Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÁå¸ÀgÀ ªÉʲµÀÖ÷å

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

¸ÀÄR - zÀÄBR PÀ®à£É:
¸ÀºÀdªÁV J®ègÀÆ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß §AiÀĸÀÄvÁÛgÉ. zÀÄBR AiÀiÁjUÀÆ ¨ÉÃqÀ. DzÀgÉ ¸ÀÄRzÀ PÀ®à£É E0zÀÄ £ÁªÀÅ w½zÀ0w®è. ¨ÉÃPÁzÀµÀÄÖ ºÀt, ¨sÀªÀå, ¨sÀªÀ£À, zÁ¸ÀzÁ¹AiÀÄgÀÄ EzÀÝ°è ¸ÀĺÀªÉ0zÉà w½¢zÉÝêÉ. F «ZÁgÀzÀ°è ªÁå¸ÀgÀ zÀȶÖAiÉÄà ¨ÉÃgÉ.

CªÀgÀÄ ºÉýgÀĪÀ0vÉ ¸ÀÄRªÁUÀ°Ã zÀÄBRªÁUÀ°Ã ºÉÆgÀV£À ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß CªÀ®0©¹®è. CzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß CªÀ®0©¹zÉ. ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÉªÀÄ䢬ÄzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÀªÀð¸ÀéªÀÇ ¸ÀÄRªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÉªÀÄ䢬Įè¢zÀÝ°è zsÀ£ÀPÀ£ÀPÁ¢UÀ¼ÀÆ, fêÀªÀÇ ¨ÉÃqÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. DwäÃAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ0qÀªÀjUÉ JµÀÄÖ ¸À0¥ÀwÛzÀÝgÉãÀÄ ¥sÀ®? £ÉªÀÄä¢, ±Á0wAiÀÄÄ0mÉÃ?

²æêÀÄ0vÀgÀÄ §qÀªÀgÀ£ÀÆß, UÀÄtªÀ0vÀgÀ£ÀÆß vÀªÀÄä PÉ®¸ÀPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉÆ0qÀÄ ±ÉÆõÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ±ÀæªÀÄPÉÌ vÀPÀÌ ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅ¢®è. §qÀªÀ£À §zÀÄQ£À ¥ÁqÀÄ C£ÀĨsÀ«¹zÀªÀ¤UÉà w½¢ÃvÀÄ. §qÀªÀgÀ zÀÄBRzÀ §UÉÎ ªÁå¸ÀgÀÄ »ÃUÉ ºÉýzÁÝgÉ.

DqsÉåöÊB zÀjzÁæ±ÁÑPÁæ0vÁB Q0 £ÀÄ zÀÄBRvÀgÀ0 vÀvÀB
(ªÀ£À ¥ÀªÀð - 193 - 24, 25)

§qÀªÀgÀ §UÉÎ ªÁå¸ÀjVzÀÝ PÀ¼ÀPÀ½ EzÀj0zÀ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. §qÀªÀgÀ §UÉÎ PÁ¯ïð ªÀiÁPïìð£À0vÀºÀ a0vÀPÀjV0vÀ ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »0zÉAiÉÄà ªÁå¸ÀgÀÄ UÀªÀÄ£ÀºÀj¹zÁÝgÉ. ªÁå¸ÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ MzÀUÀĪÀ zÀÄBRzÀ §UÉÎ ºÉZÀÄÑ «µÁzÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀªÀiÁd w½zÀªÀ¤UÉ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À zÉÆgÉAiÀÄzÉà C£ÀºÀð ªÀåQÛUÉ CzÀÄ zÉÆgÉvÀgÉ CzÀQÌ0vÀ zÀÄBRzÀ ¸À0UÀw ªÀÄvÉÆÛ0¢®è.

»Ã£ÀeÁÕ£Á±ÀÑ ºÀȵÀå0vÉÃ
Qè±Àå0vÉà ¥ÁædÕ PÉÆëzÁB

J0zÀÄ (ªÀ£À¥ÀªÀð 193 - 25) eÁÕ¤UÉ §0zÀ zÀÄBRzÀ §UÉÎ ¨ÉøÀj¹zÁÝgÉ.

¸ÀÄRªÉ0zÀgÉãÀÄ? F ¥Àæ±ÉßUÉ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀªÉà GvÀÛgÀªÁVzÉ. ¥ÀgÀgÀ ¸ÀévÀÄÛ vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃPÉ0§ CvÁå¸ÉAiÀÄ vÁåUÀªÉà CzÁVzÉ.

J®èQÌ0vÀ ¥ÀgÁ¢üãÀ«®èzÀ ¸ÁévÀ0vÀæ÷å¢0zÀ fë¸ÀĪÀÅzÉà ¥ÀgÀªÀÄ ¸ÀÄR. eÉÆvÉUÉ EvÀgÀgÉÆqÀ£É ºÀ0aPÉÆ0qÀÄ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅzÉà ¸ÀÄR. eÉÆvÉUÉ CwyUÀ½UÉ ºÀ0a w£ÀÄߪÀ vÁåUÀªÉà ¸ÀÄR.

²µÁÖ£Àå£Áߤ AiÉÆà ¨sÀÄ0PÉÛÃ
Q0 ªÉÊ ¸ÀÄRvÀgÀ0vÀvÀB
(ªÀ£À ¥ÀªÀð 193, - 32)

vÀȵÉÚAiÀÄ £Á±À¢0zÀ G0mÁUÀĪÀ ¸ÀÄRªÉà ¤dªÁzÀ ¸ÀÄR. ¸ÀÄRzÀ D¸ÉAiÀÄ vÁåUÀ¢0zÀ §gÀĪÀ ¸ÀÄR ªÀÄvÀÆÛ ºÉZÀÄÑ.

AiÀÄZÀÒ PÁªÀÄ ¸ÀÄR0 ¯ÉÆÃPÉà AiÀÄZÀÒ ¢ªÀå0 ªÀĺÀvÀÄìRªÀiï
vÀȵÁÚ PÀëAiÀÄ ¸ÀÄR¸ÉåÃvÉà £Á¾vÀB µÉÆÃqÀ²Ã0 PÀ¯ÁªÀiï

¥ÀgÁ¢üãÀªÁzÀzÀÄÝ zÀÄBRªÀ®AiÀÄ. ¥Áæ¥À0aPÀ ¸ÀÄRªÉ®èªÀÇ ¥ÀgÁ¢üãÀ. AiÀiÁPÉ0zÀgÉ CªÀÅ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀ®0©¹ªÉ. D¸ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrPÉÆ0qÀÄ, DvÀä¸ÀégÀÆ¥À£ÁzÀ ¨sÀUÀªÀ0vÀ£À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀÅzÀQÌ0vÀ ¨ÉÃgÉ ¸ÀÄR«®è J0§ÄzÉà ªÁå¸ÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ.

ªÁå¸ÀgÀ gÁdå ªÀåªÀ¸ÉÜ:

GzÁgÀ ZÀjvÁ£Á0 vÀÄ ªÀ¸ÀÄzsÉʪÀ PÀÄlÄ0§PÀ0

GzÁgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ EgÀĪÀªÀjUÉ «±ÀéªÉà ªÀÄ£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. C0xÀªÀjUÉ ¹Ã«ÄvÀ gÁdåªÁUÀ°Ã AiÀiÁ gÁd£ÁUÀ°Ã EgÀ°®è. ¥ÀæeÁgÀPÀëuÉ ºÉÃUÁUÀÄwÛvÀÄÛ J0§ÄzÀÄ ¸ÀºÀdªÁzÀ ¥Àæ±Éß. D gÀPÀëuÉAiÀÄÄ zsÀªÀÄð¢0zÀ¯Éà ªÀiÁqÀ®àqÀÄwÛvÀÄÛ. C0zÀgÉ J®ègÀÆ vÀªÀÄä Ew«ÄwUÀ¼À£ÀÄß CjwzÀÝgÀÄ. DZÀj¸ÀÄvÀÛ®Æ EzÀÝgÀÄ. EzÉà zsÀªÀÄðªÁVzÉ. PÀvÀðªÀ夵É× ¥ÀæeÉUÀ¼À°èzÀÝgÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÉÃPÉÃ? CzÀ£Éßà ªÁå¸ÀgÀÄ »ÃUÉ ºÉýzÁÝgÉ.

£ÀªÉÊ gÁdå0 £À ZÀ gÁeÁ¹Ãvï
£À zÀ0qÉÆà £À ZÀ zÁ0rPÀB
zsÀªÉÄðÃuÉʪÀ ¥ÀæeÁB ¸ÀªÁðB
gÀPÀë0wB ¸Àä ¥ÀgÀ¸ÀàgÀªÀiï
(±Á0w ¥ÀªÀð - 59 - 14)

zsÀªÀÄðzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢0zÀ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ gÀQë¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ PÀvÀðªÀå¥ÀæeÉÕ QëÃtªÁzÁUÀ, zsÀªÀÄðZÀÄåw DgÀ0¨sÀªÁzÁUÀ gÁd£À CªÀ±ÀåPÀvÉ §0¢vÀÄ. ¸ÀÄR ¨sÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀ£ÀªÉà C¢üPÁgÀ J0zÀÄ C£ÉÃPÀgÀ ¨sÁªÀ£É. DzÀgÉ ¤d¹Üw CzÀPÉÌ «gÀÄzÀÞªÁzÀzÀÄÝ. gÁdå zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀªÀ£ÀÄ vÁåUÀ fêÀ£ÀªÀ£Éßà ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ. C0vÀºÀ ±ÉæõÀ× gÁdgÉà gÁd¶ðUÀ¼ÀÄ. C0xÀªÀ£ÀÄ ¸ÀvÀ夵À×£ÀÆ, fvÉÃ0¢æAiÀÄ£ÀÆ, zsÀªÀÄð¥ÀgÀ£ÀÆ ªÀÄÈzÀĸÀé¨sÁªÀªÀżÀîªÀ£ÀÆ DV, ¸ÀgÀ¼ÀvÉAiÀÄ ªÀÄÆwðAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

gÁd ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæeÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸À0§0zsÀ ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ? J0§ ¥Àæ±ÉßUÉ ªÁå¸ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃdÕªÁV »ÃUÉ ºÉýzÁÝgÉ.

¨sÀ«vÀªÀå0 ¸ÀzÁ gÁeÁÕ
UÀ©üðtÂà ¸ÀºÀzsÀ«ÄðuÁ
(±Á0w ¥ÀªÀð 56 - 44)

UÀ©üðtÂAiÀÄ0vÉ gÁd£À ªÀåªÀºÁgÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. C0zÀgÉ UÀ©üðtÂà vÀ£Àß ¸ÀÄR vÁåUÀ ªÀiÁr ²±ÀÄ«£À »vÀªÀ£Éßà §AiÀĹ vÁ£ÀÄ PÀµÀÖ¥ÀqÀĪÀ0vÉ gÁd£ÀÄ ¥ÀæeÁ»vÀPÁÌV vÀ£Àß J¯Áè ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß vÁåUÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ªÀiÁvÀæ "gÀ0d£ÉãÀ gÁeÁ" (¥ÀæeÁ¸ÀÄR¢0zÀ¯Éà gÁd) J0§ C£ÀéxÀð£ÁªÀÄzsÉÃAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ£É. ¥ÀæeÁ»vÀªÉà gÁd¤UÉ ¥ÀæzsÁ£À, ¸Àé»vÀªÀ®è. E0¢£À (gÁdgÁzÀ) ªÀÄ0wæUÀ½UÉ EzÀ£ÀÄß ºÉÆð¸À§ºÀÄzÉÃ?

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here
to read more articles from Sri. Venkataramu.
 

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer