Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
-
Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Venkataramu
- Jainakeri
- GV
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
-
Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ - 2
JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

¸À0¸ÁÌgÀzÀ C0UÀUÀ¼ÀÄ:
»0zÀÆUÀ½VgÀĪÀ ±ÀæzÉÞ, eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ £À0©PÉ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆ0rgÀĪÀ ««zsÀ vÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ½0zÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄ0vÀæt ªÀiÁr GvÀÛªÀÄ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß vÉÆÃgÀĪÀÅzÉà ¸À0¸ÁÌgÀzÀ UÀÄjAiÀiÁVzÉ.
J¯Áè ¸À0¸ÁÌgÀUÀ½UÀÆ CVß ¥ÀæwµÁ×¥À£É «¢ü¥ÀǪÀðPÀªÁV ªÀiÁqÀ®àqÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ. »0zÀÆUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÀUÀĪÀ £À0zÁ¢Ã¥ÀªÉ0§ ¥À«vÀæªÁzÀ CVßAiÀÄÄ UÀȺÀ¸ÀÜgÀ£ÀÄß PÀÄlÄ0§ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝjUÀ½UÉ §0¢ü¸ÀĪÀ ¸À0PÉÃvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CVßAiÀÄ£ÀÄß UÀȺÁ¢üzÉêÀvÉAiÉÄ0zÀÆ, gÀPÀëPÀ£É0zÀÆ, CZÀðPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå ¸À0ºÁgÀªÁzÀ zÀÆvÀ£É0zÀÆ £À0§¯ÁVzÉ.

¥ÁæxÀð£É J0§ÄzÀÄ D²ÃªÁðzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ鴃 ºÉÆ0zÀ®Ä ªÀiÁqÀĪÀ ¸À0¸ÁÌgÀzÀ C0UÀªÉà DVzÉ. zÀÄBTUÀ¼ÀÄ zÀÄBR ¤ªÁgÀuÉUÁV, ¸ÀÄR¥Áæ¦ÛUÁV ¥Áæyð¸ÀĪÀgÀÄ. ¥ÁæxÀð£É¬Ä0zÀ ¥ÀÅtå ªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉÃ, CzsÀªÀÄð PÁAiÀÄðUÀ½0zÀ zÀÆgÀªÁV ¤ÃwªÀ0vÀgÁUÀĪÀgÀÄ. ¸À0¸ÁÌgÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀ ªÀåQÛUÉ, CªÀ£À §0zsÀÄUÀ¼ÀÄ D²ÃªÁðzÀªÀ£ÀÄß CxÀªÁ ±ÀĨsÁ±À0¸À£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. F D²ÃªÁðzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÁgÉÊPÉ ±ÉæÃAiÀĸÀì£ÀÄß0lÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

ªÀiÁ£ÀªÀgÀÄ zÉêÀvÁ ¥ÁæxÀð£É ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. D ¥ÁæxÀ£É¬Ä0zÀ ¸ÀĦæÃvÀgÁzÀ zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ DvÀ¤UÉ M°zÀÄ CªÀ£À C©üõÀÖªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtð ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. zÀAiÀiÁªÀÄAiÀÄ£ÁzÀ ¨sÀUÀªÀ0vÀ¤UÉ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ ¨sÀQÛAiÉÄ0§ PÁtÂPÉ ¸ÀĦæÃwAiÀÄ£ÀÄß0lĪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. PÁAiÀiÁðgÀ0¨sÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CxÀªÁ PÁAiÀÄð¥ÀÇtðªÁzÁUÀ «±Àé ¤AiÀĪÀÄPÉÌ ±ÀgÀuÁUÀĪÀÅzÀgÀ ¸À0PÉÃvÀªÉà AiÀÄd÷Õ - AiÀiÁUÀUÀ¼ÀÄ. ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À°è ¨É¼ÉzÀÄ §0¢gÀĪÀÅzÀÄ F AiÀÄdÕUÀ¼À ¥ÁgÀªÀiÁyðPÀ CxÀðªÉà DVzÉ.

¸ÁߣÀ - DZÀªÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ, vÉÃd¸Àì£ÀÄß0lĪÀiÁqÀĪÀ UÀ0zsÀ - ¨sÀ¸Áä¢ ¯Á0bÀ£ÀUÀ¼À zsÁgÀuÉ (¥ÉÇæÃPÀëuÉUÀ¼ÀÄ) ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À°è ¨ÁºÀå ªÀÄvÀÄÛ C0vÀjPÀ ¥Àj±ÀÄ¢ÞUÁV §¼À¸À®ànÖªÉ. ¥À«vÀæªÁzÀ ¸ÁߣÀªÀÅ zÉÊ»PÀ, £ÉÊwPÀ ºÁUÀÆ DzsÁåwäPÀ zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÀÄ¢ÞÃPÀj¸ÀÄvÀÛªÉ J0§ «±Áé¸À«zÉ. UÀ0zsÀ ¨sÀ¸Áä¢UÀ¼À zsÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ DZÀªÀÄ£ÀªÀÇ ¸Á0PÉÃwPÀ ¸ÁߣÀ«zÀÝ0wªÉ. ±ÀÄ¢Þ ªÀiÁqÀĪÀ PÀæªÀĪÀÅ J¯Áè ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À®Æè ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV §gÀÄvÀÛªÉ. ¢UÀâ0zsÀ£À ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À M0zÀÄ C0UÀ. EzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð ¥ÀxÀªÀ£ÀÄß ««zsÀ ¢PÀÄÌUÀ¼À ¥sÀ¯Á¥sÀ®UÀ¼À £À0©PÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®0©¹zÉ. ¥ÀæPÁ±À, GvÁìºÀ, D£À0zÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃwðAiÀÄ ¸À0PÉÃvÀªÁV ¥ÀǪÀð ¢PÁÌVzÀÝgÉ, C0zsÀPÁgÀ, ZÀ½, ªÀÄÈvÀÄå ºÁUÀÆ «£Á±ÀUÀ¼À ¸À0PÉÃvÀªÉà ¥À²ÑªÀÄ ¢PÁÌVzÉ. GvÀÛgÀ ¢PÀÄÌ, ±Á0w, ¸Ëd£Àå ºÁUÀÆ gÀªÀÄtÂÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¸À0PÉÃvÀªÁzÀ ZÀ0zÀæ£À DªÁ¸À¸ÁÜ£ÀªÁVzÉ. AiÀĪÀÄ£À ªÁ¸À¸ÁÜ£ÀªÉà zÀQët ¢PÁÌVzÉ. ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DAiÀiÁ ¸À0zÀ¨sÀðPÉÌ vÀPÀÌ0vÉ DAiÀiÁ ¢PÀÄÌUÀ½UÉ ªÀÄÄR ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÁUÀ ««zsÀ «¢ü ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀ0vÉ PÉ®ªÀÅ ¤µÉÃzsÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. C±ÀĨsÀ ¢£À, ªÁgÀ, w0UÀ¼ÀÄ, ¸À0ªÀvÀìgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C±ÀĨsÀ DºÁgÀUÀ¼ÀÄ ¤µÉÃzsÀ.

ªÀÄ0vÀæUÀ¼ÀÄ ¸À0¸ÁÌgÀzÀ ±ÀQÛªÀzsÀðPÀUÀ¼ÀÄ:
±ÀPÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À°è ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À°è eÉÆåÃw±Á¸ÀÛçªÀÅ §ºÀ¼À ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ. F £ÀPÀëvÀæUÀ¼À vÉÃd¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅ zÉʫñÀQÛUÀ½gÀ¨ÉÃPÉ0§ £À0©PÉ ºÁUÀÆ EªÀÅ ªÀÄÈvÀ ¦vÀÈUÀ¼À CªÁ¸À ¸ÀܼÀUÀ¼É0§ PÁgÀt eÉÆåÃwµÀåPÉÌ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÁÜ£ÀªÀÅ ¤ÃqÀ®ànÖzÉ. £ÀPÀëvÀæUÀ¼À ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß zÉêÀvÁ ¸À0PÀ®à ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ J0zÀÄ w½¢zÀÝgÀÄ.

««zsÀ ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ:
¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À §UÉ §ºÀÄ (D¼ÀªÁzÀ) zÀÆgÀzÀ馅 PÉÆãÀªÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀæwAiÉƧâ£À fêÀ£À CªÀ£À d£Àä¢0zÀ¯Éà DgÀ0¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è d£ÀäQÌ0vÀ®Æ ¥ÀǪÀðzÀ°è D ªÀåQÛAiÀÄ ªÀiÁvÁ - ¦vÀÈUÀ¼ÀÄ, ªÀ0±À ªÀÄvÀÄÛ ¸À¤ßªÉñÀUÀ½0zÀ®Æ ¤AiÀÄ0wæ¸À®àqÀÄvÀÛªÉ J0zÀÄ ¥ÀǪÀðdgÀÄ £À0©zÀÝgÀÄ. DzÀÝj0zÀ¯Éà CªÀgÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß UÀ¨sÀðzsÁgÀuɬÄ0zÀ ¥ÁægÀ0©ü¹zÀgÀÄ. ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ¸À0¸ÁÌgÀªÉà UÀ¨sÁðzÁ£À. ²±ÀÄ«£À d£ÀäªÀÅ ¥ÁætÂUÀ¼À°ègÀĪÀ0vÉ PÉêÀ® ¨sËwPÀ QæAiÉÄAiÀÄ®è. §zÀ¯ÁV EzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÉÊwPÀ zÀȶÖPÉÆãÀ¢0zÀ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉ0§ÄzÉà £ÀªÀÄä ¥ÀǪÀðdgÀ ªÀÄvÀ. «ªÁ»vÀ zÀ0¥ÀwUÀ¼ÀÄ AiÉÆÃUÀå ±ÀĨsÀPÁ®zÀ°è eÉÆvÉUÀÆr ªÀ0±ÉÆÃzÁÞgÀPÁÌV ¸À0vÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ ¥À«vÀæ PÀvÀðªÀåªÁVzÉ. C0zÀgÉ zsÀªÀÄð ¥ÀæeÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä «ªÁºÀ CvÀåUÀvÀå. ¦vÀÈIÄtªÀ£ÀÄß wÃj¸À®Ä ¥ÀÅvÀ æ¸À0vÁ£À CªÀ±ÀåPÀªÉ0§ÄzÉà ±ÀÄæwAiÀÄ C©üªÀÄvÀ. F ¥À«vÀæ PÁAiÀÄð ¥sÀ® ¥Áæ¦ÛAiÀiÁUÀ®Ä zÀ0¥ÀwUÀ¼À zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ AiÉÆÃUÀåvÉ, AiÉÆÃUÀå PÁ®, CºÀðvÉ, dªÁ¨ÁÝj ªÀÄÄ0vÁzÀ C0±ÀUÀ¼ÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð. DzÀÝj0zÀ ¸À0¸ÀÌçwAiÀÄ zÀȶ֬Ä0zÀ F ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ ªÀĺÀvÀé¥ÀÇtðªÁVªÉ.

¥ÀÅA¸ÀªÀ£À:
UÀ¨sÀðzsÁgÀuÉAiÀÄ £À0vÀgÀ UÀ¨sÀð¸ÀÜ ²±ÀÄ«UÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥À«vÀæ ¸À0¸ÁÌgÀªÉà "¥ÀÅ0¸ÀªÀ£À". UÀ©üðt vÁ¬ÄAiÀÄ G¥ÀZÁgÀUÀ½0zÀ UÀ¨sÀð¸ÀÜ ²±ÀÄ«£À ªÉÄÃ¯É GvÀÛªÀÄ ¸À0¸ÁÌgÀ G0mÁUÀĪÀ0vÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ ±ÁjÃjPÀ aQvÉìUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÉà F ¸À0¸ÁÌgÀzÀ UÀÄjAiÀiÁVzÉ. ¥ÀÅ0¸ÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀ 3 CxÀªÁ 4 £Éà w0UÀ½£À°è D®zÀ ªÀÄgÀzÀ PÀÄrAiÀÄ£ÀÄß PÀÄnÖzÀ gÀ¸ÀªÀ£ÀÄß D gÁwæ "»gÀtå UÀ¨sÁðºÀ" ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÉÃzÀ ªÀÄ0vÀæUÀ¼ÉÆ0¢UÉ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄÆV£À ºÉƼÉîAiÀÄ°è ºÁPÀĪÀgÀÄ. ¥ÀÅ0¸ÀªÀ£ÀªÉ0zÀgÉ ¨sÀÆætªÀ£ÀÄß ZÉÊvÀ£ÀåUÉƽ¹ ¥ËgÀĵÀªÀżÀî ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. D®zÀ ªÀÄgÀzÀ gÀ¸À ªÀÄUÀÄ«£À ¥ÉÇõÀuÉUÉ aQvÉìAiÀiÁV DVzÉ. ¸ÀıÀÄævÀ£À ¥ÀæPÁgÀ ªÀl±ÀÄ0UÀ, ¸ÀºÀzÉë ªÀÄvÀÄÛ «±ÀézÉêÀ J0§ ªÀ£À¸ÀàwUÀ¼À£ÀÄß ºÁ°£ÉÆ0¢UÉ ¸ÉÃj¹ UÀ©üðtÂAiÀÄ ªÀÄÆV£À ºÉƼÉîAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ ©0zÀÄUÀ¼À£ÀÄß (vÉÆlÄÖ) ºÁPÀĪÀÅzÀj0zÀ UÀ0qÀÄ ¸À0vÁ£ÀªÀÅ DUÀĪÀÅzÀÄ.

¹ÃªÀÄ0vÀ:
ªÀÄÄ0¢£À ¸À0¸ÁÌgÀªÉà ¹ÃªÀÄ0vÀ. ¹ÃªÀÄ0vÀzÀ°è UÀ©üðtÂUÉ «¢ü¥ÀǪÀðPÀ ¨ÉÊvÀ¯É ¨ÁZÀĪÀgÀÄ. ¸Á0PÉÃwPÀªÁzÀ, ªÁåªÀºÁjPÀªÁzÀ F ¸À0¸ÁÌgÀ¢0zÀ UÀ©üðtÂAiÀÄ£ÀÄß zÀĵÀÖ±ÀQÛUÀ½0zÀ gÀQë¸À®Ä PÉ®ªÀÅ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀgÀÄ. vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ d¤¸ÀĪÀ ²±ÀĪÀÅ ¢ÃWÁðAiÀÄĪÁUÀ¨ÉÃPÉ0§ÄzÉà F ¸À0¸ÁÌgÀzÀ zsÁ«ÄðPÀ GzÉÝñÀªÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛçzÀ w¼ÀĪÀ½PÉ »0zÀÆUÀ½UÉ EzÀÄÝzÉà F ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä PÁgÀt. ªÀÄUÀÄ«£À ªÀiÁ£À¹PÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ 5 £Éà w0UÀ½¤0zÀ ¥ÁægÀ0¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. D PÁgÀt UÀ©üðtÂUÉ zÉÊ»PÀ CxÀªÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ¨sÀAiÉÆÃzÉéÃUÀ DUÀzÀ0vÉ gÀQë¸À¨ÉÃPÀÄ. UÀ©üðtÂAiÀÄ ¥Àw vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀÄ ªÀÄÄ0UÀÄgÀļÀ£ÀÄß ¨Áa C0dÆgÀzÀ ±ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß DPÉAiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ ¹Q̹ F ¥sÀ®¨sÀjvÀ ªÀÈPÀëzÀ0vÉ ¤Ã£ÀÄ ¥sÀ®¨sÀjvÀ¼ÁUÀÄ J0zÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÁÛ£É. «ÃgÀªÀÄPÀ̼À, GvÁì» ªÀÄPÀ̼À vÁ¬ÄAiÀiÁUÀÄ J0zÀÄ D²ÃªÀð¢¸ÀĪÀ£ÀÄ.

F ¸À0¸ÁÌgÀ ¤«ÄvÀÛ UÀ©üðt ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ¥Àw GvÀÛªÀÄ ¸À0vÁ£ÀPÉÌ ¥ÉÇõÀPÀªÁzÀ PÉ®ªÀÅ DgÉÆÃUÀå ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄRåªÁVzÉ.

¸ÀıÀÄævÀ£À ¥ÀæPÁgÀ UÀ©üðtÂAiÀÄ gÀw¨sÉÆÃUÀ, zÉÊ»PÀ ±ÀæªÀÄ ºÀUÀ°£À°è ¤zÉæ, gÁwæ eÁUÀgÀuÉ, gÀxÁgÉÆúÀt, ¨sÀAiÀÄ G0mÁUÀĪÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, ºÀÄ0dzÀ0vÉ ªÀÄ0rAiÀÄÆj PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, ¨sÉâ OµÀzsÀUÀ¼ÀÄ, gÀPÀÛ vÉUɸÀĪÀÅzÀÄ, d® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®§zÀÞvÉ ªÀÄÄ0vÁzÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¸À¨ÉÃPÉ0zÀÄ ºÉýgÀĪÀ£ÀÄ. F jÃwAiÀÄ zsÁ«ÄðPÀ ¤§0zsÀ£ÉUÀ½0zÀ UÀ©üðt ªÀÄvÀÄÛ d¤¸ÀĪÀ ªÀÄUÀÄ«£À DgÉÆÃUÀå ¥Á®£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ


Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer