Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
-
Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Venkataramu
- Jainakeri
- GV
- Sathosh Kotnis
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
-
Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
G¥À¤µÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ
JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

zÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀàµÀÖvÉ, ¥Àj±ÀÄ¢Þ, EZÁÒ±ÀQÛ, ¨sÁUÀªÀvÀ, ²æêÀÄ0wPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĹÜgÀvÉ EªÀÅUÀ¼À°è ²PÀët ¹UÀĪÀÅzÉà «zÁå¨sÁå¸À J0§ÄzÉà G¥À¤µÀvï PÀ®à£É. UÀÄgÀÄ«£À §½ PÀĽvÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ DzsÁåvÀä «zÉåAiÉÄà G¥À¤µÀvï. E0vÀºÀ «zÉåAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ²µÀå£À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¹zÀÞUÉƽ¹ eÁÕ£À ªÀÄÄRªÀ£ÁßV, zÉéõÁ¢ ¥Á¥À ¨sÁªÀgÀ»vÀªÁV ªÀiÁr ¸ÀÈd£À²Ã® ±Á0vÀ¹ÜwAiÀÄ PÀqÉUÉ MAiÀÄÄåªÀÅzÉà F ±Á0w ªÀÄ0vÀæzÀ UÀÄjAiÀiÁVzÉ. (C¸ÀvÉÆêÀiÁ ¸ÀzÀΪÀÄAiÀÄ)

«eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀæUÀw ªÁAiÀÄĪÉÃUÀzÀ°è ªÀÄÄ£ÀßqÉzÀ0vÉ ¯ÉÆÃPÀzÀ d£À ¢UÁãç0vÀgÁV vÀªÀÄä £É¯É CjAiÀÄzÉ C¤²ÑvÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è vÉƼÀ¯ÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀÄÄ0¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¸À0vÉÆõÀ ¸À0¨sÀæªÀÄUÀ¼À ªÀÄÄ0¨É¼ÀPÀÄ vÉÆÃgÀĪÀÅzÉÆÃ? CxÀªÁ ¤gÁ±É zÀÄBRUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÉÆÃ? FUÀ G0mÁVgÀĪÀ DzsÁåwäPÀ «µÀªÀÄ ¹ÜwAiÀÄ°è DzsÀĤPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ C£Ééö¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ C0zsÀPÁgÀj0zÁZÉ vÀ£ÀߣÀÄß MAiÀÄå§®è ¨É¼À¢0UÀ¼À£ÀÄß (ZÀ0¢æPÉAiÀÄ£ÀÄß) DvÀ£À ºÀÈzÀAiÀÄ §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß F ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄ£Éßà §ÈºÀzÁgÀtåPÀ G¥À¤µÀvÀÄÛ »ÃUÉ ºÉýzÉ.

C¸ÀvÉÆêÀiÁ ¸ÀzÀΪÀÄAiÀÄ : C¸ÀvÀå¢0zÀ £À£ÀߣÀÄß ¸ÀvÀåzÉqÉUÉ £ÀqɸÀÄ
vÀªÀĸÉÆêÀiÁ eÉÆåÃwUÀðªÀÄAiÀÄ : PÀvÀÛ°¤0zÀ £À£ÀߣÀÄß ¨É¼ÀQUÉ £ÀqɸÀÄ
ªÀÄÈvÉÆåêÀiÁð CªÀÄÈvÀ0UÀªÀÄAiÀÄ : ªÀÄÈvÀÄ嫤0zÀ £À£ÀߣÀÄß CªÀÄÈvÀvÀéPÉÌ £ÀqɸÀÄ.
N0 ±Á0w: ±Á0w: ±Á0w:

E0zÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À eÁÕ£À - eÁuÉäUÀ¼ÀÄ C0zsÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀV£ÉqÉUÉ ¥ÀjªÀwð¸À¨ÉÃPÁzÀ PÀpt ¸ÀªÁ®£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁVzÉ. DUÀ ªÀiÁvÀæ ªÀiÁ£ÀªÀ CªÀÄÈvÀvÀé ºÉÆ0¢ §æºÁä£À0zÀªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À§ºÀÄzÀÄ.

¥ÀÅgÀĵÀ¸ÀÆvÀæzÀ M0zÀÄ ªÀÄ0vÀæ CªÀÄÈvÀvÀézÀ §UÉÎ »ÃUÉ ºÉýzÉ. "ªÉÃzÁºÀªÉÄÃvÀ0 ¥ÀÅgÀĵÀ0 ªÀĺÁ0vÀªÀiï, D¢vÀåªÀtð0 vÀªÀĸÀ: ¥ÀgÀ¸ÁÛvï, vÀªÉÄêÀ0 «zÁé£ÀªÀÄÈvÀ EºÀ ¨sÀªÀw, £Á£Àå: ¥À0xÁ «zÀåvÉÃAiÀÄ£ÁAiÀÄ"

F zÉÆqÀتÀ£ÁzÀ, ¸ÀÆAiÀÄð£À0vÉ ¥ÀæPÁ±ÀªÀżÀî PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ DZÉVgÀĪÀ ¥ÀÅgÀĵÀ£À£ÀÄß £Á£ÀÄ §¯Éè£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ w½zÀªÀ£ÀÄ. E°èAiÉÄà CªÀÄÈvÀ£ÁUÀĪÀ£ÀÄ. EzÀQÌ0vÀ ªÀÄÄQÛUÉ ¨ÉÃgÉÆ0zÀÄ zÁj EgÀĪÀÅ¢®è.

ZÀªÀÄPÁzsÁåAiÀÄzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥ÁæxÀð£Á ªÀÄ0vÀæ »ÃVzÉ.

EqÁ zÉêÀ ºÀƪÀÄð£ÀÄAiÀÄðdդà §ÈºÀ¸ÀéwgÀÄPÁܪÀÄzÁ¤
±ÀUï0¹µÀzï «±Ééà zÉêÁB ¸ÀÆPÀÛªÁZÀB ¥ÀÈy« ªÀiÁvÀB
ªÀiÁªÀiÁ»Uï0¹ÃªÀÄðzsÀÄ ªÀĤµÉåà ªÀÄzsÀÄd¤µÉåà ªÀÄzsÀÄ
ªÀPÁë«Ä ªÀÄzsÀĪÀ¢üµÁå«Ä ªÀÄzsÀĪÀÄwÃ0 zÉêÉèsÉÆåÃ
ªÀiÁZÀªÀÄÄzÁå¸ÀUï0 ±ÀıÀÆæµÉÃuÁå0 ªÀÄ£ÀĵÉåèsÀå¸ÀÛ0ªÀiÁ
zÉêÁ CªÀ£ÀÄÛ ±ÉÆèsÁAiÉÄʦvÀgÉÆÄ£ÀĪÀÄzÀ£ÀÄÛ
N0 ±Á0wB ±Á0wB ±ÁwB

EqÁ J0zÀgÉ UÉÆÃgÀƦtÂAiÀiÁzÀ ªÉÃzÀ «zÉåAiÀÄÄ zÉêÀvÉUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餸ÀvÀPÀÌzÁÝVgÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄ0vÀægÀÆ¥ÀªÁzÀ ªÁUÉÝêÀvÉAiÉÄà AiÀÄdդà J¤¹zÉ. §ÈºÀ¸ÀàwAiÉÄ0§ PÀªÀÄð¸ÁQëAiÀiÁzÀ F±ÀégÀ£ÀÄ PÀªÀÄðPÉÌ vÀPÀÌ0vÀºÀ ¸ÀÄRUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ£ÀÄ. «±Ééà zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ ±ÉÆèsÀ£ÀªÁzÀ ªÁPÀåUÀ½0zÀ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄ0UÀ¼ÀªÀ£ÀÄß0lÄ ªÀiÁqÀ°. ¥ÀÈyéà zÉêÀvÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß »0¹¸ÀzÉ EgÀ°.

KPÉ0zÀgÉ £Á£ÀÄ (zÉêÀvÉUÀ¼ÁzÀ) ¤ªÀÄUÉ®è ªÀÄ£À¹ì¤0zÀ ±ÉÆèsÀ£ÀªÁV a0w¸ÀĪɣÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆÛÃvÀæ ªÀiÁqÀĪɣÀÄ. £Á£ÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀPÁÌVAiÉÄà ªÀÄzsÀÄgÀªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪɣÀÄ. £À£Àß ¸Àéd£ÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°èAiÀÄÆ »vÀªÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Éßà DqÀĪɣÀÄ. zÉêÀvÉUÀ½UÀÆ ºÀ«¹ì¤0zÀ PÀÆrzÀ ¸À« ªÀiÁvÀ£Éßà ¸ÀªÀĦð¸ÀĪɣÀÄ. ªÀÄ£ÀĵÀåjUÀÆ PÉüÀ®Ä AiÉÆÃUÀåªÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½0zÀ¯Éà vÀȦۥÀr¸ÀĪɣÀÄ. »ÃUÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ £À£ÀߣÀÄß zÉêÀvÉUÀ¼ÀÄ PÁ¥ÁqÀ°. £Á£ÀÄ AiÀıÉÆêÀ0vÀ¼ÁV ±ÉÆéü¸ÀĪÀ0vÉ ¦vÀÈzÉêÀvÉUÀ¼ÀÆ C£ÀÄUÀ滸À°.

KPÉÆêÀ²Ã ¸ÀªÀð¨sÀÆvÁ0vÀgÁvÁä
KPÀ0gÀÆ¥À0 §ºÀÄzsÁ AiÀÄ: PÀgÉÆÃw
vÀªÀiÁvÀä¸ÀÜ0 AiÉÄÄ£ÀÄ¥À±Àå0w ¢üÃgÁ
¸ÉÛõÁ0 ¸ÀÄR0 ±Á±ÀévÀ0 £ÉÃvÀgÉõÁ£ï

CªÀ£ÀÄ C¢éwÃAiÀÄ, ªÀ², ¸ÀªÀð¥ÁætÂUÀ¼À C0vÀgÁvÀä M0zÀÄ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß §ºÀĪÁV ªÀiÁrPÉÆ0rzÁÝ£É. DvÀäzÀ°ègÀĪÀ DvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀ «ªÉÃQUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀgÉÆà CªÀjUÉ ±Á±ÀévÀ ¸ÀÄR. EvÀgÀjUÀ®è.

C«zÁåAiÀiÁªÀÄ0vÀgÉà ªÀvÀðªÀiÁ£Á:
¸ÀéAiÀÄ0 ¢üÃgÁ ¥À0rvÀ0 ªÀÄ£ÀåªÀiÁ£Á:
dWÀ£ÀåªÀiÁ£Á: ¥ÀjAiÀÄ0w ªÀÄÆqsÁ
C0zsÉãÉʪÀ ¤ÃAiÀĪÀiÁ£Á AiÀÄxÁ0zsÁ:

C«zÉåAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è EzÀÄÝ vÁªÉà ¢üÃgÀgÀÄ ¥À0rvÀgÀÄ J0zÀÄ w½AiÀÄÄvÁÛ ¦Ãr¸À®àqÀÄvÀÛ, PÀÄgÀÄqÀ£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ PÀÄgÀÄqÀ£À0vÉ F ªÀÄÆRðgÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛwÛgÀĪÀgÀÄ (¸À0¸ÁgÀ ZÀPÀæzÀ°è)

CvÀB ¸ÀªÀÄÄzÁæ VgÀAiÀıÀѸÀªÉÃð„
¸Áävï ¸Àå0zÀvÉà ¹0zsÀªÀB ¸ÀªÀðgÀÆ¥ÁB
CvÀ±ÀÑ ¸ÀªÁð NµÀzsÀAiÉÆà gÀ¸À±ÀÑ
AiÉÄãÉʵÀ ¨sÀÆvÉʹ۵ÀÖvÉà ºÀå0vÀgÁvÁä

¥ÀÅgÀĵÀ¤0zÀ¯Éà (¨sÀUÀªÀ0vÀ) J¯Áè ¥ÀªÀðvÀUÀ¼ÀÆ, ¸ÀªÀÄÄzÀæUÀ¼ÀÆ d¤¸ÀÄvÀÛªÉ. EªÀ¤0zÀ¯Éà §ºÀÄgÀÆ¥ÀªÁzÀ £À¢UÀ¼ÀÄ ºÀjAiÀÄĪÀŪÀÅ. EªÀ¤0zÀ¯Éà ¨sÀvÀÛ, dªÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À gÀ¸ÀªÀÇ DVgÀĪÀÅzÀÄ. F gÀ¸À¢0zÀ¯Éà C0vÀgÁvÀä£ÀÄ ¥À0ZÀ¸ÀÆÜ® ¨sÀÆvÀUÀ¼ÉÆqÀ£É ¤0wgÀĪÀ£ÀÄ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ


Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer