Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
- History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
- Careers
- Rajakiya
- Quiz
- Puzzles (Kannada)
- Puzzles (English)
- Kannada Kootas
- Colleges
Specials
- Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-
Figu
- Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
- Vijay Angadi and Organic Agriculture
- Current Affairs
- Ayodhya
- Teekasthra
Columnists
-
Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
- P.L.Indrajit
- K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
- Sreesha Belakvaadi
- Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
- My Days in India
- Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
- Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
- Venkataramu
- Jainakeri
- GV
- Sathosh Kotnis
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
- Kannada Lyrics
- Kannada Theatre
- Classical Music
- Yakshagana
- Rebel Star Ambi
-
Chitraloka
Literature
- History
- Navodhaya
- Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kannada Writers
-
Gadegalu
- Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
- Travel
- Wild life
- Weather
- Temples
Food and Health
- Health 
- Ayurveda
-
Yoga
- Recipes
- Snacks
- Sweets
Religion
- Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
- Horoscope (Week)
- Festivals
- Pooja
- Dasara
Languages
- Learn Sanskrit
- Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List
DgÉÆÃUÀå ¨sÁUÀå
Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

DgÉÆÃUÀåªÉ0zÀgÉ ¨sÁUÀåªÉà ¸Àj. DgÉÆÃUÀå«®èzÉà CµÉÖöʱÀéAiÀÄð«zÀÝgÀÆ ªÀåxÀðªÉà ¸Àj. ºÁUÁzÀgÉ DgÉÆÃUÀå gÀPÀëuÉ ºÉÃUÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ? J0§ ¥Àæ±Éß GzÀ㫸ÀÄvÀÛzÉ. C£ÁgÉÆÃUÀå ºÉZÁÑV ±ÀjÃgÀPÉÌ ªÀiÁvÀæ §gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝj0zÀ zÉÊ»PÀ - ¸ËRåªÉà ¤dªÁzÀ ¸ËRå J0§ÄzÀÆ ¸ÀjAiÀÄ®è. KPÉ0zÀgÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ËRå ºÉÆ0¢gÀĪÀ ªÀåQÛ ªÀiÁvÀæ ¥Àj¥ÀÇtð DgÉÆÃUÀåªÀ0vÀ J0zÀÄ DAiÀÄĪÉÃðzÀ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝj0zÀ "Sound mind in a sound body" J0§ GQÛ CPÀëgÀ±ÀB ¸ÀvÀå.

¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄÆ vÀ£Àß DgÉÆÃUÀå gÀPÀëuÉUÁV DgÉÆÃUÀå ±Á¸ÀÛçzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À¨ÉÃPÀÄ. GvÀÛªÀÄ ¥Ë¶×PÁ0±ÀªÀżÀî DºÁgÀ ºÉÃUÉ CªÀ±ÀåPÀªÉÇà ºÁUÉAiÉÄà «±Áæ0w - ªÁåAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÆ CvÁåªÀ±ÀåPÀ. zÉúÀzÀ ¸Ë0zÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ËRåªÀ£ÀÄß gÀQë¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä K¼ÀĪÀ C¨sÁå¸À CvÀÄåvÀÛªÀÄ. gÁwæ ¨ÉÃUÀ ªÀÄ®V ¨É¼ÀUÉÎ K¼ÀĪÀ C¨sÁå¸À M¼ÉîAiÀÄzÀÄ (Early to bed and early to rise) EzÀj0zÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì G¯Áè¸ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. Erà ¢£À ªÀåQÛ ®ªÀ®«PɬÄ0zÀ EgÀĪÀ£ÀÄ.

¥Àæ±Á0vÀªÁzÀ ¨É¼ÀV£À ºÉÆvÀÄÛ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ PÁ®ªÁVzÉ. ±ÀÄzÀÞªÁzÀ - ±Á0vÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ªÁåAiÀiÁªÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀV£À ªÉüÉAiÀÄ°è Nl DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÀºÀPÁj. D ºÉÆwÛ£À°è AiÉÆÃUÁ¨sÁå¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæuÁAiÀiÁªÀÄ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ±Á0vÀªÁVj¹ ±ÀjÃgÀzÀ DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß gÀQë¸ÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀıÀævÀ£À ¥ÀæPÁgÀ ¥Àæ¸À£ÀߪÁzÀ ±ÀjÃgÀ, E0¢æAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß¼ÀîªÀ£Éà ¤dªÁzÀ DgÉÆÃUÀåªÀ0vÀ zÉúÀzÀ C0UÁ0UÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥À0ZÉÃ0¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ ®ªÀ®«PɬÄ0zÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀgÉÆ0¢UÉ ±ÀjÃgÀ, §Ä¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¸ÀÄì ®ªÀ®«PɬÄ0zÀ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀgÉÆ0¢UÉ zÉúÀ, §Ä¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¸ÀÄì GzÉéÃUÀUÉƼÀîzÉ ¥Àæ¸À£ÀߪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. DAiÀÄĪÉÃðzÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ zÉúÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¸ÀÄì ©ü£ÀߪÀ®è. zÉúÀ gÉÆÃUÀ¢0zÀ D £ÉÆêÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÀÝgÉ ªÀÄ£À¸ÀÄì C±Á0wAiÀÄ ©ÃqÁUÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁ£À¹PÀ vÁ¥ÀªÁUÀ°Ã, GzÉéÃUÀ CxÀªÁ ¨sÀAiÀÄ G0mÁzÀgÀÆ zÉúÀ §¼À®ÄvÀÛzÉ. §ºÀıÀB zÉÊ»PÀ C¸ËRåQÌ0vÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C±Á0w ºÉZÀÄÑ DvÀ0PÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. a0vÉ ¸ÀfêÀªÁV zÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ. (a0vÁ zÀºÀw ¸ÀfêÀªÀiï) J0§ ªÀiÁvÀÄ ¸ÀvÀå. DzÀÝj0zÀ zÉúÀzÀ DgÉÆÃUÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆ0qÀÄ ¥Àæ¸À£ÀߪÁzÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ºÉÆ0¢gÀĪÀªÀ£Éà DgÉÆÃUÀåªÀ0vÀ - ¥ÀÅtåªÀ0vÀ.

¤¸ÀUÀð ªÀiÁ£ÀªÀ£À DgÉÆÃUÀåPÉÌ ¸ÀºÁPÁjAiÀiÁVzÀÝ°è ªÀÄvÀæ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀÄTAiÀiÁUÀ§®è; DgÉÆÃUÀåªÀ0vÀ£ÁUÀ§®è. ±ÀÄzÀÞªÁzÀ UÁ½, ±ÀÄaAiÀiÁzÀ ¤ÃgÀÄ GvÀÛªÀÄ ¥Ë¶ÖPÁ0±ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ0¢gÀĪÀ DºÁgÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ±ÀjÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. zÉúÀPÉÌ GvÀÛªÀÄ ¥Ë¶ÖPÁ0±ÀªÀżÀî DºÁgÀ ºÉÃUÉ ªÀÄÄRåªÉÇà ºÁUÉAiÉÄà ªÁåAiÀiÁªÀÄ CvÁåªÀ±ÀåPÀ. ªÁåAiÀiÁªÀÄ«®è¢zÀÝ°è w0zÀ DºÁgÀ fÃtðªÁUÀĪÀÅ¢®è. zÉúÀ ±ÀQÛ¥ÀÇtðªÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅ¢®è. ¨ÉÆdÄÓzÉúÀ C£ÉÃPÀ gÉÆÃUÀgÀÄf£ÀUÀ¼À ©ÃqÁUÀÄvÀÛzÉ.

E0vÀºÀ zÉúÀ ºÉÆ0¢gÀĪÀªÀgÀÄ AiÉÆÃUÀåjÃwAiÀÄ°è vÀªÀÄä PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸À¯ÁgÀgÀÄ. DzÀÝj0zÀ DgÉÆÃUÀå PÁ¥ÁrPÉƼÀî®Ä ¥Àj±ÀÄzÀÞªÁzÀ UÁ½ ¨É¼ÀPÀÄ EgÀĪÀ ¥ÁævÀBPÁ®zÀ°è ªÁåAiÀiÁªÀÄ CxÀªÁ AiÉÆÃUÀ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀå. ¨É¼ÀV£À ºÉÆvÀÄÛ 2 - 3 Q. «Äà £ÀqÉAiÀÄĪÀ CxÀªÁ NqÀĪÀ (jogging) C¨sÁå¸À M¼ÉîAiÀÄzÀÄ.

¤¢ðµÀÖªÁzÀ PÁ®PÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¥Ë¶ÖPÁ0±À ºÉÆ0¢gÀĪÀ vÀgÀPÁj, ¸ÉÆ¥ÀÅöà PÁ¼ÀÄUÀ½0zÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ DºÁgÀ ¸Éë¸ÀĪÀÅzÀÄ DgÉÆÃUÀåPÉÌ GvÀÛªÀÄ. CwAiÀiÁzÀ SÁgÀ, ºÀĽ, G¥ÀÅöà EgÀĪÀ DºÁgÀ M¼ÉîAiÀÄzÀ®è. eÉÆvÉUÉ vÀgÀPÁjUÀ¼À°ègÀĪÀ ¥ÉÇõÀPÁ0±ÀUÀ¼ÀÄ £ÀµÀÖªÁUÀzÀ0vÉ ¨ÉìĸÀĪÀ CxÀªÁ CzsÀð ¨ÉìĹzÀ vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß w£ÀÄߪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ.

±ÀæªÀÄ¢0zÀ ¸ÉÆÃvÀ zÉúÀPÉÌ «±Áæ0w ªÀÄvÀÄÛ ¤zÉæ CvÁåªÀ±ÀåPÀ. ªÀAiÀĹìUÉ vÀPÀÌ0vÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¤zÉæ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CwAiÀiÁzÀ ¤zÉæ C£ÀUÀvÀå. EzÀÄ ¸ÉÆêÀiÁjvÀ£ÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß ¤¢æ¸À§ºÀÄzÉÃ? J0§ÄzÀÄ §ºÀĪÀÄ0¢ PÉüÀĪÀ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁVzÉ. ªÀÄzsÁåºÀß §ºÀÄ ºÉÆvÀÄÛ ¤¢æ¸ÀĪÀÅzÀÄ DgÉÆÃUÀåPÉÌ M¼ÉîAiÀÄzÀ®è. §zÀ¯ÁV 10 - 15 ¤«ÄµÀ «±Áæ0w zÉúÁgÉÆÃUÀåPÉÌ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ CµÉÖÃ. ¸À0vÀÈ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ±Á0vÀ fêÀ£À £ÀqɸÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? AiÀiÁgÀÄ ¸ÀÄT? ºÀt¢0zÀ¯Éà F ¸ÀÄR ªÀÄvÀÄÛ zÉÆgÀQvÉÃ? ªÀÄÄ0vÁzÀ ¸À0±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀdªÁV ªÀÄÆqÀÄvÀÛªÉ.

£ÀªÀÄä ¥ÀǪÀðzÀ IĶ - ªÀÄĤUÀ¼ÀÄ ¸À0vÀÈ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ±Á0vÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¥Áæ¥ÀÛªÁzÀÄzÀgÀ°è vÀÈ¦Û ºÉÆ0zÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÁ£Éà vÁ£ÁV ¨É¼ÉzÀ ºÀtÚ£ÁßUÀ°Ã, UÉqÉØ - UÉt¸À£ÁßUÀ°Ã w0zÉà fë¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. E0vÀºÀ DºÁgÀªÉà ¨ÉÃPÉ0§ D¸ÉAiÀÄ «gÀÄzÀÞ UÉ¢ÝzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ E0zÀÄ £ÀªÀÄä D¸É - zÀÄgÁ¸É JaÑzÉ. D¸É ¥ÀÇtðªÁUÀ¢zÁÝUÀ zÀÄBR ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉlÖ vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁUÀðzÀ°è D D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæªÀÈwÛ G0mÁUÀĪÀÅzÀÄ. «WÀß G0lÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ §UÉÎ zÉéõÀ - C¸ÀÆAiÉÄ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. PÉÆæÃzsÀ G0mÁUÀĪÀÅzÀÄ.

F PÉÆæÃzsÀ, GzÉéÃUÀ ««zsÀ fÃtð gÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ £ÀµÀÖªÁUÀ®Ä PÁgÀtªÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀj0zÀ a0vÉ G0mÁV CzÀj0zÀ ««zsÀ gÉÆÃUÀUÀ½UÉ ªÀiÁ£ÀªÀ vÀÄvÁÛUÀĪÀ£ÀÄ. eÉÆvÉUÉ GzÉéÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆæÃzsÀ¢0zÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ ºÉZÀÄѪÀÅzÀÄ. CzÀÄ zÉúÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ PÁgÀtªÁzÀ UÀæ0yUÀ½UÉ PÉqÀÄPÀ£ÀÄß0lÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. PÉÆÃ¥ÀzÀ°è CgÀaPÉƼÀÄîªÀÅzÀj0zÀ JzÉAiÀÄ §rvÀ KgÀ§ºÀÄzÀÄ. gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ ºÉaÑ ªÉÄzÀĽ£À°è gÀPÀÛ¸ÁæªÀ G0mÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°ègÀĪÀ gÀPÀÛ£Á¼ÀUÀ¼ÀÄ ¸À0PÀÄavÀªÁV ºÀÈzÀAiÀÄQæAiÉÄ ¤®è®Æ§ºÀÄzÀÄ.

DzÀÝj0zÀ CwAiÀiÁ¸É¬Ä0zÀ, zÀÄgÁ¸É¬Ä0zÀ C±Á0w ºÉÆ0zÀĪÀ ªÀiÁ£ÀªÀ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ fêÀ£À £ÀqɸÀ¯ÁgÀ. ºÀt¢0zÀ¯Éà ¸ÀÄR ªÀÄvÀÄÛ ¸À0vÀÈ¦Û zÉÆgÉAiÀįÁgÀzÀÄ. vÀȦÛgÀ»vÀªÁzÀ DqÀ0§gÀzÀ ¸ÀÄR ¸ÀÄRªÉà C®è.

¨sÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ £À«Ää0zÀ C£ÀĨsÀ«¸À®àqÀ°®è. £ÁªÉà ¨sÉÆÃUÀUÀ½0zÀ £ÀÄ0UÀ®ànÖzÉÝêÉ. £ÁªÀÅ vÀ¥À¸Àì£ÀÄß ªÀiÁqÀ°®è. DzÀgÉ £ÁªÉà vÀ¦¹ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝêÉ. PÁ® ºÉÆÃUÀ°®è. £ÁªÉà PÁ®¢0zÀ MAiÀÄå®ànÖzÉÝêÉ. D¸É fÃtðªÁUÀ°®è (¥ÀÇtðªÁUÀ°®è) £ÁªÉà (ªÀÈzÁÞ¥Àå) ²y®ªÁzÀ zÉúÀ ºÉÆ0¢zÀªÀgÁVzÉÝêÉ. F ¸ÀĨsÁ¶vÀ fêÀ£ÀzÀ ¤vÀå¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß F ¸ÀgÀ¼À ±ÉÆèÃPÀzÀ°è ¸ÀÄ0zÀgÀªÁV awæ¹zÉ.

¨sÉÆÃUÁ £À ¨sÀÄPÁÛB ªÀAiÀĪÉÄêÀ ¨sÀÄPÁÛB
vÀ¥ÉÇà £À vÀ¥Àà0, ªÀAiÀĪÉÄêÀ vÁ¥ÁÛB
PÁ¯ÉÆà £À AiÀiÁvÉÆÃ, ªÀAiÀĪÉÄêÀ AiÀiÁvÁB
vÀȵÁÚ £À fÃuÁð, ªÀAiÀĪÉÄêÀ fÃuÁðB

¸À±ÉõÀ

JªÀiï. J£ï. ªÉ0PÀlgÁªÀÄÄ
¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ


Click here
if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to read more articles from Sri. Venkataramu.

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer