Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

ªÁ° ªÀzsÉ:
ªÁ° ªÀzsÉAiÀÄ£ÀÄß gÁªÀÄ PÉêÀ® ¸ÁéxÀð ªÀÄvÀÄÛ C«ªÉÃPÀ¢0zÀ ªÀiÁrzÉÝ0zÀÄ DPÉëæ¸ÀĪÀªÀgÉà §ºÀĪÀÄ0¢. gÁªÀÄ£Éà DqÀĪÀ F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹

"J¯ÉÊ PÀ¦AiÉÄÃ, ¸ÀdÓ£ÀgÀ DZÁgÀzÀ°è ¨ÉgÉwgÀĪÀ zsÀªÀÄð¸ÀÆPÀë÷ä CjAiÀÄ®Ä vÀÄ0¨Á PÀpt, M§â£ÀÄ ªÀiÁrzÀ M¼ÉîAiÀÄ PÉlÖ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀUÀªÀ0vÀ (C0vÀgÁvÀä) CjwgÀĪÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ vÀPÀÌ0vÉ zsÀªÀÄð - zsÀªÀÄð ¤tðAiÀĪÉà ºÉÆgÀvÀÄ DvÀä¸ÁQëAiÀÄ£ÀÄß ªÀ0a¹ vÀ£Àß ªÀÄÆV£À £ÉÃgÀPÉÌ ºÉüÀĪÀ, ¥Á°¸ÀĪÀ zsÀªÀÄð zsÀªÀÄðªÀ®è. E0¢æAiÀÄ ¤UÀæºÀ«®èzÀ EvÀgÀ PÀ¦UÀ¼ÉÆ0¢UÉ a0w¸ÀĪÀ ¤Ã£ÀÄ PÁtĪÀÅzÉãÀÄ?"

gÁªÀÄ£À F ªÀiÁw£À ¥ÀæPÁgÀ ªÁ° vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ CPÁAiÀÄðªÀ£ÀÆß £ÁåAiÀĪÉ0zÉÃ, zsÀªÀÄðªÉ0zÉà w½¢gÀĪÀÅzÀÄ. zsÀªÀÄð¨sÀæµÀÖ£ÁV vÀªÀÄä fêÀ0vÀ«gÀĪÁUÀ¯Éà DvÀ£À ºÉ0qÀwAiÀÄ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆ0qÀÄ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄUÀ¼À£Éßà C£ÀĨsÀ«¹zÀ vÀ0zÉAiÀÄ zÉÆæúÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ zÉÆæúÀ«zÀÄ. EzÀPÉÌ ªÀÄgÀtzÀ0qÀ£ÉAiÉÄà ²PÉë. EPÁë÷éPÀÄ gÁd¤UÉ ¸ÉÃjzÀ ¨sÀÆ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è EgÀĪÀ Q¶Ì0zsÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¨sÀgÀvÀ£À ¥Àæw¤¢üAiÀiÁzÀ, PÀëwæAiÀÄ£ÁzÀ gÁªÀÄ, ªÁ° vÀ¦àvÀ¸ÀÜ£É0zÀÄ w½zÁUÀ®Æ gÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ GavÀªÀ®èªÉÃ? ¸À0¸ÁÌgÀ »Ã£À£ÁV ªÀwð¹zÀ ¥ÁætÂAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, §¯É ©Ã¹ »rAiÀÄĪÀÅzÀÄ, »0¢¤0zÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ®ÄèªÀÅ¢®èªÉÃ? gÁªÀÄ zsÀªÀÄð¸ÀÆPÀë÷äªÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÁUÀ ªÁ° ¤gÀÄvÀÛgÀ£ÁUÀĪÀ£ÀÄ. vÀ£Àß vÀ¥Àà£ÀÄß CjAiÀÄĪÀ£ÀÄ.

¸ÀÄVæêÀ DvÀð, ¸ÀºÁAiÀiÁ¥ÉÃQë, ªÁ° JgÀqÀÄ zÀȶ֬Ä0zÀ®Æ C¥ÀgÁ¢ü. ¸ÉƸÉAiÀÄ0wgÀĪÀ ¸ÀÄVæêÀ£À ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ0¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄVæêÀ ªÀiÁAiÀiÁ«AiÀÄ AiÀÄÄzÀÞ ¥Àæ¸À0UÀzÀ°è M0zÀÄ ªÀµÀðzÀ £À0vÀgÀªÀÇ ªÁ° ºÉÆgÀ §gÀ¢zÁÝUÀ, gÀPÀÛzÀ PÁ®ÄªÉ ºÀjzÀÄ §0zÁUÀ, ªÁ° ¸ÀwÛgÀĪÀ£É0zÀÄ ¨ÉzÀj UÀĺÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ (ªÀiÁAiÀiÁ«AiÀÄ ¨sÀAiÀÄPÉÌ) vÁ£ÀÄ gÁd£ÁzÀzÀÝ£ÀÄß PÀ0qÀ «eÉÃvÀ ªÁ° vÀ¥ÀÅöà w½zÀÄ, PÀëªÉÄ ¨ÉÃrzÀgÀÆ ¸ÀÄVæêÀ£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹ ¸ÁÜ£À¨sÀæµÀÖ£À£ÁßV ªÀiÁrzÀ. PÀëªÀiÁUÀÄt«®èzÀ, ¸À0¸ÀÌçw¬Ä®èzÀ, CzsÀ«Äð ªÁ°AiÀÄ£ÀÄß zsÀªÀÄð - gÀPÀëPÀ£ÁV gÁªÀÄ ²Që¸ÀĪÀ£ÀÄ. DzÀÝj0zÀ gÁªÀĤ0zÀ zsÀªÀiÁðZÀgÀuÉAiÉÄà ªÀiÁqÀ®ànÖzÉ.

¹ÃvÁ ¥ÀjvÁåUÀ:
¹ÃvÁzÉë ¥Àj±ÀÄzÀÞ¼É0zÀÄ gÁªÀÄ w½¢zÀÝgÀÆ vÀ£Àß ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¥ÀÅgÀĵÀ£À £Ár£À°èzÀÝ ¹ÃvÉAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸À0±ÀAiÀÄ vÁ½zÀgÉÃ? J0§ ¸À0±ÀAiÀÄ¢0zÀ¯Éà ¹ÃvÁ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀĹzÀ. eÉÆvÉUÉ vÁ£ÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀzÉà ºÀ£ÀĪÀÄ0vÀ£À ªÀÄÆ®PÀ »ÃUÉ ¸À0zÉñÀ PÀ½¸ÀĪÀ£ÀÄ.

"J¯ÉÊ zsÀªÀÄðdÕ¼ÉÃ! ¤Ã¤£ÀÄß fêÀ0vÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ CzÀȵÀÖ - gÁªÀt £Á±ÀªÁzÀ. £Á£ÀÄ «d¬ÄAiÀiÁzÉ. zÀÄBT¸ÀzÉ ¸Àé¸ÀܼÁVgÀÄ. ®0PÉ £À£Àß ªÀ±ÀªÁVzÉ. gÁªÀt£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝzÀPÉÌ ºÉzÀgÀ¨ÉÃqÀ. £À£Àß ¥ÀæweÉÕ ¥ÀÇtðªÁ¬ÄvÀÄ. ®0PÉ «©üõÀt£À ªÀ±ÀªÁVzÉ. ¤Ã¤ÃUÀ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛ¢ÝÃAiÉÄ0zÀÄ zsÉÊAiÀÄð ºÉÆ0zÀÄ" ªÀÄÄ0vÁV vÀ£ÀUÉ ¹ÃvÉ ¥Àj±ÀÄzÀÞ¼É0zÀÄ w½¢zÀÝgÀÆ ªÁ£ÀgÀgÀÄ, ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ CªÀ¼À §UÉÎ vÀ¥ÀÅöà w½AiÀħºÀÄzÉÆà J0zÀÄ CªÀ¼À ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁqÀ®Ä §AiÀĸÀĪÀ£ÀÄ. gÁªÀÄ J®ègÀ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°èAiÉÄà ªÉÄð£À ¸À0zÉñÀªÀ£ÀÆß ªÀiÁvÀæ ºÀ£ÀĪÀÄ0vÀ£À ªÀÄÆ®PÀ PÀ½¸ÀĪÀ£ÀÄ.

¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ §gÀ®Ä DzÉò¸ÀĪÀÅ¢®è. E°èAiÀÄÆ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À¯É0zÉà gÁªÀÄ »ÃUÉ ºÉýgÀĪÀ£ÀÄ. ºÀ£ÀĪÀÄ0vÀ¤0zÀ gÁªÀÄ£À ¸À0zÉñÀªÀ£ÀÄß PÉýzÀ ¹ÃvÉ "£À£Àß ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä EaÒ¸ÀÄvÉÛãÉ" J0zÀÄ ªÀiÁvÀæ GvÀÛj¸ÀĪÀ¼ÀÄ. D0d£ÉÃAiÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ ¥ÀævÀÄåvÀÛgÀªÀ£ÀÄß gÁªÀĤUÉ w½¹zÁUÀ gÁªÀÄ£À ªÉÄïÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ »ÃVzÉ.

DUÀZÀÒvï ¸ÀºÀ¸Á zsÁå£À0 FµÀvï ¨ÁµÀá ¥Àj¥ÀÅöèvÀB
¢ÃWÀðªÀÄĵÀÚ0 «¤±Àé¸Àå ªÉÄâ¤ÃªÀĪÀ¯ÉÆÃPÀAiÀÄ£ï||

PÀÆqÀ¯Éà gÁªÀÄ K£À£ÉÆßà a0w¹, PÀtÆÚ MzÉÝAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. ©¹ ¤lÄÖ¹gÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£Éßà ¢nÖ¸ÀÄvÁÛ PÀĽvÀ£ÀÄ. ¥ÀgÀ¥ÀÅgÀĵÀ£À zÉñÀzÀ°èzÀÝ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß FUÀ ¥ÀjUÀæºÀ ªÀiÁrzÀ°è ¯ÉÆÃPÁ¥ÀªÁzÀ §gÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÉ ªÀiÁqÀzÉ zÉÆöAiÀÄ®èzÀ CªÀ¼À vÁåUÀ ªÀiÁrzÀgÉ vÀ£ÀßzÀÄ zÉÆõÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. E0vÀºÀ PÀpt ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è K£ÀÄ ªÀiÁqÀ° J0zÀÄ gÁªÀÄ a0w¹zÀ. ¤lÄÖ¹gÀÄ ¢ÃWÀð a0vÀ£ÉAiÀÄ£ÀÆß ©¹AiÀÄĹgÀÄ FUÁUÀ¯Éà zÀÄBR¥ÀnÖgÀĪÀ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥ÀÅ£ÀB zÀÄBR¥Àr¸À° J0§ vÁ¥ÀªÀÇ, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ gÁªÀÄ a0vÁ¥ÀgÀªÀ±À£ÁVzÀÝ J0§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸À®ànÖzÉ.

ªÀÄÄ0zÉ ²æÃgÁªÀÄ «©üõÀt¤UÉ »ÃUÉ DzÉò¹zÀ£ÀÄ.

¢ªÁå0UÀ gÁUÁ0 ªÉÊzÉû0 ¢ªÁå¨sÀgÀt ¨sÀƶvÁ0 |
EºÀ ¹ÃvÁ0 ²gÀB ¸ÁßvÁ0 G¥À¸ÁÜ¥ÀAiÀÄ ªÀiÁagÀ0 ||
ªÀÄ0UÀ¼À ¸ÁߣÀ ªÀiÁrzÀ, ¢ªÁå®0PÁgÀ ¨sÀƶvÉAiÀiÁzÀ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß ªÀÄÄ0zÉ PÀgÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ ¤°è¸ÀÄ.

F ªÀiÁvÀ£ÀÄß «©üõÀt ºÉýzÁUÀ ¹ÃvÁzÉë

C¸ÁßvÁ zÀæµÀÄÖ «ÄZÁé«Ä ¨sÀvÁðgÀ0, gÁPÀë¸Á¢ü¥À

J0zÀÄ GvÀÛj¸ÀĪÀ¼ÀÄ.

DzÀgÉ «©üõÀt

AiÀÄzÁºÀ gÁeÁ ¨sÀvÁðvÉà vÀvÀÛxÁ PÀvÀÄðªÀĺÀð¹
¤£Àß ¥Àw £À£Àß zÉÆgÉ ²æÃgÁªÀÄ. CªÀ£À DzÉñÀ ¥Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ ¤£Àß zsÀªÀÄð

J0zÁUÀ ¥ÀwAiÉÄà zÉʪÀ J0zÀÄ ¥Àw¨sÀQÛ ªÀævÀ¤µÀ×¼ÁzÀ, ¸Á¢üé ²gÉÆêÀÄtÂAiÀiÁzÀ ¹ÃvÉ gÁªÀÄ£À DzÉñÀ ¥Àj¥Á°¸ÀĪÀ¼ÀÄ. C0vÀºÀ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ0qÁUÀ gÁªÀĤUÉ

ºÀµÉÆðÃ, zÉÊ£Àå0ZÀ, gÉÆõÀ±ÀÑvÀæAiÀÄ0 gÁWÀªÀªÀiÁ«µÀvï

¸Àé®à ¸À0vÀ¸ÀªÀÇ, ¢Ã£À¨sÁªÀªÀÇ, PÉÆÃ¥ÀªÀÇ KPÀPÁ®zÀ°è G0mÁ¬ÄvÀÄ.

1. gÁªÀt ªÀzsÀ ¥ÀǪÀðPÀ ¹ÃvÁUÀªÉÄà ºÀµÀð0
2. gÁªÀt - ¨sÀªÀ£À G¶vÀvÉéãÀ zÉÊ£Áå0

gÁªÀt£ÀÄß PÉÆ0zÀ £À0vÀgÀªÉà ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ0qÉ£À®è J0zÀÄ ¸À0vÉÆõÀªÀ£ÀÄß, «ÃgÀ£À ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ¹ÃvÉAiÀÄÄ gÁªÀt£À ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ºÀvÀÄÛ w0UÀ½zÀݼÀ¯Áè! £À£Àß ¥ÀgÁPÀæªÀÄPÉÌ ¢üPÁÌgÀ J0zÀÄ zÉÊ£Àå.

3. gÁªÀÄ DzÉò¹zÀ, ¹ÃvÉ ¥Á°¹zÀ¼ÀÄ. EzÀgÀ°è AiÀiÁgÀÆ vÀ¦àvÀ¸ÀÜgÀ®è. ¹ÃvÉAiÀÄ ¥ÁwªÀævÀåªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä E®èzÀ PÉÆÃ¥ÀªÀ£ÀÄß gÁªÀÄ vÀ0zÀÄPÉÆ0qÀ.

CvÀæ gÉÆõÉÆÃ, ¨sÁ« ±À¥ÀxÀ G¥ÀAiÉÆÃVvÁévï DgÉÆævÀB|

EzÉÆ0zÀÄ £ÁlPÀªÉà DVzÉ.

¹ÃvÁ zÉë gÁªÀÄ£À£ÀÄß CªÀ£À DzÉñÀzÀ0vÉ PÀ0qÁUÀ ®fÓvÀ¼ÁV, ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆ0qÀÄ C¼ÀÄvÁÛ "DAiÀÄð¥ÀÅvÀæ!" J0zÀÄ ªÀiÁvÀæ £ÀÄrAiÀÄĪÀ¼ÀÄ. DUÀ ªÀiÁvÀæ gÁªÀÄ PÀtðPÀoÉÆÃgÀªÁzÀ ªÀiÁvÀ£ÁßqÀĪÀ£ÀÄ.

"C¥ÀªÀiÁ¤vÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ, vÀ£Àß ¥ÀgÁPÀæªÀÄ vÉÆÃgÀ®Ä, PÀÄ®zÀ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß½¸À®Ä ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÁzÀÄzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÉ£Éà «£ÀB EzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¤£ÀߣÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÉ0zÀ®è. ¤£ÀUÁV C®è. FUÀ ¤£Àß ZÁjvÀæ÷åªÀ£ÀÄß ±À0Q¸ÀĪÀ0vÁ¬ÄvÀÄ".

E°è gÁªÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸À0zÉúÀ J0zÀÄ ºÉüÀ°®è. eÉÆvÉUÉ gÁªÀÄ£À F ªÀiÁvÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð.
"¢Ã¥ÉÇà £ÉÃvÁævÀÄgÀ ¸ÉåêÀ ¥ÀæwPÀƯÁ¹AiÉÄà zÀÈqsÀ0" PÀtÄÚ £ÉÆë£ÀªÀ¤UÉ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀPÀÄ PÀtÄÚ PÀÄPÀÄ̪À0vÉ, ¯ÉÆÃPÀzÀ PÀtÂÚUÉ zÉÆõÀAiÀÄÄPÀÛ¼ÁV vÉÆÃgÀĪÉ".
E°è gÁªÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ ZÁjvÀæªÀÅ ¢Ã¥ÀzÀ ¢Ã¦ÛAiÀÄ0vÉ ¥Àj±ÀÄzÀÞ J0zÀÄ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ºÉýzÀ0vÁ¬ÄvÀÄ.
zÉÆõÀ ¢Ã¥ÀzÀ®è £ÉÆÃqÀĪÀ PÀtÂÚ£ÀzÀÄ.

C¥ÀgÁ¢üAiÀÄ®èzÀ ¹ÃvÉUÉ gÁªÀÄ ²PÉë ¤ÃqÀ§ºÀÄzÉÃ? F ¥Àæ±ÉßUÉ ªÁåSÁå£À PÁgÀgÀÄ »ÃUÉ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁjÃZÀ ºÁ ¹ÃvÉ! ®PÀë÷ät J0zÀÄ DvÀð£ÁzÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¤gÀ¥ÀgÁ¢üAiÀiÁzÀ, CtÚ£À DeÁÕzsÁjAiÀiÁV ¹ÃvÉAiÀÄ gÀPÀëuÉUÁV PÀn§zÀÞ£ÁVzÀÝ ®PÀë÷ät£À£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹ÛçÃAiÀÄ0vÉ »Ã£ÁªÀiÁ£ÀªÁV ¤0¢¹zÀ C¥ÀgÁzsÀPÁÌV ¤gÀ¥ÀgÁ¢üAiÀiÁzÀ ¹ÃvÉAiÀÄÆ F ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ.

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer