Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
-
Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Venkataramu
- Jainakeri
- GV
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
-
Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ - 4
JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

¨Á®å ¸Á0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ:
PÀtðªÉÃzsÀ:
Q« ZÀÄZÀÄѪÀ ¸À0¸ÁÌgÀªÉà PÀtðªÉÃzsÀ. ªÀÄUÀÄ«£À M0zÀ£Éà ªÀµÀð¢0zÀ £Á®ÄÌ ªÀµÀðzÉƼÀUÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ F ¸À0¸ÁÌgÀ D¨sÀgÀt zsÀj¸ÀĪÀ DgÀ0¨sÀªÁVzÉ. ¸Ë0zÀAiÀÄðªÀzsÀð£ÉUÁV ªÀiÁ£ÀªÀ D¨sÀgÀt zsÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ «±ÀézÀ J¯Áè d£ÀgÀ°è PÀ0qÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. Q« ZÀÄZÀÄѪÀÅzÀÄ D¨sÀgÀt zsÀj¸À®Ä ªÀiÁrzÀ ¸À0¸ÁÌgÀªÉà DVzÉ. ªÀÄUÀÄ«£À gÀPÀëuÉUÀÆ ¸Ë0zÀAiÀÄðPÁÌVAiÀÄÆ Q« ZÀÄZÀÄѪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ J0zÀÄ ¸ÀıÀÄævÀ ºÉýzÁ£É. C0qÀªÁAiÀÄÄ, C0qÀªÀÈ¢Þ ¤gÉÆâü¸À®Ä Q« ZÀÄZÀѨÉÃPÉ0zÀÄ ºÉýgÀĪÀ£ÀÄ. a£ÀßzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¤ÃgÀÄ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ J0§ÄzÉà EzÀgÀ GzÉÝñÀªÁVzÉ.

«zÁågÀ0¨sÀ:
ºÀvÀÛ£Éà ¸À0¸ÁÌgÀªÁzÀ EzÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ DgÀ0¨sÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ. «zÁå¨sÁå¸ÀPÉÌ CPÀëgÁ¨sÁå¸À ªÀÄÆ® ¸ÁzsÀ£ÉAiÀiÁVzÉ. CPÀëgÀªÀ£ÀÆß PÀ°¸À®Ä ¥ÁægÀ0©ü¸ÀĪÁUÀ DZÀj¸ÀĪÀ ¸À0¸ÁÌgÀªÉà «zÁågÀ0¨sÀ CxÀªÁ CPÀëgÁgÀ0¨sÀ. «WÀߤªÁgÀPÀ£ÁzÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇf¹ ªÀÄUÀÄ«£À vÀ0zÉ "N0"PÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ¼ÀÄ CxÀªÁ CQÌAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄUÀÄ«£À PÉÊ »rzÀÄPÉÆ0qÀÄ §gɸÀĪÀ£ÀÄ. C°è0zÀ ªÀÄÄ0zÉ CPÀëgÀªÀ£ÀÄß PÀ°¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

G¥À£ÀAiÀÄ£À:
G¥À - ¸À«Ä¥ÉãÀAiÀÄ0 - §½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ (DvÀäeÁÕ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä) C0zÀgÉ UÀÄgÀÄ«£À §½UÉ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁÌV PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ J0zÀxÀð. G¥À£ÀAiÀÄ£ÀªÀÅ Cwà ªÀÄÄRåªÁzÀ ¸À0¸ÁÌgÀªÁVzÉ. KPÉ0zÀgÉ F ¸À0¸ÁÌgÀzÀ £À0vÀgÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ «zÁå¨sÁå¸À¢0zÀ G£ÀßvÀ «zÁå¨sÁå¸ÀPÉÌ ¥ÁægÀ0¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ¸À0¸ÁÌgÀ ¢ÃPÉë ¥ÀqÉAiÀÄĪÀªÀ¤UÉ DAiÀiÁ PÀÄ®zÀ ¸À0¸ÀÌçw, DZÁgÀ, ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¸À0¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, «¢ü - ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. G¥À£ÀAiÀÄ£À M0zÀÄ jÃw ¥ÀÅ£Àdð£ÀäªÁVzÉ. vÀ0zÉ - vÁ¬Ä¬Ä0zÀ F ªÀiÁ£ÀªÀ zÉúÀ ¥Áæ¥ÀÛªÁzÀgÉ G¥À£ÀAiÀÄ£À¢0zÀ "¢édvÀé" ®©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ. C£À0vÀgÀ AiÉÆÃUÀå UÀÄgÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ eÁÕ£Ádð£É ªÀiÁr DvÀäeÁÕ£À ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. EzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸À0¸ÁÌgÀªÀ0vÀ, ²Ã®ªÀ0vÀ, ¸ÀÄeÁÕ¤ UÀÄgÀĪÀÅ CvÁåªÀ±ÀåPÀ.

F ¸À0¸ÁÌgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀǪÀðzÀ°è ¸ÀÄeÁÕ¤AiÀiÁzÀ DZÁAiÀÄð£Éà £ÉgÀªÉÃj¹ ªÉÃzÀªÀiÁvÁ UÁAiÀÄwæà G¥ÀzÉñÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¹¢Þ ¥ÀqÉzÀªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ UÁAiÀÄwæà G¥ÀzÉñÀ ªÀiÁqÀ®Ä AiÉÆÃUÀå£ÁVzÀÝ£ÀÄ. DvÀ GvÀÛªÀÄ ªÀ0±ÀzÀªÀ£ÀÆ, eÁÕ¤AiÀÄÆ, ¸À0AiÀÄ«ÄAiÀÄÆ, ±Á¸ÀÛç ¥ÁgÀ0UÀvÀ£ÀÆ, GvÀÛªÀÄ ZÁjvÀæ÷å ºÉÆ0¢zÀªÀ£ÀÆ, vÀ¥À¹ì¤0zÀ ¥À«vÀæ£ÁzÀªÀ£ÀÆ ªÀlÄ«UÉ ¸Á«wæà ªÀÄvÀÄÛ UÁ¬Äwæà G¥ÀzÉñÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. G¥À¤ÃvÀ£ÁzÀ ªÀlÄ D ¢£À¢0zÀ wæPÁ® ¸À0zsÁåªÀ0zÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CVß PÁAiÀiÁð¢UÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. C°è0zÀ ªÀÄÄ0zÉ §æºÁäZÀAiÀiÁð±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ. P˦ãÀzsÁjAiÀiÁzÀ ªÀlĪÀÅ C°è0zÀ ªÀÄÄ0zÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæeÉÕ ¥ÀqÉzÀ DvÀä¸À0AiÀĪÀÄzÀ ¨Á¼À£ÀÄß ¨Á¼À¨ÉÃPÀÄ. ªÀlÄ«UÉ AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀªÀ£ÀÄß F ¸ÀA¸ÁÌgÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÁV zsÀj¸ÀĪÀ «¢ü PÁ®PÀæªÀÄzÀ°è DZÀgÀuÉUÉ §A¢zÉ. F «¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ0vÀæ WÉÆõÀzÉÆ0¢UÉ ¢ÃWÁðAiÀÄĵÀå, ¥Á«vÀæ÷å, ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁgÉʸÀÄvÁÛ DZÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀ0 ¥ÀgÀªÀÄ0 ¥À«vÀæ0 ¥ÀæeÁ¥ÀvÉÃAiÀÄvï
¸ÀºÀd0 ¥ÀÅgÀ¸ÁÛvï + DAiÀÄĵÀåªÀÄUÀæ÷å0 ¥ÀæwªÀÄÄ0ZÀ±ÀĨsÀæ0
AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀ0 §®0 C¸ÀÄÛ vÉÃdB
UÀȺÀå ¸ÀÆvÀæ

¢éd£ÁzÀªÀ£À fêÀ£ÀªÀÅ ¸ÀªÀðzÁ ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ zsÁ«ÄðPÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä ªÀÄÄr¥ÁVzÉ J0§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀzÁ zsÀj¸ÀĪÀ AiÀÄeÉÆÕÃ¥À«ÃvÀªÀÅ ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀlĪÀÅ ¸À0£Áå¹AiÀÄ0vÉ ¤AiÀĪÀħzÀÞ£ÁzÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ¨ÉÃPÉ0§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸À®Ä DvÀ¤UÉ f0PÉAiÀÄ ZÀªÀÄð (Cf£À) ªÀÄvÀÄÛ zÀ0qÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.

C£À0vÀgÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ §Ä¢ÞAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ zÀȶ֬Ä0zÀ ªÀĺÀvÀé¥ÀÇtðªÁzÀzÀÄÝ. ¸À0AiÀÄ«Ä «zÁåyðAiÀÄ ¤µÉ×UÉ ¸ÀzÁ ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ ¸ÁQëAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É J0§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸À®Ä ¸ÀÆAiÀÄðzÀ±Àð£À ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛgÉ. UÀÄgÀÄ - ²µÀågÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÉÊPÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸À®Ä ºÀÈzÀAiÀĸÀà±Àð£À ªÀÄÆr¸ÀÄvÁÛgÉ.

²Ã® ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è ¹ÜgÀavÀÛ£ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ J0§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸À®Ä C±ÁägÉÆúÀt (§0qÉ ºÀvÀÄÛªÀÅzÀÄ) ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛgÉ. UÀÄgÀĪÀÅ ¢ªÀå ¸Àà±Àð£ÀPÁÌV ²µÀå£À PÀgÀUÀæºÀt ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ ²µÀå J0§ ¥Àæ±ÉßUÉ ²µÀå£ÀÄ vÀªÀÄä ²µÀå£É0zÀÄ GvÀÛj¸ÀĪÀ£ÀÄ. DUÀ UÀÄgÀĪÀÅ DvÀ£À£ÀÄß w¢Ý ¤£Àß UÀÄgÀÄ E0zÀæ, CVß £Á£À®è J£ÀÄߪÀ£ÀÄ.

ªÀĪÀÄ ªÀævÉà vÉà ºÀÈzÀAiÀÄ0 zÀzsÁ«Ä, ªÀĪÀÄavÀÛ0
C£Á0 avÀÛ0vÉøÀÄÛ, ªÀĪÀĪÁ¸À0 KPÀ ªÀÄAiÀiÁ dĵÀ¸Àà
§ÈºÀ¸Ààw ¸ÁÛ÷é ¤AiÀÄÄ£ÀPÀÄÛ ªÀĺÀå0
¥ÁgÀ¸ÁÌgÀ UÀȺÀå ¸ÀÆvÀæ

C£À0vÀgÀ ²µÀå¤UÉ F jÃw G¥ÀzÉò¸ÀÄvÁÛ£É. ¤Ã£ÀÄ FUÀ «zÁåyð, ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄr (CªÀÄÈvÀªÀ£ÀÄß PÀÄr) ¤£Àß PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄ. ºÀUÀ®Ä ¤¢æ¸À¨ÉÃqÀ. ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÀÄgÀÄ«UÉ «zsÉÃAiÀÄ£ÁVgÀÄ. ªÀiÁ£À¢0¢gÀÄ. ºÀUÀ®Ä - ¸À0eÉ (JgÀqÀÄ ¨Áj) ©üPÁël£É ªÀiÁqÀÄ. ¥ÁævÀBPÁ®zÀzÀ ¸À0zsÁåªÀ0zÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸À0zsÁåªÀ0zÀ£ÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É CVß PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄ. (C±ÀévÀÜzÀ PÀrØAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ0vÀæ¥ÀǪÀðPÀ CVßUÉ C¦ð¸ÀĪÀÅzÀÄ) CVßAiÀÄ C£ÀÄUÀæºÀ ¨ÉÃqÀĪÀÅzÀÄ. C0zÀgÉ eÁÕ£ÁVßAiÀÄ£ÀÄß ¥Àædé°¸ÀĪÀ0vÉ ªÀiÁqÀÄ J0zÀxÀð. 12 ªÀµÀð C0zÀgÉ ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄÄVAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ §æºÀäZÀAiÀÄð ¥Á°¸ÀÄ. F DzÉñÀ ªÀÄÄVzÀ £À0vÀgÀ UÀÄgÀĪÀÅ ¥À«vÀæªÁzÀ ¸Á«wæà ªÀÄ0vÉÆæÃ¥ÀzÉñÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. Cwà ±ÉæõÀ×£ÀÆ, ¸ÀȶÖPÀvÀð£ÀÆ DzÀ ¸À«vÀȪÀ£ÀÄß zsÁå£À ªÀiÁqÉÆÃt. DvÀ £ÀªÀÄä §Ä¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæZÉÆâ¸À°. (vÀvï ¸À«vÀȪÀðgÉÃtå0 ¨sÀUÉÆðà zÉêÀ¸Àå ¢üêÀÄ», ¢üAiÉÆà AiÉÆãÀB¥ÀæZÉÆÃzÀAiÀiÁvï) J0§ÄzÉà F ªÀÄ0vÁæxÀð. ¸À£ÁäUÀðzÀ°è vÀ£Àß §Ä¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸À®Ä §AiÀĸÀĪÀ «zÁåyðUÉ E0vÀºÀ ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄÄ §ºÀÄ AiÉÆÃUÀåªÁVzÉ. £À0vÀgÀ ±ÀæzÉÞ, ¸À0AiÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±ÀzÀ zsÉÆåÃvÀPÀªÁzÀ ¥À«vÁæVßAiÀÄ£ÀÄß G¢ÞÃ¥À£ÀUÉƽ¸ÀÄvÁÛ£É (¨É¼ÀUÀĪÀ£ÀÄ). PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ©üPÁël£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. «zÁåyðAiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ CªÀ®0§£É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ IÄtzÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß EzÀÄ ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.

«zÁå¨sÁå¸ÀzÀ DgÀ0¨sÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ G¥À£ÀAiÀÄ£À ¸À0¸ÁÌgÀªÀÅ M0zÀÄ £ÀªÀå ZÉÃvÀ£ÀzÀ GUÀªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. G¥À£ÀAiÀÄ£À ¥ÀqÉzÀ G¥À¤ÃvÀ£ÀÄ ²¹Û£À fêÀ£ÀzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ¥ÀqÉzÀªÀ£ÀÄ J¤¸ÀĪÀ£ÀÄ. ªÀlĪÀÅ C£À0vÀ eÁÕ£À ¸ÁUÀgÀPÉÌ ¥ÀæªÉò¹zÁÝ£É0§ÄzÀ£ÀÄß DvÀ£À fêÀ£ÀzÀ UÀÄj ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ ¤µÉ×, ±ÀæzÉÞ C®èzÉà vÀ£Àß UÀÄgÀÄ«£ÉÆqÀ£É ¥ÀÇtð ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå CvÀåUÀvÀå J0§ÄzÀ£ÀÄß G¥À£ÀAiÀÄ£ÀªÀÅ ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀlÄ«£À F ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¢ªÀå±ÀQÛUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀzÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄÆ zÉÆgÉvÀ0vÁ¬ÄvÀÄ. eÁÕ£Á¢üzÉêÀvÉAiÀiÁzÀ §ÈºÀ¸ÀàwAiÀÄÄ PÁAiÀiÁð¢üzÉêÀvÉAiÀiÁzÀ E0zÀæ£À ¥Àæw¨sÉ ºÁUÀÆ ZÉÊvÀ£ÀåzÀ ©ÃqÁzÀ CVßAiÀÄ DzÀ±ÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀlÄ«£À ªÀÄÄ0zÉ EqÀĪÀgÀÄ. F ¸À0¸ÁÌgÀzÀ°è PÁtĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ0vÉ «zÁåyðAiÀÄÄ £ÀqÉzÀ°è CªÀ£ÀÄ ¥Àæw¨sÁªÀ0vÀ£ÁzÀ ¥À0rvÀ£ÀÆ, ¥Àj¥ÀÇtð ªÀåQÛvÀé ¥ÀqÉzÀ £ÁUÀjPÀ£ÀÆ DUÀĪÀ£ÀÄ.

ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°zÉ....

JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer