Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÁå¸ÀgÀ ªÉʲµÀÖ÷å

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

ªÁå¸ÀgÀÄ «±ÀéPÉÌ ¤ÃrzÀ ¢ªÀåªÁzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÉÄà ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ. eÁÕ£À ¤¢üAiÀiÁzÀ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ ¤Ãw, zsÀªÀÄð, «ªÉÃPÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄjUÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è Erà dUÀwÛUÉ ¤ÃqÀĪÀ PÁtÂPÉAiÀiÁVzÉ, ¨ÉÆÃzsÉAiÀiÁVzÉ. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ zsÀªÀÄð, CxÀð, PÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃPÀëªÉ0§ ¥ÀÅgÀĵÁxÀðªÀ£ÀÄß ±ÉõÀ× jÃw¬Ä0zÀ G¥ÀzÉò¹zÉ. EzÀ£Éßà ªÁå¸ÀgÀÄ »ÃUÉ ºÉýgÀĪÀÅzÀÄ.

zsÀªÉÄðà ZÁxÉðà ZÀ PÁªÉÄà ZÀ
ªÉÆÃPÉëà ZÀ ¨sÀgÀvÀµÀð¨sÀ |
AiÀÄ¢ ºÁ¹Û vÀzÀ£ÀåvÀæ
AiÀÄ£Éßà ºÁ¹Û£À vÀvÀÌ÷éavï ||

F GzÀÎöÈ0xÀzÀ°ègÀĪÀÅzÉà ¨ÉÃgÉ PÀqÉAiÀÄÆ EzÉ. E°è E®èzÀ «µÀAiÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ E®è J£ÀÄߪÀµÀÄÖ CUÁzsÀ «µÀAiÀÄ ¸À0UÀæºÀ«zÉ. "ªÁå¸ÉÆÃaÒµÀ×0 dUÀvÀåªÀð0" J0§ £ÁtÄÚrAiÀÄÄ F ªÉÄît ±ÉÆèÃPÀªÀ£ÀÄß N¢zÁUÀ CwµÀAiÉÆÃQÛAiÀÄ®è J0§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. E°è ¸ÀvÀå, zsÀªÀÄð, zÀAiÉÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ±ÉæõÀ× UÀÄtUÀ¼À «ªÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw ºÉeÉÓUÀÆ PÁtÄvÉÛêÉ. C¸ÀvÀå, PÉÆæÃzsÀ, ¯ÉÆèsÀ, C¸ÀÆAiÉÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ C£ÀxÀðUÀ½0zÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ¼À PÀxÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ, ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ w½AiÀÄ¥Àr¹zÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¨Á¼ÀÄ ¥À±ÀÄUÀ¼À0vÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ. CzÀÄ ¸ÀĸÀ0¸ÀÌöÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ «±Àé ªÀiÁ£ÀªÀ£ÁV ¨Á¼À¨ÉÃPÀÄ J0§ GvÀÛªÉÆÃvÀÛªÀÄ ºÉUÀÄÎjAiÀÄ£ÀÄß ªÁå¸ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÈwAiÀÄ°è vÉÆÃjzÁÝgÉ.

"ªÁå¸ÀgÀÄ C»0¸Á ¥ÀgÀªÉÆà zsÀªÀÄðB ¸ÀªÀð ¥Áæt¨sÀÈvÁ0ªÀgÀ" J0zÀÄ C»0¸ÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß MwÛ ºÉýzÁÝgÉ. ²© ZÀPÀæªÀwð vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ ªÀiÁ0¸ÀªÀ£Éßà ¤Ãr ¥ÁjªÁ¼ÀªÀ£ÀÄß gÀQë¹zÀ PÀxÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ C»0¸É, zÀAiÉÄ, vÁåUÀ EªÀÅUÀ¼À »jªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁjzÁÝgÉ.

AiÀiÁAiÀiÁw vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀÅgÀÄ«UÉ ªÀiÁqÀĪÀ G¥ÀzÉñÀ¢0zÀ ¥ÁætÂUÀ¼À°è zÀAiÉÄ, ¸ÉßúÀ, zÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀÄgÀªÁzÀ ªÀiÁvÀÄ ¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß UÉ®ÄèªÀ G¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ J0zÀÄ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÁÝgÉ.

£À»ÃzÀȱÀ0 ¸À0ªÀ£À£À0
wæµÀÄ ¯ÉÆÃPÉõÀÄ «zÀåvÉà |
zÀAiÀiÁ ¨sÀÆvÉõÀÄ ªÉÄÊwæà ZÀ
zÁ£À0 ZÀ ªÀÄzsÀÄgÁ ZÀ ªÁPï ||

J¯Áè ¥ÁætÂUÀ½UÀÆ vÀ0vÀªÀÄä ¥Áæt ¦æAiÀĪÉà DVzÉ. £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ±ÀjÃgÀ ºÉÃUÉÆà ºÁUÉAiÉÄà J¯Áè ¥ÁætÂUÀ½UÀÆ CªÀÅUÀ¼À ±ÀjÃgÀ ¦æAiÀĪÉÃ. DzÀÝj0zÀ £ÀªÀÄä ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀÄîªÀ0vÉ, EvÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼À ±ÀjÃgÀzÀ §UÉÎAiÀÄÆ £ÁªÀÅ w½zÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. zÀAiÉÄ vÉÆÃgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÉà ±ÉæõÀ×.

zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ vÀ¥À¸ÀÄì:
zÀAiÀiÁ¥ÀÇtðªÁzÀ C»0¸Á vÀvÀé ¤µÉ×AiÉÄà GvÀÛªÉÆÃvÀÛªÀÄ zsÀªÀÄðªÉ0zÀÄ ªÁå¸ÀgÀÄ ¸ÀàµÀÖ ¥Àr¹zÁÝgÉ.

C»0¸Á ¥ÀgÀªÉÆà zsÀªÀÄðB vÀxÁ »0¸Á ¥ÀgÉÆà zsÀªÀÄB |
C»0¸Á ¥ÀgÀªÀÄ0 zÁ£À0 C»0¸Á ¥ÀgÀªÀÄ0 vÀ¥ÀB ||
C»0¸Á ¥ÀgÀªÉÆà AiÀÄdÕB vÀxÁ »0¸Á ¥ÀgÀ0¥sÀ®0 |
C»0¸Á ¥ÀgÀªÀÄ0 «ÄvÀæ0 C»0¸Á ¥ÀgÀªÀÄ0 ¸ÀÄRªÀiï ||

(C£ÀÄ ±Á¸À£À ¥ÀªÀð 116, 28 -30)

zÉʪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËgÀĵÀ:
ªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄ zÉʪÀ, CzÀȵÀÖ J0zÀÄ PÀÆgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. ¥ÀæwAiÉƧâ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. "AiÀÄvÉßöÊB ±ÀĨsÉÊB ¥ÀÅgÀĵÀvÁ ¨sÀªÀwúÀ £ÀÈuÁ0" J0§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ¥Àr¹zÁÝgÉ. £ÀªÀÄUÉ M0zÀÄ ºÀtÄÚ ¨ÉÃPÉ0zÀÄ d¥À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀj0zÀ ºÀtÄÚ zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. §zÀ¯ÁV ºÀtÂÚ£À VqÀªÀ£ÀÄß £ÉlÄÖ PÀȶ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÉà AiÉÆÃUÀå ªÀiÁUÀð. £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ¥sÀ®¥ÀæzÀªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¥ÀÅgÀĵÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉ0§ ¥sÀ® zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. ©ÃdPÉÌ vÀPÀÌ0vÀºÀ ºÀtÄÚ ¥Á¥ÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀȱÀ0 ªÀ¥ÀvÉà ©Ãd0
PÉëÃvÀæ ªÀiÁ¸ÁzsÀå PÀµÀðPÀB |
¸ÀÄPÀÈvÉà zÀĵÀÌöÈvÉà ªÁ¦

vÁzÀȱÀ0 ®¨sÀvÉà ¥sÀ®ªÀiï (C£ÀıÁ¸À£À ¥ÀªÀð - 6 - 6) ¥ÀÅgÀĵÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀÅ ¥sÀ®ªÀvÁÛzÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ0vÉ, zÉʪÀªÀÅ ©ÃdzÀ0vÉ. ©Ãd ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«Ä ºÉÃUÉ ¨É¼ÉUÉ CªÀ±ÀåPÀªÉÇà C0vÉAiÉÄà ¥ÀÅgÀĵÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀÄvÀÄÛ zÉʪÀ JgÀqÀÆ ¸ÉÃj PÁAiÀÄð ¹¢ÞAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ.

AiÀÄxÁ ©Ãd0 «£Á PÉëÃvÀæ
G¥ÀÛ0¨sÀªÀw ¤µÀ᮪Àiï |
vÀxÁ ¥ÀÅgÀĵÀPÁgÉÃt
«£Á zÉʪÀ0 £À ¹zsÀåw ||

(C£ÀıÁ¸À£À ¥ÀªÀð 6 - 7)

"zÉʪÀ0 «zsÁ£À ªÀÄ£ÀÄUÀZÀÒw PÁAiÀÄð¹¢Þ" J0§ ¸ÀĨsÁ¶vÀzÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß E°è ¸Àäj¸À§ºÀÄzÀÄ.

E°è ªÁå¸ÀgÀÄ ¥ÀÅgÀĵÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß gÀ»vÀªÁzÀ zÉʪÀ CªÀ®0§£ÉAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹zÁÝgÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÀÄR zÀÄBRUÀ½UÉ zÉʪÀ PÁgÀtªÀ®è. CªÀgÀªÀgÀ ¸ÀÄR zÀÄBRUÀ½UÉ CªÀgÀªÀgÉà PÁgÀtgÀÄ. ¸ÀÄPÀªÀÄðPÉÌ GvÀÛªÀÄ ¥sÀ® PÀÄPÀªÀÄðPÉÌ PÉlÖ ¥sÀ® C¤ªÁAiÀÄð. ¥ÀÅgÀĵÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÉà PÁAiÀÄð ¸ÁzsÀPÀ. zÉʪÀªÀ®è J0§ÄzÀ£ÀÄß ¤zÀ±Àð£À ¥ÀǪÀðPÀªÁV ªÁå¸ÀgÀÄ «ªÀj¹zÁÝgÉ.

¥Á0qÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀ¼ÉzÀ gÁdåªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸Àé¥ÀæAiÀÄvÀߢ0zÀ¯Éà ¥ÀgÁPÀæªÀÄ¢0zÀ¯Éà UÉzÀÝgÀÄ. ¨sÀÆ«ÄUÉ ¥ÀÅtå£ÀµÀÖ£ÁzÀ AiÀÄAiÀiÁwAiÀÄ£ÀÆß vÀ½îzÁUÀ CªÀ£À ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ CªÀ¤UÉ vÀªÀÄä ¥ÀÅtå ¤Ãr ¸ÀéUÀðPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. EzÀÄ CªÀ£À ªÉƪÀÄäPÀ̼À ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ®èªÉÃ? »ÃUÉ ªÁå¸ÀgÀÄ ¥ÀÅgÀĵÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ±ÉõÀ×vÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ±À0¸É ªÀiÁrzÁÝgÉ. GvÁìºÀ²Ã®£ÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ C¸ÁzsÀåªÉ0§ÄzÉà E®è J0§ÄzÀ£ÀÄß CdÄð£À, PÀuÁð¢UÀ¼À ¸ÁºÀ¸ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀàµÀÖ ¥Àr¹zÁÝgÉ.

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here
to read more articles from Sri. Venkataramu.
 

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer