Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
-
Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Venkataramu
- Jainakeri
- GV
- Sathosh Kotnis
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
-
Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ
JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

ªÉÃzÀ J0zÀgÉ eÁÕ£À - ±ÉæõÀ×eÁÕ£À. IÄUÉéÃzÀ, AiÀÄdĪÉðÃzÀ, ¸ÁªÀĪÉÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ CxÀªÀðªÉÃzÀ J0§ £Á®ÄÌ ªÉÃzÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ vÀvÀé ±Á¸ÀÛçzÀ°è »ªÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀzÀȱÀªÁVzÉ. ªÉÃzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À0»vÁ, ¨ÁæºÀät, CgÀtåPÀ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¤µÀvï J0§ £Á®ÄÌ «¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÉÃzÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀªÉà ªÉÃzÁ0vÀ. G¥À¤µÀvï C0zÀgÉ UÀÄgÀÄ«£À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ²µÀå¤UÉ DzsÁåvÀä «zÉåAiÀÄ£ÀÄß (DvÀä«zÉå) ¨ÉÆâü¸ÀĪÀÅzÀÄ J0zÀxÀð. F G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀjUÉ ªÀÄvÀåð¯ÉÆÃPÀ¢0zÀ CªÀÄÈvÀvÀéPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤«Äð¹zÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À CxÀªÁ KtÂAiÀÄ0wzÉ. ««zsÀ ¹zÁÞ0vÀUÀ¼À£ÀÄß WÉÆö¸À§®è ¤¢üAiÀiÁVzÉ. «©ü£Àß zÀȶ֬Ä0zÀ PÀ0qÀ KPÀ ¸ÀvÀåzÀ avÀætªÀ£ÀÄß E°è PÁt§ºÀÄzÀÄ.

£ÀÆgÁgÀÄ G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ½zÀÝgÀÆ ºÀvÀÄÛ G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¹zÀÞªÁzÀĪÀÅ. CªÀÅ »ÃVªÉ - F±À, PÉãÀ, PÀoÀ, ªÀÄÄ0qÀPÀ, ªÀiÁ0qÀÆPÀå, ¥Àæ±Àß, vÉÊvÀÛjÃAiÀÄ, LvÀgÉÃAiÀÄ, bÁ0zÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ §ÈºÀzÁgÀtåPÀ, vÀvÀé¨sÁUÀªÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆ0rgÀĪÀ EzÀgÀ UÀÄj ZÀgÁZÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À »0¢gÀĪÀ ªÀÄÆ® - ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄß ¸ÁPÁëvÀÌj¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉà DVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è §æºÀä, fêÀ, dUÀvÀÄÛ, §æºÀä¤UÀÆ fêÀPÀÆÌ, §æºÀä¤UÀÆ dUÀwÛUÀÆ, dUÀwÛUÀÆ fêÀPÀÆÌ, EgÀĪÀ ¸À0§0zsÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¸À¯ÁVzÉ.

¥Àæ¸ÁÜ£ÀvÀæAiÀÄUÀ¼ÁzÀ G¥À¤µÀvï, §æºÀä¸ÀÆvÀæ, ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÁ - EªÀÅUÀ¼À°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ vÀvÀé ¹zÁÞ0vÀUÀ½UÉ DzsÁgÀªÁVgÀĪÀÅzÉà G¥À¤µÀvÀÄÛ. §æºÀä¸ÀÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ VÃvÉUÀÆ G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼Éà vÀ¼ÀºÀ¢AiÀiÁVzÉ. §æºÀä¸ÀÆvÀæzÀ°è, GzÁå£ÀªÀ£À¢0zÀ ¸À0UÀ滹zÀ PÀĸÀĪÀÄUÀ¼À ªÀiÁ¯ÉAiÉÄà §æºÀä¸ÀÆvÀæ.

²æÃPÀȵÀÚ G¥À¤µÀvï vÀvÀéUÀ¼À£Éßà VÃvÉAiÀÄ°è ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ zÀȶ֬Ä0zÀ ºÉýgÀĪÀ£ÀÄ. VÃvÉAiÀÄ zsÁå£À ±ÉÆèÃPÀzÀ°è G¥À¤µÀvï J0§ UÉÆêÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ §0zÀ ºÁ¯Éà ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ J0zÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. (¸ÀªÉÇðÃ¥À¤µÀzÉÆÃUÁªÉÇà zÉÆÃUÁÞ UÉÆÃ¥Á®£À0zÀ£ÀB)

G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉÆúÀPÀ ®PÀëtUÀ¼À°è M0zÀÄ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀvÀå¥ÉæêÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤¨sÀðAiÀÄ C£ÉéõÀuÉ. ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä IĶUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÁåUÀPÀÆÌ ¹zÀÞgÁVzÀÝgÀÄ. IĶUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÀiÁUÀðzÀ°è ¸ÀvÀå MAiÀÄÝ°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¹zÀÞjzÀÝgÀÄ. gÁ§mïð D£Àð¸ïÖ ºÀÆåªÀiï CªÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼À D£À0zÀPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁèWÀå ®PÀëtUÀ¼À°è M0zÀÄ ¸ÀvÀåzÀ C£ÉéõÀuÉAiÀÄ §UÉÎ CwêÀ ±ÀæzÉÞ....

C0VÃgÀ¸ÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀgÁ«zÉå ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁ «zÉå J0§ JgÀqÀÄ «zÉåUÀ½ªÉ. ªÉÃzÁzsÀåAiÀÄ£À - ªÉÃzÁ0UÀ CzsÀåAiÀÄ£À FV£À «zÉå C¥ÀgÁ «zÉåAiÀiÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÀj0zÀ CPÀëgÀªÀÅ ºÉÆ0zÀ®àqÀĪÀÅzÉÆà CzÀÄ ¥ÀgÁ «zÉå (§æºÀä «zÉå).

ªÀÄ0vÀæzÀµÁÖgÀgÁzÀ IĶUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀzÁV ¸ÀȶֹzÀªÀgÀ®è. «±ÀézÀ°è ¸ÀªÀðzÁ C£ÀÄgÀtÂvÀªÁVgÀĪÀ ¥ÀgÀªÀiÁxÀð ¸ÀvÀå. aPÀÌ, zÉÆqÀØ, dqÀ, ZÉÃvÀ£À, ¥Á¦µÀÖ, ¥ÀÅtåªÀ0vÀ J®ègÀ°AiÀÄÆ CqÀVzÉ. ªÀÄ£ÉÆäUÀæºÀ ºÉÆ0¢ C0vÀªÀÄÄðRgÁzÀªÀgÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁxÀð ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀgÀÄ. F ¢ªÀåªÁzÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¸ÁzsÀPÀ£Éà DUÀ° ºÉÆ0zÀ§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁªÀ zsÀªÀÄðPÉÌ ¸ÉÃjzÀgÀÆ ¸ÁzsÀPÀ£ÀÄ ¸ÁzsÀ£À ZÀvÀĵÀÖªÁzÀ UÀgÀrAiÀÄ°è £ÀÄjvÀÄ ªÀÄÄ0zÀĪÀjzÀgÉ DvÀ¤UÉ F ¸ÀvÁå£ÀĨsÀªÀ DUÀĪÀÅzÀgÀ°è ¸À0±ÀAiÀĪÉà E®è.

G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ZÉÊvÀ£Àå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À ±ÀQÛUÀ¼À ¤gÀ0vÀgÀ a®ÄªÉÄAiÀiÁVªÉ. CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄRå UÀÄj ªÀiÁ£ÀªÀ£À DvÀäzÀ ¸ÁévÀ0vÀæ÷å. CªÀÅUÀ¼À ¸À0zÉñÀ ¤©üðÃw, ¥ÉæêÀÄ, ¸ÉêÉ, ¸ÁévÀ0vÀæ÷å. ¤©üðÃw, ¥ÉæêÀÄ, ¸ÉêÉUÀ¼À ªÀĺÁ¸ÁºÀ¸ÀPÉÌ CªÀÅ ¹ÛçÃ¥ÀÅgÀĵÀjUÉ PÀgÉ ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀæwAiÉƧ⠹Ûçà ¥ÀÅgÀĵÀgÀÆ vÀ£Àß ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ DzsÁåvÀä ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁPÁëvÁÌgÀ ªÀiÁrPÉÆ0qÀÄ ±Á0vÀvÉAiÀÄ Ew«ÄwUÀ¼À£ÀÄß zÁn £ÀqÉAiÀÄ®Æ CªÀÅ PÀgÉ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝj0zÀ¯Éà CªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ JzÉÝüÀĪÀ0vÉ, JzÀÄÝ ªÀÄÄ£ÀßqÉAiÀÄĪÀ0vÉ PÀgÉ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ.

PÀoÉÆÃ¥À¤µÀvÀÄÛ:
"GwÛµÀÖvÀ, eÁUÀævÀ, ¥Áæ¥ÀåªÀgÁ¤ß ¨ÉÆÃzsÀvÀ" J0§ ±ÀQÛ ªÁPÀå WÉÆö¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£Éßà ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£À0zÀgÀÄ "JzÉÝüÀÄ, eÁUÀævÀ£ÁUÀÄ, UÀÄj ªÀÄÄlÄÖªÀªÀgÉUÀÆ ¤®è¨ÉÃqÀ" J0zÀÄ WÉÆö¹zÁÝgÉ.

G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¥ÀÅl ¥ÀÅlzÀ®Æè N! ªÀiÁ£ÀªÁ zÀħð®£ÁUÀ¨ÉÃqÀ. ±ÀQÛ ¸À0¥À£ÀߣÁUÀÄ J0zÀÄ ¨ÉÆâü¸ÀÄvÀÛªÉ. eÉÆvÉUÉ C©üÃ:- ¤¨sÀðAiÀÄ£ÁUÀÄ J0zÀÆ G¥ÀzÉò¸ÀÄvÀÛªÉ. ±ÀQÛAiÀÄ UÀtÂAiÀiÁzÀ G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ «±ÀéªÀ£Éßà «ÃAiÀÄðªÀvÁÛV ªÀiÁqÀĪÀ ±ÀQÛ ºÉÆ0¢ªÉ. Erà ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß ZÉÃvÀ£ÀUÉƽ¸ÀĪÀ J¯Áè d£Á0UÀUÀ¼À, J¯Áè ªÀÄvÀUÀ¼À, J¯Áè ¥À0xÀUÀ¼À §®»Ã£ÀgÀ£ÀÆß, zÀ°vÀgÀ£ÀÆß, zÀÄBTUÀ¼À£ÀÆß PÀÄjvÀÄ WÀ0mÁWÉÆõÀªÁV "JzÀÄÝ J®è ªÀÄÄPÀÛgÁV" J0zÀÄ PÀgÉ ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. ¸ÁévÀ0vÀæ÷å - zÉÊ»PÀ, ¨Ë¢ÞPÀ, DzsÁåwäPÀ EªÉà G¥À¤µÀwÛ£À ¸ÀÆvÀæªÁPÀåUÀ¼ÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ EzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ?

J½î£À°è vÉÊ®zÀ0vÉ, ªÉƸÀj£À°è ¨ÉuÉÚAiÀÄ0vÉ, CgÀtÂAiÀÄ°è CVßAiÀÄ0vÉ §æºÀä ¥Àæ¥À0ZÀzÀ°è ºÉÆQÌzÁÝ£É. fëAiÀÄÆ ¸ÀºÀ §æºÀä£À C0±À¢0zÀ §0zÀªÀ£ÉÃ. ¥Àj¥ÀÇtðvÉ eÁÕ£À EªÉ®èªÀÇ fëAiÀÄ°èAiÉÄà ¸ÀÄ¥ÀÛªÁVªÉ. DzsÁåwäPÀ ¸ÁzsÀ£É¬Ä0zÀ ¸ÀÄ¥ÁÛªÀ¸ÉܬÄ0zÀ ªÀåPÁÛªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.

¥ÀæeÁé®åªÀiÁ£ÀªÁzÀ CV߬Ä0zÀ CV߸ÀégÀÆ¥ÀªÁzÀ QrUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀºÀ¸Àæ±ÀB ºÀÄlÄÖªÀŪÉÇà ºÁUÉAiÉÄà CPÀëgÀ¢0zÀ §æºÀä¤0zÀ fëUÀ¼ÀÄ d¤¸ÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èAiÉÄà °Ã£ÀªÁUÀÄvÀÛªÉ CxÀªÁ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À°è M0zÁUÀÄvÀÛªÉ (LPÀåªÁUÀÄvÀÛªÉ). »ÃUÉ ºÀjAiÀÄĪÀ £À¢UÀ¼ÀÄ £ÁªÀÄgÀÆ¥ÀgÀ»vÀªÁV ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è M0zÁUÀĪÀŪÉÇà C0vÉAiÉÄà eÁÕ¤AiÀÄÄ £ÁªÀÄgÀÆ¥ÀUÀ½0zÀ ªÀÄÄPÀÛ£ÁV ¥ÀgÁvÀàgÀ ¢ªÀå¥ÀÅgÀĵÀ£À°è °Ã£ÀªÁUÀĪÀ£ÀÄ. ¥ÀgÀ§æºÀä ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß CjvÀªÀ£ÀÆ §æºÀä¸ÀégÀƦAiÉÄà DUÀĪÀ£ÀÄ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ


Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer