Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
-
Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Venkataramu
- Jainakeri
- GV
- Sathosh Kotnis
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
-
Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ
JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

§æºÀä¤0zÀ ¸ÀȶָÀ®àlÖ fëAiÀÄÄ §æºÀä£À£Éßà ¸ÉÃgÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ ¸À0¸ÁgÀ §0zsÀ£ÀzÀ°è ¹®ÄQ vÀ£Àß ¤d¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß, §æºÀä£À£ÀÄß vÁvÁÌ°PÀªÁV ªÀÄgÉwgÀĪÀ£ÀÄ. F ¸À0¸ÁÌgÀªÉ0§ §0zsÀ£ÀPÉÌ vÀ£ÀߣÀÄß §0¢ü¹PÉÆ0qÀÄ C£ÉÃPÀ d£ÀäUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ£ÀÄ. vÀ£Àß £ÉÊd¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß w½zÀÄ ¥ÀÇtðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ F ¸À0¸ÁgÀ vÀ¦àzÀÝ®è. ¥Áæ¥À0aPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À°è F ¸À0¸ÁgÀ vÀ¦àzÀ°è ¥Áæ¥À0aPÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À°è £ÁªÀÅ §¼À¸ÀĪÀ zÉúÀªÁUÀ°Ã, E0¢æAiÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼ÁUÀ°Ã £ÁªÀ®è. DzÀgÉ CªÉ¯Áè £ÁªÀÅ J0§ ªÀiÁAiÉÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ. F ¨sÀæªÀiÁ¯ÉÆÃPÀ¢0zÀ ¥ÁgÁUÀĪÀÅzÉà ªÉÆÃPÀë.

PÀoÉÆÃ¥À¤µÀwÛ£À°è ºÉýgÀĪÀ0vÉ DvÀä£ÀÄ C¢éwÃAiÀÄ£ÀÄ. ¸ÀPÀ® ¥ÁætÂUÀ¼À C0vÀgÁvÀäªÁVzÁÝ£É. §ºÀÄgÀƦà DvÀä£À°è CqÀVgÀĪÀ §æºÀä£À£ÀÄß AiÀiÁªÀ «ªÉÃQ PÁtĪÀ£ÉÆà CªÀ¤UÉ ±Á±ÀévÀªÁzÀ ¸ÀÄR zÉÆgÀPÀĪÀÅzÀÄ. EvÀgÀjUÉ D ¸ÀÄRzÀ ¨sÁUÀå«®è. DvÀä£ÀÄ C¤vÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è ¤vÀå£ÀÄ. ZÉÃvÀ£ÀjUÉ ZÉÊvÀ£Àå CªÀ£ÀÄ, DvÀä M§â£ÉÃ; §ºÀÄfëUÀ½UÉ PÀªÀÄðzÀ ¥sÀ® ¤ÃqÀĪÀ£ÀÄ.

G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ±Á±ÀévÀªÁzÀ §æºÀäeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ zÁj vÉÆÃjªÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ E0¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ §»ªÀÄÄðRªÁVªÉ. DzÀÝj0zÀ CªÀÅ ±À§ÞgÀÆ¥À, gÀ¸ÀUÀ0zsÀzÀ PÀqÉUÉ DPÀ¶ð¸À®àqÀÄvÀÛªÉ. E0¢æAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¤UÀ滹 C0vÀªÀÄÄðRgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ªÀiÁvÀæ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÁzsÀå. DzÀgÉ C0vÀªÀÄÄðRgÁUÀĪÀ ¢üÃgÀgÀÄ vÀÄ0¨Á «gÀ¼À.

§æºÀä ¸ÁPÁëvÁÌgÀPÉÌ ±ÀæªÀt, ªÀÄ£À£À, ¤¢üzsÁå£À CvÀåUÀvÀå J0§ÄzÉà AiÀiÁdÕªÀ®Ì÷å£À C©ü¥ÁæAiÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä PÉý ªÀÄ£À£À ªÀiÁrzÀ £À0vÀgÀ zsÁå£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ºÉüÀĪÀ G¥ÀzÉñÀªÀ£ÀÄß PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉüÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. MzÉÝAiÀiÁzÀ ¨É0QPÀrØAiÀÄ£ÀÄß VÃazÀgÉ ºÉÃUÉ ¨É0Q ºÀvÀÛ¯ÁgÀzÉÆà C0vÉAiÉÄà ºÀzÀªÁVgÀzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ G¥ÀzÉñÀªÀÇ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀ¯ÁgÀzÀÄ. G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¸ÁzsÀ£À ZÀvÀĵÀÖAiÀÄÄUÀ¼ÁzÀ ¤vÁÛ¤vÀåªÀ¸ÀÄÛ «ªÉÃPÀ, EºÁªÀÄÄvÀæ ¥sÀ®¨sÉÆÃUÀ«gÁUÀ, ±ÀªÀÄ, zÀªÀÄ, wwPÀë, G¥ÀgÀw, ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ±ÀæzÉÞ EªÀÅ CvÁåªÀ±ÀåPÀ.

M0zÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀ PÀÄvÀƺÀ®«zÀÝgÉ ¸Á®zÀÄ. CzÀPÉÌ vÀPÀÌ ¹zÀÞvÉAiÀÄÆ ¨ÉÃPÉà ¨ÉÃPÀÄ. F ¹zÀÞvɬĮè¢zÀÝgÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÅöà w½AiÀÄĪÀ ¸À0¨sÀªÀªÉà ºÉZÀÄÑ. vÀvÀé«ZÁgÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÅöà w½AiÀÄĪÀÅzÀQÌ0vÀ w½AiÀÄzÉà EgÀĪÀÅzÉà GvÀÛªÀÄ. DzÀÝj0zÀ ¸ÁzsÀ£À ZÀvÀĵÀÖAiÀÄzÀ ²¸ÀÄÛ CUÀvÀå. ¥Áæ¥À0aPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À°è ¤vÀå ¸ÀvÀå AiÀiÁªÀÅzÀÄ. C¤vÀå CxÀªÁ vÉÆÃjPÉ ªÀ¸ÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ J0§ «ªÉÃPÀ CªÀ±ÀåPÀ. ºÉZÁÑV vÉÆÃjPÉAiÉÄà ¤dªÉ0zÀÄ w½AiÀÄĪÀªÀgÉà ºÉZÀÄÑ.

£ÀaPÉÃvÀ AiÀĪÀÄ£À §½ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀgÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃrzÁUÀ AiÀĪÀÄ £ÀaPÉÃvÀ£À£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä ¥Áæ¥À0aPÀ ¨sÉÆÃUÀªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÆß, ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀĪÀ£ÀÄ (¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉUÉƽ¸ÀĪÀ£ÀÄ) DzÀgÉ EªÉ®èªÀÇ PÀëtÂPÀªÁzÀÝj0zÀ EªÉ®èªÉÇ ¤£ÀUÉà EgÀ° J0zÀÄ AiÀĪÀĤUÉ ºÉüÀĪÀ£ÀÄ. ¨sÉÆÃUÀ zÀ馅 £Á±ÀªÁUÀzÉà ¸ÀvÀåzÀ ºÀ0§® G0mÁUÀzÀÄ. F ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ªÀÄÈvÀgÁzÀ £À0vÀgÀ §gÀĪÀ ¥sÀ® ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÆÃUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «gÁUÀªÉà JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÀÄ. F ¯ÉÆÃPÀzÀ°è £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä PÀªÀiÁð£ÀĸÁgÀ ¥Áæ¥À0aPÀªÁzÀ QÃwð, ¨sÉÆÃUÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ½UÉ §AiÀĹ CªÀÅUÀ¼À zÁ¸ÀgÉà DUÀÄvÉÛêÉ. EªÀÅ ¸À0¸ÁgÀ ZÀPÀæzÀ°è £ÀªÀiä£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀB ¥ÀÅ£ÀB ¸ÀÄvÀÄÛªÀ0vÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà «£ÀB £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ªÀÄÄQÛUÉ EzÀÄ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è.

F D¸ÉAiÀÄ0§ ©Ãd £ÀªÀÄä°è ¨É¼ÉAiÀÄzÉà £Á±ÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. ±ÀªÀÄ J0zÀgÉ ¥Áæ¥À0aPÀ ªÉÆúÀzÀ §UÉÎ ªÀÄ£ÉÆäUÀæºÀ. F ¤UÀæºÀ¢0zÀ ªÀiÁvÀæ ¤UÀ滹zÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ PÉëÃvÀæzÀ PÀqÉUÉ ºÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. zÀªÀÄ J0zÀgÉ «µÀAiÀÄ ¸ÀÄRUÀ¼ÉqÉUÉ ºÀjAiÀÄĪÀ E0¢æAiÀÄUÀ¼À ¤UÀæºÀ. wwPÀë J0zÀgÉ ¸À»µÀÄÚvÉ ¸ÉÃr£À ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢0zÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ºÉaÑ£À DvÀ0PÀ ºÉÆ0zÀĪÀÅzÀÄ. C±Á0wAiÀÄ ©ÃqÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁ£À¹PÀ ±ÀQÛAiÀÄ £ÀµÀÖ¢0zÁV zsÁå£ÀPÉÌ KPÁUÀævÉ ¨ÁgÀzÀÄ. G¥ÀgÀw J0zÀgÉ «µÀAiÀÄ ¸ÀÄRUÀ¼À ¸À0¸ÁÌgÀ¢0zÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉÆ0¢zÀ ±Á0vÀavÀÛ¢0zÀ ªÀiÁvÀæ ªÀÄ£À¸ÀÄì KPÁUÀævÉ ºÉÆ0zÀ§®èzÀÄ. UÀÄgÀÄ«£À ªÁPÀåzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ DzsÁåwäPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀĪÀ ±Á¸ÀÛçzÀ°è ±ÀæzÉÞ.

vÁ£ÀÄ ¥Áæ¥À0aPÀ ¸À0¸ÁgÀ §0zsÀ£À¢0zÀ «ªÉÆÃZÀ£É ºÉÆ0zÀ¨ÉÃPÉ0§ GvÀÌlªÁzÀ D¸ÉAiÉÄà ªÀÄĪÀÄÄPÀëvÀé. CPÀëgÀªÁzÀ §æºÀä£À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀªÀ£Éà eÁÕ¤. CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥ÀgÀ§æºÀä£À°è °Ã£ÀªÁUÀĪÀ£ÀÄ.

«zÁå¨sÁå¸ÀzÀ ªÀĺÀvÀé - G¥À¤µÀvï zÀȶÖPÉÆãÀ:
¨sÁgÀvÀzÀ ¯ËQPÀ ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ «zÁå¨Áå¸ÀPÉÌ ¸ÀÆáwðAiÀÄ£ÀÄß ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¤ÃrzÀ ¸ÀÄ0zÀgÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀoÉÆÃ¥À¤µÀwÛ£À ±Á0w ªÀÄ0vÀæzÀ°è PÁt§ºÀÄzÁVzÉ. ºÁUÁzÀgÉ «zÁå¨sÁå¸ÀªÉ0zÀgÉãÀÄ? J0§ ¥Àæ±Éß ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀÄ. UÀÄgÀIJµÀågÀÄ PÀÆr eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ G£ÀßvÀ ZÁjvÀæ÷åUÀ¼À ¸À0¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà «zÁå¨Áå¸À.

UÀÄgÀIJµÀågÀÄ ¸ÀªÀÄgÀ¸ÀªÁzÀ ¸À0§0zsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆ0¢ eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁjvÀæ÷å ¸À0¥ÁzÀ£ÉAiÉÄà «zÁå¨sÁå¸À J0§ ¨sÁªÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß F ±Á0w ªÀÄ0vÀæ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ.

N0 ¸ÀºÀ£ÁªÀªÀvÀÄ; ¸ÀºÀ£Ë ¨sÀÄ£ÀPÀÄÛ;
¸ÀºÀ«ÃAiÀÄð0 PÀgÀªÁªÀºÉÊ;
vÉÃd¹é£Á ªÀ¢üÃvÀ ªÀĸÀÄÛ
ªÀiÁ«¢éµÁªÀºÉÊ
N0 ±Á0w ±Á0w ±Á0wB

§æºÀä£ÀÄ UÀÄgÀIJµÀågÁzÀ £À«Ää§âgÀ£ÀÆß gÀQë¸À°! §æºÀä£ÀÄ £À«Ää§âgÀ£ÀÆß ¥ÉÇö¸À°! (F CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥sÀ®ªÁV) £Á«ÃªÀðgÀÆ ±ÀQÛ ¥ÀqÉAiÉÆÃt (F ªÁå¸À0UÀ¢0zÀ) £À«Ää§âjUÀÆ ¢Ã¦Û G0mÁUÀ°. £ÁªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ zÉéö¸ÀzÉà EgÉÆÃt! N0 ±Á0¬Ä ¸Áê0w ±ÁwB.

UÀÄgÀÄ«zÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀªÀ£ÀÄ. ²µÀå£ÀÄ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ. «zÁå¨sÁå¸ÀªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ IĶUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ M0zÀÄ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ ¢Ã¥À¢0zÀ ¨É¼ÀUÀĪÀ QæAiÉÄAiÉÄà DVzÉ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ


Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer