Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
-
Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Venkataramu
- Jainakeri
- GV
- Sathosh Kotnis
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
-
Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ
JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

N0 ¸ÀºÀ£ÁªÀªÀvÀÄ; ¸ÀºÀ£Ë ¨sÀÄ£ÀPÀÄÛ;
¸ÀºÀ«ÃAiÀÄð0 PÀgÀªÁªÀºÉÊ;
vÉÃd¹é£Á ªÀ¢üÃvÀ ªÀĸÀÄÛ
ªÀiÁ«¢éµÁªÀºÉÊ
N0 ±Á0w ±Á0w ±Á0wB

§æºÀä£ÀÄ UÀÄgÀIJµÀågÁzÀ £À«Ää§âgÀ£ÀÆß gÀQë¸À°! §æºÀä£ÀÄ £À«Ää§âgÀ£ÀÆß ¥ÉÇö¸À°! (F CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥sÀ®ªÁV) £Á«ÃªÀðgÀÆ ±ÀQÛ ¥ÀqÉAiÉÆÃt (F ªÁå¸À0UÀ¢0zÀ) £À«Ää§âjUÀÆ ¢Ã¦Û G0mÁUÀ°. £ÁªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ zÉéö¸ÀzÉà EgÉÆÃt! N0 ±Á0¬Ä ¸Áê0w ±ÁwB.

UÀÄgÀÄ«zÉåAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀªÀ£ÀÄ. ²µÀå£ÀÄ ¹éÃPÀj¸ÀĪÀªÀ£ÀÄ. «zÁå¨sÁå¸ÀªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ IĶUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ M0zÀÄ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛ0zÀÄ ¢Ã¥À¢0zÀ ¨É¼ÀUÀĪÀ QæAiÉÄAiÉÄà DVzÉ.

¸ÀªÀðvÀæ ±Á0w EgÀ° (M¼ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀUÉ) §æºÀä£ÀÄ £À«Ää§âgÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀ°.
£À«Ää§âgÀ£ÀÄß ¥ÉÇö¸À°.
E°è UÀÄgÀIJµÀågÀÄ E§âgÀÆ M0zÀÄ ªÀĺÁ¸ÁºÀ¸ÀªÁzÀ eÁÕ£À ¸ÁºÀ¸ÀzÀ°è D¸ÀPÀÛgÁVzÁÝgÉ.
¥Áæ¥À0aPÀ ¨Á¼À£ÀÄß ¥ÉÇö¸ÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà CzÀQÌ0vÀ ±ÉæõÀתÁzÀ DzsÁåwäPÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝgÉ. ªÀÄÄ0qÀPÉÆÃ¥À¤µÀwÛ£À ¥ÀæPÁgÀ (1 - 15) AiÀiÁªÀÅzÁzÀj0zÀ CPÀëgÀªÁzÀÄzÀ£ÀÄß ¸ÁPÁëvÁÌgÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛêÉAiÉÆà ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÀj0zÀ §zÀÄPÀÄ ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄRªÁzÀ ¹¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉAiÉÆà D eÁÕ£À E0vÀºÀ ¸ÁºÀ¸ÀzÀ ¸ÀªÁ®Ä.

£ÀªÀÄä£ÀÄß ¥ÀÅlPÉÌ ºÁQzÀ a£ÀßzÀ0vÉ ±ÀÄaUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ.

PÉãÉÆÃ¥À¤µÀwÛ£À°è "DvÀä£Á«0zÀvÉà «ÃAiÀÄð0" (DvÀä¤0zÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ±ÀQÛ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀªÀ£ÀÄ) J0zÀÄ ºÉýgÀĪÀ0vÉ E°è "¸ÀºÀ«ÃAiÀÄð0 PÀgÀªÁªÀ ºÉÊ" "F CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥ÀgÀªÁV £Á«ÃªÀðgÀÆ ±ÀQÛ ¸À0¥Á¢¸ÉÆÃt" J0zÀÄ «£ÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ÃAiÀÄðªÀvÁÛzÀ ±ÀæzÉÞUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ w½¹zÉ. DvÀäeÁÕ£ÀzÀ zÁégÁ ¸À0¥ÁzÀ£É ªÀiÁrzÀ ±ÀQÛAiÀiÁzÀ PÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ZÁjvÀæåUÀ¼À zÀPÀëvÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀÅzÀÄ. DzÀgÉ F zÀPÀëvÉ §0zsÀ£ÀªÁUÀ¢gÀ®Ä C0vÀgÀ0UÀzÀ ¢Ã¦Û¬Ä0zÀ WÉÆö¸À®àqÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁUÁV F ªÀÄ0vÀæzÀ°è "vÉÃd¹é£ÁªÀ¢üÃvÀ ªÀĸÀÄÛ" F CzsÀåAiÀÄ£À¢0zÀ £ÁªÀÅ ¢Ã¦Û ºÉÆ0zÉÆÃt J0zÀÄ ºÉýzÉ.

ªÉÄzÀĽUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀÄ0© vÀÄgÀÄPÀĪÀÅzÉà «zÁå¨sÁå¸ÀªÀ®è. ºÀÈzÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀUÀĪÀÅzÉà «zÁå¨sÁå¸À. CeÁÕ£ÀªÉ0§ C0zsÀPÁgÀ¢0zÀ eÁÕ£ÀªÉ0§ ¢Ã¦Û (¥Àæ¨sÉ) AiÀÄ PÀqÉUÉ ¸ÁUÀĪÀÅzÉà «zÁå¨sÁå¸À. CzÀPÁÌVAiÉÄà ªÀiÁ£ÀªÀ eÁÕ£Á£ÉéõÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ£ÀÄ. F ªÀÄ0vÀæzÀ C0vÀåzÀ°è "ªÀiÁ «¢éµÁªÀºÉÊ" £ÁªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ zÉéö¸ÀzÉà EgÉÆÃt. £ÀªÀÄä J¯Áè £ÉÊwPÀ zÉÆõÀUÀ½UÀÆ PÁªÀÄ PÉÆæÃzsÀUÀ¼Éà ªÀÄÆ® PÁgÀtªÁVzÉ. M0zÉà zÉÆõÀzÀ ¢éªÀÄÄR PÁªÀÄ PÉÆæÃzsÀUÀ¼À°è PÁªÀĪÀ£ÀÄß d¬Ä¸ÀzÉà PÉÆæÃzsÀ d¬Ä¸À®Ä C¸ÁzsÀå. EzÀgÀ §UÉÎ ²æÃPÀȵÀÚ VÃvÉAiÀÄ°è »ÃUÉ ºÉýzÁÝ£É. (3. 36 - 7)

PÁªÀÄ KµÁ PÉÆæÃzsÀ KµÀ gÀeÉÆÃUÀÄt ¸ÀªÀÄÄzÀãªÀB |
ªÀĺÁ±À£ÉÆà ªÀĺÁ¥Á¥Áä «zsÉåãÀ0 EºÀ ªÉÊjt |

ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¥Á¥ÀªÀÈwÛUÉ gÀeÉÆÃUÀÄt¢0zÀ G£ÀßvÀªÁzÀ PÁªÀÄ - PÉÆæÃzsÀUÀ¼Éà PÁgÀtªÁVzÉ. §ºÀĪÁzÀ D¸É, §ºÀĪÁzÀ ¥Á¥À CzÀgÀ ®PÀët. CzÀÄ (ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀ£ÀzÀ°è) ±ÀvÀÄæªÉ0zÀÄ w½.

DzÀÝj0zÀ J®è ¥Á¥À ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÆß, PÁªÀÄ PÉÆæÃzsÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ±ÀÄaUÉƽ¸À¨ÉÃPÉ0§ÄzÉà ¥ÁæxÀð£ÉAiÀiÁVzÉ. F zÀĵÀÖ ¥ÀæªÀÈwÛUÀ¼Éà ªÀiÁ£ÀªÀgÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ UÉÆÃqÉ ¤ªÀiÁðtPÉÌ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛªÉ. F ¨sÉÃzÀzÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ £Á±À¢0zÀ ªÀiÁvÀæ eÁÕ£À ¸ÀÄeÁÕ£ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ. F eÁÕ£À KPÀvÉUÉ PÁgÀtªÁUÀĪÀÅzÀÄ. zÉéõÀzÀ £Á±À¢0zÀ ªÀiÁvÀæ vÀ£Àß°è ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà EvÀgÀgÀ°èAiÀÄÆ ±ÀæzÉÞ G0mÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£À0zÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ²µÀå¤UÉ UÀÄgÀÄ«£À°è ±ÀæzÉÞ ¨ÉÃPÀÄ. C0vÉAiÉÄà UÀÄgÀÄ«UÀÆ ²µÀå£À°è CµÉÖà ±ÀæzÉÞ CvÁåªÀ±ÀåPÀ. DzÀÝj0zÀ F ªÀiÁ£À¹PÀ ¸À0§0zsÀ; ¸ÀÈd£À²Ã® ¨Á0zsÀªÀå CvÀåUÀvÀå. DzsÀĤPÀ «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ UÀÄj ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÉÄà «£ÀB ¸ÀÆáwð zÁ£ÀªÀ®è. DzÀÝj0zÀ CzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀåQÛvÀéPÉÌ D¼ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁgÀzÀÄ.

DzsÀĤPÀ «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ §UÉÎ CªÉÄjPÁzÀ «ªÀıÀðPÀ »ÃUÉ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀqÀÄvÁÛ£É:
(National Parent - Teacher, April 1995)

"¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ£À ¥ÁoÀzÀ n¥ÀàtÂUÀ½0zÀ ¥sË0l£ï ¥É¤ß£À ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðAiÀÄ £ÉÆÃlÄ ¥ÀŸÀÛPÀPÉÌ, E§âgÀ¯ÉÆè§âgÀ §Ä¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀzÉ ¸ÀÄ¢Ý ¸À0UÀæºÀªÀÅ ºÀjzÀÄ §gÀĪÀ gÀºÀ¸Àå «zsÁ£À".

F ±Á0w ªÀÄ0vÀæzÀ°è ºÉýgÀĪÀ0vÉ ¸À0¸ÀÌöÈvÀ ¸Á»vÀåzÀ C£ÉÃPÀ ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ §UÉÎ ªÀåPÀÛªÁVgÀĪÀ DgÀwÃAiÀÄ ¨sÁªÀ£É EzÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁzÀÄzÀÄ DVzÉ. ZÁjvÀæåªÀ£ÀÆß, ¸ÀÈd£À²Ã® ªÀåQÛvÀéUÀ¼À£ÀÆß ¤ÃqÀ®Ä ¯ËQPÀ «zÁå¨sÁå¸ÀPÉÌ CzÀgÀ CUÀvÀå E£ÀÆß ºÉZÁÑVzÉ. DzsÁåwäPÀ «zÁå¨sÁå¸ÀPÉÌ CzÀgÀ CUÀvÀå E£ÀÆß ºÉZÁÑVzÉ. DzsÁåwäPÀ «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ°è UÀÄgÀÄ«£À §½ «zÁå¨sÁå¸ÀPÉÌ CvÀåUÀvÀåªÁzÀzÀÄÝ C0zÀgÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ, ºÁUÀÆ ²µÀå£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä CºÀ9£ÀÆ, GvÁì»AiÀÄÆ, PÁvÀÄgÀ£ÀÆ DVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£À0zÀgÀ ªÀÄvÀzÀ0vÉ ¨ÉÆÃzsÀ£É J0zÀgÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è CxÀªÁ ¹zÁÞ0vÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ C®è. w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÉà DVzÉ!!!

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ


Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer