Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
gÁªÀiÁAiÀÄt ¥ÁvÀæ ¥Àæ¥À0ZÀ - ¥Áæ. £ÁgÁAiÀÄuÁZÁAiÀÄð

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

gÁªÀÄ£À EvÀgÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ:
UÀÄuÁ£Á0 DPÀgÉÆà ªÀĺÁ£ï gÁªÀÄ ¸ÀPÀ® UÀÄtUÀ¼À ¤¢üAiÀiÁVzÁÝ£É J0§ ªÁ£ÀgÀ ¹Ûçà vÁgÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ gÁªÀÄ£ÀÄ ¸ÀzÀÄÎt ±ÉæõÀ×£É0§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ.

²æÃgÁªÀÄ ±ÀÆgÁUÉæøÀgÀ, zsÀ«ÄðµÀ×, zsÀªÀÄðgÀPÀëPÀ, D²ævÀ ªÀvÀì®, G¥ÀPÁj, ªÀĺÁ OzÁAiÀÄðªÀżÀîªÀ "ªÀeÁæzÀ¦ PÀoÉÆÃgÁtÂ" J0§0vÉ ªÀdæQÌ0vÀ®Æ PÀpt ªÀÄ£À¸ÀÄì¼ÀªÀ£ÀÄ. DzÀ±Àð gÁd, DzÀ±Àð «ÄvÀæ, DzÀ±Àð §0zsÀÄ, DzÀ±Àð¥Àw, DzÀ±Àð ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ, DzÀ±Àð ¥ÀÅvÀæ.

dmÁAiÀÄÄ ¹ÃvÁ ªÀÈvÁÛ0vÀªÀ£ÀÄß w½¹ DvÁä¥ÀðuÉ ªÀiÁrPÉÆ0qÁUÀ vÀ£Àß vÀ0zÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ0qÀ0vÉ zÀÄBT¸ÀÄvÁÛ£É. dmÁAiÀÄÄ«£À «ªÁåðd ¦æÃwUÉ ªÀÄ£À¸ÉÆÃvÀ gÁªÀÄ £À£Àß C¥ÀàuÉAiÀÄ0vÉ ¤Ã£ÀÄ ¥ÀÅ£ÀgÁªÀvÀð£É¬Ä®èzÀ £À£Àß ¢ªÀå ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ J0zÀÄ C£ÀÄUÀæºÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. ªÉÆÃPÀë ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. CµÀÖ®èzÉ vÀ0zÉ zÀ±ÀgÀxÀ¤UÀÆ C®¨sÀåªÁzÀ ¸À0¸ÁÌgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀévÀB vÁ£Éà ªÀiÁr ±ÁæzÀÞ PÀªÀÄð, vÀ¥ÀðuÁ¢UÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀ£ÀÄ. G¥ÀPÁgÀ ªÀiÁrzÀ dmÁAiÀÄÄ«UÉ vÉÆÃjzÀ PÀÈvÀdÕvÉ, ¦æÃw, C£ÀÄUÀæºÀ gÁªÀÄ£À ±ÉæõÀ× ªÀåQÛvÀéPÉÌ ¨sÀƵÀtªÉà DVzÉ. E°è "D¥À£ÁߣÁ0 ¥ÀgÁUÀw" J0§ÄzÀ£ÀÄß ±ÀvÀÄæUÀ¼ÁzÀ «gÁzsÀ, PÀ§0zsÀjUÀÆ vÉÆÃjzÀ ¥ÀÅtå ¯ÉÆÃPÁ£ÀÄUÀæºÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀÅtå±ÉÆèÃPÀ gÁªÀÄ.

D²ævÀ ªÀvÀ쮣ÁV ¸ÀÄVæêÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ «©üõÀt¤UÉ ¤ÃrzÀ ¸ÉßúÀ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀPÁgÀ C¥ÁgÀ.

¸ÀévÀB ªÀiÁjÃZÀ gÁªÀt¤UÉ §Ä¢Þ ºÉüÀÄvÁÛ UÀÄtUÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. ²æÃgÁªÀÄ ¯ÉÆéüAiÀÄ®è, PÉlÖ ²Ã®zÀªÀ£À®è, PÀëwæAiÀÄ PÀÄ®PÀ0lPÀ£À®è. ¥ÁætÂUÀ½UÉ C»vÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£À®è. vÀ0zÉAiÀÄ£ÀÄ ¸ÀvÀå ¥ÀæweÉÕ£À£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä PÁrUÉ §0zÀªÀ£ÀÄ. CzÀPÁÌV ¸ÀPÀ® ¨sÉÆÃUÀªÀ£ÀÆß vÁåUÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. gÁªÀÄ MgÀlÄ ¸Àé¨sÁªÀzÀ ªÉÆ0qÀ£À®è. zsÀªÀÄð CjAiÀÄzÀ ªÀÄÆRð£À®è. E0¢æAiÀÄ ¤UÀæºÀ«®èzÀ ZÀ¥À® PÁªÀiÁvÀä£À®è. C¸ÀvÀå £ÀÄrAiÀÄĪÀªÀ£À®è (¸ÀvÀåªÁ¢) PÉÆlÖ ªÀiÁvÀ£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀªÀ£À®è. gÁªÀÄ£É0zÀgÉ "zsÀªÀÄðzÀ ¸ÁPÁgÀ ªÀÄÆwð (gÁªÉÆà «UÀæºÀªÁ£ï zsÀªÀÄð) ¸ÁªÀÄxÀåð«zÀÝgÀÆ ¸ÁzsÀÄ ¸Àé¨sÁªÀ ºÉÆ0¢zÁÝ£É.

¸ÀévÀB ªÀÄ0qÉÆÃzÀj ²æÃgÁªÀÄ "ªÀĺÁAiÉÆÃV" J0zÀÄ ªÀtÂð¸ÀĪÀ¼ÀÄ.

¸ÀévÀB gÁªÀÄ£Éà vÀ£ÀߣÀß PÉÊPÉìÄAiÀÄ §½ »ÃUÉ ªÀtÂð¹PÉƼÀÄîªÀ£ÀÄ.

£ÁºÀªÀÄxÀð¥ÀgÉÆÃzÉë ¯ÉÆÃPÀ ªÀiÁªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄÄvÀìºÉà |
«¢Þ ªÀiÁ0 IĶ©ü¸ÀÄÛ®å0 PÉêÀ®0 zsÀªÀÄð ªÀiÁ¹ÜvÀ0||

vÁ¬Ä, gÁdå, PÉÆñÀ, ¨sÉÆÃUÀPÁÌV d£Àä vÁ½®è. EªÉà £À£ÀUÉ ¥ÀÅgÀĵÁxÀðªÀ®è. zsÀªÀiÁðZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ zsÉåÃAiÀÄ ºÉÆ0¢gÀĪÀ IĶ ¸ÀªÀiÁ£À£É0zÀÄ w½. CxÀð ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV w½¢gÀĪÀ E0¢£À d£Á0UÀ ²æÃgÁªÀÄ£À UÀÄtªÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉÃ? £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ d£ÀgÀ fêÀ£ÀzÀ UÀÄgÀÄ CxÀð PÁªÀÄUÀ¼Éà C®è. ¥Á±ÁÑvÀågÀ fêÀ£ÀzÀ UÀÄj ºÁVgÀ¨ÉÃPÀµÉÖ! £ÀªÀÄUÉ CxÀðPÁªÀÄ£ÉUÀ½UÀÆ zsÀªÀÄðªÉà §Ä£Á¢. D DzÀ±ÀðªÀ£ÀÄß gÁªÀÄ£À0vÉ vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è ¥Àj¥Á°¹ gÁªÀÄ£À0vÀºÀ DzÀ±Àð ªÀiÁUÀð ¥Àæw¥ÁzÀPÀgÀÄ zÀÄ®ð¨sÀ.

"ªÀå¸À£ÉõÀÄ ªÀÄ£ÀĵÁåuÁ0 ¨sÀȱÀ0 ¨sÀªÀw zÀÄBTvÀB

¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ zÀÄBR¥ÀlÖgÉ vÁ£ÀÄ zÀÄBR ¥ÀqÀĪÀ£ÀÄ. F gÁªÀÄ£À ¥ÀgÁxÀð zÀÄBRªÀ£ÀÄß ªÁ°äÃQ gÁªÀÄ£À ¥ÀæzsÁ£À UÀÄtªÉ0zÀÄ ªÀtÂð¹zÁÝ£É. F GzÁgÀ £ÀqÀªÀ½PɬÄ0zÁVAiÉÄà gÁªÀÄ GzÁgÀ ZÁjvÀæ÷åªÀżÀî ªÀĺÁvÀä£ÁV ¨É¼ÀUÀÄwÛzÁÝ£É. ªÁ°ªÀzsÉUÉ PÁgÀtªÁzÀ gÁªÀÄ ªÁ° ¸ÀvÁÛUÀ, ¸ÀÄVæêÀ, vÁgÉAiÀÄgÀ zÀÄBRzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀ£ÀÄ. PÀvÀðªÀåªÁV zÀĵÀÖ£À£ÀÄß PÉÆ0zÀ. ªÀiÁ£ÀªÀ zsÀªÀÄð¢0zÁV zÀÄBT¹zÀ "j¥ÀÇuÁªÀĦ ªÀvÀì®B" ±ÀvÀÄæUÀ¼À°èAiÀÄÆ ªÁvÀì®åªÀżÀîªÀ gÁªÀÄ. gÁªÀt vÀ£Àß ¸ÁgÀyAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ, gÀxÀ, bÀvÀæ, DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÀÄ, QjÃl, £ÀµÀÖªÁV DWÁvÀPÉÌ M¼ÀUÁzÁUÀ ±ÀvÀÄæ«£À ªÉÄÃ®Æ PÀgÀÄuÉ vÉÆÃj ªÀÄgÀÄ¢£À ¸ÀPÀ® ¹zÀÞvÉAiÉÆ0¢UÉ §gÀĪÀ0vÉ w½¹ ¤UÀð«Ä¸ÀĪÀ£ÀÄ.

vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀÄ£Éßà ªÉÆøÀ¢0zÀ PÀzÀÝ zÉÆæû, CzsÀ«Äð, gÁªÀt - ¸ÀÄ®¨sÀªÁV PÉÆ®ÄèªÀ CªÀPÁ±À zÉÆgÉvÁUÀ®Æ ¥ÀgÀªÀÄ ±ÀvÀÄæ«UÀÆ zÀAiÉÄ vÉÆÃjzÀ gÀt¢üÃgÀ, GzÁj gÁªÀÄ. gÁªÀt ªÀzsÉAiÀiÁzÁUÀ CzsÀ«ÄðAiÀiÁzÀ gÁªÀt¤UÉ vÁ£ÀÄ ¸À0¸ÁÌgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ GavÀªÀ®èªÉ0zÀÄ «©üõÀt ¨sÁ«¹zÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ¸À0¸ÁÌgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ GavÀ. £ÁåAiÀÄ, CµÀÄÖ ªÀiÁvÀæªÀ®è, FUÀ FvÀ ¤£ÀUÉ ºÉÃUÉÆà £À£ÀUÀÆ ºÁUÉà EzÁÝ£É.

ªÀĪÀiÁ¥ÉåõÀ AiÀÄxÁvÀªÀ
ªÀÄgÀuÁ0vÁ¤ ªÉÊgÁt ¤ªÀÈvÀÛ0 £ÀB ¥ÀæAiÉÆÃd£À0
QæAiÀÄvÁªÀĸÀå ¸À0¸ÁÌgÀB ªÀĪÀiÁ¥ÉåõÀ AiÀÄxÁ vÀªÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer