Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
-
Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Venkataramu
- Jainakeri
- GV
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
-
Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ - 5
JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

ªÉÃzÁgÀ0¨sÀ:
G¥À£ÀAiÀÄ£ÀzÀ £À0vÀgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À0¸ÁÌgÀªÉà ªÉÃzÁgÀ0¨sÀ. F ¸À0¸ÁÌgÀ ¥ÁæaãÀ ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À°è ¸ÉÃj®è. G¥À£ÀAiÀÄ£ÀzÀ £À0vÀgÀ ¥ËæqsÀ ªÁå¸À0UÀ DgÀ0¨sÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ PÀÆqÀ¯Éà ªÉÃzÁ¨sÁå¸À DgÀ0¨sÀªÁUÀÄwÛgÀ°®è. §zÀ¯ÁV ªÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ G½zÀ eÁÕ£ÀzÀ (C¥ÁgÀ «zÉåAiÀÄ) CzsÀåAiÀÄ£À ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁqÀ®àqÀÄwÛvÀÄÛ. £À0vÀgÀ ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. «zÁåyðAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀ0±ÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÉÃzÁ0UÀªÀ£ÀÄß CUÀvÀåªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¯Éà ¨ÉÃQvÀÄÛ. DzÀÝj0zÀ ªÉÃzÁgÀ0¨sÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄ«£À ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è UÀt¥Àw ¥ÀÇeÉAiÉÆ0¢UÉ DgÀ0©ü¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À0vÀgÀ UÀÄgÀĪÀÅ ªÉÃzÁ¨sÁå¸À ¥ÁoÀ ¥ÁægÀ0©ü¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

PÉñÁ0vÀ (UÀqÀتÀ£ÀÄß ¨ÉÆý¸ÀĪÀÅzÀÄ):
F ¸À0¸ÁÌgÀªÀ£ÀÄß 16 ªÀµÀðzÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀ£ÀÄ ¥ËæqsÁªÀ¸ÉÜUÉ PÁ°nÖgÀĪÀÅzÀj0zÀ ¥ËgÀĵÀzÀ ¥ÀæeÉÕ ªÀÄÆr §gÀĪÀÅzÀÄ. DvÀ AiÀi˪Àé£ÀzÀ GzÉéÃUÀªÀ£ÀÄß eÁUÀævɬÄ0zÀ vÀqÉ»rAiÀĨÉÃPÁVzÉ. DzÀÝj0zÀ F ¸À0¸ÁÌgÀªÀÅ §æºÀäZÀAiÀÄðzÀ ¥ÀæweÉÕAiÀÄ£ÀÄß £É£À¥ÀÅ ªÀiÁr PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ. PÉñÁ0vÀzÀ ¸À0zÀ¨sÀðzÀ°è UÀÄgÀÄ«UÉ zÁ£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀj0zÀ F ¸À0¸ÁÌgÀPÉÌ UÉÆÃzÁ£ÀªÉ0vÀ®Æ PÀgÉAiÀÄĪÀgÀÄ.

¸ÀªÀiÁªÀvÀð£À:
UÀÄgÀÄPÀÄ®¢0zÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄÄV¹ ªÀÄ£ÉUÉ §0zÁUÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À0¸ÁÌgÀªÉà ¸ÀªÀiÁªÀvÀð£À CxÀªÁ ¸ÁߣÀ. §æºÀäZÀAiÀÄðªÉ0§ AiÀiÁUÀzÀ C0vÀåzÀ°è CªÀ¨sÀÈvÀ ¸ÁߣÀ (¥À«vÀæ ¸ÁߣÀ) ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¥Àj¥ÀÇtð eÁÕ£À ¥ÀqÉzÀ EªÀ£À£ÀÄß ¸ÁßvÀPÀ CxÀªÁ ¤µÁÚvÀ J£ÀÄߪÀgÀÄ. ¸ÁßvÀPÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ «zsÀ.
1. «zÁå¸ÁßvÀPÀ
2. ªÀævÀ¸ÁßvÀPÀ (²¸ÀÄÛ ¸À0AiÀĪÀÄ ¤µÁÚvÀ) ªÀÄvÀÄÛ
3. G¨sÀAiÀÄ ¸ÁßvÀPÀ (JgÀqÀgÀ®Æè ¤¥ÀÅt).

«zÁå¨sÁå¸À ªÀÄÄV¹ ªÀÄ£ÉUÉ »0¢gÀÄUÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀªÀÅ ªÀåQÛAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è ªÀĺÀvÀé¥ÀÇtðªÁzÀÄzÀÄ. KPÉ0zÀgÉ DvÀ ªÀÄÄ0zÉ UÀȺÀ¸ÀÜ£ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ ¤°ð¥ÀÛ£ÁV £ÉʶÖPÀ §æºÀäZÀAiÀÄð ªÀævÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀÄvÁÛ EgÀĪÀªÀ£ÀÄ («ªÁºÀªÁUÀzÉ) DUÀ§ºÀÄzÀÄ. UÀȺÀ¸ÀÜgÁUÀ®Ä (G¥ÀPÀĪÁðtgÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ £Éʶ×PÀgÁUÀ®Ä UÀÄgÀÄ«£À C£ÀĪÀÄw CvÁåªÀ±ÀåPÀªÁVzÉ. ¸ÁßvÀPÀ ¸ÁߣÀzÀ £À0vÀgÀ EzÀĪÀgÉUÉ ºÉÆ0zÀzÀ ¸ÀÄR ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ0zÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀÝj0zÀ DvÀ ºÉƸÀ GqÀÄ¥À£ÀÄß zsÀj¹ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß (gÀxÀ, PÀÄzÀÄgÉ, D£É) Kj «zÁé0¸ÀgÀ UÉÆö×UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ£ÀÄ. ¸ÀévÀB UÀÄgÀĪÉà ¥ÀjavÀ ¥ÀjµÀwÛUÉ FvÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁr¸ÀĪÀ£ÀÄ.

«ªÁºÀ:
¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À¯Éè®è «ªÁºÀ ¸À0¸ÁÌgÀªÀÅ »0zÀÆUÀ½UÉ ªÀĺÀvÀé¥ÀÇtðªÁzÀÄzÀÄ. UÀȺÀå¸ÀÆvÀæzÀ ¥ÀæPÁgÀ «ªÁºÀªÀÅ J®è ¸À0¸ÁÌgÀUÀ½UÀÆ ªÀÄÆ®ªÁVzÉ. KPÉ0zÀgÉ »0¢£À ¸À0¸ÁÌgÀUÀ½0zÀ ¥ÀqÉzÀ DZÁgÀ «¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀȺÀ¸ÀÜ£ÀÄ vÀ£Àß ¤vÀåfêÀ£ÀzÀ°è ¥Á°¸À¨ÉÃPÁVzÉ. ¥ÀæwAiÉƧâ£ÀÆ vÀ£Àß fëvÀzÀ PÁ®Ä ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ°èAiÀÄÆ, (UÀÄgÀÄPÀÄ®) £À0vÀgÀzÀ PÁ®Ä¨sÁUÀªÀ£ÀÄß UÀȺÀ¸ÀÜ£ÁVAiÀÄÆ, E£ÀÄß PÁ®Ä¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ªÁ£À¥Àæ¸ÀÜ£ÁV PÁr£À°èAiÀÄÆ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉAiÀÄ PÁ®Ä ¨sÁUÀzÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸À£Áå¹AiÀiÁVAiÀÄÆ ¸ÁxÀðPÀªÁV PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. ¥ÀÅgÁvÀ£À »0zÀÆ zsÀªÀÄðªÀÅ UÀȺÀ¸ÁܱÀæªÀÄzÀ ªÉʲµÀ×÷åªÀ£ÀÄß «±ÉõÀªÁV ¥Àæ±À0¹¹zÉ. UÀȺÀ¸ÀÜ£À ¥Àæ±À0¸É ªÀÄ£ÀÄ«¤0zÀ »ÃUÉ ªÀiÁrzÉ.

J¯Áè fêÀ UÁ½AiÀÄ£ÀÄß CªÀ®0©¹ ºÉÃUÉ §zÀÄPÀĪÀÅzÉÆà ºÁUÉAiÉÄà fêÀ£ÀzÀ J¯Áè ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÆ UÀȺÀ¸ÀÜ£À£Éßà CªÀ®0©¹ªÉ.

AiÀÄxÁ ªÁAiÀÄÄA ¸ÀªÀiÁ²ævÀå ªÀvÀð0vÉ ¸ÀªÀð d0vÀªÀB |
vÀxÁ UÀȺÀ¸ÁÜ£ï D²ðvÀå ªÀvÀð0vÉà ¸ÀªÀð D±ÀæAiÀiÁªÀÄB

EzÀ£Éßà PÁ½zÁ¸À£ÀÄ gÀWÀĪÀ0±ÀzÀ°è gÀWÀĪÀ0±ÀzÀ gÁdgÀ fêÀ£À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß »ÃUÉ ªÀtÂð¸ÀĪÀ£ÀÄ. ¨Á®åzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁr AiÀi˪Àé£ÀzÀ°è «µÀAiÀÄ ¸ÀÄRUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹, ªÀÈzÁÞ¥ÀåzÀ°è ªÁ£À¥Àæ¸ÀÛ£ÁV (ªÀÄĤ ªÀÈwÛ £Àqɹ) £À0vÀgÀ ¸À£Áå¸À ¹éÃPÀj¹ AiÉÆÃUÀ¢0zÀ zÉúÀvÁåUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

±ÉʱÀªÉèsÀå¸ÀÜ «zÁå£Á0, AiÀi˪À£ÉëµÀAiÉÄʶuÁ0
ªÁzsÀðPÉ ªÀÄĤªÀÈwÛãÁ0 AiÉÆÃUÉãÁ0vÉà vÀ£ÀÄvÀåeÁªÀiï |

«ªÁºÀzÀ°è J0lÄ «zsÀUÀ½ªÉ.
1. ¥ÉʱÁZÀ (ªÀ0ZÀ£É¬Ä0zÁzÀ ªÀÄzÀĪÉ),
2. gÁPÀë¸À (§®ªÀ0vÀzÀ ªÀÄzÀĪÉ),
3. UÁ0zsÀªÀð (¨sÁªÁwgÉÃPÀzÀ ªÀÄzÀĪÉ),
4. C¸ÀÄgÀ (ªÁåªÀºÁjPÀ),
5. ¥ÁæeÁ¥ÀvÀå (ªÀ0±ÀzÀÄÝ),
6. DµÀð (¸À0AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄzÀĪÉ),
7. zÉʪÀ (vÁåUÀªÀÄAiÀĪÁzÀzÀÄÝ) ªÀÄvÀÄÛ
8. §æºÀä (DzsÁåvÀä «ªÁºÀ).

PÉÆ£ÉAiÀÄ £Á®ÄÌ jÃwAiÀÄ «ªÁºÀ ±ÉæõÀתÉ0zÀÄ ºÉýzÉ. ¥Àæ±À¸ÀÛªÁzÀ «ªÁºÀ DZÀj¸ÀĪÁUÀ C£ÉÃPÀ zsÁ«ÄðPÀ «¢üUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F zsÁ«ÄðPÀ «¢üUÀ¼ÀÄ «ªÁºÀªÉ0§ zsÀªÀÄð §0zsÀ£ÀPÉÌ CvÀåUÀvÀåªÁVzÉ. ªÉÊ¢PÀ «ªÁºÀUÀ¼À°è UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀÄ ¸ÀUÉÆÃvÀæªÀ®èzÀ, ¸À¦0qÀªÀ®èzÀ ºÉtÚ£ÀÄß Dj¹ «ªÁºÀ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. ¸ÀUÉÆÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¦0qÀzÀ ºÉtÚ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. EzÀ£ÀÄß «ÄÃgÀĪÀÅzÀÄ CUÀªÀÄå UÀªÀÄ£ÀªÉ0zÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVzÉ. EzÀ£Éßà ¸ÀıÀÄævÀ£ÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV ºÉýzÁÝ£É.

ªÀzsÀÆ ªÀgÀgÀ£ÀÄß ¤±ÀѬĸÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÀ0±À, ®PÀët, «zÉå, L±ÀéAiÀÄð J®èªÀ£ÀÆß UÀªÀĤ¸ÀĪÀgÀÄ. PÉ®ªÀgÀ°è eÁvÀPÀ £ÉÆÃqÀĪÀ ¥Àj¥ÁoÀªÀÇ EzÉ. ªÀzsÀÆ ªÀgÀgÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. EzÀj0zÀ ªÀ0±À ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß G½¹ PÁ¥ÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ. eÉÆvÉUÉ CªÀgÀÄ UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ C0±ÀUÀ¼ÀÄ zÁ0¥ÀvÀåzÀ ¸ÀÄR ªÀÄvÀÄÛ ¸À0vÁ£ÀzÀ K½UÉUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVªÉ. £ÀªÀÄä ¥ÀǪÀðdgÀÄ ¸Àw - ¥ÀwAiÀÄgÀ ªÀÄzsÉå ±ÁjÃjPÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÁåwäPÀ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå«gÀ¨ÉÃPÉ0§ÄzÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV w½¢zÀÝgÀÄ.

ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°zÉ....

JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ


Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer