Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
-
Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Venkataramu
- Jainakeri
- GV
- Sathosh Kotnis
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
-
Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ - 7
JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

C0vÉåÃ¶× CxÀªÁ GvÀÛgÀQæAiÉÄ:
»0zÀÆ«£À fêÀ£ÀzÀ C0vÀå ¸À0¸ÁÌgÀªÉà C0vÉåö×. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß fêÀ£À ¥ÀAiÀÄð0vÀ ««zsÀ ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¹ vÀ£Àß ¨Á¼À£ÀÄß ¥À«vÀæUÉƽ¸ÀÄvÁÛ£É. DªÉÄÃ¯É CªÀ£À ªÀÄÈvÀÄå«£À £À0vÀgÀ §0zsÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ C0vÀåQæAiÉÄ CªÀ£À ªÀÄÄ0¢£À d£ÀäzÀ°è DzsÁåvÀä ¸ÀÄRPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀÅzÀÄ. »0zÀÆUÀ¼À zÀȶÖAiÀÄ°è EºÀ¯ÉÆÃPÀzÀ ±ÉæÃAiÀĹìV0vÀ ¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀzÀ ±ÉæÃAiÀĸÉìà ±ÉæõÀתÁzÀÄzÀÄ. d£ÀäQÌ0vÀ ¥ÀǪÀð¢0zÀ®Æ DZÀj¸À®àqÀĪÀ ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ F ¯ÉÆÃPÀzÀ°è G0mÁUÀĪÀ ¸ÀÄRPÉÌ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ ªÀÄÈvÀÄå«£À £À0vÀgÀ DZÀj¸ÀĪÀ ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀzÀ ¸ÀÄR ¸ÁzsÀ£ÉUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ.

ªÀiÁ£ÀªÀ£À d£Àä¢0zÀ ¸À0vÉÆõÀªÀÇ E®è, ªÀÄgÀt¢0zÀ zÀÄBRªÀÇ E®è. fëAiÀÄÆ J°è0zÀ¯ÉÆà §gÀĪÀ£ÀÄ. J°èUÉÆà ºÉÆÃUÀĪÀ£ÀÄ. C0zÀgÉ CªÀ£À zÉúÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ ºÀÄlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀÅ ¹Ã«ÄvÀªÁVzÉ...... DvÀäPÀÌ®è! DvÀä C£Á¢AiÀiÁzÀÄzÀÄ. d£Àä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀÄåªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À¢0zÀ £ÉÆÃqÀĪÀ£ÀÄ. DvÀ vÀ£Àß §0zsÀÄUÀ½UÉ, vÀ0zÉ - vÁ¬ÄUÉ, ¥Àwßà - ¥ÀÅvÀæjUÉ, UÀÄgÀÄ - ²µÀåjUÉ vÀ£Àß IÄtªÀ£ÀÄß ¸À°è¹, CªÀjUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ±Á¸ÉÆÛçÃPÀÛ ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ. C0vÀåzÀ°è C0vÀåQæAiÉÄAiÀÄÆ ¥À«vÀæªÁUÀĪÀ0vÉ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ.

»0zÀÆUÀ½UÉ ¥ÀÅ£Àdð£ÀäzÀ°è «±Áé¸À«gÀĪÀÅzÀj0zÀ¯Éà C0vÉåö×AiÀÄÄ ¥ÁæªÀÄÄRå ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉ¢zÉ. ªÀÄÈvÀgÀ §UÉÎ §0zsÀÄUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¥ÉæêÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁvÀì®å, C¤vÀåªÁzÀ F ¯ÉÆÃPÀ¢0zÀ ¦vÀȯÉÆÃPÀzÀ ¤vÀå ¸ÀÄRPÉÌ vÉgÀ¼ÀĪÀ£ÀÄ J0§ vÀÈ¦Û ªÀÄvÀÄÛ d£Àä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀÄå §0zsÀ£ÀzÀ F ¸À0¸ÁÌgÀzÀ ZÀPÀæ¢0zÀ DvÀä£ÀÄ ¤vÀåªÀÄÄPÀÛ£ÁUÀÄvÁÛ£É J0§ «±Áé¸À CªÀjVzÉ.

AiÀÄdÕ - AiÀiÁUÁ¢UÀ¼À°è CVß ºÉÃUÉ ¥ÀæzsÁ£ÀªÉÇà C0vÉAiÉÄà ªÀÄÈvÀgÀ£ÀÄß CVßAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀgÀÄ. M0zÀÄ jÃwAiÀÄ°è ±ÀªÀzÀºÀ£À QæAiÉÄAiÀÄÆ M0zÀÄ ºÉÆêÀĪÉà DVzÉ. C0vÀåQæAiÉÄAiÀÄ DZÀgÀuÉ »ÃVzÉ:

1. ¸ÁªÀÅ ¸À¤ß»vÀªÁzÁUÀ §0zsÀÄ - ¨Á0zsÀªÀgÀÄ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À £ÁªÀĸÀägÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀªÀÄä §0zsÀĪÀ£ÀÄß (ªÀÄÈvÀ) ©Ã¼ÉÆ̼ÀÄîªÀgÀÄ. DvÀ ¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¸ÀÄR ºÉÆ0zÀ° J0zÀÄ ««zsÀ zÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ.

2. ¥À«vÁæVßAiÀÄ°è ºÉÆêÀÄ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. ¥Áæt ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄ£Àß (ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÉǪÉÄä £À0vÀgÀ) ¥À«vÀæªÁzÀ UÀ0UÁd®ªÀ£ÀÄß ¨Á¬ÄUÉ ºÁPÀĪÀgÀÄ.

3. ±ÀªÀzÁ¤AiÀÄ£ÀÄß («²µÀתÁzÀ ZËPÀlÄÖ) vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀgÀÄ. ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ªÉÄðlÄÖ "¤Ã£ÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ zsÀj¹zÀÝ ªÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß vÀåf¹, ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁrzÀ vÁåUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅtåªÀ£ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄ" J0zÀÄ ºÉüÀĪÀgÀÄ.

4. zÀÄBTvÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ£À eÉõÀ× ¥ÀÅvÀæ£À£ÀÄß »0¨Á°¹ ±ÀªÀzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ §0zsÀÄ - ¨Á0zsÀªÀgÀÄ, «ÄvÀægÀÄ gÀÄzÀæ¨sÀÆ«ÄUÉ vÉgÀ¼ÀĪÀgÀÄ.

C£ÀĸÀÛgÀ¤ (¸ÀvÀÛªÀ£À ZÉÃvÀ£ÀzÉÆ0¢UÉ §gÀĪÀ UÉÆêÀÅ) ªÀÄÈvÀÄå¸ÁUÀgÀªÀ£ÀÄß zÁl®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ J0§ «±Áé¸À¢0zÀ M0zÀÄ UÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀévÀ0vÀæªÁV ©lÄÖ ©qÀĪÀgÀÄ CxÀªÁ zÁ£À ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ.

6. ±ÀªÀzÀºÀ£ÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä ±ÀªÀPÉÌ C0vÀå ¸ÁߣÀ ªÀiÁr¹ avÉAiÀÄ ªÉÄðqÀĪÀgÀÄ. CV߸Àà±Àð ªÀiÁqÀĪÁUÀ "CVßAiÉÄà D zÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ §Æ¢ ªÀiÁr £Á±ÀUÉƽ¸À¨ÉÃqÀ. F DvÀä£À£ÀÄß CªÀgÀ ¦vÀÈUÀ¼À §½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ ºÉÆÃUÀÄ. FvÀ£À PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£À°èAiÀÄÆ, ¥ÁætªÀÅ ªÁAiÀÄÄ ªÀÄ0qÀ®zÀ°èAiÀÄÆ LPÀåªÁUÀ°. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¥À - ¥ÀÅtåPÉÌ vÀPÀÌ0vÉ ¸ÀéUÀð, ªÀÄvÀåð CxÀªÁ ¥ÁvÁ¼ÀUÀ¼À°è ¨Á¼À°" J0zÀÄ ºÁgÉʸÀĪÀgÀÄ.

7. GzÀPÀ PÀªÀÄð (¤ÃgÀ£ÀÄß C¦ð¸ÀĪÀÅzÀÄ) ±ÀjÃgÀ zÀºÀ£ÀzÀ £À0vÀgÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ (±Á0w G0mÁUÀ®Ä) avÁVßUÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀÄjAiÀÄĪÀgÀÄ. zÀ»¹zÀ §Æ¢AiÀÄ£ÀÄß ¥À«vÀæ £À¢UÀ¼À°è C¦ð¸ÀĪÀgÀÄ. C¹ÜUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÃRj¹ ¤ÃgÀ°è ©qÀĪÀgÀÄ. §0zsÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ GvÀÛªÀÄ ¯ÉÆÃPÀ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀ®Ä vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÀÅtåªÀ£ÀÄß zsÁgÉAiÉÄgÉAiÀÄĪÀgÀÄ (zsÀªÉÆðÃzÀPÀ). vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ §0zsÀÄUÀ¼À ¥ÀÅtå¢0zÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ GvÀÛªÀÄ ¯ÉÆÃPÀUÀ¼ÀÄ ¥Áæ¥ÀÛªÁUÀĪÀÅzÀÄ J0§ «±Áé¸ÀªÉà EzÀPÉÌ PÁgÀt.

8. ±ÉÆÃPÀvÀ¥ÀÛgÁzÀªÀgÀ£ÀÄß §0zsÀÄUÀ¼ÀÄ, «ÄvÀægÀÄ, ««zsÀ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ, fêÀ£ÀvÀvÀé ªÀÄÄ0vÁzÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉüÀĪÀgÀÄ.

9. ¸ÁªÀÅ zÀÄBR ¸ÀÆZÀPÀªÁzÀÝj0zÀ®Æ, ªÀÄÈvÀ¤UÉ EzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C0lÄ gÉÆÃUÀ §gÀ¨ÁgÀzÉ0zÀÆ ªÀÄÈvÀ£À §0zsÀÄUÀ¼ÀÄ EvÀgÀj0zÀ zÀÆgÀ (C±ËZÀ) ªÉÄÊ°UÉAiÀÄ°ègÀĪÀgÀÄ.

10. ªÀÄÈvÀ¤UÉ ±Á0w G0mÁUÀ®Ä ««zsÀ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÀgÀÄ. ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ±ÁæzÀÞ (¸ÀvÀÛªÀjUÉ £ÉʪÉÃzÀå C¥ÀðuÉ) DZÀj¸ÀĪÀgÀÄ. ±ÀæzÉÞ¬Ä0zÀ ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß ¸Àäj¸ÀÄvÁÛ ¤ÃqÀĪÀ C£Àß, zsÀ£À ªÀÄÄ0vÁzÀ zÁ£Á¢UÀ¼Éà ±ÁæzÀÞ (±ÀæzÀÞAiÀiÁzÀvÀÛ0 ±ÁæzÀÞ0).

11. ¸À¦0rÃPÀgÀt:
ªÀÄÈvÀ£À DvÀäªÀ£ÀÄß CªÀ£À ¦vÀȪÀUÀðzÉÆ0¢UÉ ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ. C¤ªÁAiÀÄðªÁzÀ ¸ÁªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸À¯ÉèÉÃPÁzÀÝj0zÀ ªÀÄÈvÀ£À GvÀÛªÀÄ ¯ÉÆÃPÀ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀÄUÉƽ¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ DZÀgÀuÉ «¢ü¸À®ànÖzÉ. F DZÀgÀuÉUÀ¼À°è PÁt§gÀĪÀ GvÀÛªÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½0zÀ C¤ªÁAiÀÄðªÁzÀ zÀÄBRªÀÇ ¸ÀºÀ¤ÃAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ.

ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á¼É0§ PÀ¯ÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀzÁ JZÀÑgÀªÁVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸À0¸ÀÌj¹ GvÀÛªÀĪÁV¸À¨ÉÃPÀÄ J0zÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀǪÀðdgÀ ¨sÁªÀ£É. d£ÀäzÁgÀ¨sÀå ¸ÉéÃZÉÒ¬Ä0zÀ C²PÀëvÀ£ÀÆ, PÀÆæjAiÀÄÆ DV ¥À0ZÀ¨sÀÆvÀUÀ½0zÁzÀ F zÉúÀ¢0zÀ M0zÀÄ ¥ÁætÂAiÀÄ0vÉ ªÀwð¹zÀgÉ DvÀ ±ÉæõÀ×£ÁUÀ¯ÁgÀ. DzÀÝj0zÀ¯Éà £ÀªÀÄä ¥ÀǪÀðzÀ IĶUÀ¼ÀÄ ²QëvÀ£À®èzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀĸÀ0¸ÀÌçvÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä F ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀzÉò¹zÁÝgÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À£ÀÄß GvÀÛªÀÄ ¸À0¸ÁÌgÀªÀ0vÀ ªÀåQÛAiÀiÁV ªÀiÁ¥Àðr¸ÀĪÀÅzÉà F ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ «¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼À UÀÄjAiÀiÁVzÉ. F ¸À0¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ «PÁ¸ÀPÉÌ ªÀiÁ£ÀªÀ ¥Àj¥ÀÇtð£ÁUÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛªÉ.

G¥ÀzÉñÉÆû ªÀÄÆSÁðuÁ0 ¥ÀæPÉÆÃ¥ÁAiÀÄ£À ±Á0vÀAiÉÄÃ
ªÀÄÆRðjUÉ G¥ÀzÉñÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¹nÖUÉ PÁgÀtªÉà «£ÀB ±Á0vÀvÉUÀ®è.

ªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ


Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer