Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

SanChan
Digital Cinema
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Quiz
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
- GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

ªÁå¸ÀgÀ ªÉʲµÀÖ÷å
ªÁå¸ÀgÀ ¹Ûçà ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÀÅgÀĵÀgÀ0vÉ ¹ÛçÃAiÀÄgÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ. M0zÀÄ jÃwAiÀÄ°è ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß "zËæ¥ÀzÁå±ÀÑjvÀ0 ªÀĺÀvï" J0zÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. zËæ¥À¢AiÀÄ C¥ÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀæwÃPÁgÀªÉà PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ PÁgÀt.

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è gÁPÀë¸À ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ, £ÁUÀgÀÄ, C¥ÀìgÀ ¹ÛçÃAiÀÄgÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄvÁÛgÉ. ©üêÀÄ£À£ÀÄß »r0¨É, HªÀð² £ÁUÀPÀ¤ßPÉ, G®Æ¦ CdÄð£À£À£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£À¸ÀÄì M¥ÀàzÀªÀgÀ£ÀÄß «ªÁºÀªÁUÀ®Ä ¤gÁPÀj¸ÀĪÀ ¢üÃgÀ ªÀ¤vÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁå¸ÀgÀÄ awæ¹zÁÝgÉ. ±Á®é gÁd£À°è ¥ÉæêÀÄ«zÀÝ C0¨É «avÀæ«ÃAiÀÄð£À£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀvÀåªÀw, UÁ0zsÁj, PÀÄ0w ªÀÄvÀÄÛ zËæ¥À¢ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ.

EªÀgÀÄ gÀÆ¥À, ²Ã®, zsÉÊAiÀÄð ¥ÁwªÀÈvÁå¢ UÀÄtUÀ¼À ¤¢üAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. ±Á0vÀ£ÀÄ«£À ªÀÄgÀuÁ£À0vÀgÀ ¸ÀvÀåªÀwAiÀÄÄ gÁdåzÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆwÛzÀݼÀÄ. FPÉ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ PÀvÀðȪÁzÀ ªÁå¸ÀgÀ vÁ¬Ä. ¥ÀwªÀÈvÉ UÁ0zsÁj vÀ£Àß ¥Àw zsÀÈvÀgÁµÀÖç PÀÄgÀÄqÀ£É0zÀÄ vÁ£ÀÆ PÀtÂÚzÀÆÝ fêÀ£À«rà PÀÄgÀÄqÀÄvÀ£ÀªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹zÀ¼ÀÄ. ªÀÄUÀ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£À zÀĵÀÖvÀ£ÀPÉÌ ¨ÉøÀvÀÛ FPÉ DvÀ vÀ£Àß ¥ÀÅvÀæ£À®è J0zÀÄ ¥ÀjvÁåUÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ0zÀÄ vÀ£Àß ¥ÀwUÉà ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀ ¢üêÀÄ0vÀ ªÀÄ»¼É.

vÀ¸ÁäzÀAiÀÄ0 ªÀÄzÀéZÀ£Ávï vÀådåvÁ0 PÀÄ®¥Á0¸À£ÀB

vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ ºÉüÀÄvÉÛÃ£É PÀÄ®PÉÌ PÀ¼À0PÀ£ÁVgÀĪÀ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ vÁåUÀ ªÀiÁqÀ®àqÀ°.

ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¹Ûçà gÀvÀßUÀ¼À°è PÀÄ0w M§â¼ÀÄ. PÀëwæAiÀÄ ¹Ûçà UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ0¢zÀ FPÉ zÀÄAiÉÆðÃzsÀ£À£ÀÄ ¸À0¢üAiÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¹zÀ £À0vÀgÀ ²æÃPÀȵÀÚ£À ªÀÄÆ®PÀ zsÀªÀÄðgÁd¤UÉ F ¸À0zÉñÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ¼É.

AiÀÄzÀxÀð0 PÀëwæAiÀiÁ ¸ÀÆvÉÃ
vÀ¸Àå PÁ¯ÉÆÃAiÀÄ ªÀiÁUÀvÀB

(GzÉÆåÃUÀ ¥ÀªÀð - 137 - 10)

¢üÃgÀ PÀëwæAiÀÄ ¹Ûçà vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀgÁPÀæªÀÄ¢0zÀ¯Éà gÁdå ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÉ0zÀÄ EaÒ¸ÀÄvÁÛ¼É. DzÀÝj0zÀ¯Éà ¸Àé¸ÁªÀÄxÀåð¢0zÀ gÁdåªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ EzÀÄ ¸ÀPÁ®ªÉ0zÀÄ w½¸ÀÄvÁÛ¼É. (zsÀªÀÄðd¤UÉ)

¨sÁgÀvÀzÀ GzÀÝUÀ®PÀÆÌ ¨É¼ÀUÀĪÀ ¹ÛçÃgÀvÀß zËæ¥À¢. ±ÉæõÀ× ¹ÛçÃAiÀÄgÀ°è EgÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀPÀ® GzÁvÀÛ UÀÄtUÀ¼À ¤¢ü. ¥Á0qÀªÀgÀ ªÀ£ÀªÁ¸À, CeÁÕvÀªÁ¸ÀzÀ £À0vÀgÀ ¸À0¢üAiÀÄ §UÉÎ PÀlÄ «gÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀªÀ¼ÀÄ zËæ¥À¢. CªÀ¼À ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉý

AiÀÄ¢ ©üêÀiÁdÄð£Ë PÀȵÀÚ
PÀÈ¥ÁuË ¸À0¢ü PÁªÀÄÄPË
¦vÁªÉÄÃAiÉÆÃvÀì÷åvÉà ªÀÈzÀÞB
¸ÀºÀ¥ÀÅvÉæöÊB ªÀĺÁgÀxÉÊB
(GzÉÆåÃUÀ ¥ÀªÀð - 82 - 37)

"«ÃgÀgÁzÀ ©üêÀiÁdÄð£ÀgÀÆ ¸À0¢üAiÀÄ£ÀÄß §AiÀĸÀĪÀÅzÁzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀÈzÀÞ£ÁzÀ vÀ0zÉAiÀÄ£ÀÄß, ¸ÉÆÃzÀgÀgÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆ0qÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆ0¢UÉ AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁr¹AiÉÄà ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛãÉ" J£ÀÄßvÁÛ¼É.

ªÁå¸ÀgÀÄ C£ÉÃPÀ ¸Á¢üéªÀÄtÂUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÉtÄÚ PÉêÀ® ¨sÉÆÃUÀªÀ¸ÀÄÛªÀ®è, CªÀ¼ÀÄ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß0lĪÀiÁqÀĪÀ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ¥ÀæeÉÕAiÀÄļÀî, dqÀvÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ ZÉÊvÀ£Àå¸ÀégÀƦt J0§ÄzÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÀPÉÌ vÉÆÃj¹zÁÝgÉ.

»ÃUÉ ¯ÉÆÃPÀzÀ ¸ÀPÀ® C0±ÀªÀ£ÀÆß PÀÄjvÀÄ ªÁå¸ÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ «ªÀgÀuÉ, eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ zÉêÀ, UÀ0zsÀªÀð, £ÀgÀ, ªÁ£ÀgÀ, ¥À±ÀÄ¥ÀQëUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À - ¸Àé¨sÁªÀUÀ¼É®èªÀ£ÀÆß PÀÄjvÀÄ «ªÀgÀ ¤ÃrzÁÝgÉ. vÀªÀÄä F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉà F PÀxÉAiÀÄ°è ¥ÀæzsÁ£À ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ªÀ»¹zÁÝgÉ. «µÀAiÀiÁ¸ÀQÛ, «µÀAiÀÄ «gÀQÛ, DzsÁåwäPÀvÉ J®èªÀ£ÀÆß ¤«ðPÁgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ¢0zÀ ªÀtÂð¹zÁÝgÉ.

EªÀÅUÀ¼É¯Áè AiÀiÁªÀÅzÀj0zÀ zÀÄBR CxÀªÁ ¸ÀÄR J0§ÄzÀ£ÀÄß «¸ÁÛgÀªÁV VÃvÉAiÀÄ°è ºÉýzÁÝgÉ. J®èQÌ0vÀ ZÉ£ÁßV ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ£ÁzÀ, ¨sÀUÀªÀ0vÀ£ÁzÀ ²æÃPÀȵÀÚ£À ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ¤Ãr G¥ÀPÀj¹zÁÝgÉ. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ²æÃPÀȵÀÚ£À ²æÃPÀȵÀÚZÀjvÁªÀÄÈvÀªÀ£ÀÄß Gt¹ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¥ÁªÀ£À ªÀiÁrzÁÝgÉ. E0xÀ PÀÈwgÀvÀßzÀ PÀvÀðÈ ªÁå¸ÀgÀÄ ±ÉæõÀ×gÀ°è CUÀæªÀiÁ£Àå J0§ÄzÀgÀ°è ¸À0±ÀAiÀĪÉà E®è.

ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.
 

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer