Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÁ°äÃQ gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
gÁªÀiÁAiÀÄt ¥ÁvÀæ ¥Àæ¥À0ZÀ - ¥Áæ. £ÁgÁAiÀÄuÁZÁAiÀÄð

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

DzÀ±Àð «ÄvÀæ:
¤µÁzÀ gÁd UÀĺÀ¤UÀÆ gÁªÀĤUÀÆ EzÀÝ UÁqsÀ ¸ÉßúÀªÀ£ÀÄß

vÀvÀæ gÁdUÀĺÉÆà £ÁªÀÄ gÁªÀĸÁåvÀä vÀªÀÄB ¸ÀSÁ

ªÁ°äÃQ ªÀtÂð¹zÁÝ£É.

EzÀ£ÀÄß UÀĺÀ£À ªÀiÁw£À°èAiÀÄÆ ¸ÀàµÀÖªÁV w½AiÀħºÀÄzÁVzÉ.

£À» gÁªÀiÁwàçAiÀÄvÀgÉÆà ªÀĪÀiÁ¹Û ¨sÀÄ« PÀ±Àé£À
§æ«ÃªÉÄåÃvÀ zÀºÀ0 ¸ÀvÀå0 ¸ÀvÉåãÉʪÀ ZÀ vÉà ±À¥ÉÃ

¸ÀvÀåzÀ ªÉÄÃ¯É DuÉ ElÄÖ EzÉà «±ÀézÀ¯Éèà gÁªÀÄ£ÀµÀÄÖ ¦æAiÀĤ®èªÉ0zÀÄ UÀĺÀ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ. gÁªÀÄ - UÀĺÀgÀ ¸ÀRåzÀ UÁqsÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀ£ÀªÁ¸À ªÀÄÄVzÀ £À0vÀgÀ vÀ£Àß DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ÄvÀæ UÀĺÀ¤UÉ w½¸À¨ÉÃPÉ0zÀÄ gÁªÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ0vÀ¤UÉ DzÉò¸ÀĪÀÅzÀÄ CªÀj§âgÀ ¦æÃwAiÀÄ ¸ÀRåzÀ ¤zÀ±Àð£ÀªÀ®èªÉÃ?

vÀé0 ªÀAiÀĸÉÆåù ªÉÄà ºÀÈzÉÆåà ºÉÆà £Ë PÀ0 zÀÄBR ¸ÀÄR0 ZÀ ¸Á

J0§ ªÀiÁvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ

G¥ÀPÁgÀ ¥sÀ®0 «ÄvÀæ0 «¢vÀ0 ªÉÄà ªÀĺÁPÀ¥ÉÃ

¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀºÁAiÀĪÉà ¸ÉßúÀzÀ ¥sÀ®. gÁªÀÄ - ¸ÀÄVæêÀgÀ ¸ÉßúÀzÀ ¤zÀ±Àð£ÀªÁVzÉ. F ¸ÉßúÀzÀ zsÉÆåÃvÀPÀªÁV ªÁ° ªÀzsÉ ªÀiÁr ¸ÀÄVæêÀ¤UÉ ¥ÀmÁÖ©üµÉÃPÀ ªÀiÁqÀĪÀ «ÃgÀ ªÀĺÁvÁåV. gÁªÀÄ ¸ÀÄVæêÀgÀÄ KPÀ PÁ®zÀ°è ¸ÀgÀAiÀÄÆ £À¢UÉ ¥ÀæªÉò¸À®Ä ¹zÀÞgÁUÀĪÀÅzÀÄ. CªÀgÀ ªÉÄÊwæUÉ ¤zÀ±Àð£ÀªÁVzÉ.

«©üõÀt gÁdå PÉüÀ¢zÀÝgÀÆ vÁ£ÀÄ D gÁdåªÀ£ÀÄß §AiÀĸÀzÉà ¸À¤ävÀæ - «©üõÀt¤UÉ gÁdå ¤Ãr ¥ÀlÖ PÀnÖ ¸À0vÉÆõÀUÉÆ0qÀ ²æÃgÁªÀÄ.

DzÀ±Àð gÁd:
¥ÀæeÁ»vÀzÀ°è gÁªÀÄ D¸ÀPÀÛ£ÁVzÀÝ ("¥ÀæeÁ£Á0»vÉà gÀvÀB") ¹ÃvÁ ¥ÀjvÁåUÀzÀ £À0vÀgÀ £Á®ÄÌ ¢£À zÀÄBRªÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ gÁd£ÁV vÀ£Àß PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀ°®èªÀ¯Áè J0zÀÄ ªÀĪÀiÁð0wQ ªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÁÛ gÁd¸À¨sÉ PÀgɸÀĪÀ0vÉ ®PÀë÷ät¤UÉ DzÉò¸ÀÄvÁÛ ¥ÀæeÁ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀzÀ gÁd ¤±ÀÑAiÀĪÁVAiÀÄÆ £ÀgÀPÀ ¸ÉÃgÀĪÀ£ÀÄ J0zÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É.

¥ËgÀ PÁAiÀiÁðt AiÉÆà gÁeÁ £À PÀgÉÆÃw ¢£Éà ¢£ÉÃ
¸À0ªÀÈvÉÛà £ÀgÀPÉà WÉÆÃgÉà ¥ÀwvÉÆà £ÁvÀæ ¸À0±ÀAiÀÄB

¥ÀæeÉUÀ¼À §UÉÎ CzɵÀÄÖ gÁªÀÄ ªÁvÀì®å ºÉÆ0¢zÀÝ J0§ÄzÀÄ ªÀåPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ.

gÁªÀÄ£À §UÉÎ zÀ±ÀgÀxÀ£À ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹zÀ ¥ÀæeÉUÀ¼ÀÄ gÁªÀÄ£À£ÀÄß, ¸ÀvÀÄàgÀĵÀ, ¸ÀvÀåzsÀªÀÄð ¥ÁgÁAiÀÄt, ¸ÀvÀåªÁ¢, ªÀÈzÀÞ¸Éë, fvÉÃ0¢æAiÀÄ, C£À¸ÀÆAiÀÄPÀ ªÉÆzÀ¯ÁV ªÀtÂð¹zÀÄÝ ¥ÀæeÉUÀ½UÉ gÁªÀÄ£À §UÉÎ EgÀĪÀ ¥ÉæêÀiÁzÀgÀ UËgÀªÀUÀ½UÉ ¤zÀ±Àð£ÀªÁVzÉ. gÁªÀÄ ªÀ£ÀªÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ¥ÀæeÉUÀ¼É®ègÀÆ ªÀ£ÀPÉÌ gÁªÀÄ£À »0zÉAiÉÄà UÉÆýqÀÄvÁÛ ºÉÆgÀlgÀÄ. gÁªÀÄ CªÀgÉ®ègÀ£ÀÆß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¥Àr¹ PÀ½¹zÁUÀ gÁªÀÄ£ÀÄ gÁd£ÁVgÀ®è¢gÀĪÀÅzÀÄ gÁµÀÖçªÉà C®è. gÁªÀĤgÀĪÀ ªÀ£ÀªÉà gÁµÀÖç£ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

£À» vÀzÀã«vÁ gÁµÀÖç0 AiÀÄvÀæ gÁªÉÆà £À ¨sÀ«µÀåw

vÀzÀé£À0 ¨sÀ«vÁ gÁµÀÖç0 AiÀÄvÀæ gÁªÉÆà ¤ªÀvÀì÷åw (CAiÉÆÃzsÁå PÁ0qÀ) J0zÀÄ ¥ÀæeÁ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ°è ªÁ°äÃQ ªÀtÂð¹ gÁªÀÄ£À ¯ÉÆÃPÀ ¦æAiÀÄvÉAiÀÄ ¥ÀgÁPÁµÉ×AiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ±À0²¹zÁÝgÉ. E0¢£À gÁdgÁzÀ ªÀÄ0wæUÀ¼ÀÄ gÁªÀÄ£À0vÉ ¥ÀæeÁ£ÀÄgÁVUÀ¼ÁUÀ®Ä, ¥ÀæeÁPÉÆÃnUÁV ¸ÀªÀð¸ÀéªÀ£Àß®è, CvÀå®àªÀ£À£ÁßzÀgÀÆ vÁåUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÀgÉ0zÀÄ D²¸ÉÆÃtªÉÃ?

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer