Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
gÁªÀiÁAiÀÄt ¥ÁvÀæ ¥Àæ¥À0ZÀ - ¥Áæ. £ÁgÁAiÀÄuÁZÁAiÀÄð

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

zÉêÀgÀÄ (gÁªÀÄ) ªÀÄgÉAiÀiÁzÀ! gÁªÀt §0zÀ «zÉå £ÀµÀÖªÁV C«zÉå D ¸ÀܼÀªÀ£ÁßPÀæ«Ä¹vÀÄ. CzÀPÉÌ ºÀvÀÄÛ vÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ. eÁÕ£ÉÃ0¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ. CzÀPÉÌ ¢UÀݱÀðPÀgÀÄ - CzÀÄ §0¢ü¹ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ®0PÉAiÀÄ°è §0¢ü¹vÀÄ. ±ÀjÃgÀªÉà ®0PÉ, ºÀÈzÀAiÀĪÉà C±ÉÆÃPÀªÀ£À, §0¢üvÀ¼ÁzÀ ¹ÃvÉAiÉÄà fêÁvÀä. ªÀĺÁªÉÆúÁºÀ0PÁgÀªÉà gÁªÀt. ªÀĪÀÄPÁgÀªÉà PÀÄ0¨sÀPÀtð. E0zÀæfvï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ PÁªÀÄ PÉÆæÃzsÁ¢UÀ¼ÀÄ. «©üõÀt£Éà «ªÉÃPÀ. ¥À±ÁÑvÁÛ¥À ¥ÀqÀĪÀ ¹ÃvÉ ªÉÆÃPÀë ªÀiÁUÀð ºÀÄqÀÄPÀĪÀ¼ÀÄ. CUÀ°zÀ fêÁvÀä (¹ÃvÁ) £À C£ÉéõÀuÉUÉ ¨sÀUÀªÀ0vÀ (gÁªÀÄ) ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ£É. UÀÄgÀĸÁܤÃAiÀÄ£ÁzÀ D0d£ÉÃAiÀÄ£À0vÀºÀ ¨sÀPÀÛ£À£ÀÄß (¹ÃvÁ) ±ÉÆÃzsÀPÉÌ PÀ¼ÀĺÀÄvÁÛ£É. CUÀ®zÀ ZÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨sÀUÀªÀ0vÀ£ÉÆqÀ£É ¸ÉÃj¸ÀĪÀ vÀ¥À¹é, §æºÀäZÁj. CªÀ£ÀÄ gÁªÀÄ£À ªÀÄÄzÉæAiÀÄÄ0UÀÄgÀ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À C¨sÀAiÀÄ ¸À0PÉÃvÀ. gÁªÀÄ ¸ÉÃvÀÄ ¸À0¸ÁgÀ ¸ÁUÀgÀzÀ ªÀÄzsÉå CªÀ£À (¨sÀUÀªÀ0vÀ£À) PÀÈ¥ÉUÉ ¸À0PÉÃvÀ. C«zÁå ¤ªÀÈwÛAiÀÄ £À0vÀgÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄgÀÄ M0zÁV ¥ÀÅ£ÀB "CAiÉÆÃzsÉå" (¥ÀgÀªÀÄ¥ÀzÀ) ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ ªÉÆÃPÀë.

DzÀÝj0zÀ fêÁvÀä ¨sÀUÀªÀ0vÀ¤UÀÆ, ¨sÀUÀªÀzÀãPÀÛ¤UÀÆ C¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. gÁªÀÄ£À PÀtägÉUÉ ¹ÃvÉAiÀÄ a£ÀßzÀ f0PÉ (ªÀiÁjÃZÀ) ªÁåªÉÆúÀ PÁgÀt. gÁªÀuÁUÀªÀÄ£À ¹ÃvÉAiÀÄ ®PÀë÷ät¥ÀæZÁgÀ¢0zÀ. E0vÀºÀ C¥ÀZÁgÀPÉÌ ²PÉë E®è¢®è. C¥ÀZÁgÀ ªÀiÁrzÀ ®PÀë÷ät£À PÉÊAiÀįÉèà avÉ ¹zÀÞ¥Àr¸À®Ä ºÉý, D CVßAiÀÄ°è «Ä0zÀÄ ¥Àj±ÀÄzÀÞ¼ÁV §gÀĪÀ¼ÀÄ ¹ÃvÉ. gÁªÀÄ£À ªÀiÁwUÉ UÀzÀÎzÀ¼ÁzÀ ¹ÃvÉ ¤ÃrzÀ GvÀÛgÀ UÀªÀĤ¹.

"¥Àæ¨sÀÄ| gÁªÀt £À£ÀߣÀÄß §¯ÁÌvÁÌgÀªÁV ¸Àà¶ð¹zÀ. DUÀ £Á£ÀÄ ¤B¸ÀìºÁAiÀÄPÀ¼ÁVzÉÝ. £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁªÀÄ «PÁgÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀ°®è. £À£Àß C¢üãÀªÁVzÀÝ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¤ªÀÄä£Àß®èzÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀ£ÀÆß ¸Àäj¸À°®è. ¤ÃªÀÅ £À£ÀߣÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉÆ0r®èªÁzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀvÀÛ0vÉAiÉÄà ¸Àj. £Á£ÀÄ ¤ªÀÄV£ÀÄß ¨ÉÃqÀªÉ0¢gÀ®è. EzÉà ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÀB¥ÀǪÀðPÀªÁzÀ £ÉÊd ¨sÁªÀªÁVzÀÝ°è £À£ÀߣÀÄß PÀ0qÀÄ §gÀ®Ä ºÀ£ÀĪÀÄ0vÀ£À£ÀÄß KPÉ PÀ½¹¢j? DUÀ¯Éà ¥ÀjvÁåUÀ ¸À0zÉñÀªÀ£ÉßÃPÉ PÀ½¸À°®è? £Á£ÀÄ DUÀ¯Éà ¥Áæt ©qÀÄwÛzÉÝ. ¤ªÀÄä ±ÀæªÀÄ G½AiÀÄÄwÛvÀÄÛ. £Á£ÀÄ ¨sÀÆ«ÄeÉ J0§ÄzÀÄ ºÉÃUÉ ¤ªÀÄUÉ ªÀÄgɬÄvÀÄ? £À£Àß «ªÁºÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèrzÀ ¥À«vÀæ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß KPÉ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À°®è? £À£ÀUÉ ¤ªÀÄä°ègÀĪÀ ¨sÀQÛ, £À£Àß ²Ã®ªÀ£ÀÄß w½zÀÆ F ¥ÀjÃPÉëAiÉÄÃ?" J0zÀÄ £ÀÄrzÀªÀ¼ÉÃ, "CAiÀiÁå ®PÀë÷ät £À£Àß zÀÄBRQÌgÀĪÀÅzÀÄ M0zÉà ªÀiÁUÀð (OµÀzsÀ) ªÀÈxÁgÉÆÃ¥À PÉý §zÀÄQgÀ¯ÁgÉ".

avÉAiÀÄ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀ£ÀÄ. gÁªÀÄ£À£ÀÄß ¥ÀæzÀQëuÉ ªÀiÁr ¹ÃvÉ ±À¥ÀxÀ ªÀiÁqÀĪÀ¼ÀÄ. "£Á£ÀÄ gÁªÀÄ£À£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀ£ÀÆß £É£ÉAiÀÄzÀÄzÀÄ ¸ÀvÀåªÁzÀgÉ F CVß £À£ÀߣÀÄß gÀQë¸À°. £Á£ÀÄ zÀĵÀÖ ZÁjvÀæ÷å¼À®èªÉ0zÀÄ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ CjªÁUÀ°. wæPÀgÀtUÀ¼À°è gÁªÀÄ£À£ÀÄß CwPÀæ«Ä¸À¢zÀÝgÉ CVß £À£ÀߣÀÄß PÁ¥ÁqÀ°" J0zÀÄ CVß ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀĪÀ¼ÀÄ. DUÀ CVßzÉêÀ ¹ÃvÉAiÀÄ ¥ÁwªÀævÀåPÉÌ ªÉÄaÑ CªÀ¼À£ÀÄß vÀ0zÀÄ gÁªÀĤUÉƦà¹, "¹ÃvÉ ¥Àj±ÀÄzÀÞ¼ÀÄ. ¹éÃPÀj¸ÀÄ" J0zÀÄ DzÉò¸ÀĪÀ£ÀÄ. §æºÀäzÉêÀ §0zÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£À ¥ÀgÀªÀiÁvÀä vÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹ ¸ÀÄÛw¸ÀĪÀ£ÀÄ. §æºÁä¢ zÉêÀvÉUÀ½UÉ®èjUÀÆ gÁªÀÄ£ÁqÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ »ÃVzÉ.

CªÀ±Àå0 wæµÀįÉÆÃPÉõÀÄ £À ¹ÃvÁ ¥Á¥ÀªÀĺÀðw |
¹ÃvÉ¥Á¥À gÀ»vÀ¼ÀÄ. EzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¯ÉÆÃPÀzÀ ¸ÀvÀå
C£À£Àå ºÀÈzÁAiÀiÁ0 ¨sÀPÁÛ0 ªÀÄaÑvÀÛ ¥ÀjªÀwð¤Ã0 |
CºÀªÀÄ¥ÀåªÀUÀZÁÒ«Ä ªÉÄÊy°Ã0 d£ÀPÁvÀäeÁ0 ||
¥ÀævÀåAiÀiÁxÀð0vÀÄ ¯ÉÆÃPÁ£Á0 vÀæAiÀiÁuÁ0 ¸ÀvÀå ¸À0±ÀæAiÀÄB
C£À£ÀåªÁV £À£ÀߣÉßà £À0©zÀªÀ¼ÀÄ. EzÀÄ £À£ÀUÀÆ ZÉ£ÁßV w½¢zÉ. DzÀgÉ ¯ÉÆÃPÀzÀ «±Áé¸ÀPÁÌV ªÀiÁvÀæ F ¥ÀjÃPÉë

J0zÀÄ PÀtÂÚÃgÀÄ ¸ÀÄj¸ÀÄvÁÛ (¨ÁºÀåªÁåPÀÄ® ¯ÉÆÃZÀ£ÀB) £ÀÄrAiÀÄĪÀ£ÀÄ.

E°è gÁªÀÄ ¯ÉÆÃPÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¹ÃvÁ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrzÀ. ¸À0¸ÀÌçw, ¤Ãw, ¯ÉÆÃPÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉ, ªÀiÁ£ÀªÀvÉ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÀÄ£ÀÄß½¹zÀ. ²æÃgÁªÀÄ ¸ÀPÀ® «zsÀzÀ®Æè DzÀ±Àð, DzÀgÀtÂÃAiÀÄ, zÉêÀgÀÄ ªÉÄaÑzÀgÀÆ ¯ÉÆÃPÀ ªÉÄZÀÑzÀÄ J0§zÀPÉÌ F ¥ÀæPÀgÀt M0zÀÄ ±ÉæõÀ× ¤zÀ±Àð£ÀªÁVzÉ.

¹ÃvÁ ¥ÀjvÁåUÀ:
¥ÀmÁÖ©ü¶PÀÛ£ÁzÀ gÁªÀÄ zsÀªÀÄð¢0zÀ gÁdå ¥Àj¥Á°¸ÀÄwÛzÁÝUÀ UÀ©üðtÂAiÀiÁzÀ ¹ÃvÉ vÁ£ÀÄ UÀ0UÁ wÃgÀzÀ vÀ¥ÉÇêÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä §AiÀĹzÀ¼ÀÄ. CzÉà ¸À0zÀ¨sÀðzÀ°è UÀÆqsÀZÁgÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ gÁdåzÀ ««zsÀ ªÁvÉðUÀ¼À£ÀÆß vÀ£Àß §UÉÎ, ¹ÃvÉ, ®PÀë÷ät, ¨sÀgÀvÀ, ±ÀvÀÄæWÀßgÀ §UÉÎ d£ÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÉãÀÄ J0§ÄzÀ£ÀÄß w½AiÀħAiÀĹzÀ. "¥Àæ¨sÀÄ! vÁªÀÅ gÁªÀt£À£ÀÄß d¬Ä¹ §0zÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß J¯Éè®Æè DrPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ" J0zÁUÀ gÁªÀÄ PÀÄvÀƺÀ®¢0zÀ "CzÀgÀ ±ÀĨsÁ±ÀĨsÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁV ºÉzÀgÀzÉ ºÉüÀÄ. £Á£ÀÄ w¢ÝPÉƼÀÄîªÀÅ¢zÀÝgÉ w¢ÝPÉƼÀÄîªÉ" J£ÀÄߪÀ£ÀÄ. d£Á©ü¥ÁæAiÀÄPÉÌ ªÀÄ£ÀßuÉ PÉÆqÀĪÀ M§â dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ£ÁzÀ, vÀ£Àß zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß w¢ÝPÉƼÀî§AiÀĸÀĪÀ C£ÀÄPÀgÀtÂÃAiÀÄ DzÀ±Àð gÁd£ÁVzÀÝ gÁªÀÄ J0§ÄzÀÄ w½zÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ.

DUÀ ¤¨sÀðAiÀÄ£ÁV D ZÁgÀ »ÃUÉ ºÉýzÀ. "¥Àæ¨sÀÄ, ©Ã¢ ©Ã¢UÀ¼À°è ªÀÈvÀÛUÀ¼À°è, GzÁå£ÀªÀ£ÀUÀ¼À°è, ¥ÉÃmÉUÀ¼À°è - JµÉÆÖà ¸Á¢ü¹zÀ gÁªÀÄ ¸Áé©üªÀiÁ£À ©lÄÖ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß÷¹éÃPÀj¸ÀÄzÀÄzÀÄ ¸ÀjAiÉÆÃ? CªÀ¼À°è zÉÆõÀªÀ£ÀÄß gÁªÀÄ PÁt°®èªÉÃ? £ÁªÀÅ C0vÀºÀ zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À»¸À¨ÉÃPÀ®èªÉÃ? gÁd£À0vÉà ¥ÀæeÉUÀ¼À®èªÉÃ? J£ÀÄßwÛzÁÝgÉ". G½zÀ ZÁgÀgÀÆ »ÃUÉAiÉÄà C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÀĪÀgÀÄ. CVß ¥ÀæªÉñÀzÀ £À0vÀgÀªÉà ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀÄÝ J0zÀÄ AiÀiÁgÀÆ DrPÉƼÀî°®è. M§â CUÀ¸À zÀƶ¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄ ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è®è.

¥ÀæeÁªÀvÀ쮣ÁzÀ gÁªÀÄ D PÀÆqÀ¯Éà ¹ÃvÁ ¥ÀjvÁåUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¤±ÀѬĹ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁ°äÃQ D±ÀæªÀÄzÀ §½ vÁåUÀ ªÀiÁr §gÀ®Ä ®PÀë÷ät¤UÉ DzÉò¸ÀĪÀ£ÀÄ.

DgÀĺÀå ¹ÃvÁ0 DgÉÆÃ¥Àå «µÀAiÀiÁ0vÉà ¸ÀªÀÄÄvÀìöÈd ||
UÀ0UÁAiÀiÁ¸ÀÄÛ ¥ÀgÉà ¥ÁgÉà ªÁ°äPÉøÀÄÛ ªÀĺÁvÀä£ÀB ||

E°è §§ðgÀvɬÄ0zÀ J¯ÉÆèà PÁrUÉ ©lÄÖ ¨Á J0zÀÄ gÁªÀÄ ºÉüÀzÉ ªÀiÁ£ÀªÀvÁ zÀȶ֬Ä0zÀ¯Éà DzÉñÀ ¤ÃrzÁÝ£É. ¸À0vÉÆõÀ¢0¢zÀÝ ¹ÃvÉ, ®PÀë÷ät C¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ0qÀÄ ±ÉÆÃPÀ PÁgÀt PÉýzÁUÀ - ²æÃgÁªÀÄ ¹ÃvÁ ¥ÀjvÁåUÀ ªÀiÁrzÀ PÀtðPÀoÉÆÃgÀªÁzÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß DqÀĪÀ£ÀÄ. C¸ÀºÁAiÀÄPÀ¼ÁzÀ ¹ÃvÉ C£ÀĨsÀ«¹zÀ £ÉÆêÀ£ÀÄß ªÀtÂð¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? vÁ£ÀÄ ¥Àj±ÀÄzÀÞ¼ÁVzÀÝgÀÆ gÁªÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß ©lÖ£ÉÃ? J0zÀÄ zÀÄBT¸ÀÄvÁÛ gÁªÀÄ£À DeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¥Á°¸À¨ÉÃPÉ0zÀÄ ®PÀë÷ät¤UÉ DzÉò¸ÀÄvÁÛ¼É. eÉÆvÉUÉ gÁªÀĤUÉ »ÃUÉ ¸À0zÉñÀ PÀ½¸ÀÄvÁÛ¼É. "¸Áé«Ä! C¥ÀQÃwðUÉ ºÉzÀj ¤ÃªÀÅ £À£Àß vÁåUÀ ªÀiÁr¢j. ¯ÉÆÃPÁ¥ÀªÁzÀ¢0zÀ ¤ªÀÄUÉ §0zÀ C¥ÀQÃwðAiÀÄ£ÀÄß÷ºÉÆÃUÀ¯Ár¸ÀĪÀÅzÀÄ £À£Àß PÀvÀðªÀå. ¤ÃªÉà £À£ÀUÉ UÀw" J0zÀÄ.

AiÀÄZÀÑvÉà ªÀZÀ¤ÃAiÀÄ0 ¸Áåvï C¥ÀªÁzÀ ¸ÀªÀÄÄwÜvÀ0 |
ªÀÄAiÀiÁ» ¥ÀjºÀvÀðªÀå0 vÀé0 ªÉÄà ¥ÀæªÀiÁ UÀwB ||

EzÀ®èzÉ vÁ£ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁzÀÝj0zÀ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅ¢®èªÉ0zÀÄ ¨sÁµÉ PÉÆqÀÄvÁÛ¼É.

vÀ£ÀߣÀÄß vÁåUÀ ªÀiÁrzÀ gÁªÀÄ£À£ÀÄß ¹ÃvÉ CzsÀ«Äð J0zÀÄ ¤0¢¸À°®è. ±À¦¸À°®è. gÁªÀÄ£À zsÀªÀÄðzÀ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß CjwzÀÝ CªÀ¼ÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¹rzÉüÀzÉ CªÀ£À DzÉñÀzÀ0vÉ «gÀ»tÂAiÀiÁV vÀ¥À¹é¤AiÀiÁVgÀ®Ä ¤±ÀѬĸÀÄvÁÛ¼É.

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer