Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
-
Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Venkataramu
- Jainakeri
- GV
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
-
Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ - 3
JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

¨Á®å ¸Á0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ:
1. eÁvÀ PÀªÀÄð:
¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV eÁvÀ PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß £Á©ü£Á¼ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀ ªÉÆzÀ®Ä DZÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀgÀ C0UÀªÁV ªÉÄÃzsÁd£À£À (¥Àæw¨sÁ GUÀªÀÄ) J0§ PÀªÀiÁðZÀj¹ "¨sÀƸïvÀé¬Ä zÀzsÁ«Ä, ¨sÀĪÀ¸ï vÀé¬ÄzÀzsÁ«Ä ¨sÀÆgï ¨sÀĪÀ¸ï vÀé¬Ä zÀzsÁ«Ä" (¨sÀÆ«ÄAiÉÄà ¤£Àß°è F ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß EqÀÄwÛzÉÝãÉ, DPÁ±ÀPÉÌ ¤£Àß°èqÀÄwÛzÉãÉ, ¸ÀéUÀðªÉà ¤£Àß°èqÀÄwÛzÉÝãÉ) J0§ ªÀÄ0vÀæzÉÆ0¢UÉ D
ZÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄUÀÄ«UÉ vɼÀĪÁzÀ a£ÀßzÀ M¼À¯É¬Ä0zÀ vÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ eÉãÀ£ÀÄß Gt¸ÀÄvÁÛ ªÀÄ0vÀæªÀ£ÀÄß ¥Àp¸ÀĪÀgÀÄ. F zÀæªÀUÀ¼ÀÄ §® ªÀÄvÀÄÛ §Ä¢ÞAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ CUÀvÀåªÉ0zÀÄ w½¢zÀÝgÀÄ J0§ÄzÀPÉÌ ¤zÀ±Àð£ÀªÁVzÉ. DAiÀÄĵÀå, ¢ÃWÁðAiÀÄĵÀå J0§ÄzÀÄ eÁvÀPÀzÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ «¢ü.

F «¢ü DZÀj¸ÀĪÁUÀ ¢ÃWÁðAiÀÄĵÀå ºÉÆ0¢zÀ IĶUÀ¼ÀÄ, ¦vÀÈUÀ¼ÀÄ, CVß, ¸ÉÆêÀÄ ªÀÄÄ0vÁzÀªÀgÀ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÄ0zÉ ºÉý F jÃwAiÀÄ §AiÀÄPÉAiÀÄ ¸À0¸ÀUÀð¢0zÀ ªÀÄUÀĪÀÅ ¢ÃWÁðAiÀÄĪÁUÀÄvÀÛzÉ0zÀÄ £À0©zÀÝgÀÄ. §®ªÀzsÀð£É J0§ÄzÀÄ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ «¢ü. EzÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÁUÀ vÀ0zÉAiÀÄÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß "¤Ã£ÀÄ PÀ°è£À0vÉ, PÀ©âtzÀ0vÉ UÀnÖAiÀiÁUÀÄ" "zÉêÀvÉUÀ¼À0vÉ CªÀÄgÀ£ÁUÀÄ", "¤Ã£ÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À gÀÆ¥ÀzÀ°è d¤¹gÀĪÀ DvÀä£ÀÄ". "DzÀÝj0zÀ ±ÀvÁAiÀÄĪÁUÀÄ" J0zÀÄ D®0PÁjPÀªÁV ºÀgÀ¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß "¤Ã£ÀÄ ªÀ¹µÀ×£À ¥Àwß CgÀÄ0zsÀwAiÀÄ0vÉ, ªÀiÁ£ÀªÀ£ÁzÀ £À¤ß0zÀ ¥ÀÅvÀæ¸À0vÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÀgÀÄt¹zÉ. ¤£ÀUÉ §ºÀÄ¥ÀÅvÀægÁUÀ°" J0zÀÄ D²ÃªÀð¢¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À0vÀgÀ £Á©üAiÀÄ £Á¼ÀªÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¹ ªÉÄÊ vÉƼÉzÀÄ vÁ¬Ä¬Ä0zÀ ¸ÀÛ£Àå¥Á£À ªÀiÁr¸ÀĪÀgÀÄ. ªÀÄUÀÄ«£À d£À£À¢0zÀ ªÉʪÁ»PÀ fêÀ£ÀªÀÅ ¸À¥sÀ®vÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. EzÀÄ ªÀ0±ÉÆãÀßwAiÀÄ ±ÀĨsÀ WÀ½UÉAiÀÄÆ DVzÉ.

2. £ÁªÀÄPÀgÀt:
ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÉ¸ÀjqÀĪÀ ºÀ§âªÉà EzÁVzÉ. ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÉ¸ÀjqÀĪÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß »0zÀÆUÀ¼ÀÄ CjvÉà £ÁªÀÄPÀgÀt J0§ zsÁ«ÄðPÀ DZÀgÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄUÀÄ«£À gÀPÀëuÉAiÀÄ zÀȶ֬Ä0zÀ zÉêÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÁßUÀ°Ã, CxÀªÁ C£ÀÄUÀæºÀ ªÀiÁrzÀ UÀÄgÀÄ«£À ºÉ¸ÀgÀ£ÁßUÀ°Ã EqÀĪÀgÀÄ. ºÉ¸ÀjqÀĪÁUÀ ¯ËQPÀ C0±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀåQÛAiÀÄ°è ¤jÃQë¸ÀĪÀ ¸Ë¨sÁUÀå UÀÄtªÀ£Éßà CªÀ¤UÉ C0QvÀ£ÁªÀĪÁV EqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀ0±ÀzÀ »jªÉÄUÁV, ¦æÃwUÁV, »jAiÀÄgÀ £É£À¦UÁV vÀ0zÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£Éßà EqÀĪÀÅzÀÆ gÀÆrüAiÀÄ°èzÉ. eÉÆvÉUÉ ªÀåªÀºÁgÀ (ªÀåªÀºÁgÀ£ÁªÀiÁß) £ÁªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀPÀëvÀæ (£ÀPÀëvÀæ£ÁªÀiÁß) £ÁªÀĪÀ£ÀÆß, ªÀiÁ¸À £ÁªÀĪÀ£ÀÆß EqÀĪÀ ¸À0¥ÀæzÁAiÀÄ«zÉ.

ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄPÁÌV EqÀ®àqÀĪÀÅzÀj0zÀ ¸ÀĸÀàµÀÖªÀÇ, UÀ0©üÃgÀªÀÇ, ¸ÀÄ0zÀgÀªÀÇ, GZÁÒgÀPÉÌ ¸ÀÄ®¨sÀªÀÇ DzÀ ºÉ¸ÀgÀ£Éßà EqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉ¸Àj£À ¥Àæ¨sÁªÀ¢0zÀ «zÉå, §Ä¢Þ, ¸ÀzÀÄÎt, ¸ÀzÁZÁgÀ, ±ÁjÃjPÀ §® ªÀÄÄ0vÁzÀªÀÅ ®©ü¸À¨ÉÃPÀÄ. CzÀPÁÌV ±Á¸ÉÆÛçÃPÀÛªÁV ¨sÀªÀUÀ0vÀ£À ¢ªÀå¸ÀägÀuÉAiÉÆ0¢UÉ £ÁªÀÄPÀgÀt ¸À0¸ÁÌgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÉ¸ÀgÀ¤ßqÀĪÁUÀ PÉ®ªÀÅ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÉ¸Àj£À ªÉÆzÀ® CPÀëgÀªÀÅ ªÀÄÈzÀĪÀtðªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀÄ. gÀ. ®. ªÀ. ªÀtðUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ M0zÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CPÀëgÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. C0vÁåPÀëgÀªÀÅ «¸ÀUÀðªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ ¢ÃWÀðªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. UÀ0qÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ JgÀqÀÄ, £Á®ÄÌ ªÀÄÄ0vÁV AiÀÄÄUÀä CPÀëgÀUÀ¼À°ègÀĪÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß EqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ DAiÀÄÄUÀä CPÀëgÀUÀ¼ÀļÀî ºÉ¸ÀjqÀ¨ÉÃPÀÄ. D¢ CPÀëgÀ MvÀÛPÀëgÀªÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ. £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ, ªÀÈPÀë, £À¢, ¨ÉlÖ, ¸ÉêÀPÀ, ¥ÀQë E®èªÉà ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄß0lĪÀiÁqÀĪÀ ºÉ¸ÀgÀ¤ßqÀ¨ÁgÀzÀÄ.

«ªÁºÀªÁV §ºÀĪÀµÀðzÀ £À0vÀgÀ d¤¸ÀĪÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ CxÀªÁ C£ÉÃPÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ0qÀ £À0vÀgÀ d¤¸ÀĪÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ ªÀÄÈvÀÄå, C¸ËRå ¤ªÁgÀuÁ gÀÆ¥ÀªÁV «PÁgÀ gÀÆ¥À CxÀªÁ UÀnÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ¤ßqÀĪÀgÀÄ. GzÁ: UÀÄ0qÀtÚ (UÀÄ0qÀÄPÀ°è£À0wgÀĪÀªÀ£ÀÄ).

3. ¤µÀÌçªÀÄt:
ªÀÄUÀĪÀÅ ºÉƹۮ£ÀÄß zÁn ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ vÀgÀĪÀÅzÉà ¤µÀÌçªÀÄt. ªÀÄUÀÄ«£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ¥ÀæwAiÉÆ0zÀÄ ºÀ0vÀªÀÇ vÀ£Àß vÀ0zÉ, vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ §0zsÀÄ - ¨Á0zsÀªÀjUÉ ¸À0¨sÀæªÀĪÉà DVzÉ. CzÀPÉÌ zsÁ«ÄðPÀ «¢üAiÉÆ0zÀÄ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ. DgÀ0¨sÀzÀ°è ªÀÄUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ªÀiÁvÀæ C0¨ÉUÁ°PÀÄ̪ÀÅzÀÄ, ZÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄUÀÄ«£À «PÁ¸ÀPÉÌ E£ÀÆß ºÉaÑ£À CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÉà ¤µÀÌçªÀÄt. ªÀÄUÀÄ ¨ÁºÀå ¥Àæ¥À0ZÀPÉÌ DUÀ«Ä¹ ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÁVzÉ.
DzÀgÉ F ªÀÄUÀÄ«£À fêÀ£ÀPÉÌ D¢ ¨sËwPÀ ªÀÄvÀÄÛ C¯ËQPÀªÁzÀ C¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ MzÀUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀÝj0zÀ ªÀÄUÀÄ«£À ¸ËRåPÁÌV zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ gÀPÉë CUÀvÀå. ¤µÀÌçªÀÄtzÀ ¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ C0UÀ¼ÀzÀ°è ¸ÀÆAiÀÄð¤UÉ JzÀÄgÁV ZÀZËÑPÀªÁV UÉÆêÀÄAiÀÄ«lÄÖ ¸Áj¹ ¸Àé¹ÛPÀzÀ gÀ0UÉÆðAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬Ä CQÌAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀĪÀ¼ÀÄ. ªÉÃzÀ WÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ ±À0R ¤£ÁzÀ ªÉƼÀUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆgÀUÉ vÀ0zÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ D ªÀÄUÀÄ«£À vÀ0zÉ ¸ÀÆAiÀÄðzÀ±Àð£À ªÀiÁr¸ÀĪÀ£ÀÄ. ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ªÀÄUÀÄ«£À PÀtÄä0zÉ F ¨sÀªÀå «±ÀézÀ ªÉʨsÀªÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ F zsÁ«ÄðPÀ «¢üAiÀÄÄ ªÀĺÀvÀé¥ÀÇtðªÁzÀzÁÝVzÉ.

4. C£ÀߥÁæ±À£À:
vÁ¬Ä ºÁ®£ÀÄß ©lÄÖ UÀnÖ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ ªÀÄUÀÄ«UÉ Gt¸ÀĪÀ «¢üAiÉÄà C£ÀߥÁæ±À£À. EzÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV ªÀÄUÀÄ«£À ±ÁjÃjPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¸ÉÃjzÁÝVzÉ. vÁ¬ÄAiÀÄ ºÁ®Ä ªÀiÁvÀæ ªÀÄUÀÄ«£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¸Á®zÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝj0zÀ 6 w0UÀ¼À £À0vÀgÀ CzÀgÀ ¥ÉÇõÀuÉUÉ CUÀvÀåªÁzÀ EvÀgÀ DºÁgÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. C£ÀߥÁæ±À£ÀzÀ ¢£À ±ÀÄaAiÀiÁzÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÉÃzÀªÀÄ0vÀæzÉÆ0¢UÉ ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀgÀÄ. «zsÀ«zsÀªÁzÀ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ zÉÆgÉAiÀįÉ0zÀÄ ««zsÀ DºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß «¢ü¸À¯ÁVzÉ. eÉãÀÄvÀÄ¥Àà, ªÉƸÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄ¥Àà (CxÀªÁ ¨ÉuÉÚ) ªÀ£ÀÄß a£ÀßzÀ vÀmÉÖAiÀÄ°è ¨Égɹ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉ0zÀÄ PÉ®ªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. ªÁPï±ÀQÛ ªÀ¢üð¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ £ÉʪÉÃzÀå, ªÀÄvÀÄÛ §®ªÀzsÀð£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ £ÉʪÉÃzÀå ¨ÉÃgÉAiÀiÁVªÉ. "GZÁÑ÷é¸ÀzÀ°èAiÀÄÆ £Á£ÀÄ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸À«AiÀÄÄvÉÛãÉ. ¤±Áé¸ÀzÀ°èAiÀÄÆ £Á£ÀÄ DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¸À«AiÀÄÄvÉÛãÉ. PÀtÄÚUÀ½0zÀ zÀ馅 UÉÆÃZÀgÀªÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸À«AiÀÄÄvÉÛãÉ. Q«UÀ½0zÀ QÃwðAiÀÄ£ÀÄß ¸À«AiÀÄÄvÉÛãÉ" J0zÀÄ £Á®Ä jÃwAiÀÄ £ÉʪÉÃzÀåUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ë¢ÞPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ CUÀvÀåªÁzÀ DºÁgÀ ¥À«vÀæªÁzÀÄzÁVzÉ J0zÀÄ ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÉà F ¸À0¸ÁÌgÀzÀ ªÀĺÀvÀéªÁVzÉ.

5. ZË® PÀªÀÄð (ZÀÆqÁPÀgÀt):
¢ÃWÁðAiÀÄĵÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸Ë0zÀAiÀÄðªÀzsÀð£ÉAiÉÄà F ¸À0¸ÁÌgÀzÀ GzÉÝñÀªÁVzÉ. ¸ÀıÀÄævÀ£À ¥ÀæPÁgÀ ZË®PÀªÀÄð¢0zÀ DAiÀĸÀÄì ªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. PËëgÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä, GUÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀj0zÀ ªÀÄ°£ÀvÉ (PÉƼÀPÀÄ) ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ. G¯Áè¸À, ¥ÀæPÁ±À, ¥ÀæUÀw, ¸À0vÀ¸À, ±ËAiÀÄð, ¸ÀéZÀÒvÉ, ¸Ë0zÀAiÀÄð, ZÉÊvÀ£Àå ®©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ J0zÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀnÖzÁÝ£É. «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¸ÀÌçwAiÀÄ «PÁ¸ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛ F ZË®PÀªÀÄðªÀÅ MAzÀÄ C¥ÀðuÁ «zsÁ£À JAzÀÄ ºÉüÀĪÀgÀÄ. ZÀÆqÁPÀgÀt JA§ ºÉ¸ÀgÉà ºÉüÀĪÀAvÉ PÀÆzÀ®£ÀÄß ²SÉAiÀiÁV PÀlÄÖªÀÅzÉà EzÀgÀ ªÉʲµÀ×÷å. ¸ÀıÀÄævÀ£À ¥ÀæPÁgÀ vÀ¯ÉAiÉƼÀUÉ, £ÉwÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ (ªÁ»¤AiÀÄ) zsÀªÀĤAiÀÄ ¸ÀA¢ü¸ÁÜ£À«zÉ. £ÉwÛAiÀÄ ¸ÀĽAiÀÄ°è C¢ü¥Àw JA§ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÁÜ£À«zÉ. F eÁUÀPÉÌ ¥ÉlÄÖ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÈvÀÄå ¸ÀA¨sÀ«¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀÝjAzÀ ²SÉ zsÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ gÀPÀëuÉUÁVAiÉÄà JA§ÄzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁVzÉ.

ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°zÉ....

JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer