉ vÀ0zÁUÀ vÁlPÁ ªÀÈvÁÛ0vÀªÀ£ÀÄß w½¸ÀÄvÁÛ vÁlQAiÀÄ£ÀÄß KPÉ ªÀ¢ü¸À¨ÉÃPÀÄ J0§ÄzÀPÉÌ PÁgÀt ¤ÃqÀĪÀgÀÄ.

vÁlQ zÀĪÀiÁðUÀðzÀ°ègÀĪÀªÀ¼ÀÄ (zÀĪÀðÈvÁÛ0) AiÀiÁªÀ PÉlÖ PÉ®¸ÀPÀÆÌ ºÉøÀzÀªÀ¼ÀÄ (¥ÀgÀªÀÄzÁgÀÄuÁ0) ¸ÁwéPÀgÀ£ÀÆß, UÉÆêÀÅUÀ¼À£ÀÄß »0¹¸ÀĪÀªÀ¼ÀÄ. EzÀÄ ¹ÛçêÀzsÉ J0zÀÄ PÀgÀÄuÉ vÉÆÃgÀĪÀ ¥ÁvÀæªÀ®è. E0vÀºÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁd »vÀPÁÌV PÉÆ®èvÀPÀÌzÀÄÝ J0zÀÄ DzÉñÀ ¤ÃqÀĪÀgÀÄ.

DUÀ ²æÃgÁªÀÄ

K£Á0 ¥À±ÀåzÀÄgÁzsÀµÁð0 ªÀiÁAiÀiÁ§® ¸ÀªÀĤévÁ0 |
«¤ªÀÈvÁÛ0 PÀgÉÆêÀÄåzÀå ºÀÈvÀ PÀuÁUÀæ £Á¹PÁªÀiï ||
£ÀºÉåãÁªÀÄÄvÀìºÉà ºÀ0vÀÄÛ0 ¹Ûçà ¸Àé¨sÁªÁªÉãÀ gÀQëvÁ0 |
«ÃAiÀÄð0 ZÁ¸Áå0UÀw0 ZÁ¦ ºÀ¤µÁå«ÄÃw ªÉÄà ªÀÄw ||

¹ÛçÃAiÀiÁVgÀĪÀ vÁlQAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ®è®Ä §AiÀĸÀĪÀÅ¢®è. CªÀ¼À Q«ªÀÄÆV£À vÀÄ¢UÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¹ CªÀ¼ÀÄ »0wgÀÄUÀĪÀ0vÉ ªÀiÁqÀĪɣÀÄ J0zÀÄ ®PÀë÷ät¤UÉ ºÉüÀĪÀ£ÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀévÀB vÁ£Éà «±Áé«ÄvÀæ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°èAiÉÄà CªÀ¼À z˵ÀÖ÷åªÀ£ÀÄß PÀ0qÁUÀ CªÀ¼À°è ¹Ûçà ¸Àé¨sÁªÀ PÁtzÉà CªÀ¼À vÉÆüÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É.

²æà gÁªÀÄ, vÁlQAiÀÄ£ÀÄß÷ E£ÀÆß ªÀ¢ü¸À®Ä EµÀÖ ¥ÀqÀ¢zÁÝUÀ «±Áé«ÄvÀægÀÄ C®0vÉÃWÀÈtAiÀiÁgÁªÀÄ ¥Á¥ÉʵÁ zÀĵÀÖZÁjtÂà AiÀÄeÁÕ «WÀßPÀjà AiÀÄQëà ¥ÀÅgÁªÀzsÉðÃvÀ ªÀiÁAiÀÄAiÀiÁ J0zÀÄ ªÀÄÄ0vÁV - ¥Á¦µÉ×AiÀiÁzÀ zÀĵÉÖAiÀiÁzÀ AiÀÄdÕ «WÀßPÁjAiÀÄÆ DzÀ CªÀ¼À£ÀÄß PÉÆ®è®Ä ºÉýzÁUÀ CªÀ¼À zÀĵÀÖvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÀUÀ0qÁUÀ ªÀiÁvÀæ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀ¢ü¸ÀĪÀ£ÀÄ.

E°è gÁªÀÄ, «±Áé«ÄvÀægÀÄ DzÉñÀ ¤ÃrzÀgÉ0zÉà vÁlQAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ®ÄèªÀÅ¢®è. ¹Ûçà ºÀvÉå ªÀĺÁ¥Á¥ÀªÉ0zÀÄ zsÀªÀÄð¤µÀ×£ÁV ¸Àé§Ä¢Þ¬Ä0zÀ a0w¹ gÁªÀÄ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛ£ÁUÀĪÀ£ÀÄ.

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer